Goudsche Courant, vrijdag 8 juli 1892

millioen is daiotoe noodig en die kan ik rindsn Ziehier m u pion Id de eerste plaats wordt door mg voorgesteid een zeepaccgns in te voeren Die zal immers licht te dragen zgn Met wat loog en wat oleïne maakt ieder zooveel zeep als hij noodig heeft Dan wordt de zontacc jns nu 4 gebracht op 9 Dat kan zeer wel de boawboeren hebben bg een lagen zoutacc jns niet het minste belang en wat de zoitelboeren betreft die zullen wel veel meer betalen maar zg zullen zich troosten met de gedachte dat hun groote concurrent de mar garinefabrikant nog sterker zal worden gedrukt Dat zal streelend zjjn voor hun gevoel als mensch en als Christen Voorts zullen de sluiswachters voorzien zgn van een tariefje en iederen schipper die door de sluis gaat al is de man zoo arm dat hg baast geen brood heeft voor zgne vrouw en kinderen zullen wij tol laten betalen Wg zullen ook sierlgke tolhuizen bouwen en deze voorzien van tolboomen die zich ontsluiten zullen tegen voldoening van 10 of 20 cents naar omstandigheden Wg zullen daarenboven de mutatierecbten die thans 2 15 bedrag opvoeren tot 6 27 Waarom niet De meesten onzer muteeren nooit de meeste goederen zgu faniiliegoederen aan den verkoop waarvan niet gedacht wordt Dat alles zullen wij bekronen met eene verbooging van de grondbelasting met 960 000 Een en ander wordt voorgesteld in het belang van het algemeen maar inzonderheid van den landbouw en het grondbezit Wat dunkt n mijne heeren Hoeveel dagen neen boeveel uren levens 70udt gg toekennen aan een minister van financiën die zoo sprak of aan het Kabinet waarvan hij deel uitmaakte Maar als dat zoo is dan spreekt het immers vanzelf dat de maatregelen door mij voorgesteld overeenkomstig s lands belang zgn De heer Schaepman beeft het zoo uitstekend gezegd het kwaad waaraan men gewend is merkt men niet meer op Ruim 33 jaren geleden was ik in de zuidelijke Staten van NoordAmerika Toen kon ik waarnemen hoe daar de vriendeli kste de vroomste menschen de slavernij zonder eenig bezwaar accepteerden Zy gingen naar eene slavenveiling gelgk wij naar eene huizenveiling gaan om te zien wat er voorviel Men was er aan gewend £ u zoo zgn wg ook gewend aan de ongerechtigheden SB ons belastingstelsel wg merken ze niet meor op Toch bestaan zjj en het is zaak ons daarvan rekenschap te geven t In de derde plaats merkeu wij nog op dat de gevoerde discussie inderdaad vruchtbaar geweest is Aan bet eind daarvan heerschte een geheel andere toon dan in bet begin Op 21 Jnni hevij e strijd stelling zuivere partgstemming rechts tegen links Vrijdagavond daarentegen toenadering van de tegenpartg de stelselmatige oppositie was verdwenen De heer Mackay erkende het goede in s ministers voorstellen en hoopte daaraan te kunnen medewerken als deKegeering ook eenigszins wilde letten op de wensohen der rechterzgde Dit bewijst nog niet veel voor de toekomst maar toch de oppositie blgkt op den goeden weg te zgn Het deed dan ook de Kegeering aangenaam aan en de heer Pi rson verklaarde Het zal mg een waar genoegen zgn in dezen belangrgken arbeid samenwerking te mogen vinden tusscheu alle partgen in de Kamer opdat een in waarheid nationaal werk tot stand kome Maar zal dat geschieden dan moet er ééne voorwaarde vervuld worden eu die is deze dat mg geen onmogelgke eischen worden gesteld De reden dezer frontveranderiug is duidelijk De anti revolutionaire sprekers waren vergeten dat vele kleine luiden tot hun partjj behooren en dat deze ook den belastingdruk voelen £ en groot deel der partjj wenscht deze belastinghervorming die geheel ligt in de Ign van de vroeger aan die zijde gestelde eischen Een d r kleine antirevolutionaire bladen schrijft Eerlijk gezegd spgt bet ons dat de belastingontwerpen van Minister Pierson van antirevolutionaire zjjde over het algemeen zóo koel zgn ontvangen Wjj hadden dit ook met het oog op ons program van actie inderdaad niet verwacht Dat er gebreken aan s Ministers werk kleven spreekt vanzelf Meuschenwerk is altijd gebrekkig En een nieuwe belastingregeling te maken is waarlijk geen kleinigheid Ook wg hebbeu onze bezwaren en spraken die reeds uit Maar het gebrekkige iu de oorstellen mag ons toch niet verleiden om het goede voorbij zien En dit wordt toch maar al te veel gedaan Over den meerderen druk den landbouwer opgelegd wordt veel gesproken Nu ook wg zgn voor dat bezwaar niet blind Maar er is en wordt op dit gebied ook schrometijk overdreven en overdrgving schaadt altgd Maar waarom is er nu nog onzerzgda niemand opgestaan die den Minister zjjn dankheelt betuigd voor de verlichting van druk die aan den arme den werkman den kleinen burger winkelier en landbouwer zal ten goede komen Of zou die zoo geheel niets hebbente beteekenen V De lezer oordeele En dan ivolgt de becijfering i De Standaard begint dan ook reeds wat bjj i te draaien deljjk was dat baar vrienden bezig zyn de groote grondbezitters te bevoordeelen ten korte van den minderen man Het is te hopen dat over de aan de orde in den boezem barer partjj de aandrang zoo n op dit oogenblik reeds anderhalve minuut in uwe klasse moest zijn Zij hield haar het horloge voor alsof zij haar voorsloeg het te koopen Er viel niets tegen in te brengen Het meisje boog en sloeg de oogen neder terwijl zij verlegen lieenzing en de directrice zich naar haar bureau bugaf Een onverwacht schouwspel gaf eene andere wending aan hare gedachten Voor den ingang der school stond mevrouw Orveggi met Giuliï haar op te wachten De leerares en de dame wisselden een dier schielijke diepe blikken waarmede dames elkaar in een oogwenk opnemeu eo beoordeelen gezicht en klcodins ziel en lichaam het tegenwoordige eu het verledene Gelijk een bliksemstraal schoot er eene herinnering door het brein vau Faustina Galli een viaioin van een rijtuig da £ haar een paar maanden geleden op een regendag genoodzaakt bad in een hoek van den Corso ü mberto stil te staan waarin zij toen de wind het gordijn openbües een blond gelaat in de onmiddellijke nabijheid van eene vrouw en een donker gelaat met een groeten zwarten baard had gtfzien Zij was eene groote blonde vrouw met een frisch mooi ovaal gelaat dat alleen door een groottn neus ontsierd werd Zg had heel licht grijze oogen waarvan men de pupillen baast niet zag en was goed gebouwd Zij was rijk gekleed en in een grooten met raarmer gevoerdcn mantel gehuld Bij den eersten aanblik liep van de eene naar de andere een magnetische stroom van instinctmatigen I afkeer De mevrouw kon niet nalaten de leerares een oogenblik nauwkeurig op te nemen die anders wasdan zij zich selve had vooigesteld Het schofn dotzij in dat kleine fijne persoontje met dat blankevoorhoofd in die zachte maar gestrenge oogen een trots eu wilskracht raadde welke zij nog niet had i aangetro£fen Ik kom een plicht vervullen l egon zij met gemaakte gemeenzaamheid Een beetje laat dat moet ik bekennen Maar dat is buiten mijne schuld i Honderdmaal heb ik willen komen telkens was er een beletsel Het leven lu de groote wereld is j tegenwoordig eene wars slavernij Hoe maakt het de kleine meid De onderwijzeres zag baar str ik aan en gaf met oen paar woorden het beste getuigenis van Giulia zonder dat er een zWeem van vleierij in hars woor den doorstraalde Twee dingen mishaagden de dame ten eerste datde blik der onderwijzeres op geen enkel onderdeel i barer rijke kieeilij rustte eu voorts dat baar toon niel dan gskoudu beleefdheid uitdrukte j Zij antwoordde nochtans vriendelgk Dat verheugt niij terwijl zij bet meisje liefkoosde en met eeiiü beweging van den arm den mantel opende en het kostbare bont liet zien ik reken op u mejuffrouw giiig zij voort voor de houding van mijn dochtertje die veel te wenscben overlaat In sterk worde dat de democri tische linkervleu gel althans met de liberale regeering medewerke om de door allen betreurde misstanden te verhelpen door het zoeken naar uitvluchten ten einde zich te kunnen verklaren tegen een in beginsel niet te wraken maatregel van de tegenpartij schaadt men zich zelf het meest De kiezers znllen begrgpen wie in dezen de ware vaderlanders geweest zgn BINNENLAND GOL DA 7 Juli 1892 Voor hot Ie toelaliiigsexameii voor bet Oyninasiuin hebben zioli aangemold 7 oaodidaten voorde lekl 1 candidaat voor de 2 kl 1 candidaat 5e kl 2 oaaditaten 6e kl Aan de hoogere burgerschool zgn iogeaohreven 37 leerlingeD 28 jongens en 9 meisjes Zooals men weet worden de lasute alleen toegelaten onder nadere goedkeuring van den minister van binuenlandsohe ukeu welke gewoonigk verleend wordt indien er plaats beschikbaar is Bg de laatste examens tgn van de 10 leerlingen der NormaaUetsen alhier 9 geslaagd voor bet onderwgzerseiamen 6 vrouwelgke en 3 manuelgke leerlingen 1 meisje slaagde niel Gisteren ia het paard van 6 K met een wagen bevracht met gras op kol geslagen Spoedig werd he beest tot staan gebracht Als oorzoak hiervan meldde men ona dat het wiel van de kar alliep waarvan bet paard schrok Voor het pakhnis van F Sigmans op de Spieringstraat is heden door den storm een boom omgewaaid Op de nieuwe hoven voor de school van den heer Posthumus is eveneens een boom omgewaaid Aan bat Verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1891 ontleenen wij oog bel volgende Toestanden welke ineloed kunnen uitoefenen op de volksgezondheid De stadsgrachten worden geregeld ververaeht door bet inlaten van wator uit den IJsel Dit geschiedt bij het achattea san de Mallogatsluis en de Usel havensluis en verder door d tohuiven op het Oud en Nieuwe Veerstal en door Rgnisnds atoomgeroaal De grachten vaarten slooteii eo riolen worden van gemeentewege schoongehouden met welk werk de aannemer van het ophalen van straatvuilnis ia belast Hiervan zijn echter uitjezonderd de wateringen eo slootei aan particulieren toebehoorende waarvoor deze verplichting rusl op de eigenaars Jaarlgks wordt daarover meermalen schouw gedreven Van tijd tot tijd hebbeü bovendien spuiingeu plaats tot zuivering van grachten en riolen Maar de gelegenheid daartoe bestaat in de laatste jaren slechts y I zelden daar de Gouwe door hot Hoogheemraadschap Zg bemerkt thans wat ieder dui I fig l nd l üna voortdurend op eeii zeer hoogen atand wordt gehouden gezelschap maakt zg een ongelukkig figuur u ziet wel hoe scbref zij zich houdt Nu heeft zg du nare gewoonte gekregen het hoofd op haren schouder te laten hangen U moest eens uw best doen haar dit af te leeren Haar papa bederft haar Giulia Wat een lip Die mooie gewoonte heeft zij ook met bare lippen te smakken alsof z j van dorst stierf Voeg nog daarbij dat zij ook niet niezen kan u moet hier werkelgk eens op letten want voor meisjes komt dit alles er zeer op aan veel meer dan men denkt Do onderwijzeres kon een glimlach niet onderdrukken maar beloofde op dat alles acht te zullen slaan zonder op de praobligo doekspeld te letten waarmee do dame speelde Daarop vroeg zij Knn ik u verder nog met iets van dienst zijn Het spijt mij niot langer te kunnen blijven maar mgne leerlingen wachten mij O vsrontachuldig mij riep de dmne een miniatuurhorloge met paarlen omzet uit bare ceintuur Ie voorschijn halonde en er een blik op werpende Ik heb u uwen tijd doen verzuimen Een anderen koer zal ik het hervatten als u het mij toestaat Dit zeggende bemerkte zij dat de onderwijzeres kijkende naar wat er in de school oai ing baar borlogo niet had opgemerkt een uitdrukking vao nijd sprak uit hare oogen ffordt vervolgd De demping en rioleering van de Zijl tusscheo de Turfmarkt en de Nieuwehaven die in het vorige jaar was aaugevange i werd in dit jaar voortgezet en voltooid Twee gedeelten sloot in de Korte Akkeren die belaogrgk waren vervuild werden gedempt en von riolen en Engolscho aarden buizen voorzien Van de bevoegdheid om daartoe de eigenaars te verplichten werd geen gebruik gemaakt Men achtte dit onbillijk daar de vervuiling uitsluitend door anderen geachiedd zonder dat djt voldoende kon worden tegengegaan De openbare urinoirs werden dagelijks schoongemoakt en gedesinfcteerd Weder werden in dit jaar twee van de e omraanteld een achter de Groote Kerk en een in de Nieuwsteeg Voor de reinheid der stralen on der plaatsen waar markten worden gehouden wurd naar behooren zorg gedragen In den zomer bewees de sproeiwngen goede diensten De goten werden voor zooveel noodig achoongemaakt Van de Zw minrichling wordt als bet weder daarvoor gunstig is druk gebruik gemaakt Van Gemeentewege werden opgehaald 5330 HL haardasch en 36733 HL stefnkolonn8ch terwgl werden afgeleverd 2839 HL haardasch on 31104 HL kolenasch Van particulieren werd biervoor ontvangen ƒ 460 79 terwijl de aacb door de Gemeente gebruikt voor ophooging van wegen eu straten werJ gerekend eene waarde te hebben van f 634 26 De uitgaven voor het ophalen van de asofa hebben bedragen 3501 11 Ueemchende ziekten Het sterftecijfer wns veel hooger dan in het vorige jaar Aan de raodedeeliugeu ons door den oudsten GemeenteGeneesheer omtrent den gezond heidstoestand gedaan ontleenen wij bet volgende In de eerste maanden des jaars vertoonden zich tengevolge van da langdurige en strenge koude vele ziekten der adoinbalingswerktuigon en ingewanden die meeat van een catarrhaleu en rheumatiacbun aard waren Gediireude den zomer kwamen slechts einige gevallen van cholera nostras voor waarschijnlijk een gevolg der vochti e weersgesteldheid en vooral der weinig plotseling afwisselende temperatuur In het najaar opfnbaart eii zich eenige gevallen van influenza die in hevigheid toenemende gedurende de maand December epiilemiscb beersclito en waaraan vfle vooral bejaarde personen zijn overleden Gedurendd het gebeele jaar kwamen er behalve enkele gevallen van mazelen en roodvouk slechts weinig sporadisch beoracbende ziekten voor Begraafplaatsen Er waren tot in liet afgeloopen jaar twee begraafiilaataen de Algemueue Burgerlijke Begraafplaals in du Korte Akkeren eu de Begraafplaats voor Israëlieten in de Boolekade In den loop van het jaar werd in de Oude i ouwe de Bijzondere Be jraafplaats voor Roomacb Katholieken geopend waarop eene Kapel werd gesticht Op de Algemeene Begraafplaats werden 606 lijken ter aarde bestelil namelijk 399 in de afdeeling voor Protestanten en 107 in die voor Katholieken en wel in eigen graven 19 in buurgraveu Ie klasse 1 in 2e 30 in I 3e 454 kosteloos 2 Op de begraafplaats vour Eoomscb Kntbolieken werden 107 en op die voor l8 raélieten 7 Ijjken begraven Door de Provinciale Siaten vac Noerd Brabant is heden gekozen tot lid van de Eerste Kamer der StatenGeneraal ter vervanging van den beer mr J G de Bruyn de heer mr E van Zinnicq Bergmann advocaatproeureur te s Hertogenbosch met 37 van de 58 stemmen Dinsdag is te Waddingsveen eea kind van 8 jaar verdronken bet docjiterlje van den katholieken onderwijzer Na veel zjeken is gisteren het lijkje opgevischt Vermoedelijk is bet kind van de balken bij den houtzaagmolen afgevalleu in welks nabijheid het werd gevonden Al de 3 caiididaten der Rijks normaslschool te Schoonhoven zijn bg het jongste voorjaars examen te s HagB geslaagd Ook zijn al de 3 reeds in eene betrekking benoemd nl Mij M W van Dam van Schoonhoven aan eene Openbare school te Lokkerkerk de heer K Muilwgk vi n Groot Amraers aan de Op ub School te Oltolaiid en de heer N J de Jong van Streefkerk aan de Openb School te rioogBlokland De kiöjvereeniïing Eensgezindheid te Kapelle a d IJsel verzaderde Dinsdag avond tol bet stellen van een candidaat voor den geinoenleraad ter vervulling van de vacature ontstaan door het Overlijden van den heer A Zwijneuburg Nadat de voorzitter in zeer waardt erenile woorden de vordiensten van het overleden raadslid hiiil herdacht werd tot stemming overgegaan en gekozen de heer J v d Wissel geneesheer die de caodidatuur aanvaardde In da gisteren gehouden vergadering vao de Provinciale Staten van Zuid Holland bracht de heer Buys nader rapport uit over den geloofsbrief vac den heer Havelaar Er is gebleken dst op 11 Mei in het district Ridderkerk 1788 kiezers hebben gestemd dat er echter slechts 1781 biljetten in de bus zgu gevonden en dus 2 minder dan het aantal kiezers Van die 1781 biljetten zijn door het bureau 9 biljetten terecht ongeldig verklaard bet aantal geldige biljetten bedroeg dus 1772 waarvan 887 de volstrekte meerderheid was En nu is na onderzoek na telling en hertelling gebleken dat de heer P Smit Jr werkelijk precies 887 stemmen had verkregen zoodat de opmerking van den kiezer adressant dat er eene vergissing had plaats gehad in de opi ave van het bureau volkomen juist was Had nu het resultaat van die fout moeten zijo dat de heer Smit gekozen werd verklaard Neen want de hoer Smit had juist de volstrekte meerderheid en het verschil tusacheii het aantal kiezers en dat der biljetten had in dit geval van invloed kunnen zijn op bet cijfer der volstrekte meerderheid Volgens art 66 der gemeentewet bad derhalve eene nieuwe verkiezing moeten uitgeschreven zijn Ds bevolen herstemming was dus niet in overeenstemming met de wet eu niemand kan derhalve aan den uitslag daarvan rechten ontleenen Met boe groot leedwezen dan ook moet de commissie concludeeren te besluiten tot niet toelating van den heer Havelaar en tot het uitschrijven zoo spoedig mogelijk van eene nieuwe verkiezing in bet district Ridderkerk De heer Van Velzen meende dat daar niemand de volstrekte meerderheid had verkregen het stembureau terecht eene herstemming heeft uitgeschreven De heer Buys deed opmerken dat juist omtrent het verkrijgen van de volstrekte meerderheid volkomen onzekerheid bestond en dat trouwens in een geheel analoog geval het stembureau te Delft cp 11 Mei juist zóó heeft gehandeld als de commissie thans voorstelt en als de vergadering Dinsdag voor Delft stilzwijgend heeft goedgekeurd Overeenkomstig de conclusie van de commissie werd daarop zonder hoofdelijke stemming besloten Daarna ging de vergadering over lot bet benoemen van leden vuu Gedeputeerde Staten Herkozen werden do heer mr P L F Blussé met 55 stemmen tegen 18 Qp den beer Bevers de heer mr C J E graaf van Bijlandt met 56 stemmen togen 16 op den heer mr O J F Bichon van IJsselmoude en 1 op den heer H Seret de heer mr C A van der Kemp met 65 stemmen legen Ib op den heer mr L M J H Kerstens de heer jbr mr H A C de la Baasecour Gaan met 56 stemmen tegen 17 op den heer H Seret de beer mr G J Goekoop met 55 stemmen togen 17 op den heer S van Velzen Do herkozenen betoonden zich dankbaar voor het vernieuwd blijk van vertrouwen en verklaarden onder toejuicliing van de vergadering de herbenoeming aan te nomen Tot buitengewoon lid van Gedep Stalen word herkozen de beer mr J A Vaillant met 60 stammen tegen 17 op den heer v d Oudermeulen en l op den beer Van Velzen Ook de heer Vaillant aanvaardde onder applaus de hrrbenoemiug Nadat de afdeelingen waren vernieuwd zijn verschillende stukkon commissoriaal gemaakt en wel dio betrekkelijk de aan Gouda toetekennen scbadrloosstelting in verband mei de uilvoering der vaartverbetering in banden gesteld der hb Van Houweningen Vaillant Buys De Monchy Duynstee Conrad Visser Van Bergen Uzendooru De Constant Robecque Evers en Blussé laatstgenoemde voor Gedeputeerde Stalen Een Fransob blad deelt mede dat drie jongelieden j socialisten de heeren Maxence Roldes Hriois en Cam j bier pogingen doen om eene socialist scho kolonie te stichten op bet gebied der republiek van Paraguay j De vader van Roldes is chef de bureau bij de spoor j wogmaatschappij Parijs Orleans van zijn twee vrienden is dn een ook van burgerafkomst do derde is een j werkman die zichzelf min of meer welcuscbappelijk ontwikkeld hoeft De kolonie een waar paradijs zou niel meer dan 400 leden mogen tollen belaantal vrouwen zou alles natuurlyk aanvankelijk even groot motten zijn als hel aantal mannen teneinde niemai d jaloersob te maken Iedereen moot arbeiden voornamelijk zaJ men zich toeleggen op landbouw Geld zal men iu de toekomst niet meer noodig hebben dan er vereischt wordt om de noodzakelijke relaties mft de oude wereld Ie kunnenaanhouden Over bet algemeen zal men zich min of meer richten naar de tbeocratische stichtingen der jezuïeten in Paraguay alleen io stede van theocratisch zal hier aUes democratisch zgn De verdeeling der goedaren zal vrg zgn iedereen zal nemen zooveel als hij noodig heeft Er is slechts één maar bg al dit schoons één althans slechts bij de voorbereiding Om den geluksstaat waar het geld verbanuen zal zgu te stichten heeft men geld noodig En dat bezitten Roldes en zijne vrienden niet Eene leening kunnen tij natuurlijk niet sluiten daar zij immers nimmer eenig geld zullen willen bezitten En toch begrooten zg de kosten der stichting op een millioen franken Zg zollen nu door voordrachten enz trachten belangstellenden voor hun plsc te winnen en het noodige kapitaal De Nederlander te Chicago roemt er met rechtmatigen trots op dat de uitgestrektheid lands van de Unie die vroeger de groote Amerikaanscbe woestijn heette binnen het leven van één enkel menschongeslncbt in vruchtbare gewesten is herschapen met groole steden daarin Kansas Colorado Iowa Nebraska Minnesota en Wyoming een woestenij te noemen wien komt het zoo schrijft de Aederlonder in den zin En toch iu 1860 beschreef vAppleion s Encyclopaedia de oppervlnk e die deze staten beslaan als oen woestenij In 1842 bad Fremont de padvinder ze ontdekt maar in de genoemde Encyclopaedia kan men lezen dat men in 1860 bevreesd was om die onherbergzame waterarme woestijnachtige streken door te trekken In 1867 werd de ingenieur A W Hoyt door eenige kapitalisten uit het oosten uitgezonden om te zien of er werkelijk zulk een land bestond als hel Teinlory Colorado en hij rapporteerde dat de groote Amerikaanscbe woestenij bijna ontoegankeliik was voor mensch en dier Den 16den Augustus 1878 schreef Henry Ward Beecber aan een vriend dat hy dag en nacht over de groote ongastvrije steppen gereden had Inderdaad er waren vele en groote punten van overeenstemming tusschen Afrika s Sahara en dit deel onzer Unie Alleen voedend gras nam hier de p aats in van dor zand Hier de roode Indiaan daar de zwarl bruine Arabier hier de buffel daar de kameel bier de cyclonen en tornados daar de samums hier de karavanen smacbtend verlangend naar Santa Fé en Üeseret gelijk daar de oases groene plekken iu de wildernis Hier het stroomgebied van de Missouri met zijn overstroomingen gelijk daar vader Nijl Maar terwijl de Sahara nog altijd is zooals zij sedert eeuwen was heeft onze woestenij een totale gedaantewisseiing ondergaan zóó totaal dat bel bijna onmogelijk te gelooven is dat zij binnon bet leven van een enkel geslacht is tot stand gekomen Niet als de trage droomerige Egyptenaar heeft zich onze bewoner der groene woesteng tevreden gesteld met den Nilonieier gade te slaan en te wachten tot het vruchtbaarmakend vocht zou komen neen zelf stuwde bg het bronwater op in de bergen eu leidde het van daar door tallooze kanalen en grachten in de vlakte om die op verwonderlijke wijze te herscheppen Waar vroeger scherp bewaakte en wel bevestigde legerkampen waren daar verrijzen nu vrije steden die geen vijand vreezen maar iu vriendschappelijken naijver elkander alleen de loef willcu afsteken iu al wat goed en nuttig is In 25 jaren tijds gaat do Nederlander voort ijn bier steden opgekomen die nu reeds veel meer inwoners teller dan steden in het Ousteo Dertig steden in de voormalige woestenij hebben een totaalbevolking van 1 200 000 zielen en een gemiddelde bevolking van 40 000 zielen ieder In de gebeele Unie vindt men 57 steden van meer dan 60 000 zielen Da Amerikaanscho woestenij telt er van die 57 niet miiider dan 7 Denver 106 000 Des Moines 50 000 Kansas City 132 000 Lincoln 56 000 Minuoapolis 165 000 Omaha 140 000 St Paul 134 000 on langs moer dan 41 000 mglen snelt het ijzeren paard voort Niets elfs niet Chicago s wonderbare vlucht kan hiermee vergeleken worden Een blgk te moer van wat de mensch kan dorn om ongeschikt geoordeelde landstreken te hervormen in korenschuren en woestenijen in tooneeleu vau voorspoed en geluk Buiteoiandscb Overzicht Naarmate er meer cijfers komen begint de uitslag van de Engel iche verkiezingen meer te interessoeren Als hel zoo voortgaat kan men wel eens oen Lagerhuis krijgen dat om un om is het bekende dood punt Dat hardnekkig Kevochien wordt bewgzen sommige uiterst kleine verschillen tusschen de op twee candidalen uitgebrachte stommen In één distriol nerd de candidaat der conservatieven met slechts 11 stemmen meerderheid gekozen in oen ander nl te Gloucester wou de liberaal Robinson het van den lib unionistisclien candidaat met een verschil an slechts 5 stemmen De union sten beschouwen hunne z iak