Goudsche Courant, maandag 11 juli 1892

sr F v fW een lid van verdienste dus ongeveer dezelfde getallen als in het jaar te voren Het bestuur uit zeven leden bestaande onderging geene veraudering de aftradeiide leden H van W ugaarden en D Hoogendijk werden als Commissarissen herkozen Het Schietterrein aan den Kotterdamsohen dijk werd tweemaal per week ter beschikking gesteld voor de gewone schietoefeningen Het stedelyk Gymnastieklokaal wordt gebruikt voor de uefeoingen in de behandeling van het geweer ot het schieten naar de sohyf met Flobertpatronen De uitkomsten der schietoefeningen waren ook dit jaar weder zeer voldoende Slechts écn enkele kogel miste de schijf De opkomst der leden was gewoonljjk groot het gevolg daarvan was dat weder vele patronen moesten worden aangemaakt De schiifinrichting onderging geene verandering De verbandkist was steeds bg de oefeningen in het schieten aanwezig De oefeningen werden besloten met een huisUoudelgken wedstrijd op den 20 September De Vereeoiging ontvangt jaarlijks eeue toelage van f 50 uit da Gemeentekas ter tegemoetkoming in d kosten Het onderhoud der onderscheideno gemeente gellouwen on scholen heeft gekost Aan arbeidsloon 548 93 90 23 1841 765 1459 04 609 01 63 17 120 57 257 26 29 18 23 88 159 72 Aan materialen en aannemingen het Raadhuis ƒ 539 56 de meubelen v h Raadhuis 532 09 de verschillende gebouwen 3221 79 de Lagere Scholen 898 44s de meuDelen der Scholen 885 46 de Bewaarscholen 32 04 de Burger Avondschool 213 14 het Gymnasium 760 10 de meubelen v h Gymnas 137 20 de meubelen in Arti Legi 136 70 de Bad en Zwominrichting 103 695 ƒ 7520 25 5202 75 In verband met de concessieaanvrage voor den aanleg van de spoorlijn Schoonhoveu Gouda werden gisteren de betrokken gemeenten bezocht door eene commissie uit den Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten Moge deze eerste officieele verschijning het begin z n der uitvoering om Schoonhoven en omstreken aan bet spoorwegnet te verbinden Schoonh C Tot telefooistboekhoader van het te Haastrecht te tichieu telefoo hkantoor is benoemd de heer G J Supain gemeuntebode aldaar De alphabetiiche voordracht voor onderwijzer aan de openbare school te Haastrecht bestaat uit de heeren W L Klein van Sliedrecht W Kok van Haarlem en S Van Oostroom van Reeuwijk Uit Benschop schrijft men aan de Sclioonk Ct In den afgeloopen nacht beeft in deze gemeente eeu vreesolijke brand gewoed Acht arbeiderswoningen onder ffKlein Haastrecht door teenarbeiders bewoond z n geheel of gedeeltelijk in de asch gelegd i dag zoo bedroefd dat Galli medelijden met haar kreeg en in verzoeking kwam haar de vroegere plaats weer te geven en een ander te verplaatsen Zij werd hiervau terug gehouden door de aandoenlijke wijze waarop de heer Orveggi haar s anderen daags zijnen dank betuigde Ik dank u zeide hij eenvoudig en liet er met een zucht op volgen bet is niet noodig dat ik u zeg waarom En dit was inderdaad niet noodig Vervolgens als om haar medelijden nog te vergrooten zinspeelde hij op zijne ziekte door met den vinger op zijn hart te wijzen En ook dit was overbodig Wanneer ik hem vergelijk met het kind dat ik heb doen schreien dacht Galli bij zich zelve dan is hij de ongelukkigste van de twee Zij gevoeld zich gerechtvaardigd en voorzag niet dat zij zoo spoedig reden zou hebbeo haar medelijden te betreuren Nauwelijks had zij den volgenden morgen een voet buiten de school gezet of zij zag de vrouw van den sjouwer hot voorhuis binnenkomen met eene houding ou een paar oogen welke weinig goeds voorspelden Zij had een bonten doek scheef over de verwarde hareu geknoopt een gezwollen lip en een blauwe plek onder een der vlammende oogen De reuk van sterken drank welken zij afwierp was overtollig om de onderwijzeres te overtuigen dat zij meer dan gewoonlijk gebruikt had en weiniggoeds in haar schild voerde waaronder een of twee behoorende aan J Bietveld welke als z nde ze dit voorjaar voor afbraak verkocht binnenkort zouden warden afgebroken Up het bericht dat men in de kippenwereld te Berg Ambacht eieren van S gUG de wereld inzendt zgn ook de Stolksche hennetjes hare krachten gaan beproeven en zie deze week verraste eeu der kippen van den broodbakker F Bats haren eigenaar met een eitje van maar eventjes 10 DG Men ziet zelden eendeneieren zoo groot Ook op legkuodig gebied alzoo meester boven meestor Staten Qeneraal Tweeue Kahek ziiting van Vrfldag 8 Juli 1892 De wet is een flinken stap vooruitgekomen Art 7 waartegen de hoofdaanval dergeneu gericht was die den landbouw of althans het onroerend goed te zwaar gedrukt vinden is ongedeerd uit den strijd gekomen De Minister berekent de waarde van het onroerend goed door de belastbare opbrengst onder aftrek van zakelijke lasten heizg uit zakelijke rechten of schuldplichtigheden voortspruite ule met het cijfer 20 te vermenigvuldigen Ij hut oorspronkelqk ontwerp was dit cyfer alleen loor t ongebouwd esteld tegenover 15 voor het gebouwd in verband mot het stelsel der wetgeving op de grondbelasting om bij het gebouwd de onzuivere bij het ongebouwd de zuivere opbrengst als groudslag van schatting aan te nemen Do gelijkmaking van het cgfer brengt feitelijk geeu verandering daar de Minister er toe besloot met het oog op zijn voornemens ten aanzien der grondbelastiug waarbij hij de zuivere opbrengt voor beide soorten als grondslag wenscht aan te nemen en hij daarom in eeu overgangsbepaling den multiplicator van 15 bij het gebouwd handhaaft voor roolang de tegenw ordige maautaf nog geldt Te ontkepnen viel niet dat in sommige gevallen door zijn berekening het onroerend goed te hoog zou worden aangeslagen Maar het redmiddel door den Minister in het gewgzigd ontwerp neergelegd is dat de belastinKplichtige acht by de berekening voor zich iiadeelig de waarde van zgn goed taxeeren kan De belastingplichtige heeft er dan nog al het voordeel vau als wat ook mogelijk is de berekening voor hem voordeelig is De heer Clercx kwam met een amendement waarbij het vermeuigvuldigingscijfer op 15 werd gebracht Dit voorstel vond groeten steun bij de rechterzijde o a bg den heer $ Mackag en den heer A van Dedem Het krachug verzet van den minister die verklaarde dat het amendement zijn stelsel ir de war stuurde en dat hij bij aanneming niet instond voor de uitvoering van zijn werkplan had gelukkig verwerping ten gevolge Het voorstel Clorci werd verworpen met 54 tegen 36 stemmen Van de rechterzijde stemden alleen de hh Kouchenius van Vlijmen eu van Nunen met de meerderheid van liberale zijde gingen alleen Rutgers en Tijdens met het amendement mede Ondergeochikte wijzigingen van den heer Kolkman en de commissie van Rapporteurs werden met goedvinden van den minister aangenomen Het geheele artikel 7 ging door met 62 tegen 17 stemmen Dinsdag voortzetting Ik wou wel eens weten juffrouw de schoolmeesteres begon zij de ormen op de borstkruisende of dit eene stadsschool is of wat is hetanders Wat beeft dat te beduiden dat mijn kleinegisteren huilende naar huis kwam omdat men haarzoo maar in eens een andere plaats heeft gegeven Men kreeg medelijden als men het schaap aanzag nu wat beteekent dat Denkt u misschien dat mijnkind de jongejuffrouwen vuil zal maken Galli zocht haren woordenvloed te stuiten en haar te beduiden dat zij niet zoo luid zou spreken Neen ucen neen ging gene het hoofdschuddende voort Ik weet heel goed wat ik zeg Zij hebben mij willen beleedigen Maar u moet nietdenken dat dit zoo gaat Ik moet voldoening hebben Ik ga naar den burgemeester dat doe ik Watzijn dat voor rijke lui die de arme monschen alsslijk vertrappen Vertel mij eens lipve juffrouw wie mij die kool heefl gestoofd Misschien wel eenmooie mevrouw die ik heel goed ken Ik wou weleens weten De onderwijzeres viel haar met een smeekenden blik in de reile Juist kwam Giulia do school uit de hfer Orveggi stond op eenige schreden van haar af Galli ide gejaagd Ga gauw naar uwen vader en het meisje wasin een oogwenk bij hem in plaats van zich in derij te scharen De vrouw begreep wat zg bedoelde Wees niet bang ging zij voort toen vaderen kind uit het gezicht waren ik heb niets tegen De kerkeraad der herv gemeente te Deventtr heeft besloten do jaarwedden der predikanten te verhoogen met de opbrengst van de gelden die de ouders in de gelegenheid zullen gesteld worden te betalen voor hunne kinderen die godsdienstonderwijs krijgen £ r zgn De Figaro deelt in een hoofdartikel het plan mede van eene internationale theater tentoonstelling welke gedurende den zomer van bet volgende jaar op het Champ de Mars te Parijs zal worden gehouden Het denkbeeld moet afkomstig zijn van wglen den beer In de nmchluegaanderij zou het leven van Venetië worden nagebootst in de tnioen de jaarmarkt van Nischni Noïgored in het kort oen prachtig plau waarvoor 20 millioen noodig is en dat de vroegere directeur der groote opera Gailbard zou willeu verwezenigken Men leest in het Sociaal JfeekUad Tot de zaken die voor velen en wij erkennes het ook voor ons menigmaal een raadsel zijn behoort deze hoe zoovelen die het overigens niet breed hebbeu bij fraai weder zich onkosten voor uitgaaa als trammen verteringen in uitspanningsplaatsen enz kunnen veroorloven Naar het schgnt is de verklaring o a voor een gedeelte hierin te zoeken dat de eetlust belaiizrijK genoeg vermindert om besparing van eenige beieekenis op te leveren Bg eene van de groote broodfabrieken hier te laude gaat met groote warmte oogin blikkelijk vermindering van inkomsten gepaard dt bij daling van temperatuur dadelijk weder eindigt In zes achtereenvolgende warme dagen in dezen zomer beliep de vermindering iu de bedoelde fabriek f 600 een bedrag hetwelk zoo het naar evenredigheid van hel debiet bij alle bakkers slagers enz voorkomt do uitgaande bevolking zeer zeker to s verschillende verteringen buitenshuis m staat stelt De Figaro ülmtr dezer dagen door het dagblad Lg Figaro aangekondigd is reeds verschenen Het artikel over Koningin Wilhelmina schakel uit eene reek les rois chez eux geschreven door Prof Jan ten Brink is geïllustreerd met het portret van haar en hare moeder en met afbeeldiugen van de paleizen te s Gravenhage en Amsterdam van bet paleis en den grooten vgver op het Loo van den lievelingshond en het ponuey wagentje der Koningin en van har poppen Üe beer Ten Brink besluit zgne cauwrm met drie regels van Hugo Tête tacréel enfant aux cieveuxblonde Beluttgt A l aureole d orf Fout éia fo mi nous la colmxif di l arche Te Antwerpen zal dit jaar een merkwaardige optocht worden gehouden Ie 1561 was op initiatief van de rederijkerskamers De Violiero bij een toenmaals gehouden Land bet kind en ook niets tegen Monsioe Ik eet be t i wie mij die poets gespeeld heeft Maar ziet u ik zou die mooie Madam voor de srehcele school nel eens den mantel willen vegen Weet u we hebben nog van ouds eeu appeltje samen te schillen Zoo n Floddermadam schreeuwde zij met gebalde vuist naar de deur wijzende het is haar geluk dat z j van morgen niet hier is gekomen Haar lange neus heeft haar goed geraden zij heeft mij zeker gerookent De onderwijzeres trachtte haar te bedaren en zocht met de oogen do directrice maar de vrouw ging met stijgenije woede voort Zulke kunsten met mij te beginnenl En zoo n kind als het mijne een engel van een kind waar de dochter van een prinses trotsch zou zijn om naast te zitten Het meisje kwam naar hen toe en uit de woede barer moeder en de verlegenheid der leerares radende wat er was voorgevallen begon zij te weonen Hare moeder keerde zicli om en gaf ha eeu oorvijg zegaiendo Zwijg scbreeuwloelik denk je dat je met janken voldoening krijgt voor de boleedigingen die je slikken moet Ik nil voldoening hebben herhaalde zij met verhefKng van stem zich tot de leerares wendende ik weet heel goed dat die mevrouw het kind eene andere plaats heeft laten geven ora mij een affront uan te doen cmdat ik haar ken omdat ik vijf maanden bij haar gewerkt heb en zij mij heeft weggejaagd omdat ik achter al hare moie strekea was gekomen Ik zal alles zeggen fKordt vervolgd juweel een zinnebeeldigen stoet gevormd door veer tien kamers en thans zat deze zelfde stoet getrouw worden nagebootst Veenien Anlweipsohe maatschappijeu hebben daartoe hunno medewerking toegezegd aan de Belgische Academie van Oudheidkunde Ie Antwerpen De stoit zal bestaan uit 46 wagens iO muziekkorpsen 500 ruiters en 2000 personen op 14 16 en 21 Augustus wordt een ommegang gehouden Bij gelegenheid van dit feest waarvan de kosten op meer dan 300 000 frs worden geschat zullen waarschijnlijk extratreinen loopen o a van Amsterdam en Rotterdam Een zeldzaam proces wegens meineed is onlangste Stoltiu in behandeling geweest In October 1890 trachtte do reiziger Schiller van do firma Kulicke Co te Berlijn abunnecSs te verkrijgen op Brockhaus Conversations Lexicon Hij kwam daartoe ook bijden kapper Preuszler die echter beslist weigerde eenbestelling te doen hg gaf don reiziger echter verlofnog eens terug te komen en schreef op diens verlangen naam en adres op Tot zijn groole verwondering ontving Preuszler toch na cenigen tijd van defirma Kulicke een Couservatious Lexicon dat hijechter als niet besteld terug zond Preuszler werddaarop aangeklaagil eu in den loop van het prooe werd hem een met zijn naam en woonplaats voorzien bestelbewijs getoond Daar hg volkomen zeker vanzijn zaak was logde hij op 16 Mei 1891 een eed af dat noch hij uoch iemand op zijn last het bestelbewijs had ingevuld Wegens dfzen eed werd eenaanklacht wegens meineed tegen hem ingediend en inDecember 1891 werd hij in voorloopige hechtenicKObraoht De zaak kwam echter in een zeer bijzonder licht door de uitspraak van den deskundigeHochstetter die constateerde dat Preuszler zeer zekerzelf het briffje had ingevuld maar toch geen meineedhad afgolesjd toen hij bezwoer bet niet te hebbongedaan IJe reiziger had ui toen hg Preuszler verzocht naam en adres op te schrijven dezen eennotitieboekje voorgelegd waarin een blad graphietpapier lag dat juist een bestelbrielje bedekte Preuszler schreef nu zijn naam die door bet bestelbewijswerd overgodrukt Preuszler werd nu dadolijk opvrije vüüteu gesteld nadat lig oenjialf jaar in voorloopige hechtenis had doorgebracht De reizigerSchiller was nergens te vinden zoodat Preuszler eenigedageu geleden weder voor de rechtbank moest verschijurn waar de deskundige zijn verklaring herbaaldeen er op wees dat in den laatsten tijd dikwijls reizigers op leze wijze systematisch bedrog pleegden zoodat het publiek zeer voorzichtig moest zijn alsbet om een adres werd gevraagd Preuszler werdnatuurlijk vrijgesproken Buttenlandsch Overzicht Diepe indruk is gemaakt door het verschijnen der beide bescbeiden in den Reicfisanzelger De meeste bladen besohouwea dit als een VHrnietigend einde vau Bismarck s politieke rol Men gelooft dat hiermede alles medegedeeld is wat Caprivi tegen Bismarck s diijven olHcieel gedaan heelt Door in do tes enwoordige omstandigheden niet opnieuw antwoord te geven maar envoudig de verklariugen van 1890 te herhalen toont ile keizer dat hij prins Bismarck s tweede periode van verzet niei van meer beteekeras acht dan de eerste uu te gelijker tijd dat hij do verdiensten van den gewezen kanselier te groot acbt dan dat hij tegen hem zou willen optreden Do Gladstouianen hebben op den vierden verkiezingsdag weder eenige zetels veroverd zoodat hun zuivere winst toen 19 bedroeg Van de tot Donderdag gekozen loden voor het nieuwe parlüment behooren er 160 tot dü partij der unie terwijl Gladstone zonder de Ieren 116 tetels heefi niet vau üe lersche stem afhankelijk te willen zijn hebben zijn aanhangers nog oen vrij aanzienlijke meerderheid te ovorwinuen Doch de kans is daartoe grooter aangezien de volgende verkiezingen voor het raeereudeel op het platteland gehouden worden waar Gladstone s aanhang het grootst is Een zeer onaangename nederlaag voor hen is die te NewCastle Wel werd Jolin MorK y herkozen maar de tweede Gladstoniaansche kandidaat werd in het district waar de liberale beginselen meer aanhangers hebben d m Gladstone s Home Rule plan geslagen Ook is do uitslag iu Schotland eenigszins verrassend waar de unionisten tot dusver 3 en de Gladstonianeu slechts 1 zetel wonnen De Glaiistonianea hadden juist ten noorden van de Tweed op een groote uitbreiding van bun aanhangers gerekend Het schandolijke proces te Kleef over den zoogenaamden Joodschen ritueelen moord zal vermoedelijk spoedig een audere wending nemen want eergisteren werd door oen der verdedigers verzocht dat een der voornaamste gotuigon een vroegere knecht an Buschhoff de stoenhouwer Wesendrup niet onder eede zou wordeu gehoord daar een instructie tegen hom was begonnen als den bedrijver van de moord iets wat door het O M werd bevestigd Het proces moet intusschen voortgaan maar wordt nu nog belachelijker De getuigen deelde allerlei dingen mee die zij beweren gezien te hebben maar die eerst ua eruimen tijd na den moord tot hu bewust jjn gekomen De specialiteiten zijn t op geen enlcel punt eens over het mes waarbij du moord kan of moet zijn gepleegd over de plaats waar de moord moet zijn geschied alles kolossale onzekerheid De beschuldigde Buschhoff stond voor den moord gunstig bekend hij werd algemeen te Xantec gehouden voor een goedig eerliJK man Eenige dagen nadat de moord was gepleegd begon men hem voor den dader te houden uit christelijk bijgeloof waartoe inzonderheid ook een kapelaan meewerkte Spoedig werd BuechliofF het leven ie Xanlen onmogelijk gemaakt en de man wiers bestaan men vernietigd had verhuisde naar Keulen Dn burgemeester van Xanten moest het huis van Buschhoff met planken tegen de christelijke liefde beschermen want men scheen het geheel te willeu verwoesten Daar Buschhoff Ketuigeu had voor zijn alibi werd hij vroeger vrijgesproken door de Rechtbank in raadkamer maar lie anii semielen rustten niet voor deze Jood naar de openbare zitting was verwezen want zoo heette t de Joden hebben zich van het gerecht ook al meester gemaaki De gronden waarop een nieuwe ii structie tegen BusL hhoff werd geopend waren zerr uppervlakkig en het schijnt dat het O M er alleen toe is overgegaan ook al onder pressie vau de anti semieten INGEZONDEN Mijnheer de Kedacteur Vergun mij een plaatsje in uw geacht blad waardoor ik den Heer J M Nooi hoven van Goor kan antwoorden op zijne vraag aangaande de bedueling van oen enkel punt in mijn laatste voorstel over de 2e openbare burgerschojl voor meisjes Bij do reductie van dat voorstel kwam het er vooral op aan alles te vermijden wat b j Gedeputeerde Staten van Zuid Holland aanleiding gaf om hunne goedkeuriug aan het Raailsbusluii van 1 Maart 1 1 te onthouden zoowel het leerphn als het aantal klataen moesten verzwegen worden Nu kwam het mij evenwel toch gewenscht voor de school waar de b erUnïen op twaalfjarigen leeftijd konden toegelaten worden eenigszins nader ie omschrijven en dit deed ik door te gewagen van de bestemming der school voor meisjes van 12 tot IGjarigen leeftijd Immers ik mocht Liet spreken van 5 klassen met oen leerplan overeenkomende met dat der vijf hoogste klassen van de tegenwoordige school Do uitdrukking 12tot lejarigen leettijd geeft enkel een norm aan voor de inrichting van onderwijs zooals tij door mij wordt eilaoht De bedoelint is dus evenmin om aan meisjes van 13 jaren de toelating Ie weigeren als om aan leerlingen van 16 jaren het verder bezoeken der school te nntteggen Intusschen ben ik den heer N v G even erkentelijk voor dezen beleefden wenk als voor de mij in do laatste Raadszitting gegeven gelegenheid om te rolevieren dat de strekking van het laatste voorstel geheel dezelfde was als van het vorige wat de drie voornaamste punten betreft toelalmr vau leerlingen op 12 j leeftijd aamtentie aan het Hoofd der school dom4 onderwijzeressen en het herstellen der gebreken aan de schoollokalen Hot spreekt van zelf dat ik steeds bereid bon verdere opmerkingen te vernemen en inlichtingen over mijno bedoelingen te geven evenwel acht ik daarvoor eene correspondentie in onze dagbladen mintler geschikt het onderwerp is naar het mij voorkomt van alle mogelijko zijden toegelicht verdedigd en bestreden Hartelijk wensch ik dat de uitvoering van hot jongste Eaadsbeslnit geone verdere bezwaren zal ouimoeten Hoogachtend zeg ik U dank mijnheer de Redacteur voor Ie plaatsing van deze regelen Dr H DE SCHEPPER Burgerlijke Stand GEBOREN 7 Juli Anna Margaretha Elizabeth en Cornelis ouders M W Schouten en É de GruU Marinus onders M Valk en G van dor Ree Jacobus Heiirious ouders P J Houings en J J Spariianij OVERLEDEN 8 Juli P J Zuijdveld 3 j 5 m ONDEttTROüWD 8 Juli R B vjn Duijvenbode te Alfen 24 j en J J Nieuwenhuijzen 23 j S G Kielliger 21 j en M de Knegt 20j J Mul 33 j en D Huurman 22 j C H Gabry 33 j eu I C van den Kieboom te Haastrecht 88 j S F Teelina 45 j en K Kromhout 42 j N J van der Wouden 20 j en A Zoet 18 j H A J Bron 22 j en G van Leest 21 j Haastrecht OVERLEDKN M Boere oud 57 j F van Nistelrooij 6 8 j ADVERTENTIfiN Sociëteit Ons GenoegeiL Aau belanghebbenden wordt bg deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATERDAG 30 JULI a s en de Ballotage Lijst op ZATERDAG 16 JULI gesloten wordt Namens het Bestuur P HERMAN Pz SecrelarU Gouda 9 Juli 1892 Stalhouderij Bij deze bericht ik aan mijne geachte Begunstigers en Stadgenooten dat ik sedert 1 MEI alleen de Stalhouderij op de LANGE TIENDEWEG D 40 f en wel met dezelfde ijver en op dezelfde voet Hopende het vertrouwen sinds 12 jaren genoten mij steeds waardig te maken bljjf ik Achtend UEd Dw Dienaar F H WEÜKMAX Mineraalwater faTjriek SLOTEMARER Co Evquine Citroen en Frambozen LIIUOIVADE STALHOÏÏDEEU en TJ i t s P ar3 n ing tegenover het Station van de Staatsspoor Crabethstraat Gouda Nette RIJTUIGEN Makke PAARDEN SOLIEDE BEDIENING Aanhevehnd I Firma J WELTER HagaziJD van Wmm ONDERGOEDEREN WOLLEN en KATOENEN gezooieids Corsetteo POIKE OUDE SCHIEDAMMER GEUEYEE Merk t NIGHTCAP Verkrygbaar bij M PEETERS Jz NB Als bewy s van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE