Goudsche Courant, woensdag 13 juli 1892

1803 Woensdag 13 Juli NO 4883 GOUDSGHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstneken ADVERTENTIEN worden geplaattt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Ue iDzeadlng van advertentiöa kan gescliieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave ADVKRTENTlïa Ml 5 I der RunstVQorwerpeo aaogekoclit voor de Loterij der Kuiistkronlek bj A KOR Comp Boekhandelaren te Cl uda Daarop werd der Ysreeniging een zeer eiieuaardigu hulde gebraobt door een 12 taIGoudsohe jonge dames Deia boden Burgerplioht oen prachtig door hen vervaardigd vaandel aan dat smaakrol bewerkt ia Mej C P Samsam hield daarb de rolgeode toespraak Mijnheer Koning Eere Voorzitter der Vereeniging Burgerplicht Met ingenomenheid vernamen wg dat gü het vaandel dat wij aan de Vereeniging Burgerpliobt wilden schenken persoonlijk van ons iu ontvangst wensohto te nemen Wij stellen deze eer op hoogen prijs te meer daar wij zooals wij reeda de voorlaatste week gezegd hebbeo door uwe welsprekende woorden uitgesproken bij de opening van den wedstrijd geïnspireerd werden om aan de Vereeniging Burgerplicht eene kleine attentie te bsw zen Wij vermeenen toen genoeg uiting van onze sympathie voor de Weerbaarheid Burgerpiioht grgeven te hebben zoodat wij niet noodig achten hog in nadere bijzonderheden te moeten treden Alloen willen wü U en den Kapiteio Commandant de Lange hartelijk gelukwenachen met hot gnote succes dat uwe Vereeniging gedurende de feestdagen mocht ten deel va Ilen Aanvaardt dan alzoo manheer de Ëere Voorzitter dit vaandel voor de Weerbaarheid Burgerplicht dat dit hare goedkeuring moge we iagen ia ons allrr wensoh Moge uwe leden door hunne daden sóó voel eerbied in den lande voor hunne Vereeniging afdwingen dat waar i ook met dit vaandei mochten komen een ieder bij het zien daarvan met geestdrift zal uitroepen Lax de H eeriaarheid Burgerplidif n Gouda I e heer Koning beantwoordde deze woc fien met de volgende rede Geachte Uames Hoogst vereerend is bet voor mij uit uwe handen dit achoone vaandel te ontvangen en hartelijk dankzeggende voor de woorden daarbij door 17 Mej Samsom uit aller naam gesprukeo voldoe ik gaarne san uw verzoek het namens U allen de Weerbaar heidsVereeniging Burgerplicht aan te bieden In de riddertijden werden bij groote feeaten tournooien of spiegelgevechien gehouden De grootste voldoening der overwinnaars was dan de toejuichiug de goedkeuring der vrouwen Met bloemen sjerpen linten versierselen van hals of armen werden zij beloond en het wareu aangrijpende oogenblikken wanneer de prijzen de teekeua van vrouwengunst aan de overwinnaars door vrouwen werden uitgereikt Dan juichte allen en niet het minst t volk dat in die heldhaftige ridders een waarborg zag voor de vrijheid van het Vaderland Zijn die tijden en gewoonten lang voorbij wij mannen stellen nog altijd op hoogen prijs de toejuiching de goedkeuring der vrouwen Daarom geef ik V de verzekering dat de Vereeniging dw geschenk met groote ingenomenheid aanvaardt Het ia geen prijs voor een overwinnaar maar een blijk van waardeering en ingenomenheid met het strevru der Vereeniging Kon zij na de viering van haar 25 jang bestaan slechts de herinnering daaraan bewaren gij scheukt der Vereeniging een blijvend aandenken en een ieder zal de uitvoering van uw plan ten zeerste toejuichen Met groote erkentelijkheid aanvaard ik dan ook voor de Weerbaarfaeids Vereeniging dit schoone veelzeggende geschenk en betuig U uit aller naam inEigen hartelijken dank Mijnheer de Commandant en verdere leden der WeerbaarheidsVereenigiug Burgerplicht Het vaandel door de Dames aan my gegeven voor uwe Vereeniging bied ik U hiermede met de hartelijkste gelukwenschen aan Ik ben overtuigd dat gij geen schooner aandendenken aan het door V gevierde feest bad kunnen wenschen dan dit beteekenisvoUe geschenk Ëea vaandeel spreekt ons van trouw De soldaat moet trouw zijn aan zijn Vaandel zijn Vaandel steeds in het oog houden en overal volgen de eer van het Vaandel moet hem heilig zijn en zelfs ten koste van zijn leven zijn Vaandel verdedigen gelijk een Van Spijck voor de wallen van Antwerpen Maar een Vaandel spreekt ons ook van eendracht Eendracht zoo schoon in toepassing gebracht door onze groote voorvaderen Eendracht zoo hoog noodig in onze dagen en zoo gewenscht door den dichter waar hij zegt Gij waart ons goed och blijf ons ij Bekroon der Vaderen werk Zorg dat ons volk eendrachtig zij En door zijn eendracht sterk Moge dan dit Vaandel het symbool voor D z jn van trouw en eendrachtl Moge het dan uiet alleen z jn een aandenken aan Uw zilveren feest maar ook eene aanaporing om trouw te lijn aan uwe roeping als weerbare mannen eii U eendrachtig te oefenen ten einde als het noodig mocht zgn mede te werken tot verdediging vsn ons aller dierbaar Vaderland Ons dierbaar Vaderland Er zijn iu onze dagen manschen die nan geen Vaderland hechten Ik laat ze voor wal ze zijnl Dat zijn van die menschen zonder veerkracht zonder verheffing die eigenlijk aan niets hechten en wier leven een aanhoudend aanbidden ia van het egoisme Noen dan klinkt ons beter in de ooren wat de N S Ct o a aergiatereu schrijft na de baslissende overwinning van den heer Uoms in den Engelsehen roeiwe lstrqd Het ia een heucfaelijk be wijs voor de veerkraoht van het Hollandaoh ras met een zoo krachtig jong Holland kunnen wy gerust la fin du siècle te gomoet gaan Een groot man heeft gezegd De liefde voor zijn land is een ieder aangeboren en dat is en werd steeds bevestigd Dat hebben wü gezien iu den strijd tusschen Frankrijk en Duitschland da hebben wij gezien by onze Transraalsche broeders dat zagen wij altyd wanneer men een volk van zijne vrijheid wilde berooven Wij ook wij zullen onzen geboortegrond verdedigen en het erfdeel der Oranje s trachten te behouden voor de laatste telg Ouze jeugdige Koningin t kind en vrouwe tevens I Toen Maria Theresia van alle kanten bedreigd werd riep zü hare getrouwen tot 2ioh en richtte fier de bede tot hen Staat op bescherm mijn huis mijn land mijn kroon Hungarrn Eenmaal komt v o iniaachien onze jeugdige Koningin tot ons en zullen wq dan niet aan bare loapstem gehoor geven P Ik geloof het niet maar vertrouw dat allen die kunnen roede zullen werken om Haar ta helpen handhaven Moge die dag nog verre zyn I Moge die dag nooit voor ons aanbreken I Beacherm o God I bewaak den grond Waarop ouze adura gaat De plek waar ouze wieg op atond Waar eena ons graf zal staan Wij smceken van Uw Vaderland Eendrachtig ééa van zin Behoud voor t lieve Vaderland En voor de Koningin Daarmede was de plechtigheid afgeloopen Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 11 Juli Winkelhuis Korte Tiendeweg DDT 4460 opgehouden Huis én Erf Baam O 68 ƒ 40 k H i Vonk Idem Nobelatraat O 85 + ƒ 710 k L van Leeuweu j Ondertrouwd S 1 ANTONIË FRANCI3KDS LOGMAN Ü 1 N Ü i MARIA flOOLBOOM Ü ËGouda U Jnü 1892 H Kampen Jg 1 Eenige algemeene kennügering aJg Voorspoedig bevallen van een Dochter Mevronw PAUL JOMKKB Gouda 10 Juli 92 Voorspoedig bevallen van een Jongen CATHa OVEREIJNDBR QüAST Gouda 11 Jnli 1892 Gouda Saelperedruk van A Bbinkman k zoon Eenige kennisgeving Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Scbigenoot Vader Behuwden Grootvader THE0D0RÜ8 vaK DUUN tgdig voorzien van de H H Öaoramenten der stervenden in den ouderdom van 74 jaar Namens Kinderen Behaivd en Klein Kinderen Wed T VAN DÜIJN ScHBiBK De Zaak zal door de Weduwe op demelftlm voet worden v oortgezet Mgnen hartelgken dank aan allen die mg bg mgne benoeming tot Gemeente ontvanger blgken van belangstelling gaven W LOTSY Gouda 11 Juli 92 Het HnndelK en Pabriekumerk van den Heer JAN WILLEM MOLIJN fabrikant en koopman wonende te Gouda waarvan de beschrgving is aangekondigd in de Qoudsohe Courant van den 18 December 1891 is op heden den C Juli 1892 ter Griffie der Arrondissements Rechtbank te Rotterdam ingeMChreven in bet register bedoeld bg artikel 5 der Wet van 25 Mei 1889 Stbl no 85 De Gemachtigde Mr M T Dl BAAT Ad ocaat en Procureor toWwifam 49a 6 Juli 1892 ECHTSCHEIDING Derde plaatsing De Arrondiraemeuts Kechtbank te t Gravenhage heeft bg vonnis vau den 22 Maart 1892 op de vordering van den Heer LOUIB OASPEKD ADRIAAN Graal van LIMBURG STIRIIM Gemeente ontvanger van en wonende te Watienaar ontbonden verklaard door Ecbtscheidini bet buwelgk door bem en Jonkvronwe ALPHEDA LOUISE TEDING van BERKHOUT nu gedomicilieerd te Wauenaar doch verblijvende te Gravenhage gedaagde en defaillante den 30 December 1885 te iQravtnhage gesloten De Procureur voor den eiscber occuperende A M VA 8T1PKIAAN LUYSCIÜS Openbare Verkoopingp te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DRÜOGLEEVER op DINSDAG 12 JULI 1892 des morgena te 9 uren aan het Huis Wgk M No 15 in den Vogelenzang van Een completen bestaande in BILJART met toebehooren BUFFET KARAFFEN en GLAZEN TOONBANK PIANINO TAFELS en STOELEN SPIEGELS SCHILDERIJtN LAMPEN enz en des namiddags te 2 aren aan het Lokaal Wgk K No 252 aan de Peperstraat van Eene aanzienigke partg Op de gewone uren te bezichtigen Er wordt spoedig een FLINKE Loopjongen gevraagd Te bevragen MARKT A 136 ATTEIXTIE I In eene zaak van niet te groote omvang wordt gevraagd een persoon die eenige uuren daags tgdpasseering wenscbt en niet ongenegen is met eenig kapitaal behulpzaam te zgu Brieven franco onder no 2202 aan bet bureau dezer Codrant De uitgave dezer Courant geschiedt dagelflk met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is j 1 25 tranco per post 1 7Ü Alzoaderlijke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 12 Juli 1892 Op de iuternationale Uandeu tentoonstelling van Nimrod te Schevenio en in aan Norah van dr Bakker Niemeijer alliier in klasse 102 een 2e prijs eu iu klasse 103 eu 104 een Ie prijs toegekend In laatstj enoemde klasse kreeg Norman van den heer A Steensma albiar eeu 2en prijs Gisteren is op last van de Politie naai Kralingen teruggebracht een mindeijarig meisje dat hier zonder geld of middel van bestaan was aangekomen en volgens hare verklaring door haar voogd hut huis was uitgestuurd Tegeu de logementhoudster vrouw van Trietisop last van den Comraiasaris van Politir opnieuw prooesr verbaal opgemaakt wegens het houden van een bordeel zsiidar de vereiaohte vergunnin en omdat zü uit winstbejag tot het plegen van ontucht aanzet Aan het Verslag vae den toestand der gemeente Gouda over 1891 ontleenon wij nog hel volgende Armwezen Da strenge winter elke reeds in het najaar van 1880 de behoefte aan ondersteuning aanmerkelijk vermeerderde deed ook in de eerste maanden van hat afgeloopen jaar zijnen invloed gelden Als gevolg hiervan was het getal bedeelde personen hoofden van huisgezinnen wederom grooter dau in het jaar te voren Dat der bedeelde eenloopende personen bleef bijna onveranderd Ue uitgaven voor bedeeliugen iu brood waren teugevolge van het grooter getal ondersteunden hooger dan in het vorige jaar eveneens die voor brandstoffen FEVILLETOni HAAR VADER Uit iel Fratuei 91 Het is uet zoo met mijn man ik zou hem geeq kwaad kunnen doen ranselt hij mij dan krijgt elk zijn deel rn ik ga af en toe eens met een blauwe piek naar bed dat is al O als ik haar krijgeu koul riep zg op een geheel anderen toon 7jog groot en dik als zij is zou ik haar wel klein krijgen met dezen éénen vinger dat oud u eens zien Zü hield eensklaps stil keek hel meisje met eeu paar glinsterende oogen aan en op een drankwinkel aan den overkant wijzende zeide zij op soetsappigen toon met een grijnzend gezicht Als de juffrouw een glaasje wilde aannemen het is hier een netto winkel een droppel maar om te proeven De ondurwijzeres dankte haar en verontschuldigde aich de vrouw bleef met dan wijsvinger in de lucht haar staan nakijken steeds herhalende een enkelen droppel I totdat zij uit het gezicht verdivoan Zoo n eend zeide zij toen en ging denwinkel binnen Ook aan bedeoliug in geld werd meer uitgegeven dan in 1890 daar door den langilurigun winter de werkzaamheden van vele lieden geheel stil stonden waardoor dezen genoodzaakt werden tot het vragen van onderstand De bejaarden of door gebniken duurzaam ondersteunden ontvingen bedeeling In geld aan de meesten werd daarenboven brood verstrekt en gedurende de wintermaanden soep eu turf De gezondheidstoestand der armen was vrij gunstig Ofschoon veler vortliensten minder waren dan anders kou de toestand van het armwezen toch uver het algemeen niet ongunstig genoemd worden Ue Bestureu der Burgerlijke Instellinüou van Weldadigheid bevorderden met uauwgezetheiJ de naleving der Armenwet welker bepalingen blijkens du urvariog ook in hut vorige jaar opgedaan gunstig hebben i ewerkt Imtellingen door of nan wege de Oemeente beheerd of gembtidieerd Deze instelliugen zijn de volgeude Ie Btt Sm gerUjK AriAftt ur ihtv onderstand verleende onafgebroken aan 62 huisgezinnen eu Ik afzonderlijk levende personen en tijdeliji aan 112 huisgezinnen eu 18 afzonderlijklevende personeu Genees en heelkundiguhulp werd kosteloos aan 870 huisgezinnen on 202 eenloopende personen verstrekt Ten behoeve van 88 vrouwen onder welke 9 ongehuwden werden uonsenten afgegeven tor verkrijging van verloskundige hulp Het Collegie van het Burgerlijk Armbestuur onderging geene verandering 2o Jiet Vereenigd Jfee t en jEteitioeseiiiersïnu Op 1 Januari bevonden zich in bet Weeshuis 78 kinduren Zes weezen werden in den loop van het Het eerste wat Faustina Galli den volgenden dag deed was zich te overtuigen dat het kind van het voorgevallene niets wist Gelukkig was dit bet geval het had ar althans dan schijn van Zij zag ur treurig uit zooals altijd inoar deB l dien dag niets blijken van eenig nieuw verdriet en de volgende dagen evenmin Oudergowoonte ging de dame voort met ich dagelijks op school te la eu zien zouder de opschudding te vermoeden waartoe zij aanleiding had gegeven Doch eeu dreigend gevaar was de kleiue Vinini die deu uitval Ier vrouw grootondeels had bijgewoond on na dien morgen dan schijn had een boos opzet te smeden De leerares merkte den zonderlingen blik op waarmee zij bij het wazgaan mevrouw OrveggI opnam terwijl deze met haren vader sprak evenals den spottenden glimlach waarmede zij de lama groette welke deze op hare beurt het kind defd aankijken zoo gebeurde het somtijds dat zij elkaar een tijd lang strak aanzagen maar nooit was het t meisje dat het eerst de oogen uedersloeg Een morgen kwam iolli juist bijtijds op school om een gesprek af te breken dat haar mat angst vervulde Zij verraste bij den ingong de kleine Vinini die aan Giulia vroeg of zij bij de artillerie iemand harer familie had waarop de laatste een kleur kreeg zonder hare bedoeling te begrijpen en ontkennend antwoordde Galli zond de beide meisje naar hare plaats Maria Vinini moest ongetwijfeld mevrouw Orveggi op do wandeling met eenen officier hebbeu gezien jaar opgenomen 6 weezen verlieten tengevolge van het bereiken van den bepaalden leeftijd het gesticht eu 2 verpleegden werden wegens wangedrag ontslagea zoodat zich op het einde van het jaar 76 verpleegden in het gesticht bevonden Do gezondheidstoestand was gunstig Van het school en goilsdienstonderwijs Werd getrouw gebruik gemaakt en over de door de kinderen gemaakte vorderingen waren Regenten en Onderwijzers tevreden Van de oud verpleegden werd een benoemd tot 2n Luitenant der Infanterie bij het NederlandschIndische Leger terwijl een twoede bevorderd werd tot Stuurmansleurling Ie klasse Over het algemeen viel over het gedrag der verpleegden niet te klagen De t eo verpleegden welke wegons wangedrag ontslagen werden traden in s Rijk dienst een by de Infanterie de ander bij de Zeemacht De toestand der gebouwen is goed Door de verwisseling van de ziekenkamer de vergrooting der kinderkamer en de vereeniging van het huis bewoond door den Vader on de Moeiler met het gesticht zijn belangrijke verbeteringen verkregen De voeding eu ile kleeding en liggingstukken der verpleegden lieten niets te wciischen over Op den 3ln Juli had dn heer L P Hoogendyk het voorrecht rijn 25 jarig jubilé als Regent te vieren welke dag om s mans toewijding aan en ijver voor het gesticht zoowel daarbinnen als daarbuiten niet onopgemerkt voorbijging Hij ontving bg die gelegenheid vele blijken van belangstelling en waardee ring van de diensten door bem aan de instelling bewezen In de Collegién van Regenten en Regentessen kwam geene verandering evenmin in het personeel met den inwendigen dienst beUst 3o Het Bestedelingeuhwe Bij den aanvang van het jaar werden io du gesticht verpleegd 24 oude lieden In deu loop van Inmiddels was de kleine slang begonnea met het kind van den sjouwer dat iu da bank voor haar zat ta plagen wijl de e steeds voortging met harer vriendin uit de verte allerlei kleine bewijzen van genogen lieid te fpven en naar haar 1 evloog zoodra de schooi geëindigd wos Daar het arme kiod alles stilzwijgaud verdnnrile werd de andere steeds vinniger en gin2 met hare vervolging iaderou l ig een stap verder Kens maakte zij ich uen oogenblik afwezigheid harer kleine buurvrouw en eene kleine opsehudding in du school ten nutte om in allerijl uit haar wurkdoosje dat op de bank stond baren teekerdoek te nemen en tornde de geborduurde letters er sohieliik met een speld uit waarop ztj deu doek weer op zijne plaats terug legde Het ktoil kwam terug zas wat zij gedaan had en begon te schreiun Vinini werd ondervraagd zij stond op en antwoordde bedaard Dat heb ik niet gedaan Zij liegt het Uit een der naaste banken klonk een uitroep van verontwaardiging Hut was hare vriendin Giulia die alles gezieu had Zij stond met gloeiende wangen op en zeide vast beraden Zij heeft het gedaan ik heb het ïuziuu Dan liegt zij ook hernam Maria zonder blikkun of blozun De leerares urak het geschil af door te zeggen Straks na schooltijd gaat ge alle drie met mg naar de directrice Zij hervatte do les een groot xedeelte daarvan