Goudsche Courant, dinsdag 12 juli 1892

Ko 488S Dinsdag M m 1892 15 Cents per Trekking Tea einde een ieder in de gelegenheid te stellen om op eene vooideelige gemakkelijke en uiterst goedkoope wgze deel te nemen aan de 38 trekkingen welke van af 1 Augustus 1893 tot en met 15 Juli 1893 plaats hebben van de hieronder vermelde 14 verschillende Premieloten openen wij eene inschrijving op onze gecombineerde certificaten welke elk het IjfiO deel vertegenwoordigen van iioofiipiUzeii Eon Lot Freiburs 1861 trekkende tot on met 16 Juli 189S 2 maal Frs 36 000 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentiehlad voor Gouda en Omstreken a 3 Veertien Loten te lamen tot en met 15 Juli 1893 38 Trekkiuneu De prijs la i een gecomhinuoni certificaat ia slechts ƒ 6 bctaidliaar in 3 achtereeiivoltjende maa iilehjksche stortingen a S f 5 80 in eens ons per poatnissel of postbewijs toe te z u leii waarvoor men het recht heeft op 1 20 deel Vau alle pr zeH die tOt eu met 15 Juli 1893 iu i8 treltliiueeu op bovenstaande veertien preiuieluten mochten vallen e outven t ii na beialin van den eer te termijn de volledise numinuropjjaven der 14 stuks premieloten zoodat u dan van af 1 Auirnstus aanstaande deelneemt aan de treliliinjceu van do Loten Italiaansch Roode Kruis HooMprijs Lire 100 000 Witte Kruis 15 000 Freiburg 1878 Frs 20 000 Barletta 1870 50 000 nellie uitlotin en reeds op 1 14 en 30 Auirustus aanstaande plaats liebbeu Wij veroorloven ons u no opmerkzaam te maken dat met da hetali is van ƒ 6 80 voor in eens of drio ietalin en van 2 het Certiticaat gebeel voldttan iS waarvoor u aan 38 trekkinïen deelneemt zoo lat u ledere trekkins op sieclittj 15 Cents koiut te Staan Treikinijslijsten worden gedurende den duur der combinatie lusêchen den Itte en Ibden van elke maand gratis en fraHOO toegezonden De origioeele Lotco liggen HET GEBEELE JAAR voor elkea kooper t3r inzage BAEEITDS Co in Effecten Amsterdam 42 Lelieg racht b d Keizersgracht De inMading van adverteatlöa kan gesoüieden tot eé liur des namiddags van den dag der oitgMre OBOvertr offen RVV ALITEIT Gegparandeerd zuiver LETT OP DEN N AAM Een Lot Antwerpen 1887 Een Lot Brussel 1 86 Ee Lot Freiburjr 1878 Ëeu Lot Ookteurijkscii Itoode Kruis Een Loc Italiaansch Kuude Kruis Een Ijoi llonsraarsiii Itoode Kruis Ern Lot itarletta 1870 Twee Loten Servië 1888 Twee Loti i Miluan 1866 Twee Lote Het Witte Kruis VRAAG CHOGOLAAD ROUTES Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FOBTÜIJN DROOGLEEVER op DINSDAG 12 JULI 1892 des mor gen te 9 nren aan het Hnis Wijk M No 15 in den Vogelenzang van Een completen KofÉelmisinventaris bestaande in BILJART met toebehooren BUFFET KARAFFEN en GLAZEN TOONBANK PIANINO TAFELS en STOELEN SPIEGELS SCHILDERIJEN LAMPEN enz en des namiddags te 2 uren aan het Lokaal Wijk K No 252 aan de Peperstraat van Bene aanzienlgke partg Op de gewone nren te bezichtigen 6 H Frs 16U 0Ü0 6 II Frs 100 000 2 n Frs 10 000 3 u Fl 50 000 4 tl Lire 100 000 3 II Fl IS 000 4 n Lire 100 000 3 H Frs 100 000 2 f Lire 50 000 3 u ƒ 30 000 Falriek te Westzaan Opg ericht 1823 wmm Bmit MARKT A 68 GOUDA Specialiteit in Heeren Mode en Sport ArtilieleD GrootekenzeinEngelscheen Scbotsche Stoffen Abonnement fl 95 per jaar Het eerste jaar een COSTUUM twee PANTALONS en een DEMI SAISON Het tweede jaar een COSTUUM twee PANTALONS eu een WINTERJAS Men behoudt de Kleedingstukken en betaalt per kwartaal vooruit Wenscht men het eerste jaar de WINTERJAS en liet tweede jaar DEMI SAISON dan betaalt men tl 100 bet eerste jaar en het tweede jaar 90 Gulden Stalen worden aan hnis beEorgd JSatuurwollen Ondergoederen Systeem Prof JAEGER W P JAULÜS Marchand Tailleur Markt A 68 GoudaGouda Snelpersdruk van A Brinkman zoON Openbare Verkoopingf te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORIÜIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 11 JULI 1892 des morgens te elf uren in het Hotel de Paaüw aan de Markt van No 1 Een enkele jaren geleden gebouwd goed onderhouden en op gunstigen stand dicht bg de Markt gelegen Winkelhuis en ERF aan den Korten Tiendeweg te öoada wjjk D No 97 Te aanvaarden 1 Augustus 1892 Het HUIS bevat den WINKEL 3 KAMERS KEUKEN KELDER ZOL DER en KAMERTJE en het is van Gas en Waterleiding voorzien De kooper kan desverkiezende den Winkelopstand de Toonbanken de Gasaanleg en de Jalousiën tegen een overeentekomen prgs overnemen No 2 Een HUIS en ERF aan de Oostzijde van den Raam te Gouda Wgk O No 58 Verhuurd biJ de week voor ƒ 2 15 No 3 Een HUIS ERF en GROiJD m de Nobelstraat te Gouda Wgk O No 254 Verhuurd bij de week voor f 1 50 No 4 Het PAKHUIS en ERF in de Nobelstraat wordt niet verkocht De perceelen zgn te bezichtigen 3 werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 3 uren en op den dag der veiling van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris i te GOUDA Het OPENBAAR EXAMEN aan het einde van het Schooljaar 1891 92 wordt gehouden 11 en 12 JULI e k des morgens 8 12 en des nam 1 3 jUU doch den 12den tot 4 uur daar het examen in de gymnastiek op dien Dinsdag plaats heeft s nam 3 4 in het Stedelijk locaal Gouda 5 Juli 1892 De Directeur Dr W JULIUS Bij J F Herman Zn Tiendeffeg Jenever 75 c en 80 c p L 62 c en 65 c p Fl Brandewgn80c en90c p L 65 75 Fransche Brandewgn 1 40 p L 1 15 Barcelona id 1 60 i 1 30 Alles per 5 Liter BabatH 340e staatsloterij De TREKKING begint MoMndag 18 Juli a s Loten en Gedeelten van Loten zgn te bekomen bg de CoUectrice Wed A C Cosijn GOUWE C 9 bö de Vischmarkt Da oitgave dezai Coataut geschiedt dagel ka met uitzondering van Zon en Feestdagen O prgi per drie maanden ia 1 25 trance per poit 1 70 éthoaderlüke Nommer VIJF CENTEN BINNENL AND GOL DA U Juli 1892 Van de goedlcoope reisKelegenheid des Zondags om voor verminderd tarief naar deu Uaa t te gaan maakten gisteren 454 persouen gebruik Door de afdeelingeu der Staten van Zuid Uplland iqn gekozen tot voonittars de heeren Bluaié De la Basseoour Caan Van der Kemp Ooekoop VanBylaiidt en Van Weel ondervoorzittera de heeren Ue Moochy VoB Bergen IJsendoom Conra 1 H V B Molenaar Buys en Boonuyer en rapporteurs de heeren Eiukes Borger Snouck Hurgronje Crena de longb Muller Bevers en Brouwer Zondagmiddag hield de afdeeliug Gouda van bet Algemeen Nederlandsoh Werklieden Verbond eene huithandelijke vergadering met iatroduetie waarin la preker optrad de heer C H Kou roontitter der afdeeling Leiden van bovengenoemd Verlwnd De vergadering die druk bezocht was werd door den voorzitter geopend met een opwekkend woord aan de leden om pal te staan voor hun beginsel en ten allen tijde te toonen dat zij als leden van het WerkliedenVerbond zioh ordelqk weteu te gedragen wat noodig is om de positie van den werkman duurzaam te verbetrren De spr thans aan het woord komende ontwikkelde op verschillende gronden de reden waarom zij het kiesrecht hetwelk zijn onderwerp was zoo gaarne verlangden deed daarbij vooral uitkomen dat hoe gaarne de tegenwoordige regeering ook de belangen van den werkman ter harte zou willen nemen lij niet in staat is zulks te doen omdat zg in den regel de behoeften en wenscben van dei werkman niet ken Toch moest b j erkennen dat door de FliVILL ETOHI HAAR VADER Uit het Frameh 8 Ue arme leerare was ten einde raad en trachtte haar naar de voordeur te dringen haar smeekende te zwijgen Gij kunt mij later als wij alleen zgn alles vertellen maar houd u nu in voor de kinderen maak hier geen schandaal Maar de naast bijstaanden badden reeds te veel gehoord de kleine Vinini had geen woord verloren de meisjes uit de andere klasspn waren midden in het voorhuis blijven staan de ouders en de dienstboden waren naderbij gekomen Eindelijk vertoonde zich de directrice plechtig en indrukwekkend als ahijd Hoe I riep zij Wat is dat op eene plaatsals deie Welk eene onbeschaamdheid Tegelijkertijd maakte zq een gebiedend handgebaar dat de leerlingen gelqk een vlucht musscben uiteen deedstuiven Iedere plaats is goed om zioh recht te versohaffen schreeuwde de vrouw zich opwindende bg het gezicht van haar talrijk gehoor Ik zeg dat het een schandaal is Hot doet er hier niets liberale regeeringen in de laatste jaren eenige goede zaken waren tot stand gebraoht o a de vrijheid om te vergaderen vrijheid va drukpers de wet op den kinderarbeid en het instellen van eeü arbeidsenquete welke laatste in de st l Leiden reeds tot directe verbetering van den toSitand m enkele fabrieken had aanleiding gegeven Jlij verwachtte echter van de invoering v B algem eu kiesrecht eene betere verdeHling van de lasten betere wetten op den arbeid beter eu uiigebreider ondorwgs en eene geleidelijke afschaffing van het staande leger De milUoenen daaraan ten koste gdegd oordeelde hg beter besteed aan het onderwijs Achtereenvolgens werden nu door den spreker de verschillende werklieden partijaii bier te lande besproken en gaf l ü als zgne maening te kennen dat de partij welke waa aamengeste d in het Algemeen Nederl Werklieden Verhond de geschiktste was om zioh bg aan te aluiteu om Jang vredeUevenden weg de sooUle kwestie zooveel mogajijk op te lossen want van gehsele oplossing zou wel Jlimmer sprake gn aang en de werklieden mianiwtt hunner ontwikkeling ook meerdere behoeften krijgen Hij waarschuwde bovendien nog om met alle verbeteringen langs wettigen weg te verlangen wantdaardoor zouden de werklieden zich van leveriede san banden leggen Hij weesop Engeland vvaar dewerklieden door hun eendrachtig samengaan in vele gevallen zelf bepaleu hoelang zg wiUea werken enhoe groot hun loon moet zijn en wekte de aanwezigen op dieazelfden weg te bewandelen Vereenigenen nog eens vereenigen was hetgeen de spreker hunop het hart drukte daardoor krijgt men macht en invloed Van de gelegenheid om aangaande het gesprokene eenige inlichtingen aan den spreker te vragen werd door de leden geen gebruik gemaakt doch een der gointroducoerdon namelijk zekere van Veelen verzocht en verkreeg daartoe het woord en trachtte door zijn tos of men eon rgk mensch of een arm mensch is Hat is die mooio Madam die niet wil dat mijn dochter naast da hare zit omdat ze zegt dat zij niet fatsoenlijk genoeg is van fatsoen mag zij nèl spreken met alles wat wij van baar weten Neen zwijgen wil ik niet Doe wat uw plicht is mevrouw de directrice in plaats van u met zulk een gemeen wgf op te houden De directrice uitte een kreet van verontwaardiging Maar die vrouw weet niet wat zij zegt Eu die andore weet niet wat ze doet Ik beneene fatsoenlijke vrouw Soep de politie Ik béng niet bang voor de politie I Daar weetik raad op Is het geen schande Dit is het recht dat de arme menscheu krijgen Koep de politie Maar ik zal mg recht doen met mijne eigene handen Intusschen werd zg door den gespierdou arm der huishoudster met behulp van eenige dienstboden naar de deur geduwd haar dochtertje hielp mee doch de vrouw ging met schreeuwen voort en weerde de hand der huishoudster af die haar den mond zocht te stoppen Ja ze deugt geen zier Ik zeg het ten aanhoorevan iedereen ze heeft er aan ieduren vinger één en haar man besterft het met al dat verdriet I Eene mooie mevrouw om eene ordentelijke huismoeder de deur uit te jagen Het ligt mij nog zwaar op demaag En mg dan nog te komtn beleedigen Ik zal haar spreken laat ik haar maar eens onder handen ADVERT EMTIEN worden geplsatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6R00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentign gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt heftige uitvallen en het opkomen voor zijn aocialistisoh beginsel de vergadering te ontstemmen wat hem echter niet gelukte daar de voorzitter hem al spoedig het woord ontnam en aan den heer Kouw nog de gelegenheid gaf om zijn tegenstander te beantwoorden hetwelk met een daverend applaus vergezeld ging Na afloop der vergadering traden nog een tiental personen als leden tot da afdeeling toe De minister van justitie beeft op het einde des vorigen jaars aan Gedeputeerde Staten te kennen gegeven dat naar de bedoeling der draukwet eene vergunning tot verkoop van sterken drank indien zij niet ingetrokken of zoolang bet reeht vooruitbetiüld is blijft bestaan en meetelt onder het aaotai binnen de maximale grens al wordt van de vergunning geun gebruik gemaakt Gedap Staten van ZuidHolland achtten echter eene aanvuUing van de statistische gegevens te dezer zake in hot jaarvanlag niet noodig aradat ook in de hierboven bedoeld vallen de inrichting tot diankverkoop zelve kan bleven bestaan Op eene bevolking van 966 999 zieles bedroeg op hel einde van 1891 in de provincie Zuid HoUaad het aantal inrichtingen waar drank wordt verkooht 4277 tegen 5223 in 188S Het bedrag van bat vergunningsrecht was ia liil 2 1 1 784 94 te aa ƒ 217 978 41 in 1882 In zeer vele bestekken en voorwaarden van uit te voeren werken komen tegenwoordig bepalingen voor omtrent de verzekering tegen invaliditeit en onf lukken van de werklieden Maar gewoonlijk zijn bet de aannemers die verplicht worden zoodanige verzekering aan te gaan In het Bestek en Voorwaarden van het bouwen eener villa enz voor rekg ning van den beer mr G H Fuhri Snethlage tg Woerden opgemaakt door den heer N A Swan n burg is het daarentegen de besteder zelf die tot j kiijgen Bg deze woorden was het eindelijk gelukt baar op straat te dringen waar nog eene menigte menschen zich ophield onder anderen Maria Vinini en de meid met het brutale gezicht Op straat gilde zg nog immer Zijn dit de volksscholen Daarna verwijderde zg zich het snikkende kind met rukken ruw voorttrekkende Galli werd terstond bij de directrice ontboden om verslag te doen van het voorgevallene Zij vond naar nog bevende van verontwaardiging en verwachtte eene lerechtwijziiin Heel verbaasd was zg hare woede eensklaps te zien bedaren toen zij vernam dat bet mevrouw Orveggi gold Na alles gehoord te hebben keerde zij in stede van haar te berispen hare houding integendeel goed en prees de wgze waarop zij voorkomen had dat de leeriingon er iets van bemerkten daarop gaf zij haar met een statige beweging de hand en een geheirozinnigen glimlach te kennen dat zij zich kon verwijderen Toen juffrouw Galli op straat kwam was daar niemand meer maar bij het omslaan van den eersten hoek wachtte haar eene onaangetame verrassing Daar stonil de vronw m alleen haar op te wachten Voor een nieuwen aanval beducht trachtte het meisje haar te ontloopen maar gene haalde haar weldra ia Zij was oen ander mensch de toorn was gebroken hare roode oozen getuigden van een dier aanvallen van weekhartigheid welke dronken roeuschen als ê