Goudsche Courant, vrijdag 8 juli 1892

189 Zaterdag 9 Juli Pi 488a GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzeading van advertentiön kan gesobieden tot edn uur des namiddags van den dag der uitgave nog niat als Terlomu Da 8ia dard rlait xioh met de ondenteUing dat in da districten waar de uitslag bekend is de kansen der Tories minder gunstig stonden loodat de partyverhoudiug wellioht bg de volgende stemmingen voor heu lal verbeteren Men mag echter niot voorb zien dat ei n winst van 8 tetels elgk reeds op den eenten dag behaald werd vooral in Eugeland groot gewicht in de schaal legt voor don uitslag der volgende stemmingen In een zijner redevoeringen in Midlothian te Gorebridge het hart vaii een mjjndisirict heeft Gladstone uitvoerig gesproken over de beweging voor den achtungon werkdag Hij liet zich met veel sympathie maar zeer gereserveerd daarover uit Hg stelde o den voorgrond dat deze zaak in t algemeen en ook bg hem nog niet tot rgpheid was gekomen en dat het dan meer aanbeveling verdiende de bedenkingen onder de oogen te zien en bijzandur voorzichtig in zijn toezeggingen ta zgn dan den werkman te vleien met verstrekkende beloftej ilie men niet ia staat zou zijn na te komen üt welker vervulling bezwaren zou uiede brongen Hg waariloerde hot streven naar een werkdag van S uur ala een uiting van het besef ilat iu de samenwerking van arbeid en kapitaal da arbeid aanspraak bad op meer dan die tct nogtoe erlangde Maar daarom aan te dringen op een wet die voor alle Indrijven een werkdag van S uur zou laütstellen achtte hg niet volkomen logisch en in elk geval prematuur Voor de mgnindustrie zou eeu dergulgke regeling allereerst in in aanmerking komen maar uu wees bij er up dat in verschilleudu mijndistricten het doel reeds door onderlinge sameuwerkirig was bereikt Kwam het voor gelijk sams het geval was dat bij genoegzame eenstemmigheid der arbeiders de doorzetting van t beginsel op t verzat van enkele werkgevers afstuiite dan oordeelile hij t rechlmaiig dat Je wetgever tusschenbeide kwam Voor wettelijke invoering van den dag van 8 uur in alle mgnen zag hij vooralsnog geen reden omdat in andere districten de eenstemmigheid der mijnwerkers te dien opzichte niet bestond eu men zich wacbtou moest voor wetten die zeker ontdoken zouden worden Kon men komen gelijk bg de drankwetten tot iels als tflocal option dit zou meende Gladstone wel aanbevuliug verdienen De Fransche minister van marine heeft iu de Kamer een overwiiiuiog behaald met groote meerderheid werden de gevraagde kredieten toegestaan waarvan de minister zijn aanblijven afhankelgk had gemaakt Wel kwamen eenige lejleu tegen dit steeds eischen van nieuwe gelden op maar de minister verklaarde dat de sommen welke hg noodig had moesten besteed wordei ten gevolge van besluiten omtrent de uitbreiding der marine Die besluiten waren indertijd door de Kamer zelve genomen De minister wilde de Fransche vloot gelijken tred uoen houden met die van andere landen niet alleen wat het aantal schepen betreft maar ook ten opzichte der nieuwste verbeteringen Die overwinning der regeering toont dat Frankrijk nog altijd voort wil gaan zich te wapenen REJXJXlSGEFIBiG De BURGKMEESTEE van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Sotterdam op den 4den Juli 1682 is executoir verklaard het Kohier voor de belasting op het Personeel No 2 dienst 1892 93 Wijken E I Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld iu banden van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt vorplicht is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet t voldoen en dat heden ingaat de termgn van Drie Maanden binnen welken de reclames behooreu te worden ingediend GOCDA den 7 Juli 1892 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOfiN KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente rouda Gezien Artikel 182 der Wet van den 29sten Juni 1851 Staatsilad No 86 Breugeb ter kennis van de ingezetenen dat het uitvoerig en beredeneerd Verslag van den toestand der Gemeente iu 1891 ter Plaatselijke Secretarie in druk verkrijgbaar is tegen betaling van ƒ 1 Gouda den 7 Juli 1892 Bur fcraeoster on Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZËNDOORN De Secretaris BROUWER PETR0LBÜM M0TEERÏ1MGEI van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te KoUerdaiu De markt wa heden vast Ix oo Tankfuat ƒ 6 40 Geïmporteerd fust ƒ 0 60 Augustus levering 6 35 September October Novemberen December levering ƒ 6 B5 MARKTBERICHTEN Gouda 7 Juli 1892 Granen met weinig aanvoer In de prgzen kwam geen verandering Tarwe Zoeuwsche ƒ 8 60 a ƒ 9 10 Mindere dito 7 50 a ƒ 8 10 Afwgkende B 2B a 5 76 Polder ƒ 6 26 a ƒ 7 75 Roode 6 50 a ƒ 7 Rogge Zeeuwsche ƒ 6 50 a 7 40 Polder 5 60 a ƒ 6 Gerst Winter 4 a J 4 50 Zomer ƒ 3 90 a ƒ 4 40 Chevalier ƒ 5 a ƒ 6 Haver per heet ƒ 3 50 a 4 25 per 100 kilo ƒ 7 S0 a 8 25 Hennepzaad Inlandsch f 9 75 a ƒ 10 52 Buitimlandsoh ƒ 7 25 it ƒ 7 50 Kanariezaad ƒ 7 BQi fi 8 50 Boonen Bruine boonen ƒ 7 V 9 50 Witte boonen ƒ 7 50 a ƒ 9 Duivonboanen ƒ 6 75 a 7 26 Paardenboonen ƒ 6 20 a ƒ 6 SU Krvten Buitenlandsche voererwten per 80 KG ƒ 6 40 6 60 Mais per 100 kilo Bonte Amorikaansohe 6 60 a 6 75 Cinquantine ƒ 7 a ƒ 7 25 Veemarkt Melkvee weinig aanvoer handel en pr jzen traag Vette varkens weinig aanvoer handel vlug 21 a 24 et per half K O Biggen voor Engeland weinig aanvoer handel vlug 20 a 21 et per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel vlug ƒ 0 90 a ƒ 40 per week Vette schapen red aanvoer handel traag ƒ 14 a ƒ 20 Lammeren red aanvoer handel traag ƒ 4 ïi 9 Nuchtere kalveren red aanvoer handel vlug ƒ 3 ê ƒ 7 50 Kokkalveren ƒ 8 n ƒ lï Aangevoerd 150 partijen kaas Ittó Qual 28 a 30 2de Qual 23 i ƒ 26 Zwaardere veel booger in prijs Boter goede aanvoer handel gewoon Goeboter f 1 30 a ƒ 1 40 per kilo Weiboter ƒ 1 10 a ƒ 1 20 per kilo Burgerliyke Stand GEBOREN 4 Juli Willem Frederik ouders M Weasels en H de Hoop 5 Derk ouders R Triezenberg en J 6 van der Burg OVERLEDEN 5 Juli E T J Hoskgn 36 j 10 m 6 A M an Putten 4 m H Prins 70 j I Bik 5 m GEHUWD a Juli J Visser en C M Lisseudorp Stolwük GEBOREN Teunit ouders J Loeve en H Breedijk Teuuis ouders M Boon en W de Jong OVERLËÜEN A Molenaar 22 weken J Anker 3j jaren GEHUWD W Anker met 0 van Oos erom Reeuwijk GEBOREN Maria Ouiler A Groenendijk on H van Eijk ADVERTENTIÊN Getrouwd A DAM Weduwnaar Tan W J tan din Brink en M OOSTEN die mede namens wederzijdscbe Familie bannen hartelgken dank betuigen voor de Tele bljjken Tan belangstelling by bun Huwelyk onderTonden Gouda Amtlerdam 7 Jnli 1892 Harteiyk dank voor de Tele bewgzen Tan belangstelling ondervonden bg het OTerIgden Tan mjjnen geliefden Echtgenoot den Heer C J A KEBKBOF Wed C J A KERKHOP HOOOENDUK Gouda 7 Jnli 1892 Ondergeteekenden betuigen bij deze bunnen bartelgkeu dank aan allen en inzonderheid aan hunne buren die hen in den avond Tan 5 Juli zoo behulpzaam zgn geweest tot bet blusschen van het begin van brand ia hunne woning Th binnendijk en ECHTOBNOOTE Gouda 7 Juli 1892 Pro Deo Faillissement FEANS De eerste Vergadering tot Teriflcatie der schuldTorderingen waarto alle Crediteuren hierbg worden opgeroepen zal plaats hebben op DINSDAG 19 JILI 1892 des Toorraid lags te lO i unr in het Gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam De Curator Mr M M SCHIM t n dïb LOEFP AdTocaat en Procureur Geen beter Bier dan het GERSTE en Dubbel aSRSTE EIER TAN I Alexander von Lom Molenwerf Gouda Tan welken aard ook en tanden hol of aange stoken worden oogeublikkelijk en voortdurend genezen door het gebruik van het beroemde Extract tbu Prof LEFKIKS Pryg per flacon 85 Cents 3 Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing b i het gebruik tbd Prof LEFRIES tinctuur Attesten aanwezig Prjjs per flacon 60 Cent raet penseel Hoofdagent H SELLE Auegaiig42 flaar i Depöthouder L A tl V LETTER Markt 97 naast het Hotel ok ZALM mt Een algemeen iila goed erkend middel bö HOEST en VERKOUDHEID zgn de oplossende en verüochtende SALMIAK PASTILLES van Kraepelien Holm Apothekers te Zeiêl Verkrijgbaar biJ Apothekers en Drogisten in □ flescbjes a 20 cent Te Gouda o a bfl de Heer A H TEEPE ToorhpenC ÏHIM Stollwerck Hart Cacao Hoogste eiwit k hoogste theobromla gehilto rMz I Caca VoordeeligI Hart Oaoao is fijnste PoederCacco in hart Tonn geperad Spoedige oplosbaarheid 4jne geur deliciense smaak steeds gelijkmatigheid des dranks In blikken buiten k 2S Caoao hirton 45 oent 1 Caeao hart = 1 8 ent = 1 kop Cacao Verkrijgbaar bij H H Conflsenrs Banketbakkers enz EngrosExpeditie JuUus Mattenklodt Amsterdam Kalveratraat 10b Gouda Snelporsilnik mui Biux kman zook De uitgaTe dezer Couiaut geschiedt dagel ks met uitzondering Tan Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlöke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 8 Juli 1892 Men deelt ons mede dat gisteren ilrie leeraren der rijks hoogere burgerschool alhier den 2Bsten verjaardag hunner benoeming bij het middelbaar onderwijs herdachten Het zijn du heeren H W P Boute A Roozeboom en A Laugerhuizen van Uven Alle drie werden benoemd bij koninklijk besluit van 7 Juli 1867 de eerste aan de toenmalige obool met 3 j c alhier de tweede aan de h burgerschool met 3 j 0 te Helmond de dorde aan dergelijke inrichtina te Alkmaar De benoeming der heeren Bonte en Roozeboom geschiedde met ingang van 1 Sept die van den heer Van Uven van 1 Oct zoodat zij op die datums 25 jaar in rijks dienst geweest zullen zijn De heer Bonte is dan zoolang aan de school alhier werkzaam de heer Roozeboom werd 1 Sopt 1868 naar Gouda verplaatst en is dus 24 jaar alhier de heer Van Uven kwam hier in functie 1 Sept 1875 toen hq te ens het directeurschap der stedelijke burgeravonjschool aanvaardde Aan de rijksuniversiteit te Leiden is gisteren bevorderd tot doctor in de rechtswetenschap de heer L H M van Kruyne geboren te Zeist met acad proefschrift getiteld Artikel HO der Grondwet Bij herstemming is tot lid van den Gemeenteraad van Moordrecht verkozen do heer C Hoogendijk met 61 stemmen Op den heer A J Heestermans waren 47 stemmen uitgebracht De Collecte ton behoeve van het Fonda lot aanmoediging en ondersteuniog van den gewapenden dienst in de Nederlanden heeft te Moordrecht opgebracht f 25 91 FEVILLETOISI HAAR VADER UU het Framch 6 Zij wisselden een vluohtigen groet en gingen met vast op elkaar geknepen lippen ieder haren weg Het was juffrouw Galli niet ontgaan dat het meisje met gebogen hoofd en zonder hare moedor aan te zien het gesprek had aangehoord Zij ging als verschrikt de school binnen het was haar alsof zÜ in die vyf minuten op het gelaat dier vrouw een geheel boekdeel had gelezen waarin sommige bladzijden duister voor haar waren terwijl andere haar zonderling angstwekkend afschuwelijk verachtelijk toeschenen Bij het uitgaan der school vergeleek zij het beeld dier vrouw met dat van den man die daar stond die twintig jaar ouder moest zijn dan zy en zg gevoelde voor hem een nog dieper medelijden Zij wenachte die vrouw nooit gezien te hebben en troostte zich raet de gedachte dat zij misschien het geheele jaar niet terug zou komen Twee dagen later zag zij haar daarentegen bij het uitgaan der school rechts van het voorhuis staan Aan het Verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1891 ontleenen wij nog hei volgende Drinkwater Uit de mededeelingen door den Directeur der Goudsche Waterleidiug Maatschappy verstrekt blijkt dat bet aantal perceelen aan het buizennet aangesloten in het afgeloopeu jaar wederom is toogenomen Was het getal abonnements contraoton bij don aanvang van hot jaar 1680 met 2349 perceelen en dat der meter contracten 106 voor 132 perceelen op het einde van 1891 waron er 2496 perceelen verbonden met 1790 abonuemeqts contracten terwijl voor lis perceelen 109 meter contraclen gesloten waren Kr werden dus 131 perceelen aangesloten De verkoop van water bracht ƒ 28348 22 2 0 3 en op diensteu biunenlfidingen werd eene winst gemaakt van ƒ 878 6OV3 De uitgaven waren voor da exploitatie ƒ 16979 22 aan dividend voor de aandeelhouders ƒ 10400 en voor afschrijving ƒ 1847 61 Het buizennet onderging eenige uitbreiding loor den aanleg vau nieuwe leidingtD in de Lemdulsteeg langs het Lorabardaxatery e tfp de Vest eu in de Korte Akkeren De werken der Waterleiding hadden in den strengen winter van 1890 91 voel te lijden De hoofdleiding was op zes plaaisen bevroren terwijl verder 177 aansluitingen onbruikbaar werden door de vorst De filters on klaarbassina waren voor een groot gedeelte stuk gevroren De herstolliog van een en ander en de vernipuwing vau de gesprongen buizen vorderden aanzienlijke uitgaven Gelijk wij reeds in ons vorig Verslag mededeelden beantwoordde de hoedauigheid van hef water geenszins aan de eischen bij de concessie voorwaarden gesteld Ondanks de grootste inspanning mocht het dar Directie niet gelukken het water gedurende de eerste maanden van het jaar naar behooreu te zuiveren Later was de toestand beter Door eene wijziging prachtig uitgedoscht met een niouwen hoed en mantel die door allen rondom haar bewonderd werden Met de scherpzinnigheid dor vrouw begreep de leerares oogenblikkelijk dat dit praclitgewaad en dit bezoek haar persoonlijk golden en was er terstond op bedacht hoe dien aanval af te weren Zij voegde zich bij do leerlingen eu voor de dame bij het heengaan passeerende grootte 7 ij haar op het laatste oogenblik haar slechts oven aanziende lang genoeg nochtans om op dat gelaat het misnoegen over hare teleurstelling te lezen Heilig overtuigd dat de dame niet na zou laten een tweeden aanval te wagon maakte zij haar verdedigingsplan op dat in een vast besluit bestond haar uit de hoogte te behandelen en haren opschik en hare pronkzucht met geenen blik te verwaardigen Een paar jaar vroeger zou Faustina Oalli tot zulke kleine speldenprikken met in staat ziju geweest maar de harde bittere ervaring van de boosaardigheid van anderen had haar die plaagzuoht ingeblazen welke zachte naturen er allengs toe kan brengen vermaak te scheppen in de woede van degenen die haar haten Haar vermoeden werd bevestigd de dame herhaalde haar bezoek en steeds met moer vertoon van pracht en rijkdom Dit geschiedde niet alleen om harentwil de ijdele vrouw schepte behagen in ilo bewonderende blikken van het heirleger dienstboden kinderen en eenvoudig gekloede vrouwen rondom haar on kwam nu geregeld lederen namiddag zoodat haar ADVBETENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte BoTendien worden alle AdTertentiën g r a t i s opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt van den purificatenr en vergrooting der klaarbassins is do reductie van de organische stoffen in het water van 12 tot 32 pCt gebracht Door het Burgerlijk Armbestuur werden 792 kaarten ter verkrijging van water uit de standpijpen aan behoeftigeo afgegeven namelijk 363 voor 1 emmer en 429 kaarten voor 2 emmers daags In 1890 werden 682 kaarten uitgereikt Toelicht op levettsmiddelen yieesch en visoh zijn hier aan keuring onderworpen Voor het vloesch warou twee keurmeesters Een van hen is tevens belast met het keuren van de visoh De laatste genaamd N Simons kwam dit jaar te overlijden en werd vervangen door P Hornes Er werden goedgekeurd in de Gemeente 1207 runderen 869 vette eu S02 nuchtere kalveren 416 schapen 1840 varkens 139 geiten en 157 paarden Afgekeurd werden 6 runderen 1 vet kalf en 9 paarden Bij invoer zijn goedgekeurd 15707 kilogram rundvleesch 2205 kologr kalfsvleesch 10 kilogr schapenvleeach 200 kilogr paardenvleaaoh en 45976 kilogr spek terwijl afgekeurd werden bü invoer 60 en in de Gemeente 70 kilogr lundvleesoh Voorts worden nog drie partijen zeevisch afgekeurd Van de gelegenheid om tegen betaling bij de scheikundige sectie der Openbare ezondheids Commissie levensmiddelen on andere zaken te doen onderzoeken werd dit jaar wederom zeer weinig gebruik gemaakt GemeentePolitie Do inrichting der Gemeente politio heeft in 1891 eene belangrijke verandering ondergaan Zij was samengesteld uit een Commissaris een Inspecteur oen Hoofdagent drie Agenten der Ie vier der 2e on twintig der 3o klasse welke laatstgenoemde bijna uitsluitend dienst doden als nachtwakers Mot ingang van den In April zijn de nachtwakers man het meisje nu alleen s morgens begeleidde Zekeren avond zag juffrouw Galli haar in levendig gesprek met deu boor Viniui den vader van Maria zij moesten oude bekenden zijn doch dit belette niet dat de rijke dame geene gelegenheid verzuimde om de arme t nderwijzeres lot bewondering en afgunst te dwinuen doch de vijandin was op hare hoede en alle moeite was vergeefs Toen steeg hare woede ton top en zij besleot tot een beslissenden slag over te gaan Zij verscheen zekeren avond raet oene prachtige boa eu mof in de klasse van jalli op het oogenblik liat do banken zich vulileu on de meisjes de hoofden omdraaiden om haar na ie zien waarop zij overluid haar toilet bespraken Fausüna Galli stond voor de klasse en ontving haar staande na haar een oogenblik sirak i hebben aangezien liet zij hare n ec over do banken gaan als om te kennen to govon dat zij luisterde maar gelijktijdig voortging met het toezicht over hare leerlingen to houden Mejuffrouw begon de dame halfluid maar met nadruk sprekende ik ben zoo vrij om u een verzoek te komen doen Ik zeido u onlangs dat mijn dochtertje geene goede manieren heefi niet zooals in haren stand past Dit is een feit Ik heb u rerzocht ilaarop te willen letten Maar somtijds is do oonaak niet ver te zoeken het t vooral de omgang met anderen die daar veel invloed N