Goudsche Courant, donderdag 7 juli 1892

door in het oog vallende afbeeldingen van dieren enz kenbaar te maken voor goej toe passen De teakens 2nllen iu wil op blauw einsil worder aaugebracht zoodat zy ook by avond duidelgk zichtbaarkunnen z jo De heer Cros be ft voor zgn denkbeeldpatent genomen SUxmfO L De Prov Grm Ct bevat eene besohrijving van een watertournooi dat te Paterswolde op 10 dezer bg den heer Kraak zal worden gehouden onder leiding van den heer De Zeeuw leuraar aan de H B S te Veendam Op de plecht van een sloep die daartoe van stuurtot bakboord voorzien is van een plat dek en waar op atuurboordszgde eeue houten schutting gemaakt is van pi m 1 M hoogte staat in zwemkostuum een kampioen gewapend meteen houten lans van onderen dik rond uitloopend ter lengte van ongeveer 2 M Deze stok of lans is hg het dikke eind omwonden met koehaar of zeegras dat weer overtrokken is met leer Zoo toegerust en staande op de plecht wordt de strijder voorigerooid in de richting iler tegenovergestelde zgde vanwaar een dito gewapende krijger hem tegemoed geroeid wordt Zijn de partgen dicht bg elkaar dan laten roeiers de riemen loopen op het oogenblik dat de strijders tegenover elkaar staan moet de een den ander met zijn wapen uit den zadel trachten te lichten in dit geval overboord stoeten Op sommige plaatsen iu Frankrijk en Italië waar steeds duizenden dit waterfeest bijwonen zgn naar keuze enkele strgders voorzien van borstplaten of harnassen en maskerb Dat de strgders moeten kunnen zwemmen ligt voor de hand Toch zal de noodigo voorzichtigheid hier in acht genomen worden Daarvoor zal in de nabgheid van het krijt een boot met 1 of 2 duikers bg de hand zgn Dit voor het eerst in Nederland te Paterswolde te houden watertournooi wordt Afgewisseld door snelzwemmen op de borst on rus duiken en een tobbe roei wedstrijd Uit Amsterdam wordt gemeld Een jonkman en eene jonge dochter bebl en in de Haarlemmervaart bij Slotordijk een einde aan hun leven gemaakt Pogingen om hen te redden werden door hen verijdeld en beidin erilen levenloos opgehaald Bg den jongen man worden 18 centen en een retourkaartje Haarlem Amsterdam en bij bet meisje werden eenige voorwerpen vau waarde gevonden De politie verzoekt ingelicht te worden omtrent alles wat tot herkenning der personen kan dienen Op het kerkhof van Bozendaal is gisteren het monument op het graf van Bernard ter Haar overgedragen aan Burgemeester baron Van Pallandt hoer van Rozendaal eigenaar der begraafplaats Do heer Van Heel predikant te Roermond achtte deze hulde ua twaalf jaren de uitvoering van een gelukkig denkbeeld au na kolm bedaard overieg geschied uadat de zekerheid is verkregen dat Ter Haar blijft leven in de harten der Nederlanders De heer Fracclten emeritus predikant uit Bottordain herdacht de kerkliederen van Ter Haar die zijnen naam zullen doen eeren zoolang de maatscliappg christelijk blijft De heer Laurilinrd sprak iu dichtvorm De heer Ter Haar Uit Nijmegen als eenige overgebleven zoon dankte met o in diep gevoel dat gezien hadden alsof zg eene oude vijandin in haar herkend had Zij verloor geeue gelegenheid om haar te kwellen plaagde haar mul hare genegenheid voor het arme meisje en vroeg opzottelgk veriof om zich een oogenblik te verwijderen ton einde briefjes vol beleedigingen die natuurlgk niet ondeiteekead waron in haren hord welke in het voorhuis hing te stippen Giulia las Ge zijt leelijk zoo geel als een citroen Ge lijkt wel een vogelverschrikker met die japon Ge leeft geen tweo jaar meer Zij verscheurde die briefjes hield met moeite bare tranen in en vergaf hare vijandin Inmiddels was het eerste trimester voorbij gegaan Ëen morgen had het kind roode oogon en zag nog bleeker dan gewoonlijk ïii meesteres wenkte haar toen do andere kinderen de school verlieten bg zich en hare beide handen in de hare nemende vroeg zij Wat scheelt er aan Giulia dat gij altijd zoo treurig zijt Ge zijt oen goed lief kind en goede kindereu mogen vroolijk zijn IJot doet mij verdriet u zóó te zien waarom vertelt ge rag het niet als ge verdriet hebt dat ge mij zeggen kunt Ik ben niet alleen uwe onderwijzeres maar eene vriendin eene zuster voor u Het meisje zag haar met een dankbaren manr smarteiijken blik aan en boog daarna het hoofd zonder te antwoorden als om te toonen dat het geen wantrouwen was dat haar deed zwijgen maar het besef dat zij niet spreken mocht Tot Geneesheer voor hot Gesticht werd bij Raadsbealait van 26 Mei benoe nd de heer H J de Voogt Het CoUegie van Regenten leed een droevig verlies door het overladen van den heer A J Biezenaar op den 23 October die met zooveel yver ea toew ding de belangen van het Gesticht behartigde In de vacature hierdoor ontataan was bg het einde van bet jaar nog niet voorzien In d zitting dor Ilolterdamsche Arr Rechtbank van gisteren stond terecht Wegens oplichting J v Z oud 36 jaar arbeider wonende te Zevenhuiten Deze bekl had op 21 April te Gouda den banketbakker Breebaari bewogen tot afgifte van een half pon l kleingoed valschelgk voorgevende dat het wa voor mynheer V d Torre te Zevenhuizen Kiach voor deze oplichting 6 weken gev Voorts stond terecht B G oud 19 jaar boomkweeker wonende te Boskoop die in den nacht van 2 op 3 Mei op de weg van Gouda naar Boskoop de Waddinxveeners v Eijk v Duiken en v d Boon op verschillende plaatsea van het lichaam snijdende wonden had toegebracht Ëeu der verwondden had zelfs vyf wonden aan den arm waarvan er later drie door den geneesheer gehecht werden Deze verwondingen toen zonder de minste aanleiding toegebracht schijnen een g volg geweest te zijn van de minder aangename verstandhouding die tus chen de Boskoopers en Waddinxveeners heerscht Bekl zegt ter zijner verdediging dal de Waddinxveeners hem omsingeld hadden Dit werd echter door de verwondde personen beslist ontkend Eisch 1 jaar gev Uitspraak Dinsdag e k De Prov Staten van Zuid Holland besloten gisteren overeentnsmstig de rapporten der commissién tot toelating van al de nieuw gekozen leden behalve van den heer Havelaar De comuiissie kwam daaromtrent naar aanleiding van het bekende bezwaarschrift nit Ridderkerk lot de conclusie dat In elk geval noodig zat zijn het onderzoek van de ingeleverde biljstten i ten einde of do geldigheid der verkiezing van den keer Havelaar te kunnen verifieeren of een nieuwe verkiezing te kunnen bevelen De beslissing in deze verd riaartoe tot heden aaugehoudeii Ingekomen was o a van de afd Dordrecht der Holi Maatschappij van Landbouw een verzoekschrift om de verplichte keuring van itiekhengsten in te voeren roet fldhaosie van de vereeniging Xederland s Paardenstam joek In de najaarsvergadering zal te dier zake verslag worden uitgebracht door Gedep Staten bij wie de zaak nog aanhangig is Heden is behalve de beslissing over d n geloofsbrief van den beer Havelaar ook de benoeming van Gedeputeerden het trekken der afdeelingen en het benoemen van commissiën aan de orde Uit Haarlem wordt gemeld dat de heer L F Loyds kapitein van de infanterie bg de oefeningen voor de cavaleriekazeme gisteren ochtend een been gebroken heeft Na eeue proefneming van zes weken heeft de Pargs Lyonsche SpoorwegMaatsohappj besloten het denkbeeld van deu heer Cros om de spoorrijtuigen Zij was zoo trotsch als eene Koningin en kon zelfs de lachtste vermoning niet verduren Toen de onderwijzeres haar eenmaal beknord had wegens haar slordig schrift bracht zij haar don volgenden dag als een ironisch protest een blad vol stokjes en banenpooten mede Een anderen keer gaf zij op eene aanmerking ten antwoord i Het past tegenwoordig niet meer zoo bedeesd to zijn Zij dreef de onbeschaamdheid zoo ver dat zij een daï van eene korte afwezigheid der leerares gebruik maakte om op haar boekje goede punten een vijf ia een negen to veranderen ronder te bedenken dat de vergelijking mot het register dit jjou doen uitkomen Toen dit ges hied le ontkende zij op de hardnekkigste schandelijkste wijze Wanneer zij een grief tegen een harer modoecholifren had was zg onverbiddelijk Juffrouw Galli beschouwde haar als een onoplosbaar raadsel en vroeg zich zelve af hoe zooveel boosheid mogelijk was in een gezond mooi meisje dat tot een beschaafd gezin behoorde tehuis met de meeste zachtheid behandeld werd aan wie niets te weuschcn laat slaan te benijden overbleef Het scheen dat het goede element in haargehoel I ontbrak nooit toonde zij de minste ontroerinsr bij do aandoenlijke verhalen die or werden voorgelezen zij scheen alleen vatbaar voor indrukken van toorn en hoogmoed Giulia Orveggi s zachtheid prikkelde haar zij haatte haar van het eerste oogenblik af dat zij elkaar allen trof Een kleinzoon logde oen lauwerkran namens do kleinkinderen op het grafmonument k déu uur was do plechtigheid afgeloopen H Pce belangstellenden en vereerders waren tegenwooRig y Het Utreohtscho drinkwater heeft langen tijd in een kwaden reuk gestaan in den letterlijken zoowol als in don figuurlijken zin van hot woord doch sedert de exploitatie van do Ulrechtsohe Waterleiding Maalsohappg bogint zijn oudeu roem te herleven Niet zonder einigen trots weten de oude ingezetenen ous nog te verhalen van dien gooden ouden tgd toen de Amsterdammers en Vechtbewonors per schuit hun drinkwater uit de pomp op de Mariaplaats kwamen halen Maar wat blgkt nu P Dat zelfs tegenwoordig nog even goed het Utreohtscho drinkwater eoii artikel van export uitmaakt zegt de Vtr Ct Ëeu inwoner van Breda toch botrekt naar de JV Bred Ct meldt zgn drinkwater uit Utrecht l Nu en dan ontvangt hg een mand met goed gekurkte fleaschen Is dit feit want een feit is hot reeds cui ieus nog curieuzer is dat bedoelde inwoner een teïonstunder is van don aanleg van oen drinkwaterleidingIe Breda Hg beeft nl berekend dat hij wanneerIe waterleiding gereed is meer zal hebben te betalou als aboniié dan hom thans de vracht van helwater kost Ainat Ct Over de thans gesloten tentoonstelling in het Paleis voor Volksvlijt vnn voorwerpen door werklieden vervaardigd zegt het NU v Ned dat zij tot een teleurstelling heeft geleid Een teleurstelling niet wat don aard der tontooustelliug betreft maar in zoover zij den moreeion en fiiiancioelen steun miste van het welgestelde en ontwikkelde publiek De belangstelling die de tentoonstelling van d zijde van dat publiek heeft ondervonden zegt bet blad is atlerbedroeveiidst gering geweest Kijkers kwamen er l ijna niet Koopers zijn er haast niet geweest Loten in de verloting van aangekochte voorworpen zijn er treurig weinig genomen De werklieden die zich zooveel inspannin hebben getroost om eens Ie laten zien wat er in hen zit wat zg kunnen voortbrengen blijven meestallen met do door hen vervaardigde voorwerpen zitten en missen do voldoening die voor hen de meeste waarde hebben zou klinkende munt voor hun werk Het blad vreest dan ook dat het tot geer tweede poging in deze richting zal komen en dat de gelederen der ontevredenen door dit échec dat had kunnen worden voorkomen zoo vijftig personen belangstelling genoeg getoond hadden om ieder lOO te besteden zullen worden versterkt De tweede an derde uitvoering van hot Amster damschc Koor onder directie vnn Dan de Lansre hebbon e Weenen niet minder belangstelling gewekt dan de eerste de hoorders werden steeds talrijker de geestdrift en over de oud Nederlandsche muziek en over de voortreffelijke uitvoering telkens grooter En dat zegt veel in het verwendde Weenen Te I verwachten is eene tot dusver ongokondo navraag I naar do werken van vSweelinck on de overige oud In ieder geval hernam de leerares onthoud voor eens en voor altijd dat ik u hartelijk liefheb en u ten allen tijde met raad en daad wil bijstaan Haar daarop een kus op bet voorhoofd gevend zeide zij Ga lief kind Giulia keek rondom zich en overtuigd dat tg alleen waren wierp zij zioh aan haren hdls in eene opwelling van haar warm hart gaf zij haar een zoen waarin Ie leerares een gesmoordeu snik voelde trillen Een oogwenk daarna was zij verdwenen Van dien dag af beraorke juffrouw Galli dat telkenmale wanneer het kind bedroefder dan anders op school kwam haar vador er eveneens treuriger en meer afgetobd uitzag dan gewoonlijk juist dan betoonde hij zijner dochter de grootste teederheid niet alleen streelde hij hare haren maar nam haar hoofd tusschen zijne beide handen en drukte er een langen kus op met eene uitdrukking van dankbare liefde alsof zij hem van oenen zwareii last had bovrgd Het was de onderwijzeres duidelijk dat er eene zelfde oorzaak voor beider verdriet moest bestaan Het kwam haar voor dat dio vaderliefde van dag tot dag moor in aanbidding overging Nu sprak hg haar nagenoeg dagelijks aan niet zoozeer om haar over Giulia te spreken dan wel om haar met zijne oogen veeloor dan in woorden te danken voor do genegenheid welke zij haar betoonde H ordt vervolgd Nederlandscho oomponisteji die de vereeniging van i Noord Nedei lands muziekgeschiedenis nu iB jaren achtereen met du grootste zorg uitgegeven heefi 1 De hoer De Lange gaat Weenen thans verlaten te Munchen en in andere Duitscbo plaatsen hoopt men opmerkzaam genioakt door de buitengewoon gunstige critiek der Weener bladen bet Amstoidamsche koor onder zgno leiiling op de ti rugreis te kunnen hooren De Neue Freie Preue die in haar verslag van hot eerste concert behalve den indruk van het koor in i zijn geheel inzonderheid de talenten vnn mej Reddingius en van de hoeren RogmansJ en Mosschaert had geroem l vindt in het dende en afscheidsconcöTt van het Nederlandscho a rapella koor aanleiding om ook mej Rcindera te prijzen en vervolgt dan Bescheidenheid is het grootste sieraad van alle kunstenaars iu dit koor zij zingen niet om te schitteren maar uit innerlijke geestdrift en met toewijding eu zelfverloochening Al hunne prachtige stemmiddolen plaatsen zij gewillig op don achtergrond zoodra liet kunstwerk dnt eischt Er dat droeg er niet weinig toe bij hun groot succes bg het kunstlievend gehoor te behalen dat hun tut het einde trouw bleef on na het laatste nummer niet moede werd do zangers toe to juichen on de geestdrift te uiten door wuiven met hoeden en doeken Hot koor dankte met üe voordracht van ons Volkslied Wel zelden wordt in Oostenrijk het Koizerslied in zoo zuivere teaiining voorgedragen Het bestuur dor tentoonstelling overhandigde den verdienstelijken directeur prof Daniel de Lange oen zilveren dirigeorstok met oen lauwerkrans en aau do dniues van het koor bloeinruikors met linten in do NiMlerlandsohe nationale kleuren Zoo word de kunsienaarsvcrbroederiu met de meeste wijding gesloten Een juwelier te l arijs ontving van zekoren Loewy makelaar met wien hij veel zaken deed den 2 Juni 11 beo volgende orieQu Waarde X wanneer gij dezen ontvangt heb ik mij van het loven beroofd Na mijnon dood za raon allerlei nasporingen doen maar mots nauwkeurig te weten komen Mgn loven is eene aaneenschakoling van leugens geweest Vaarwel Inderdaad vond raon m het oudor aon den brief aangegeven Hotel Termiuua den man met een revolTorkogel door het hoofd on do gedane nasporingen hebben alloen dit aan hot licht gebracht dat hg tot eon bedrag v iu drie millioen froa oplichterijen gepleegd had Bovenbedoelden juwelier had hij 700 000 frcB oenen anderen 1 200 000 frcs afhandig gemaakt Sedert jaren had hij diamanten en andore kostbaarheden op crediot gekocht on voor spotprijzen verkocht zoodat hg zelfs eene daling in de marktprijzen der edelgosteonien had veroorzaakt Do door B en W bij don Rotterdaraschen Gemeenteraad inifedicnde voorstellen tot invooring eenor pi dir belastiug naar het inkomen zijn thans iu druk verschonen Daaruit blijkt dat de indiening van deze voorstellen aanvankelgk vertrayiitg ondervond door de te verWBchten wetsvoorstelleu tot herziening der Rijksb lasting Daar echter thans gebleken is dat in do eerste jaren voor de gemeente van den wetgever ïoen hulp te verwachten is hebben B on W on de oommissie van financiën do zaak mot ernst aangevat ten einde binnon do grenzen dor tegenwoordige wetgeving die middelen to vinden wolko tor voorziening in de behoeften noodig rijn Drie punten worden ter oplossing van het belastingvraagstuk in overweging genomen lo of het niet mogelijk was de bestaande verordening te verbeteren 2o hare vervanging door oen belasting als thans voorgesteld en 3o naast do bestaande beiasting een of andere speciale heffing in te voeren waarvoor intusschen niet anders gevonden werd dau een straatgeld naor het voorbeeld van Amsterdam Waar het eerste onmogelijk bleek on hot laatste en door de onraraissio en door B en W niet mensohelijk werd geacht bleof de invoering van een belasting naar het inkomen over De comncissio schot de opbrengst bij een heffing Van 3 pCt op ƒ 900 000 wolk cijfer voor hot oogenblik voldoende moet iteacht worden Een correspondent vau do Pali Mall Gazette bezocht dezer dagen den thans te Turgii wonende Hongaarsolieu patriot Kossuth on stond over dien I krassen 90 jarigo verbaasd Hij is nog recht van Igf en leden wandelt maakt don indruk van oen 70 jarig man Hij is nog steeds vrgdenker eu re publiekein alleen vindt hij presidenten niet meer noodig dat is nog te veel naaperg van de monai chio zegt hij 15on van zijn uitspraken over do tegonwoordigo wereld luidde La sociëté moderne est une grande béte Hij is bezig zijn levensbe schrijving te voltooien drie deelen zijn er van af maar het wordt een werk van 12 banden ca de handelingen der Openbare Qezondheidt Commmie te Gouda over iet Jaar 189t den Raad der Gemeente GOUDA Wg hebben de oor U bet Verslag onzer handelingen over het afgeloopen jaar aan te bieden ingevolge art 11 onzer Verordening Bij do periodieke aftreding met primo Januari werden de hoeren Brouwer en Goedowaagen herbenoemd waarna evenwel door het bedanken do r laatstgenoemd lid do heer I D Rijk diens zetel innam en door het ontslag nomen van deu heer J W Kroon in diens plaats de heer H J de Voogt werd benoemd die mede zitting nam in onze Commissie Het Voorzitterschap werd door den heer Koobs aanvaard hot Secretariaat bleef bij den beer dr Raabe totdat in den loop van hot jaar de heer Koobs door vertrek uit do Gemeente zijn ontslag nam en als lid werd vcrvangoii door den heer Enno van Gelder terwijl het praesiduim tijdelijk word vorvuld door den heer Rijk De totale sterfte in de demoente was na aftrek van 30 levenloos aaugegevenen 6ifi terwijl van de geheelü sterfte die dor kitidereu bonedon de twee jaar 43 83 pCt bedroog De indneiiza die aan het etnde van hot jaar in ons land begon te heerschen bezocht ook onze Gemeente van besmettelijke ziekten bleef Gouda overigens gespaard Ons advies door Burgemeester on Wethouders gevraagd omtrent op te richten slachterijen in de perceolen A lii en O 133 kou mils gezorgd werd voor goede afwatering gunstig zijn Waar ons advies gevraagd werd omtrent een door Burgemeester en Wethouders te vorstrokkeu vergunning voor don bouw eener woning aan de kade in de Korie Akkeren tusschen de Pa jegaaistee j on de Jan Fhilipsla in was dat aa onderzoek in loco ongunstig zelfs word door ons aangeiiroiigon op dempina der sloot loopende langs de N O zijde dier kade wegens de daaruit opstg endo en voor de gezondheid schadelijke gassen ook al werd er niet gebouwd Mode werd oen onderzoek ingesteld naar de beuoonbaarheid van onderscheidene woningen en adviseerden wij Burgemeester en Wethouders als onbewoonbaar to vorklaren do perceolen K 174 eu K 1 80 in het Oude Walletje en O 203 eu O 204 in do Kruidenierstraat als schadelijk voor do gezondheid en vervolgens deu eigenaars van de perceolen Nos 71 72 en 73 gelegen in het zoogenaamde Klooster aan de Nieuwe Haven te vorzookcn de door ous voor do gezondheid noodig geachte verbüieringen te doen aanbrengen Naar aanleiding van een onderzoek ingesteld in do verschillende stralen en sloppen aan do Westzijde van de Raam werd door ons de aandacht gevestigd op ïebreken in de afwatering der riolen aldaar Wij maakten voorts melding van de onvoldoende uitbaggering der wetering achter de Manége Het walerleidiiigwater word wekelijks onderzocht aan de dagbladen worden maandelijks opgaven daaromtrent verstrekt Meermalen werd het in onvoldoenden toestand bevonden het aantal milligrammen kalium pormanganaat daarbii per liter water benoodigl bedroeg van de 51 koerei dat wij het water onderzochten 14 keoren 15 of meer zelfs steeg de bonoodigde hoeveelheid van dat zout op 7 September tot 24 milligram slechts in de maanden Moi Juli October en November werd door ons het leidingwater bij do gedane onderzoekingan voortdurend voldosndo bevonden Iu ons schrijven aan Burgoraoestor en Wethouders naar aanleiding van een verzoek om advies betreffende eenige punten uit eene missive van de Waterleiding Maatschappij wezen wg zoowel op oeniïo technische onjuistheden in genoemde missive als op mogelijke onnaunkeurigheden hg het onderzoek van bet leidingwater bugaun door den scheikundigo dier maatschappij terwijl wij voorts adviseerden genoemde maatschappij te verplichten bij omstanilighede É nis zich in don winter 1890 91 voordeden op verschillende plaatsen onzer stad gelugonheiil te geven ter verkrijging van voldoend on goed drinkwater Van do gelegenheid om levcnsmiIdolen te doon onderzoeken werd door één ingezetene alsmede door do Commissie voor de Volksgaarkeuken éénmaal gebruik gemaakt terwijl door het departement Oudewater der Maatsehappg tpt Nul van t Algemeen daarvan geen gebruik werd werd gemaakt Gouda 23 Maart 1892 Be Openbare Gezondheids Commmie J D RIJK VoorsUt A H TEEPB Secritari I BaiteolaDdsch Overzicht Tot gisteren waren in Engeland gekozen 65 sonservatievun 10 liberale unionisten en 48 Gladslonianon De conservatieven winnen 7 de Gladstonianen 13 zetels Gladstone heeft hot woord gevoerd te Dalkeith Hij zoide dat indien Schotland na rijpe overweging voor zichzelf home rule vraagt het die zal verkrggon want hot hoeft daarop recht Het tegenwoordig stelsel van boboer in Schotkud laat ontegonzeggelgk te wenschon Te Kleef is een opzienwofckend proces begonnen Hot berust op oen dier orserlijko beschuldigingen dio uu on dan tegen Israëlieten gericht worden van moord te plego tot het voldoen aau den ritus een aantijging telkens weder opgerakeld hoe vaak ook wederlegd In den avond van den 29sten Juni 1891 werd in eon schuur te Xauten het lijk ontdekt an een knaapje van vgf jaar dal blijkbaar vermoord was De schuur stond bij het huis van Adolf BuschofF een Joodsch slager en spoedig verspreidde zich het gerucht dat eenige menschen gezion hadden hoe de I vrouw en do dochter van Busohoff hot knaapje JoI hann Hegraanu in het slachthuis hadden getrokken Men sprak van een ritueelen moord hot volk liep te hoop en wierp bij Buschoff do glazen in terwijl bij vele andere Israëlieten ook baldadighoden werden bedreven De Joodsche gemeente te Xaiilen smeekte den minister van binnenlandscho zaken op hare kosten een bekwaam ambtenaar der justitie te zonden opdat dozo do zaak zou kunnen onderzoeken Do minister zond don heer Wolff uit Berlijn Nadat deze eenige dagen in Xanten vertoefd had worden Buschoff en diens vrouw on dochter in hechtenis genomen In December werden echter allen drie weder ontslagen Later schijnt er echter toch iets ontdekt te zijn dut tegen ile familie Buschoff getuigde waut in Februari 1892 werden allen drie weder gevangen genomen Na eenigon tijd ontsloeg men de vrouw on dochter maar Buschoff bleef in hechtenis on tegen dezen is thans werkelijk oen aanklacht van moord ingebracht Er zijn 117 getuigen gedagvaard waarvan 99 voor on 18 togen den beklaagde dio echter allo schuld ontkent i Tengevolge der berichten uit Frankrijk omtrent eene wereldtentoonstelling te Parijs in het jaar 1900 worden te Berlijn pogingen aangewend om toch nog j eeno wereldtentoonstelling in de Duitsche rijkshoofdstad uiterlijk in 1898 mogelgk te maken Daarvoor wordt te meer geijverd omdat do rgkskanselier thans bij de bondsregooringen aanvraag hoeft godfian om haar gevoelen omtrent de zaak te kennen te geren Daarentegen blgkt het echter dat velen die zich tot nog toe voor hot Berlijnsche plan hadden verklaard tengevolge der berichten uit Frankrijk aan hot weiI felen zijn geraakt Alles hangt nu voornamelijk af I van do vraag of de groote industrie root allen ernst ten behoeve van het Berlijnsche plan optreedt en voor de verwezenlijking daarvan de noodigo opofferingen wil doen Uit aanmerking van dit eon en ander zal do gemengde commissie van 6 dezer to Berlgn eene I zittiug houden om te beraadslagen over de vraag wat er onder de gegeven omstandigheden behoort te worden ge laan Do crisis in Zweden eu Noorwegen gaat zijn geregelden gang zooals oen crisis dat behoort te doen Koning Oscar blijft zijn veto gestand doen het Ministerie is demissionair en do onderscheidene staatsI lieden van verschillende richting wachten met ongeduld af wie hunner voor de vorming van oen nieuw Kabinet zal worden opgeroepen Inmiddels worden j en dat boteekenl moer do demonstratien onder t volk voortgezet Terwijl do conservatieven hot i plan hebben voor hot Koninklijk paleis vandaag oen zoogenaamde oyale betooging to houden om te doon zien dat ook daar weer do partij van I het behoud het monopolie van loyauteit heeft Is ZonI dag voor de woning van den ex promier Steen die wegens het consulair conflict zijn ontslag nam een meeting gehouden van wel 8 10 000 personen Hg I was bg die gelegonhoiil dat Bjórnstjerne Bjornson i optrad De bekende schrijver zeido dat allen de eenheid van Zweden en Noorwegen wensohten te handhaven maar dat Noorwegen tevens volledige staatkundige vrghoid en recht eischte Kantongerecht te Gouda Zitting van Woensdag 6 Juli 1893 j Do volgende personen zijn veroordeeld wegens Als geleider van een mot honden bespannen kar niet 1 stapvoets daarnaast gaan op oen Provincialen weg in Z lloUand A K te Bergschonhoek tot 1 of 1 dag hechtenis Als voren 2 maal geploesrd I A D te Bloiswijk tot 2 geldboeten elk van ƒ 1 of 1 dag hechtenis voor elke boete Onbeheerd laten staan van trekdiereu op den opeu A