Goudsche Courant, dinsdag 12 juli 1892

V venekeriog lieh rerplioht In art 6 laatste alinea staat namelijk dit te lezen de besteder houdt de Ter kering tegen invaliditeit en ongelukken van opzichters onderbaren en werklieden welke op het werk hutzg middelgk of onmiddel k in dienst van den aannemer werkzaam i n aan zich De aannemer is echter verplicht aan het einde van ieder week de namen der weiklieden die in de afzeloopen week hebben gewerkt op te geven met vermelding van het aantal werkuren dat elke man van dag tot dag heeft gewerkt De formulieren welke den aannemer graüs worden varatrekt zullen door dezen gewaarmerkt worden ingediend Nadeelen uit verzuim van gebrekkige of niel tfldige inlevering daarvan zijn voor rekening van den aannemer Wij brengen we ens de zeldzaamheid van het geval deze bepaling ouder de aandacnt van onze lezers ffeekblad van IToerden De Cursus voor stijl en orneraentleer die in het Museum van Kunstnijverheid kosteloos zal gegeven worden tendienste van hen die proeven van bekwaamheid wenschen afteleggeu als meester en gezel zal zal geopend wordeu Donderdag 14 Juli s avonds 7 uur en voortaan eiken Donderdag door den Conservator van genoemd Museum gegeven worden Tot het liqwonen van dezen Cursus hebben zich reeds 36 deelnemers uit Amsterdam Alkmaar Haarlem en omstreken aangemeld terwijl nog tot H Juli gelegenheid bestaat zich tussche 10 en 4 uur te doen inschrijven bij den Custos van het Museum FEESTTIEEIITG bij gelegenheid van het 25JARIG BESTAAN der Weerbaarheids VereeDiging BURGEBPLICBT Gisteren was de laatste dag van de feestviering die van 26 29 Juni onze gemeente opvroolijkte welke aanving met den Eere wedstrijd waaraan werd deelgenomen door hen die bij den vroeger Termelden wedstrqd de hoogste prijzen hadden behaald De uitslag wonlt hieronder vermeld Des middags bad iu de Sociëteit Ons Geno gen de uitreiking der prijzen plaats Bij die gelegenheid was in den tuin dier Sociëteit een Matinee Muficale van het Muziekcorps der Schutterij Genoemde uitreiking had plaats in de zaal Kunstmin daartoe smaakvol gedecoreerd waarby het portret van den heer D VV VVesterbaan die tot de oprichting der vereeniging zooveel heeft bijgedragen een eereplaats innam Een zeer talrijk publiek van dames en heeren was tegenwoordig waaronder verschillende autoriteiten o a de Burgemeester onzer gemeente De Eere Voorzitter der Eegelings Commissie de heer H W 6 Koning opende de plechtigheid nadat de muziek het volkslied ha l doen hoorenj met de volgende toespraak Dames en Heeren Het is mg recht aangenaam zoovelen hier te zien tot bijwoning der Prijsuitileeling en al zijn er onder U verscheidene belanghebbenden met genoegen zie ik ook vele belangstellenden waarvoor ik zeer erkentelijk ben ontorreden kinderen zoni er aanleiding doen schreien Zij groette onderdanij en kwam Galli op zij Haren mond telkens met haar voorschoot afvegende sprak tg haastig met g broken stem Ik hoop dat n het mij zult verjeveu juffrouw dat ik wel wat ver ben gegaan Ik mij maar u moet weten mij had weggejaagd omd was gekomen haren man gevoel dat zelve het spijt dat de nevronw nadat zij it ik achter al hare streken heeft op de mouw gespeld dat ik gestolen had oni mij zwart te maken voor bet geval dat ik klappen mocht De portierster kan mocht zitten En al aen buel beter dan zij ze is Ik ken ze Neen Mg maar dat het beter de hersens iu te slaan dan hem zoo te sarren Maar tg doet dat het een siihande is en ontkent alles met het brutaalste gezicht van de wereld Dan riep ie Ik vergiftig me ik werp me uit het raam en en werd hij bang en dan dan schoof ze het open werd alles weer bijaolegd n Ze bedreigde hem a bet s nachts stil wpg te te smeeken zoo bleek ali tiju J OU Alles om het kind begrijpt tijd het hem af te nemen brengen en dan stond hij een lijk en dan hiold hij hart vast met beidi handen alsof het barsten Het was niet om aan te zien dat kan ik u getuigen of het waar is at kookte altijd nog daarbinnen het moest er c it den eenen dag of den ander Zij heeft zeker geiegd ik hoor het van hier dat haar dochter niet naait het kind van een dievegge WM ik dat dan was ik nog leraeen vrouwspersoon dat neen laat mij begaan Ik zou zijn haar man in eens De viering van het Zilveren Feest der Weerbaar heidsVereeniging Burgerplicht spoedt ten einde en wanneer de Prgsuitdeeling afgeloopen is behoort dat feest weder tot de geschiedenis Vooral door ons inwoners van Gouda zal dat feest niet spoedig vergeten worden waar zulke aangename dagen werden doorgebracht en bijna een ieder medewerkte om het too goed mogelgk te doen slagen Daardoor heeft men het werk der Vereeniging met zoo guustigeo uitslag helpen bekronen en zeg ik daarvoor uit haar naam hartelijk dank Ofschoon het velen Uwer bekend is wil ik alsnog herinneren dat aan den Wedstrijd ook verbonden was een Eere Wedatrgd die heden morgen heeft plaats gehad vn waaraan ia deelgenomen door hen die op verschillende banen het hoogste aantalpunten hebben geschoten Volgens den uitslag van den Sohietwedstrgd van 36 29 Juni kwamen daarvoor in aanmerking 18 personen waarvoor waren uitgeloofd i Een Eere prgs en 4 prgzen De uitslag was als volgt Eere prija E H Voisin den Haag met 104 punten Eerebeker met eei kist Sunlight Zeep aangeboden door de Sunlight Co te Rot 1ste prgs J van den Donker te Eotierdam met 104 punten gouden medaille aansieboden door de Vereeniging tot bév van s lands Weerb korps kon Scherpsch te Rotterdam 2de A C Cosqn te Gouda met 101 punten Gezichten van Gouda aangeboden door de Stad Gouda 3da H V Wyngaanlen t Gouda met 99 punten een oognacstel aangeboden door de Vereeniging 4de Mevr Waldeck Welsink te Loosduinen met 96 punten een Luxelampje aangeboden door do Vereeniging Welke winners ik gelukwentch met de opnieuw behaalde zege Wanneer men nu len terugblik slaat op den gehouden wedttrgd dan zal geloof ik een ieder en vooral de beste schutters bet met mg eens zijn dat er over t algemeen goed maar niet uitstekend is geschoten Hangt dit dikwijls van mot te verklaren omstandigheden af gelukkig kunnen wij een begrijpelijke reden opgeven en wel c e sterke wind die op den Z7en en iSen Juoi dwars door de baan woei zoodat zelfs de beste schutters niet geheel meester waren van hun schot en verscheidene geen prgs of slechts een gericgen prijs zullen ontvangen Moge U dat eenigzins bemoedigen gij allen die met ledige handen terugkeert blgft de lust behouden om U te oefenen in het vertrouwen dat gg een volgende keer gelukkiger kunt zijn en in de overtuiging dat gij u toch niet alleen oefent om prgzen te winnen Het aantal personen die aan den Pers Wedstrgd deelnamen bedroeg 179 en wanneer ik nu hier buiten andere prqzen 75 voor dien wedstrgdvoor mij heb staan valt het niet te ontkennen dat I de kans tot het behalen van een prijs lang niet on igunstig was en doet bet mg genoegen nog aan een groot aantal prgzen te kunnen uitreiken Daardoor werd de Vereeniging in staat gesteld zeggen Zoo n slangenvel Ze is niet waard dat men haar de hersens inslaat Zie maar wat ze langzamerhand van hem gemaakt heeft t is niets meer Het kind altijd het kind Als bet kind maar niets bemer t daar doet hg alles voor Altgd hetzelfde liedje Verbeeld u dat hij zelfs de dienstboden omkocht opdat zij den mond zouden houden Dan wachtte hij totdat ze uit was om het kind aan te halen en kon uren met haar op don schoot zitten want het te liofkoozen terwijl zij het zag daar zou hg wel op gepast hebben Zg verweet hem dat hg het kind bedierf het verkeerd opvoedde dan was het dit dan was het dnl ze maakte een leven als een oordeel Leelgke draak In vgf maanden heeft zij mg geen enkel glas wijn gegeven Op dit oogenblik bij het inslaan van een steeg versnelde Galli den tred in de hoop dat de vrouw achter zou blijven maar deze aangemoedigd door de nieuwsgierigheid welke zij niet had kunnen verbergen bleef aan hare zijde en ratelde voort Een rijkelijkheid in huis dat moet u zien bergen gerookt vleesoh het fijnste eten hot kan mevrouw allemaal niets schelen En laat ze in haar eigen huis haar gang gaan maar op school ook nog te komen coinmandeeron Het menscli heeft geen greintje zevoel Heele nachtm loopt die man zich te chagrineeren ik heb het gezien s morgens dat hij den gebeeleu nacht niet uit de kleeren was geweest Oud en jong post toch al niet bij elkander En dat kind zal het niet lang maken dat zeg ik u dnordat een aantal personen van hunne belangstelling blijk gaven en ook wilden toonen het vtgwillig oefenen in het juistheidsschieten op prgs te stellen Bij lie opening heb ik reeds verscheidene genoemd en dankgezegd laat ik daarmede kunnen volstaan Bij de uitreiking zal ik evenwel den naam va den gever of geefster vermelden moge men in die vermelding tevens eene hartelijke dankbetuiging zien En thans wensch ik over te gaan tot de Prijs uitdeeling Voor dat daartoe werd overgegaan vroeg do heer Lohman uit s Gravenhage het woord die de Vereeniging Burgerplicht alle hulde bracht voor de wijze waarop de wedstrijd was op touw gezet en had plaats gehad Hadilen zij die van elders daaraan deel kwamen nemen een goede verwachting daarvan gehad inderdaad deze was verre overtrolfen Spr meende daarom der Vereeniging hartelgk dank te mogen zeggen voor de uitstekende receptie Ie gedachte drukte hg haar een lauwerkrans op het hoofd en waa in het vervolg quaestio zou zgn van het uitscbrgven van wedstrijdei zou met alle recht kunnen worden gezegd Gn naar Gouda en leer diutr hoe zulke feesten moeten worden ingericht I 8pr gaf Burgerplichlts lisstuur namens alle zustervereenigingen de verzekering van aller erkenteIgkbeid I Vervolgens vroeg de heer H C Waldeck uit Loosduinen het woord om namens de afdeelingen der Schutterijen die aan den wedstrgd hadden deelgenomen eveneens een woord van dank te spreken voor de ontvangst De wedstrijd mocht inderdaad uitstekend geslaagd heeten Er is zeids spr een oudHolUndsch spreekwoord dat zogt Men moet roeien met de riemen die men heeft en dit in aanmerking genomen heeft Burgerplicht bg het roeien een eersten prijs behaald Spr erkloarde dat het feest de meest aangename herinneringen achter laat en eindigde met een hartelijken wensch op den voortdurende bloei van de gemeente Gouds dat t Gouda steeds welga I Een daverend applaus volgde op deze woorden waarop tot de prijs uitreiking werd overgegaan Achtereenvolgens kwamen uu alle prijswinnors voor de Bestuurstafel om de prijzen in ontraugst te nemen Zg die de eerste prijzen hadden behaald werden met fanfares der muziek en applaus der aanwezigeo begroet De uitslag der prgsuitdeeling is als volgt Ie prijs J van den Donker Rotterdam pewlul aangeboden door de Gemeente Gouda 2e J C Rust den Haag gouden remontoir aangabo len door den heer Mr A A van Bergen IJzendoorn 3e J J Bocht den Haag zilveren beker aangeb door den heer G H G de Lange 4e H A Bremekamp Dordrecht goudoi remontoir aangeboden door de Scherps Ver Rotterdam 5e N S Polak Houda twaalf gslepels ia Mui aangeboden door den heer J M Noothoven van Goor 6e 1 van Mens Rotterdam soezen bak aan geboden door Het Varken 7e I Blauw Rotterdam beker 8angcbo len door den heer H van Wijngaarden 8e Mevrouw Waldeck Welsink Loosduinen dat leeft geen zes maanden meer Het sterft van hartzeer zoodra ze het te weten komt als ze het al niet weet Die arme man slooft zich uit om te verbergen wat iedereen wijd en zgd weet en zij wordt slechter met den dog Daar ziin geen woorden voor Zg vertelde d t ik de flestchen Marsala opdrunk Maar jawel het waren de vrienden van mevrouw die er achter zaten als de papa met het kind het Exercitieplein omwandelden Op n ijn woord met hem had ik dikwijls te doen Want er zit geen kwaad in U had moeten zien hoe hij in zijn schik was wanneer zij wat beter gemutst was en hem het kind wat op ziin knie liet houden Je bloed kookt als je er aan denkt Neen mannen alleen kunnen zich zoo verlagen de vrouwen hebben meer eergevoel 1 De leerares beproefde opnieuw haar te ontkomen voorgevende dat zg haast had thuis te komen maar de vrouw hield haar bg eene mouw vast en dwong haar langzamer te gaan daar zij zich verontschnldigen wilde Geloof mij zeide zij met eene uitbarsting van teederheid die bet uitvloeisel was van baren beschonken toestand ik ben eene brave vrouw eene goede moeder zuoals er weinig zijn Ik drink een beetje dat doen ze allemaal voor mijn kind zou ik mijn leven geven Ik sla haar wel eens maar dat is voor haar bestwil want als tij tot trouwen komt moet ze daar tegen kunnen If ordt vervo i d Schilderg aangeboden door Mevrouw Koning 9e prijs ï J Bavestein Rotterdam een doos lepeltjes aangeboden door den heor Mr van Ueusdr 10e A C Cosgn Gouda klokje aangeboden door de Olii Ver Schutteiij He H van Wijngaarden Gouda bloemstuk met coupes aangeboden door de Vereeniging Burgerplicht 12e J Vuyk Gouda klokje aangeboden door den beer C Uoogendgk 13e II i Z Galjaard Loosduinen zilveren saladelepel en vork aangeb door de Vereeniging Burgerplicht 14e J J F don Boer Rotterdam twee beelden aangeboden door den heer Van do Velde 16e II H Hoffmann van Hove Rotterdam twee salonfjuneeltjes aangeb door den heer A C Cosgn 16e II L Kleyu Rotterdam zilver couvert aangeboden door de Vereeniging Burgerplicht 17o G van Sillevoldt Kralingon twee zilveren ïleeschvorkjes aang door dhr W Begeer 18e W W van der Vel den Haag twto kannen met zilver auuguboden door den heer J F O Pfiuco te Soest 19e J P Laiigeveld van Aalst Berkel zilveren tsartenschepper aangeboden door den heer ü Hoogendijk 20e ï C Vuurman Rotterdam taartenbak aang door d heer dr H IJssel de Schepper 21e J H Crcbas Gouda voorsnijmes on vork in etui aangeboden door Off dd Schutterij 22e II C M van Wijngaarden Gouda fiches doos anugeb door de Vereenig Burgerplicht 23e II S M van Uusscldoip Rotterdam piece de milieu aangeboden door het Varken 24e I L van de Mortel Leiden zilveren beker aangeboden door Oranje Nassau 25e II H KeevED Jr Roiierdam beeld op voet aangeboden door het Varken 26e C C J van Mierop Gouda beeld aangeboden door den heer G Prince 27e J L Havelaar Rotterdam twee vazen aangeb Hoor den heer mr D N Brouwer 28e II J ifpelaar Jz Gouda vgf kistjes sigaren aang door de h Van der Garde Vrglandt 29e II Luit G van Straaten Gouda barometer aangeboden door de Vereen Burgerplicht 80o W Slieilrccht Gouda salontafel aange boden door den heer C C J van Mierop 31e A de Bruin Schiedam kaarten coupe aan eb duor den Maj H W G Koning 32s Luitenant H C Fortauier Gouda rooktafel aangeboden door den heer Mr Fortiign Droogleeve r 88e Luitenant Kwariierm C W F Doorman Gouda bloempot vau Keuisch aardewerk aangeb door de heeren K Jonker Zo 84e A J Lafeber Gouda Piece de Milieu aangeboden door de Ver Burgerplicht 85e II W J Jedeloo Delfl eeu mand wijn aangeb door Ie hh Roest van der Hoop Co 86e G Soak den Haag een schilderij aangeboden door hh Olfioiereu Infanterie 4 Rieg 87e II P Leusvelt len Haag suiker schaaltje aangeb door Oefruiug en Vorm den Haag 38e B Baron Mackay Leiden portretdrager aangeb door den heer A J Dijxboorn 39e D Hoogcn lgk Gouda twee vleeschvorkjus aangeb door den heer en mevrouw Waldeck 40e A Bosselaar Rotterdam salontalel aangeboden door den heer T P Viruly Jr 41e I H C Waldeck Loosduinen kist chocolade aangeboden door den heer A Driessen 42e n W H van Bergen Henegouwen den Haag luxe schotel aangeb door den heer A van Ree lt Dortland 48e n L P von Lominel den Haag twee schilderijen aangeb door ifa heer van Oije 44e E H Voisin den Haag vgf kisten sigarua aangeboden door den beer van Mens 45o II W A L ïSn Mierop Voorburg 2 bekers anngebo len door Pro Patria 46e H H van Gogh den Haag een kistje sigaren aangeboden door den heer Mr Schim van der Loeff 7e A C Geitel Gouda 6 kistjes sigaren aangeb duor den heer C G van der Post 8e M von Winkoop Rotterdam barometer aangeboden door de Ver Burgerplicht 9e Korporaal Snoek Gouda album mot standaard aangeboden door den heer James Willink 50e II Sergount Majoor Rietveld Goudo rooktsfel nangeboilen door den beer A Brinkman 51e A van Veen Gouda likeurblaadjp aangeboden door der heel A Steensma 2e J p Hooftman Gouda sigareukast aangeboden door den heer A Dortland Jr 58e prgs J H Bosman Rotterdam tnea bronzen beelden aangeboden door den beer J W Schouten 54e II P Bisschop Gouda rooktafel aangeboden door den heer A Brinkman 65e II J F Welter Gouda inktstel met vloeirol aang door eenigeOnilerolf en Korpor Inf 56e n C We van de Velde Gouda aquarel aangeboden door den heer A C Geitel 57e II Sergeant Frijlink Voorburg te efoonkast aangeb d de heeron Dortland Hardijzer 58e II Majoor P F L Waldeck Loosduinen kistje sigaren met muziek aangeboden door den heer F Grendel 69e Luit P W Bosboom Gouda thermometer aangeb do r den leer A K vap der Garde 60e J P Mul Gouda fiches doos aangeboden door de Vereenijiing Burgerplicht 61e II F Jansen Gouda thermometer aangeboden door don heer Lulius van Goor 62e W F Moody Rotterdam inktkoker aangeboden door deu heer G C de Vooijs 63e A Becht den Haag likeurblaadje aan t eboden door de Ver Burgerplicht 64e Julius Egeuer Rotterdam sigarunstandaard aangeboden door Mej A A M de Lange 66e II H W J Burgers Rotterdam sigarenknst aangeboden door Maj H W G Koning 66e II 1 G Lohman den Haag bierpot aangeboden door den heer G Jochman 67e II I H Nell Rotterdam parapluie standaard oangeboden door dun heer Th Schmidt 68e II C Nieuwlaat Berkel en Rodenrgs revolver aangeboden door den heer J IJpelaar 69e J F Morlin Gouda een Macquart bouq aangeboden iloor mej wed A Quant 70e II H Berlijn Gouda sigarenbakje aangeb door do Ver Burgerplicht 71e II J van de Laak Gouda brievenhauger aangeboden door dt n heer J J van Bemmel 72e II J j von Bemmel Gouda Goudsohe sprits aangeboden dcor Gebr Kamphuijzen 73e II Kapitein G P Cheriei Ar Gouda Goudsohe sprits aang door Gi br Kamphuijzen 74e II N M Montouban van Swijndregt Rotterdam Goudsohe sprits aangeboden door Gebr Kamphuijzen 76e A Sieensma Gouda Goudsohe pijpen aangeboden door den heer Van der Want FLOBERTBAAN VOOR DAMES la prgs Mevrouw L Sleonsma IJsselstgn Gouda bloempot nang door den heer H A Potter 2e II Mejuffrouw M Pb deJongh Rotterdam werkmandje aangeboden door de Veroeniging Burgerplicht 3e II Mevrouw Geitel Schoneveld van der Cloet Gouda lampje aangeboden door do Vereeniging Burgerplicht 4e II Mejuffrouw M Iloogendijk Gouda klokje oougeboden door de Vereenig Burgerplicht 66 Mejuffrouw Agnes Noothoven van Goor Gouda werktaschje aangeboden door de Vereeniging Burgerplicht 6e II Mejuffr M J Hoogendijk Waddinxveen photog op standaard aangeboden door de Vereeniging Burgerplicht 7e Mevrouw J Leiedag de Jong Gouda pbotografie aangeboden door mevr Geitel 8e II Mejuffrouw A de Lange Gouda speldje aangeboden door de Vereen Burgerplicht 9e II Mejuffrouw C Knaap Gouda pbotografie aangeboden door de Vereen Burgerplicht 10e n Mejuffrouw H Cisijn Gouda broche aanKebüden door de Ver Burgerplicht He Mejuffrouw S C Jonker Gouda servetring aangeb door de Ver Burgerplicht 12e II Mej F Cosier Gouda bloeraenmandje aangeboden door Ver Burgerplicht 13e Mej L van Epenhuysen Zwgndreclit oudeurstel aangeboden door Ver Burgerpl Da heer Koning sprak na afloop daarvan het volgende En too is hiermede de prijsuitdeelisg afgeloopen eu wensch ik allen geluk die in dezen wedstrgd een prijs hebben behaald en daardoor levens een aandenken meenemen aan dit zoo goedgeslaagde Zilveren Feest Weerbaarheids Vereeniging Burgerplicht Eenige maanden zijn verloopen sedert hot oogenblik waarop door U besloten werd het 25 jarig bestaan uwer Vereeniging door eon Prov Schietwodstrijd te herdenken Het was uw aller wensch een ieder die daaraan zou deelnemen niet alleen maar ook niet deelnemers recht aangename dagen Ie verschaffen Onnoodig te herhalen hoezeer gij daarin geslaagd zijt en ten zeerste zult aij erkentelijk zgn aan allen die daartoe hi bbec meegewerkt Daarom wil ik uit uw naam openlijk dank brengen aan den Minister van oorlog voor het ingebruik geven van tenten en het verstrekken van munitie aau het Gemeentebestuur voor do verleende hulp bij de versiering van het feestterrein aan den Garnizoena Commandant voor het beschikbaar stellen van Kaderen manschappen aan HH Officieren van het Garnizoen eu der Schutterij die als Baancommandanten dienst deden aan hen die zoowel in de IJames als in de Heeren Flobert baan zich zoo verdienstelgk hebben gemaakt aan de Muziekcorpsen die ons zulke aangename uren hebben verschaft aan de Politie voor het handhaven der goede orde aan de Dagbladen voor het geregeld vermelden van alles de feesten betreffende in één MOord aan allen die in meerdere of mindere mate steun en medewerking welwillend hebben verleend Maar V ooi al gij Mijnheer de Commandant en verdere leden der Regelings Commisaie kunt met voldoening terugzien op de dageu van 26 39 Juni gesteund door led n der Vereeniging o a de Heeren Gebrs Steensma D Samsom J H Cosijn H J Nederhorsl Jr A Jonker Kz J T Martin C M van Wijngaarden en H Berlijn hebt gij alles zoo uitstekend voorbereid en ingericht dat het niet anders kon of een ieder moest voldaan zijn De betrekking von Eore Voorzitter hebt gij mij daardoor zoo gemakkehjk mogelijk gemaakt en ben ik daarover ten hoogste erkentelijk Uwe namen behoef ik niet te noemen eeu ieder kent ze en vooral de leden der Vereeniging die met vol vertrouwen aan ü de regeling hebben opgedrageu aan welke opdrcaht door U op zoo uitstekende wijze is voldaan Uit naam van allen dan breng ik U een woord van rechtmatige hulde en betuig U allen hartelijken dank Er thans met nieuwe lust en nieuwen ijver voort wat men ook beweren moge omtrent het doel en het nut van Weorbaarheids Vereenigingen ik hoop dat gij getrouw zult blijven aan den naam uwer Vereeniging Burgerplicht Ja burgerplicht is het zich in vredestijd te oefenen om altijd in nood voor het Vaderland vrijwilligers beschikbaar te krijgen die de krachten van Leger en Sohutlerg kunnen versterken Laat dat uw streven zijn Moge uwe Vereeniging bloeien Moge uw zoo gewaardeerde Commandant da Heer Kapitein G H G de Lange nog lang de Voorzitter het Hoofd uwer Vereeniging zijn Moge het uwe Vereeniginu ook verder welgaan Leve de Weerbaarheids Vereeniging Burgerplicht Deze laatste woorden werden met geestdrift door alle aanwezigen herhaald Daarop voerde de heer G H G de Lange Kapitein Kommandant van Burgerplicht het woord en zeide ongeveer het volgende Majoor Kommandant der Schutterg Eere voorzitler der Regelings Commisaie voor hel door Burgerplicht gevierde feest Toen wij eenige maanden geleden het besluit namen bij gelegenheid van het 26 jarig bestaan onzer vereeniging een Provincialen Schiet wedstrijd uit te aobrgien een Nationale was helaas onmogelijk daar wg slechts over ééne baan op 160 Meter konden beschikken waa het ons eenparig verlangen U als Eere voorzitler te zien optreden Toen dan ock de heer Cosijn als secretaris der RegelingsCommisaie en mgu persoon zich bij U vervoegden om U te verzoeken het Eere voorzitterschap te willen aan paarden waa het ons hoogst aangenaam dat gij U daartoe bereid verklaarde en het was inderdaad een blijde mare toen wij Uwe aanvaarding daarvan aan de Vereeniging konden mededeelen Van dat oogenblik af aan hebt gg ons trouw ter zijde gestaan met Uw steun eu medewerking Het is ons een behoefte U thans medetedeelen dat wg ü daarvoor zeer erkentelijk zijn en dit ten hoogste apprecieeren Vergun ons U aan het gevierde feest een klein aandenken te overhandigen bestaande uit photografién op het feestterrein genomen Beoordeel het goachenk niet naar de geringe waarde maar naar de hartelijke govoelena waarmode hel U gegeven wordt Mocht eenmaal de nood aan den man komen wa God verhoeden moge don zal het ons een voorrecht zijn onder uw vaandel te mogen dienen daar wij ü hebben leeren kennen als een goed en rechtvaardig chef Wij leerden U opnieuw kennen als een groot vriend van het Oranjehuis en als een trouw onderdaan van H M Koningin Wilhelmina Ik meen niet beter te kunnen doen dan te eindigen met een nitnoodiging tot alle aanwezigen om een Leve de Konittt in f aan te heffen Met de meeste geestdrift werd daaraan voldaan en een Leve de Koningin f WonV uit volle borst door de zaal Nadat de heer Koning voor bet outvangen blgk van sympathie da k had gezegd verscheen voor de bestuurstafel een deputatie uil de Leden van Burgerplicht bestaande uit de hh J J van Bemmfl en H Berlijn On liroen hartolgke toespfaal vsn eerstgenoemden overhandigde deze den heer de Lange een keurig Voortittershamer