Goudsche Courant, vrijdag 8 juli 1892

180d Vrfldag Jülk 48Wi GOUDSCHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inaeading van advertonttón lian gesohieden tot eön uur des namiddags van den dag der uitgave baren eg tonder toorzorgen tegïn schade te hebben genomen A S te Haastrecht tot 2 of 2 dagen hechtenis Te Gouda op een marktdag de Turfmarkt aldnar in erkeerile richting berijden J E T V lo Gouda tot ƒ 2 of 2 dagen hechtenis Spelen met geld op de opeiAiare straat A den O en J L S beiden te Gouda ieder tot ƒ 0 BO of 1 dag hechtenis J van V tot ƒ 1 of l dag hecht H F den E tot ƒ 3 of 1 dag hecht J ü tot 1 of 1 dag hechtenis allen te Gouda Te hard rijden in de Korte Groenendaal te Gouda M Tan der P te Schoonhoven tot 1 of 2 dagen hechtenis Zonder vergunning uitoefenen van bet bedryf ran straatmuziekaiit E J vaD 1 Ie Gouda tot ƒ 3 of 2 dagen hecht Zooder noodzaak berijden van een klinkervoetpad met een wagen niet uitsluitend beladen met glas e aarden erk E rie G ie Gouda tot ƒ 1 of 1 dag hechtenis lo openbare ilronkeuscliap 2o buiten openbare waterbakken datgene verrichten waarvoor die inrichtingen bestemd zijn So zonder daartoe gerechtigd te zijn loopen op beplanten grond A G S t Gouda tot 3 geldboeten van ƒ 1 of 1 dag hechtenis voor elke liocte Buuen openbare waterbakkeu datgene verrichten waarvoor die inrichtingen bestemd zijn W P te Gouda tot ƒ i of 1 dag hechtenis Openbare dronkenschap bij 2e herhaling 4 maal geplet gd B te Gouda tot 4 maal 2 weken hechtenis Openliare dronkenschap D A zonder iwkende woonplaats J V G B en T D te Gouda A van U zonder bekende woonplaats ieder tot 1 of 2 dagen hechtenis P K A K te Gouda tot ƒ 3 of 3 dagen hechtenis A B te Gouderak tot ƒ O BO of 1 dag hechtenis J B to Gouda en J K te Rotterdam ieder tot ƒ 2 of 2 dagen hechtenis Allen zijn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bq Iqfsdwang van 1 dag PETKOLi UM OTRKKIi GE van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam l e markt was hetien vasl I co Tankfust ƒ 6 40 Geïmporteerd fust ƒ 6 45 Augustualovering ƒ 6 40 September October Novemberen December levering ƒ 6 56 ADVERTEWTlKNf Heden overleed plotseling na een langdarig doch gedaldig Igden tijdig voorzien van de H H Sacramenten der stervenden mgn innig geliefde Kchtgenoot EDUARD ÏHfiODOKUÖ JOHANNES HOSKIJN in den ouderdom van byna 37 jaar mg nalatende een Kindje te jong om zgn verlies te beseffen diep betreurd door zgne eenig overgebleven Zuster en verdere betrekkingen Wed E T J HGSKIJN VlSSEB Gouda 5 Juli 1892 N B De zaak zal op den zelfden voet worden voortgezet Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden bij het overlgden van den Heer C J A KERKHOF betuigt de Familie baren bartel ken dank Gouda 6 luli 1892 burgemeester en WETHOUDERS van Gouda zullen WOENSDAG den 13 JULI 1892 des namiddags ten een ure op het Raadhuis bfl enkele inschrgving AANBESTEDEN Het doen van Buiten Vertwerken aan Gemeente gebouwen Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester Het bestek ligt dagelyks de Zondag uitgezonderd ter lezing op het Kantoor van de Stadstimmerwerf en ter GemeenteSecStreta lie van s morgens 10 tot s middags 1 ure Openbare Verkoopingf te GOUDA ten overstitan van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEBVER op DINSDAG 12 JDLI 1892 des morgena te 9 uren aan het Huis Wjjk M No 15 in den Vogelenzang van Een completen Ko£É e iuisiiivezitaris bestaande in BILJART met toebefaooren BUFFET KARAFFEN en GLAZEN TOONBANK PIANINO TAFELS en STOELEN SPIEGELS SCHILüERUhN LAMPEN enz en des namiddags te 2 uren aan het Lokaal Wp K No 252 aau de Peperstraat van Eeue aanzienlgke partij Op de gewone uren te bezichtigen Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C PORiüIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 11 JULI 1892 des morgens te elf uren in bet Hotel ok Pa owc aan de Markt van No 1 Een enkele jaren geleden gebouwd goed onderhouden en op gunstigen stand dicht bjj de Markt gelegen Winkelhuis en ERF aan den Korten Tiendeweg te ouiia wtjk D No 97 Te aanvaarden 1 Augustus 1892 Het HÜI8 bevat den WINKEL 8 KAMERS KEUKEN KELDER ZOLDER en KAMERTJE en het is van Gas en Waterleiding voorzien De kooper kan desverkiezende den Winkelopstaud de Toonbanken de Gas aanleg en de Jalousiën tegen een over eeutekomen prys overnemen No 2 Een HUIS en ERF aan de Oost zgde van den Raam te Gouda Wgk O No 58 Verhuurd bfl de week voor ƒ 2 15 No 3 Een HUIS ERF en GRO D inde Nobelstraat te Gouda Wgk O No 254 Verhuurd bg de week voor 1 50 En No 4 Een PAKHUIS en ERF in de Nobebtraat te Gouda tegenover het vorige perceel Zonder wgknommer In eigen gebruik Terstond te aanvaarden De perceelen zgn te bezichtigen 3 werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 3 uren en op den dag der veiling van 9 tot 11 uren Nadere inlichtiügeu geeft voornoemde Wotaris Alom te bekomen BE SOnOSCHE BIA2EN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazeu van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartouteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOB Prij CHRISTIAAN KRAMM SO Cents A BRINKMAN fflSHMMMffli te GOUDA Het OPENBAAR EXAMEN aan het V einde van het Schooljaar 1891 92 wordt gehouden 11 en 12 JULI e k des morgens 8 12 en des nam 1 3 j uur doch den 12den tot 4 uur daar het examen in de gymnastiek op dien Dinsdag plaats heeft s nam 3 4 in het Stedelijk locaal Gouda 5 Juli 1892 De Directeur Dr W JULIUS Een flinke Burgerdochter viin buiten en van de P G zoekt plaatsing met Augustus als 2 meid of als MEID ALLEEN in een klein Gezin eenigszins karnende Koken en van goede getuigen voorzien Hoog loon geen vereiscbte Franco brieven onder no 2201 aan het bureau dezer Courant van welken aard ook en tanden hol of aange stoken worden oogenblikkelgk en voortdurend genezen door het gebruik van het beroemde I Extract van Prof LEFRIES I Prgg per flacon 35 euts 3 LÜkdooms Eeltknobbels etc vinden radikale genezing biJ het gebruik van Prof LEFRIES tinctuur Attesten aanwezig Prgs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H SELLE Anegang42 £raar e i Depóthouder L A de VhttTXBIt Markt 97 naast het Hotel cdu ZALM Zeer Nette Gesteendrukte NAAUmHTJES worden GELKVEliD door A BKLNKMA m Zn StoUwerck Hart Cacao Hoogste eiwit k hoogate theobromin gehalte y£j i o VoordeeligI Hart Oaoao ia fljnate PoederCicao In hart vorm gepersd Spoedige oplosbaarheid fijne genr dellciense smaak steeds gelijkmatigheid des dranks In blikken bussen i 25 Cacao harten = 45 cent 1 Caeio hart = 1 8 unt = 1 k p Cacao Verkrijgbaar bij H H Conflseuni Banketbakker enz Engroa Eipeditie JuUus Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 108 Gouda Snelpersilruk van A ti KMAN zooN De aitgave dezer Courant geschiedt dagel ki met uitzondering Tan Zon en Feestdagen Da prgi per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 tdcoaderlgke Nommers VIJF CENTEN Se belastingwetten in de Kamer Heden vangt in de Tweede Kamer de beraadslaging aan over de artikelen der vermogensbelasting De paar dagen rust die de Kamer zich veroorloofd heeft ten einde sommigen leden gelegenheid te geven op andere wflze het algemeen belang te dienen hebbeu de7e oede zgde gehad dat belangstellenden tgd kregen om op hun gemak de algemeene debatten na te gaan en ich rekenschap te geven van den stand vun zaken Dit is zeker geen kleinigheid daar 135 bladzgden der Handelingen gevuld zgn met de zesdaagsohe beraadslaging Alle partijen zijn aan bel woord geweest de hoofdlieden hebben hun licht laten scbgnen en zelfs de grootheden van minderen rang hebben meer dan noodig was gebruik gemaakt van hun recht totmedespi ken Allen verlangden dan ook naar het einde alleen het praatgrage lid voor Bodegraven de heer Van Velzen zou er gaarne nog een paar zittinkje s aangeknoopt hebben doch gelukkig stond hg daarbg alleen Wat is nu de algemeene indruk van het verhandelde Vooreerst dat de minister Pierson meer en meer blijkt de rechte man op de rechte plaats te zijn Er is maar één roep over de bekwaamheid en de slagvaardigheid van dezen bewindsman Niet ten onrechte zgn de door hem ingediende ont erpen na de bg nota van wgziging daarin aangebrachte verbeteringen door een der leden genoemd een waar kunstwerk Maar ook bg de be FEVILLETOK HAAR VADEE TO het Iramch 5 Een morgen nadat bij j retifi naar liure gewone loftuilinEren had geluisterd zng hij haar met vochtige weemoedige oogen aau en zeide alsof de woorden bera ontvielen Wat zijt gij goed I Het jonge meisje kleurde niet wetende wat hierop te antwoorden Ora aan hare Terlegonheid een einde te maken vroeg zij zonder hem aan te zien D hebt uw dochtertje heel lief is het niet De vader antwoordde bijna onhoorbaar maar op een toon die een wanhoopskreet geleek Zij is mijn le en mijn alles Juffrouw Galli sprak hem over de vriendschap van zyn dochtertje voor hel meisje van den sjouwer en voortaan groette hij het kind en zag het met een glimlach na totdat het zich op straat in de menigte verloor Daarna verliepen er eonige dagen zonder dat h j zich op school vertoonde en in zijne plaats kwam eene dienstbode met een brutaal gezicht en eene parlij gekroesde haren op het voorhoofd Giulia bren antwoording van de gemaakte bedenkingen geeft de ininistor blijken van zooveel talent en zoo heldere betoogtrant dat hg den tegenstander zelfs eerbied afdwingt Zelden of nooit heeft eenig minister zoo met één slag in het parlement zich eene invloedrijke positie veroverd Indien hij niet slaagt dan mag men voorgoed de hoop opgeven ooit tot een rationeel belastingstelsel te komen dan zal proefondervindelijk zgn bewezen dab onder het tegenwoordig kiesstelsel niet genoeg mannen in het parlement worden gebracht die hart hebben voor de behingen van de overgroote meerderheid des volks Want en dat is de tweede conclusie die wg uit het gehouden debat trekken de heeren Pierson en Van Houten hebben overtuigend en met cgfcrs aangetoond dat de masto des volks de kleine vmi de buri r en boeriyjgta d wordt ontlast en de druk der belastingen overgebracht op de schouders van hen welke dien beter dragen kunnen Alle beweringen van conservatieve tegenstanders en hierbij stonden de antirevolutionaire sprekers in de eerste rij hebben dit feit niet kunnen wegredeneeren Wel gaven zg hoog op vau achteroitzetting van den landbouwenden stand maar gaandeweg werd het duidelijker dat zij met den landbouwer eigenlijk bedoelden den grooten grondeigenaar welke best in staat is meer op te brengen maar liefst de lasten door anderen laat betalen Ieder die onbevooroordeeld de gehouden gedachtewisReling gevolgd heeft moet tot het besluit komen dat s lauds belang in I gen en halen Toen juffrouw Galli naar hem vroeg antwoordde zijn kind bedroefd Vader is nooit wèl Toen hij terugkwam schee hij verouderd i De mevrouw liet niets van lich hooren 1 Ten laatste kon juffrouw Galli de verzoeking niet 1 weerstaan eens naar haar te informeeren bij juffrouw I Dorini die het meisje het vorige jaar in hare klasse had gehad Een morgen van do afwezigheid der directrice gebruik makende die naar de euccursalen was gegaan I deed zij hare vraag vóór het aangaan der school terwijl de onderwijzeressen in een hoek der spreekkamer stonden te praten Mevrouw Orveggi riep Dorini op haren gewonen lucbthartigen toon terwyl zij zich in de glazen deuron der boekenkast spiegelde Wat kent ge die niet Zij ia altijd op straat en gekleed maar w heeft niets geen smaak üngoutahommable Nu volgde er eene uitvoerige kritiek harer manier van kleeden Dorini kende al de toiletten der dames die zij op school zag of ooit gezien had op haar duimpje en mat daarna hare ingenomenheid met de personen af gelukkig wanneer zij met eene der best gekleede dames op zoo vertroiiwelijken voet kon komen om in die vluchtige ontmoetingen tussehcn drempel en deur over kloeding met haar t kunnen spreken IMcvrouw Orveggi kende zij slechts van aanzien Den laatsten keer dat zij haar had gezien droeg zij een groen kostuum dat haar niets bevallen ADVERTËNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt derdaad vordert dat men de richting uitgaat welke de minister heeft aangewezen Over details kan natuurlijk verschil van gevoelen bestaan maar de koers die de regeering aan haar scheepke geeft is ongetwijield de juiste In onze kameroverzichten hebben wij reeds gewezen op de vernuftige wijze waarop de minister de voordeelen van zijne voorstellen tegenover het bestaande in het licht stelde Verleden Vrijdag zeide hij Na een lang debat nu eens loopeiide over kleinigheden dan weder over gewichtige groote diagpu kan het wenschelijk zijn een vut d ensemble te nemen ten einde zich rekenschap te geven va i het geheel Anders loopt men groot gevaar vanwege de boomen het bosch niet te zien Laat mü trachten u zulk een oue fen e iW te geven Stellen wg ons den toestand voor gelijk die wordt na aanneming der wetsontwerpen Wij onderstellen dus dat er geen zeepaccgns en geene tollen zgn wij onderstellen verder verlaagde mutatie rechten grondbelasting en zoutaccijns daarentegen de vermogensbelasting in werking en den accgns op het gedistilleerd met 3 verhoogd Verbeeld u thans dat onder zulke omstandigheden een mini ster vau finnnoiën optrad ia deze Kamer en aldus sprak Mijne Heeren gij weet hoe aan de vermogensbelasting en ook aan de jongste verhooging van den drankaccgns alleilei bezwaren kleven Maar ik heb een uitstekend middel gevonden om ons land daarvan te verlossen Eene som van tien bad neen in het geheel niet En zij kleedt zich nog wel bij Perioholti maar als men geen oog er op heeft helpt het allemaal niet C ed de la peine perdue ziet gij Galli vroeg haar of zij het vorige jaar haar wel eens op school had gezien Een enkelen keer was zij in hare klasse gekomen De Napolitaansche die dit hoorde zeide met een veelbeteekenend lachje naderbij komende Mevrouw Orveggi heeft heel andere dingen in het hoofd dan de school waaraan Massi toevoegde Bah het is eene slechte moeder Toen trad de kleino Frossetti een rond al rond naar voren en tot groote ergernis van de fijne collega die van kwaadsprekendheid een arschuw had zeide zij tot Galli Als ze ha ir den een of anderen dag op deze manier de school zaagt üinnen zeilen en zij deed den gang der dame na en de wiJBO waarop zij iemand in het voorbijgaan groette zooals zij het gezicht met half diehtjreknepen oogen omdraaide alsof zij keek of er eene spin over haren schouder kroop Zij was het precies Al degenen die haar kenden schaterden van het lachen Op eens weerklonk eene stem van buiten de directrice Juffrouw Frossetti riep Sanw qui pnt Zg stoven uit elkaar in verschillende richtingen Vau tina Galli alleen ging bedaard naar hare afdeelinj De directrice trad op haar toe haalde haar horlog te voorschijn en sprak Wett u mejuffronvv dat