Goudsche Courant, zaterdag 9 juli 1892

geschaft en buiten den Commissaris is het personeel thans samengesteld als volgt Een Inspecteur twee Hoofdagenten drie Agecten der Ie drie der 2e en acht der 3e klasse die allen afwisselend over dag en des nachts dienst doen Op het Stadhuis bevindt zich van s morgens acht tot s avonds tien uur de Agent van de wacht terwijl de overigen in dienst zijnde Agenten na afloop Tan hunne rondes verblijfhouden in het lokaal aan den Groooeweg vrorger tot Kantonnale Gevangenis bestemd £ r kwaiDOQ in dit jaar voor 37 gevallen van diefstal 2 van oplichting 10 van bedelarij in het openbaar 1 van landlooperq en 6 van verduistering De daders zijn nagenoeg allen bekend geworden BoTeadien werden twee valsche guldens in beslag genomen Verder werden nog opgemaakt da volgende processen veibaal 13 ter zake vau mishandeling 7 wegens mishandeling en verzet tegen de politiebeambten 4 wegens bedrog 10 wegens opzettelijke en wederrechtelgke vernieling 9 wegens beleediging 1 wegens het onttrekken van eene minderjarige aan bet wettig over haar gestelde gezag 1 wegens het veroorzaken van gevaar voor stoomvermogen Ër werden geene vreemdelingen uitgeleid Nog werden geconstatetrd 243 gevallen van openbare dronkenschap 68 verschillende politieovertredingen 5 scheepvaart overtredingen 2 gevallen van het opgeven van oen valschen naam 2 spoorweg overircdiogeu 9 overtredingen der Drankwet 5 gevallen van strooperij 3 Tan nachtelijk burengerucht 2 gevallen van straatschenderij en 2 overtredingen der Arbeidswet Borendieo werden no opgemaakt 17 verschillende processen verbaat waaronder 7 betrekkelijk het onderzoek naar ongelukken aan personen in den arbeid overkomen 3 betrekkelijk het vinden van drenkelingen en 5 omtrent plaats gehad hebbende branden Aan 320 doortrekkende behoeftigen moest nachtverblijf en eeoig voedsel worden verstrekt in de nachtwacht 18 vrouwen kinderen en zieken moesten il logementen worden onder dak gebracht Aangehouden en opgezonden werden 18 gesignaleerue personen Er werden vermoedelijk 3 zelfmoorden gepleegd Aan het Politie Bureau werden gedeponeerd 315 gevonden voorwerpen Brandweer De inricbtmg van de Brandweer onderging wat de spuiten en het verdere materieel betreft in het afgeloopeo jaar geene verandering Er werden twee nieuwe geklonken letteren slangen Tan 15 Meter voor de Waterleiding aangeschaft ter verkrijging van meerdere lengte In den Grooten Toren werd eene brandwaterluiding aangebracht zoodat op de zoogenaamde rustplaats water is te verkrijgen Bij de waterkraan is geplaatst een reservoir en een handbrandspuitje waardoor water tot ter hoogte van den omloop kan worden opgevoerd De kosten van de brandweer met de bergplaatsen hebben bedragen aan materialen ƒ 688 61 f en aan arbeidsloonen ƒ 173 54 Aan het personeel der Brandweer werd uitbetaald eene som van 2000 48 De loting voor de nationale militie gaf te Bergambacht eenigen jongens aanleiding om verschillende op heeft Nu bij voorbeeld zij keek naar de bank waar het kind met een benauwd gezichtje en Deergeslagen oogen zat weet ik dat zij heel bevriend is met eeu burgcrkind de dochter als ik mij niet vergis van een sjouwer Ik zeg niets van haar het is misschieu een engel van een kind Haar u begrijpt wel dat kinderen uit zoo o omgeving niet heel geschikt zijn om aan de onzen iroede manieren te loeren om het minste er ven te zeggen Daarom als het u niet te veel moeite kostte wou ik u verzoeken aan dat meisje eene andere plaats te geven Op die wijze zou mijn dochtertje besloot zij met een schuinschen blik naar de bank naa t kinderen van haren stand zitten Galli zweeg een oogeublik daarop antwoordde zij zoo vriendelijk mogelijk de palm barer hand aandachtig beschouwende Ik begrijp mevrouw dat eene goede moeder op alle manieren zoekt Maar ziet n dit is een moeilijk geval De leerling in quaestio geeft mij niet de minste aanleiding eene aanmerking op haar gedrag te maken dat in ieder opzicht onberispelijk is ik heb dus hoegenaamd geene reden om haar van plaats te veranderen Bovendien verzoek ik u in overweging te willen nemen dat ik iadien ik aan uw verioek voldeed elke soortgelijke vraag welke mij door eene der andere dames gedaan kon worden zou moeten inwilligen Op die wijze zou ik mijne klasse in twee afdeelingen moeten splitsen ééne voor do jonge juffrouwen en de andere voor de burgermeisjes iets baldadigheden te plegen maar gelgk het meer gaat het werd eindelijk katjesspel de heeren begonnen te vechten Een der jongens kreeg een pak slaag en de poUlieagent die zich er mee bemoeide werd getrapt en op de grond geworpen Wegens mishandeling en verzot tegen politie werd een dier jongens door de rechtbank te Rotterdam veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf Het openbaar ministerie bg het gerechtshof te s Gravenhage requireerde Woensdag bevestiging van dat vonnis De verdediger mr Nolst Trcnité van Rotterdam meende dat er stellig twijfel bestond aan de identiteit van den beklaagde wat hij nog verder uit verschillende feiten trachte aan te toonen en concludeerde tot vermindering van straf Uitspraak Woensdag 20 dezer Staten Qeneraal Tweeue kimeb Ziiting van Donderdag 7 Juli 1892 De eerste artikelen der vermogensbelasting zijn kalm en tamelijk vlug afgehandeld waartoe natuurlijk veel liydroeg de omstandigheid dat er geen hoofdbrekende quaestien bij te pas kwamen Opmerking verdient dat verscheiden meestal geimproviseerde amendementen worden voorgesteld die de minister in korte woorden en zondere veel omslag spoedig naar haar innerlijke waarde wist te doer schatten De heer Babimann b v die den buitenlander treffen wilde welke hier te lande onroerend goed bezit kreeg zijn amendement terug met het etiquet onuitvoerbaar en irrationeel Art 1 waarin verklaard wordt wie belasting schuldig zijn werd zonder stemming aangenomen De heer Borgesius werd met zijn bedenking naar art 25 verwezen Het was deze dat iemand die jaarlijks een poos uit het land gaat zoodat hij uooit 12 maanden aan éoa stuk in Nederland woont de belasting voortdurend zou kunnen ontduiken Het komt ons voor dat men van zoo iemand niet kau zeggen dat hij het Rijk metterwoon verlaat zooals dat artikel het formuleert Toch zal wellicht verduidelijking wenschelijk zijn Art 2 waarvan de strekking in hoofdzaak is te bepalen dat lot grondslag ilor berekening van het vermogen wordt genomen de toestanil bij den aanvang van het belastingjaar gaf aanleiding tot een i paar opmerkingen van den heer Hartogh die evenwel in de verdere artikelen over de berekening haar opI lossing vinden Art 3 verklaart ouder wiens vermogen onroerend I goed wordt gerekend waarop zakelijke rechten rusten I Hierbij is o a bepaald tiat vruchtgenot berekend i wordt op vier vijfde van den eigendom Het artikel lokte geen discussie uit 1 Ten slotte kwam het tot een beslissing over do I vrijstellingen in art 6 Daartoe behooren in de eerste 1 plaats meuNolen kleederen levensmiddelen voor werpen van kunst of wetenschap goud en zilverwerk paarleu en edelgesteenten geen handelsvoorraad zijnde De heer Do Kanter stelde voor do voorwerpen van kunst en wetenschap goud en zilverwerk I j paarleu en edelgesteenten hieruit te lichten Terecht I werd hiertegen aangevoerd behalve de moeilijkheid I der splitsing wat geen overwegend bezwaar zou we i zen dnt deze zaken geen vruchtdragend vermogen represeuteeren maar als maats af voor iemands voet van le eu bij het personeel getroffen moeten worden Ook de belangen van kunst en weienschap spraken dat geheel tegenstrijdig zou zijn met het karakter eener openbare school Ik houd mij overtuigd dat mevrouw wij begrijpt en mijne weigering billijkt Do mevrouw had niet zoo aanstonds een antwoord gereed en zag geen andere uitKomst dan zich gewonnen te geven en openlijk baarcngelijk te erkennen Zij zoide tot zich zelve dat dit een goeden indruk zou maken doch dia hardnekkigheid der onderwijzeres om haar niet te willen aauzieo deed hare gal overloopeu In dat geval sprak zij snijdend indien u de dochter van den sjouwer niet verplaatsen wilt zou ik u verzoeken aan de mijne eene andere plaats te willen aanwijzen De onderwijzeres gevoelde den steek en trok het kleine roode monilje samen terwijl zij de oogen op do kin barer tegenpartij vestigde en heel bedaard antwoordde Vergeef mij mevrouw Het bezwaar ligt niet hierin of ik het eene of het andere kind verplaats het is de scheiding zelve welke mij niet billijk voorkomt en die door het personeel op school verkeerd uitgelegd beiden meisjes schaden kon De dame beet zich op de lippen baar strak aanziende zeide zij De directrice zal misschien eene andere meening zijn toegedaan Dat bet vijfel ik antwoordde de andere eenvoudig Mocht dat zoo zijn dan zal Mr de schoolopziener dien ik het gennegen heb persoonlijk te kennen mij deze gunst niet weigeren hernauj de dame met nadruk I een woordje mee zoodat het amendement met 60 tegen 29 stemmen werd verworpen De heer A van Dedem wensohte vrijstelling van paarden en voertuigen doch moest spoedig zwichten voor de duidelijke betoogrn dat dit onbillijk z jn zou hy stelde uu zulk eeu zonderlinge redactie voor dat de hilariteit werd opgewekt en het amendement met 68 tegen 18 stemmen werd tor aarde besteld Art 1 werd aangehouden wegens een geïmproviseerd amendomentButgers dat de ministar uiet noodig vond doch ook niet bestreed De commissie van rapporteurs toonde zich gevoelig over dat onnadenkend spelen met ame dementen zq verklaarde zich vooralsnog onbevoegd tot oordeelen en zal zich nader beraden Het locaal blad van Lauenburg in AohterPommeren bevat in zyn nommer van 2 Juli de volgende mededaeling liet schuttersfeest belooft dit jaar eeu luisterrijk volksfeest te worden Niet slechts zijn er twee draaimolens maar ook verscheidene reifeltafols aangekomen Door het opknappen van de huizen on het wieden van het gras in du straten heeft ons stadje een feestelgk aanzien I Het N V d D ontleent het volgende aan een particulier schrgven uit Si Martin Er ontstond deze week eeu heel opstandje met de negers Ongeveer een jaar geleden arresteerde de brigadier eeu neger die met hem vocht zgno kleeren afscheurde en de vlucht nam Verleden Zaterdag kwam deze zaak bij den Baad voor De kerel werd in echtonia genomen on een getuige na discharge werd voor valschen eed opgesloten Den volgeuden Dinsdag werd deze zaak weer vor rlgezet en er werd een tweede getuige a décharge voor valschen eed in hechienis genomen Daarna voerde de politie den neger weder naar de gevangenis waarop zijne zusters hem aan de politie wilden ontrukken zoo ook zijn broer dien intusschen de politie dadelijk ook arresteerde Toen wierp bet voU de politie met steenen een van de politie kreeg een bloedende wonde aan het hoofr en naar den gezaghebber werd een steen geworpen die vlak langs zijn gezicht vloog en tegen eer schutting aan stokken brak Nu waren er honderden raensohen verzameld verbitterd tegen het Gouvernement en de politie kon de publieke orde niet handhaven Omstreeks 9 uur des avonds kwam het bericht dat de Fransche negers gewapend van twee kanten de stad naderden om den neger ook een Fransohman uit de gevangenis te halen of anders de stad in brand te steken Hoe lafhartig van ons gouvernement Onze gezaghebber zond den heer A A van Roms den pastoor en andere heeren om aan de menigte te verzoeken zich stil te houden zeggende dat hij hun den volgendon dag zou tevreden stellen met den man uit den kast te laten Natuurlgk waien al de mannen van de kazerne gewapend met hunne geweren maar zij durfden niemand aanspreken om de orde te helpen handhaven Den volgenden morgen en dag kwamen een massa negers weder in de stad vooral Fransche Zij scholden de politie in hun gezicht uit en pleegden allerlei wanorde en niemand van het gezag durfde een woord tot hen zeggen Omstreeks 3 uren dien dag liet men dien neger uit die daarna zeide Waar zijn mijne getuigen Daarin kan ik niet beslissen mevrouw sprak de leerares buigende om te kennen te geven dat zg hare les moest aanvangen De dame schonk haar een verplelterendon blik tot afscheid en verwijderde zich statig terwijl do sleep van haar kleed over het parket ruiachte Alhoewel zij zacht gesproken en de leerlingen onderwijl vroolijk gesnapt hadden bespeurde de leerares tot haar leedwezen dat er iets van het gesprek was uitgelekt en dat zeer zeker de beide meisjes wien het aanging zoo al niet de anderen het onderwerp er van begrepen hadden Uit zou haar nog duidelijker worden door hetgeen den volgenden dag plaats greep Des morgens verscheen de heer Orveggi met eeo nog bodrukter gelaat dan gewoonlijk men k n het hem aanzien lat hij mot eene zending was belast welke hem tegen de borst stuitte Hij liet Giulia de school binnen gaan en hield Galli een oogenblik op den drempel staande waar hij haar onder de verzekering dat hij hare redenen voor hare weigering aan zijne vrouw eerbiedigde zeide dat hij zelf gekomen was om haar hetzelfde verzoek te doen De onderwijzeres die integendeel een woord van verontschuldiging verwachtte was ten zeerste verbaasd Zij vroeg hem met de meeste zachtheid Maar wanneer u mijne bezwaren kent hoe kunt u dan f Hoe is het mogelijk dat een zoo goed ea verstandig vader als u zijt niet te overtuigen is If ordt vervolgd Die moeten er ook uit Ben politieman antwoordde Ze worden aanstonds uitgelaten waarop hij zeide Maak voortgang I Onmiddelijk Zie nu eens den staat van St Martin do negers spelen koning I Welk een schande voor de Nederlandscho vlag hoe verkeerd dat er geen 50 soldaten hier z gn De negers weten dat het gouvernement hier zwak is en nemen daarom de kans waar Zelfs heeft hel gouvernement niet genoegzaam wapens om aan de burgers te geven om de stad te verdedigen Ze hebben 13 goede geweren do andere zijn ouderwetsch on slecht Op 8t Eustatius hebbon ze een militie maar hier niets Nadat die kerel uitgelaten was hod men dio negers moeten hooren hoera roepon eu zeggen We kunnen doen wat we willen zo zijn bang voor ons enz Als het Hollandsch gouvernement to inhalig is omdeze plaats to voorzien van militaire macht zou thaar liever weg moeten geven aan een andere uatiedan do vlag zoo bloot to stellen oan schande 1 Groote hooveel heden knoopen worden tegenwoordig uit aar lappclon gemaakt Het is niet algemeen bekend dut wanneer do substantie van den aardappel met sommige zuren behandeld en dan geperst wordt i die bijna zoo hard worrit als steen en dan iu vele i gevallen in de plaats van hoorn ivoor en been kan gebruikt worden Deze eigenschap van den aardap pel maakt hem bijzonder geschikt voor het fabriceeren van knoopen Do aardappelknoop kan van andere knoopen slechts door een nauwkeurig onderzoek van oen deskundige worden onilorscheiden daar deze I knoopen al unor hun gobrnik dienovereenkomstig gekleurd worden en uiiorlijlc volkomen gelijk zijn aan beoneu of ivor n knoopen De goedkoope prijs van deze soort knoopen zal aan het gebruik ervan in de toekomst oeu groute uitbreiding geven In i en klaagzang uit do Haarlemmermeer in het Hbl leest men o a De algemeone klacht is geen vee geou inest te hoogo pacht Tal van boeren kwaraon om hun geluk te beprooven van elders met ƒ 10 000 ƒ 15 000 ƒ 20 000 near de Haarlemmermeer doch zien ondanks al hun ijvor overleg eu goedeu wil binnon weinige jaren hun daarin medegebracht vermogen wegsliuken totdat hun niets meer overblijft Aan een gedeelte van IJweg Bennebroeker Venneper Slotor en Aalsineerderweg worden gezwogen vuu enkele gunstige uitzonderingen ook ann andere wegen nog enkele boerderijen gevonden waar do te veld staande gewassen openlijk getuigenis geven van de meerdere weerkracht tegen de minder gunstipo omstandighodoii waarmede do landbouwers te worstelen hebbeu meer dan oldors aangezien aan den invoer van goede mest zulkej enorme kosten verbonden zijn Kleftomanie Te Breda heeft terecht gestaan oen joiigmensch uit Stoenborgen bakker vau beroep die door zijn oom hoog had hooren opgeven van de fraaiheid van een paar gouden oorbellen eene broche en halsketting van een 12 jarig meisje uit Kruisland Toen had hij gedacht ik zou dat goud wel eens willen zien Toevallig ontmoet hij dat met goud behangen kind op don eersten Pinksterdag aan den weg van Kruisland naar Steenbergen Hij wandelt een eindweegs voort mot het meisje doch grijpt het op eons in den hals aan den gouden keton die losraakt en op den grond valt De ereop was nogal hevig althans het meisje valt ook nSer De bakkersknecht neemt de ketting in de hand bekijkt hem neemt ook de broche tast aon de oorbelletjes draagt vervolgens het meisje naar de sloot van den weg wasoht haar af geeft haar het goud terug en brengt haor naar huis Volgens hem had hij volstrekt niet de bedoeling gehad zich die voorwerpen ter waarde van ruim ƒ 100 toe te eigenen maar was hij in eeus bevangen door eeue onweerstaanbare begeerte om het goud in handen te hel ben on te bezichtigen De ambtenaar van hot O M achtte het een eenigszins vreemd geval Gold het hier iemand van jwion bekend was dat zijn verstand goed in orde was dan zou hij niet aarzelen om een estrengo strafte eischen maar hij had een missive uit Steenbergen ontvangen na do lezing waarvan bij hom de vraag is gerezen of beklaagde wel toerekenbaar is Hij zou echter niet gaarne zien dat de rechtbank beklaagde vrijsprak zonder meer want toerekenbaar of niet hij is en blijft een gevaarlijk persoon voor zijne omgeving Wie weet wat hij nog doen zou wanneer hij wederom zulke gemoedsaandoeningen kreeg I Spr stelde voor de bohanileling dezer zaak te schorsen en in handen te stellen van den reohter commissaris tot het benoemen van een deskundige Do verdediger mr Bloemarls zeide te begrijpen dnt het inwilligen van het door het O M g daan verzoek zou zijn in t belang van zijn client waarom hij dat verzoek met kracht oudersteundo Nadat de rechtbank in raadkamer was vergaderd geweest werd besloten iu den geest van het O M Uit Amsterdam schrijft men aan de A R Ct De heer Ooms van do Amsterdamsche roeivoreeuiging Neptunus hoeft na verleden jaar op de Seine het kampioenschap van Fraakrijk te hebben veroverd thans de beste rooiers vnn Engeland op den Theems verslagen Hij had zes mededingers waaronder ook een Freuschman 6 Mac Henry die te Parijs voor nommer een doorgaat Er werd geroeid in afdeelingen vau twee terwijl de winners daarna tegen elkander hadden op te treden De heer Ooms zegevierde in elke afdeeling on bleef ook in den beslissonilen laatsteu kamp overwiunaar Het is een heuchelijk bewijs voor do veerkracht van het HoUamlsche ras dio herbaalde zegepralen door onze sportlui in den vrcemdo behaald Te Hamburg handhaafden verleden jaar de heeren Bloemen en Harthoorn op schitterende wijze onze nationale eer in den zwemwedstrijd onze schaatsenrijders worden onder de geduchtsto mededingers gerekend en er heeft uauwelijks meer een internationale wiolrijderswedstrijd plaats waarin niet Hollanders de eerste prijzen behalen Voorwaar met eon zoo krachtig jong Holland kunnen wij mot gerustheid la fin du siècle tegeraoetgaau Waar elders do zinspeling op het naderend einde onzer eeuw klinkt als een verwijt aan eeu geslacht waaruit alle merg verdwenon is daar mogen onze jongens haar ais een compliment aannemen want het is juist in de laatste jaren dat de beoefeninï van het s ortbedrijf tot een zoo opgewekt leven ouder hen geleld heeft En wat de zaak nog mooier maakt is dat tezelfder tijd dat wij den buitenlander eerbied afilwingon voor de lichamelijke ontwikkeling onzer zonen Nederland ook op kunstgebied de vreemde oogen tot zich trekt Onze sohildors worden overal erkend als meesters en nadat onlangs eene keurbondo onzer zangers en zangeressen zich in Duitschland en iu Weonen hooren deed hoeft zich daar de overtuiging gevestigd dat ook op het gebied der toonkunst onze wel eens dood gescholden natie nog springlevend is Uit St Petersburg wordt het volgende aan de KöU Zeil geschreven Het is dus werkelijk waar wat eerst zoo ongelooflijk scheen verscheiden genoosheeren te Bakoe hebben geweigerd clioleralijders te behandelen en zijn als lafaards gevlucht Welken naam vraagt do onder strenge oensuur staande ƒ moet men geven ann dergelijke in dienst der gemeente staande mannen dio alleen hunne salarissen weten in ontvangst te nomen Toen de geneesheeren van Bakoe op 19 Juni werden opgeroepen om den dienst waar te nemen in het chölera hospiiaal waren slechts vier hiertoe vrijwillig bereid eenigen kon do gouverneur met bedreigingen terughouden de overigen kozen het hazen pad Het hoofd der politie noodzaakte dr Galpurin met hem mede te gaan naar een zieke vermoedelijk aun cholera lijdende vrouw Nauwelijks had de dokter oen blik geslagen op de stuiptrekkende zieke of hij verdween zonder oen woord te zeggen en zonder zich weer te vertoouen Even verachtelijk was het gedrag van den gemeenteraad van Bakoe die in de stad geheel geen voorzorgen nam tegen de vroeselijke ziekte Zelfs do eenvoudigste zaken bleven achterwege de heeren vergaten echter niet hun eigen persoon zoo spoedig mogelijk in veiligheid te brengen Do burgomoetter was de eerste die een lang verlof vroeg en ook kroeg Misschien wilde mor bom graag kwijt zijn Toen het hoofd der politie hom bij het uitbreken der epidemie vroeg op welke wagens de choleralijders moesten worden vervoerd zond hg deze vraag om inlichtingen door naar den inspecteur vnn het geneeskundig staatstoezicht en voor oen antwoord vnn dezen inkwam bad do epidemie zich reeds op snelle wijze uitgebreid daar men de zieken in sewone huurrijtuigen vervoerde De raadsleden verklaarden Wat baten ons nienschelijke voorzor en en maatregelen Wat God wil geschiedt looh Do gezondheidsraad was het hiermede eens en troostte zich mot een Thans is het toch te laat voor tegenmaatregelen en bovendien ontbreken hiertoe de noodige middelen Zoo bleef de stud zooals zo was stijf van vuil een echt brandpunt van besmetting behalve met eigen Tartaarsch proletariaat nog overvuld met Perzische arbeiddrs Rottende vruchten en komkommers worden nog altijd openlgk verkocht Daar loopt op straat een Tartaar hij is in zijn gezicht geel als een citroen de oogen zijn ingevallen zijn lichaam is bedekt met vuil zijn slepende waggelende gang verraadt de grootste uitputting het beeld van een ware cholera candidaat on deze ongelukkige eet met buitenginvonen eetlust een rotte stinkende komkommer Ieder die maar eenigzins kdU verlaat Bakoe De spoortreinen zijn overvol moeders met pasgoboren kindoren maken l evor ataamle de reis me lo dan te wachten op oen volgende trein an tragi comische tooneelen ontbreekt hel natuurlijk niet De Kaspi vertelt o a dat in een apotheek te Bakoe plotseling een heer binnenkwam in de grootste opgewondenheid en hij verzocht mot na druk hem geheel en al te desinfecteerin Hg had gebaad in zee en toen aan den oever tal van Tartaren opgemerkt die twee lijken iu de zee begonnen te wasschen Volgens de laatste mededeelingen zijn de regeeringsbureaux van het goevernement van Bakoe naar het 166 werst verder gelegen Koessari overgeplaatst Ookin Astrakan heeft de ziekte zich vertoond Daarmoeten uitgebreide voorzorgsmaatregen zijn genomen maar wie kau vertrouwen op Russische maatregelen In elk geval hebben de Russische bladen gelgk alszij uitdrukkelijk eischen dat dit jaar de mis van Nischuyi Nowgorod niet zal worden gehouden en eveneens als zij opmerken dat brieven van door de epidemie bezcchte plaatsen nog altijd ongodesinfecteerdworden verzonden BulteDlandscb üverzicht De Fransche Kamer beraadslaandtj over het wetsontwerp betreffende de vier grondslageo der directe belastingen De heer Cornulier kwam nadrukkelijk tegen eene nieuwe verdaging op De minister Kouvier bestreed dezen spreker en verdedigde de Eegeering tegen de aanvallen waaraan zij had blootgestaan De wijziging der personeele belasting eischt een langdurig onderzoek De Regeering zal bij de staatsbegrootiag voor bet dienstjaar 1893 94 een wetsontworp tot wijziging der directe belastingen voordragen Een amendement van den heer Cornulier waarbij de zienswijze dcfr regeering werd bestreden werd met 241 tegon 283 stemmen aangenomen Na het bericht dat de gemengde commissie uit de magistratuur en dec gemeenteraad te Berlijn 10 raillioen böBchikbaar wil stellen voor eeno wereldtentoonstelling aldaar in 1898 is bericht ontvangen dat te Munchen eene groote vergadering van induslrioelen is gehouden die net algemeone stemmen heeft verklaard dat het rijk zonder acht te geven op ÏVankrijk in 1898 eene tentoonstelling moet doen houden en dat een terugwijken in die zaak geen gunstigea indruk in Zuid Duitschlaud zou maken Caprivi schijnt boslotea te hebben de artikelen van Bismarck niet geregeld te volgen maar alleen de onware beweringen door middel van den Staatsaazeiger te logenstraffen De Nordd Allg Zeitung verklaart dat zij de Harab Nachrichten op het terrein van persoeiilijke beleedigingen niet kan volgen maar eenvoudig de opstellen van dat blad overneemt opdat de lezers een oordeel kunnen vellen Verder verklaart Caprivi in den Keichsanzeiger dat de feitelijke waarde der aan Bismarck toegeschreven artikelen de Re eering geen aanleiding geeft zich daarmede bezig te houden Bismarck s bewering dat Caprivi reeds vroeger anti Bisraarcksche betrekkingen met het centrum hoeft onderhouden is onwaar Caprivi heeft totdat hij Bijkskauselier werd nimmer politieke werkzaamheid gezocht nog met eenigerlei staatkundige partij betrekkingen gehad of daarnaar gestreefd De Reichmnzeiger maakt een rondschrijven openbaar op 23 Mei 1890 gericht aan de gezamenlijke Duitsche en Pruisische gezantschappen waarin met de betrekking tot de openbaar gemaakte meeningon en beschouwingen van Bismarck wordt gezegd dat naar s Keizers overtuiging óf een kalmer stemming vanzelf zal intreden of de feitelijke waarde van het in de pers opgenomene mettertijd ook in het buitenland steeds juister zal worden geschat De Keizer maakt onderscheid tusscheu Bismarck van den vroegeren en den tegenwoordigen tyd en wil dat alles vermede wede wat het beeld van den grooisten staatsman bij de natie zou kunnen benadeelen Voorts bevat de Retchmnzeiger eene depêche aan den gezant prins Reuss i d 9 Juni jl waarin wordt verklaard dat de hoofdvoorwaarde vcor eene toenadering van Bismarck tot den Keizer ontbreekt namelijk dat Bismarck den eersten stap doe VerI volgens wordt den gezant gelast zich bij het bezoek van prins Bismarck te Weenen te betalen lot de be leefdheidsvormen en aan eene uitnoodiging tot bijwoning van het huwelijk van graaf Herbert geea gevolg te geven Van de drie eerste verkiezinusdagen in Engeland zijn de eerste en de laatste voor de Gladstonianen het gunstig geweest De winst van 8 zetels op den eersten dag behaald bleef op den tweeden onveranderd maar vermeerdorde op den derden met 7 zoodat zij tot en met Woensdag een zuivere winst hadden van 15 zetels Tot dusver worden 122 conservatieven ea unionisteri en 97 Gladstonianen gekozen Dit waren aiieen stedelijke verkiezinsren Daar er in Gr Briiauuiè en Ierland 284 stedelijke kiesdistricten zijn zullen dus nog 65 verkiezingen iu sleden moeten plaats hebben Dat de vooruitgang der Gladstonianen op deii I tweeden dag niet aanhield heeft den tories weder moed doen vatten welke moed echter door leu uit slag van den Sden dag weder aanzienlijk daalde