Goudsche Courant, woensdag 13 juli 1892

Zondag i Geel te Hage ontvangen hij werd aan het siatioi opgewacht door en groote massa partijgenooten die hem onder groot gejuich naar H aliaUa voerden Daar werd h j iloor ilen heer Domein Nieuwenhuis welkom geheeten en toegesproken Het kinderkoor zong voor en na de toespraak eenige liederen Des avonds was er eeue gezellige bijeenkomst in Walhalla De Meidericher Zeilung amtlichei Krritblatt fir den Kreis Ruhrori van 4 Juli bevat het volgende nieuwste telegram uit Amsterdam van denzelfden datum Qettern fanden ernste socialistische Ruhesiörungen statt Mehrere ïauseud Socialisten versuchten das Haus iles Burgermcislers zu sturmen Die Polizei bieb mit blanker VVaffe ein und verhaftete 50 Personen unter denen sich auch sogar eiuigo Kinder befanden De minister van Financien heeft enkele wgzingen gebracht m het omwerp Vermogenbelasting De voornaamste zijn die waarby 1o in art 9 wordt bepaald dat het geschatte bedrag van een vermogen dat in ondernemingen ateekt waarvan geen verhandelbare aandoolbewijzen zyn wordt vermoerderd of verminderd met de kapitalen welke daaraan sedert het tijdstip der balans die als grondslag van achatting heeft gediend zijn toegevoegd of onttrokken 2o aan art 47 een nieuwe allinea wordt toegevoegd houdende dat in afwachting van de herziening der belastbare opbrengst van de gebauwde eigendommen bei bedrag der venuinderingen wegen uitkeeringen welke gebouwde en ongebouwde eigendommen gezamenlijk betreffen voor elke oort wordt berekend in verhouding van de belastbare opbrengat der eigendommen Verschenen ia Het NederlaudaohOnderwijzersgenootschap en zijne ins ellingeo 1842 1892 gedenkschrift bij het vgfiigjarig bestaan van het üenootaohap 6 Februari 1892 door H K de Boer en A Heiiisius leden van het hoofdbeatuur Achtereenvolgens werden in dit belangryk geschift behandeld de stichting van het Genootschap en wat daaraan voorafging tot de koninklijke erkenning op den ISdan Maart 1844 Het Genootschap ouder leiding van de hoofdvereeniging fhet hoofdbestuur te Groningen of ouder de sohoolwetgeving van 1806 de voorbereiding aanneming on invoering de wet van 1857 1844 tot 1868 Het genootschap onder de leiding van het hoofdbestuur te Amsterdam of onder de schoolwetgeving van 1857 de voorbereiding aanneming en invoering der wetten van 1878 en 1889 1859 tot 1891 De gewesten en afdeelingen de instellingen nl de spaarbank de levensverzekeringmaatschappg de paedagogische bibliotheek het Nederlandsch schoolmuseum het ondersteuningsfond de leiitoonatelliug I van 1860 1891 werden 5 mannen en 2 vrouwen opgenomen terwijl 2 mannen en 3 vrouwen tija overleden Op 81 December bevonden zich in het Beatedelingenhui 26 verpleegden namelijk Ifi mannen en 10 vrouwen Se gezondbeidstoettand wa over het algemeen bevredigend In de maand December deed de influenza ook in dit gesticht haren iuvloed gelden zonder evenwel otfer te eischen De sterfgevallen die er voorkwamen warea hoofdzakelijk het gevolg van hoogeu cttderdom Over de verpleging en de behandeling was men tevreden terwgl Kegeuten tevens met lof gewagen van ie goede zorgen door het porsoueel aan de verpleegden gewgd Onder de suppoosten kwam eenigo wijziging doordien de assistente of naaijuifrouw W Moen wegens voortdurende ongesteldheid genoodzaakt was hare betrekking neder te leggen Zij werd vervangen door Maria Catharine Bruinisse Hel Kebouw werd naar eisch onderhouden De CoUegicn van Regenten en Regentessen ondergingen geen verandering 4o Hei St Eliaabetha GcuthuU of Oude Frouieenhut Op den len Januari bestond het getal verpleegden nit 17 kostkoopsters en 13 preuvebezitsters te tarnen 80 personen In den loop van het jaar werden 2 kostkoopsters opgenomen terwijl 1 kostknopster en 1 preuvebezitster z jn overleden zoodat da bevolking van het gesticht op 31 December wederom uit 30 vrouwen bestond van welke 18 haar kost hadden gekocht OU 12 op preuves waren gezeten De gezondbeidstoestand was over het algemeen vrij goed In de maand December was die echter minder gunstig De genees rn heelkundige hulp werd met zorg en toewijding Over de plichtsbetracbting van bet personeel met den dienst belast wordt door Regenten een gunstig getuigenis afgelegd De gebouwen verkeeren in goeden staat van onderhoud Het Oude Vrouwenhuis is onder betzelfde bestuur ala het Si Cathariua trasthuis 5o Bei IsraélitKck jirmbesiuur dat ook het beheer voert over hot Oude Mannen on Vrouwenhuis voor Israëlieten Deze instelling wordt door de Gemeente gesubsidieerd Het armbestuur verleende onderstand onafgebroken aaa 6 huisgezinnen en 3 afzunderlijk levende personen en tijdelijk aan 8 huisgezinnen en 7 afzonderlek levende personen In het gesticht werden op den In Januari verpleegd 5 mannen en 9 vrouwen In den loop van het jaar werden 1 man en 1 vrouw daarin opgenomen terwijl 1 man bet gesticht verliet en 1 vrouw overleed loodat op den 31en December jl het aantal verplee den wederom H bedroeg namelijk 5 mannen en 9 vrouwen Op den 15 Februari werd het 50 jarig bestaan van het Gesticht in oene feestelqke bijeenkomst die door vele belangstollenden werd bijgewoond herdacht De raad der gemeente Zevenhuizen heeft op het verzoek door eenige ingezetenen ingediend om de kermis weder van 2 op 3 dagen te brengen afwijzend beschikt VoorI werd besloteu ƒ 100 uit de gemeentekas beachikbaar te stellen tot verlevendiging der paardenmarkt ging het kiad van den sjouwer voort met huilen terwijl Giulia zat te beven en Maria met haar mooi bleek gezicht daar zat alsof er niets was gebeurd Doch onder die uiterlijke bedaardheid beraamde zij hoe zij zich wreken zou Een uur later meende Galli die baar in het oog hield te zien dat zij in het geheim iets schreef Dit gedaan hebbende giog zij met grooten ijver met naaien voort doch de leerares die in al de kleine choolveeteu wa ingewijd liet haar oog over de acht of tien meisje glijden door wier handen een briefje had moeten gaan om aan het adres der kleine Orveggi te belanden Zij zag echter niets Zij had met ieioaud te doen die haar te lim was en den noodigen tijd tusschen het schrijven en in zee zenden wist te laten verloopen a haar een half uur gewaakt te hebben ontgaf zij het zich inderdaad riet sloeg vier uur cp de groote hangklok in bet voorhuis toen een il door de school weerklonk welke allen deed opschrikken en men Giulia Orveggi van hare plaats zag opspringen maar om onmiddellijk weer voorover snikkende met hare handen voor het aangezicht als beifusteloos op hare bank neer te vallen Al de leerlingen stonden op de juffrouw snelde op het kind toe eu beulde het op Terwijl rij dit deed zag zij uit hare hand een papiertje vallen Giulia boog zich achielyk om het op te rapen maar Galli had het reeds gegrepen en terwijl hel kind wanhopig snikte en haar eiijen voorhoofd zich Met kracht heeft het genootschap medegewerkt om de school in Nederland te doen blijven de plaats waar al de kinderen van ons vol c in onderlinge verdraagzaamheid kunnen worden opgeleid tot de toekomstige burgers van eenzellde vaderland Het heeft blyven ijveren voor eene nationale volksopvoeding Zgne geschriften memories adressen vertoogen allerwege verspreid gebracht onder het oog van regeering en volksvertegenwoordiging van scboolauto riteiten en onderwijzers van deskundigen en leeken kunnen daarvan getuigen In de haven van Ouchy aan het meer van Geuëve is Zaterdag de ketel gesprongen van de stoomboot Montilanc Het sluitstuk van den ketel vernielde een deel vnn den galon eerste klasse en baande zich een weg door het schip Men zegt dat 22 personen zijn gedood en 30 ernstig gewond die ecliter op een na reeds allen aan de gevolgen zgn bezweken e alachtolferB zijn meest vreemde toeristen De heete stoom die in den salon droug verbrandde de daar aanwezige personen op vreeselijke wyze Onder de slachtoffers zgn tweo Hollanders n l mevr de wed Brumnnd geb Kuijper van Harpen en baar zoon de heer J de Vries Brumnnd Een p alijk incideni dat voor een der partyen zeer onaangename gevolgen had kunnen na zich aiopen had volgens de tot eenige dagen geleden ter gelegenheid van een groot diner in een deftig hui te Berlijn plaats De gastheer eon hartstochtelijk verzamelaar van antiquiteiieo Umi ouder andere schatten van zyne colleotie ook een buitengewoon kostbaar muntstuk voor den dag gebaald dat zooals hij beweerde nog slechts in drie exemplaren op de ganscbe aarde voorhanden was Het muntstuk ging van gast tot gast de lange tafel rond maar keerde tot algemeeiie verwondering niet tot zijn eigenaar terug De bemiunelyke gastheer zocht met de opmerking dat het muntstuk by het opruimen wel weer zou gevonden worden het gezelacbap gerust te stellen De stemming echter die in den beginne zeer geanimeerd na geweeet wilde onilnok de rykelijk geschonken champagne niet terugkeeren Steeda en teed weder werd er gezocht totdat een der aanwezigen voorstelde dat al de gaaten elkaar twee aan twee zouden fouilleereu daar het muntstuk licht in een prooi der kleedingstukken was blijven steken of in een zi k gegleden kon zyn Dit voorstel vond algemeenen byval en reeds was mer van plou met de uitvoering te beginnen toen een huer doodsbleek opstond om voor zyn persoon tegeu een onderzoek te proteateeren De werking van dit protest kan men zich voorstellen De gaatheer wilde nu ook van visitatie niet wetea en beproefdo op alle manieren de opmerkzaamheid zyoer gaaten van de pijnlijke zaak af te wenden Maar al eene onweer twoette bleef op het gezelschap rusten de gerechten die door de bedieÉden werden opgedragen bleven onaangeroerd onopgemerkt stond de wyn in de glazen en de blikken van allen waren schuw op den heer gericht die tegen het onderzoek had geprotesteerd Ëiudelyk nadat reed van veraohilleode zyden de wensch wa geuit dat er van tafel zou opgestaan worden trad een bediende het vertrek binnen in do hand het noodlottige muntstuk dat tuaschen twee borden liggend in de keuken was gevonden AU van een zwaren ilruk bevri d haalde iedereen weder adem Het muntstuk was gevonden en wei op een manier waardoor iedere argwaan scheen uitgesloten te zijn Wat echter kon den beer kleurde las zij Houd jy je maar stil we weten allen wie je moeder is Trillend van verontwairdii ing zocht zy met Je oogen Maria Vioini die evenals de andore meisjes was opgestaan en nieuwsgierigheid voorwendde maar wat bleeker scheen dan gewoonlijk Hebt gij die schandelijke woorden geschreven vroeg zij met den vinger haar aanwijzende Uikoud klonk haar antwoord Neen dat heb ik niet gedaan Galli zocht in al eryl op tafel het laatste opstel van Maria en het schrift vergolijkenend glimlachte zij bitter Allen die het papier doorgaven moeten opstaan I riep zij Niemand stond op Doch ouder de meisjes die zij te voren had gadegeslagen zag zij verscheidene ontroerde gezichten Zij ondervroeg ze de eene na do andere Naar hot gelaat der onderwijzeres oordeelende dat het een ernstig geval was on dat do zaak streng onderzocht zou worden bekenden allun en bet meisje dat naast Maria gezeten was verklaarde van haar het briefje gekregen te hebben Allon gaven de verzekering het niet gelezen te hebben Marin Vinini sprak de onderwijzeres met trillende stem wat antwoordt gij hierop Dat ik het niet gedaan heb antwoordde zy onverschillig Ëeu kreet van verbazing weerklonk door het school lokaal Men kende hare verregaande onbeschaamdheid maar dit was te veel De leerares haalde minachtend de schouders op en verliet haailig het I scboolvertrek I De meisjes keken allen stilzwijgend Maria aan die er zich niets van scheen san te trekken Toen 6 illi met de directrice terugkwam duurde de stilte nog voort alleen afgebroken door het snikken der arme Giulia De directrice trad met haar gelegenheidsgezicht het papier in de hand statig voorwaarts met een I strengen blik zag zij beurtelings de beide meisje aan vergeleek bet achrift liet allen die het briefje hadden doorgegeven hare bekentenis herhalen en I zich ten alotte tot Maria Vinini wendende sprak I zij op gebiedenden toon I Beken uwe schuld I Het meisje aarzelde een oogenblik toen met een vreemden trek om de lippen welke een glimlach geleek zeide zy Ik heb het niet gedaan De leerares de directrice en de loerlingeu zagen elkander aan als om te vragen of Vinini krankzinnig was Daarop sprak d directrice alle meisjes die in de zaak betrokken waren aanwijzende o gebiedenden toon Naar het bureau Maria Vinini was de eersie die uit hare bank sprong en de school verliet de leerare nam Giulia bij de hand en geleidde het suikkende kind dat het gelaat met hare handen bedekte de anderen volgden Wordt eervolfd aanleiding gegeven hebben tegen het onderzoek te proiesteereu Het raadsel werd weldra opgelost Nadat de eerste agitatie Voorby was tikte do bedoelde persoon tegen zijn glo baalde zijn beurs nit den zak en nam daar hetzelfde muntstuk uit dat de gastheer vooraf als zoo buitengewoon zeldzaam had aangeprezen Uit beleefdheid had hij verzwegen dat hg er ook zoo een bezat wanneer men het dus bij eene visitatie in zijn zak gevonden had zou hij zonder twijfel de verdenking hebben opgewekt het ontvreemd te hebben Gij kunt begrijpen voegde de gast er by die byna door een ongelukkig toeval zijn goeden naam bad verloren dat het juist verloopen kwartier het verschrikkelijkste van mijn leven geweest is En stelt u nu eens voor wat er van mij gowordon zou zijn wanneer hot verloren muntstuk niet teruggevonden was I De Haagsche correspondent van do A Gron Cl madkt de opmerking dat de aanneming van artikel 1 dor belastingwet den toestand tuekent Niemand durft zich meer tegeu het beginsel eoner belasting op t vermogen verzetten Dat is zooveel gewonnen les idees marcheiit Ook by de rechterzijde openbaart zich een zucht om toe te geven de heer 35 Mackay heeft de oogen aan zijne verljlinde partijgenooten geopend en menigeen zal van die zijde nog wel meewerken om de vermogensbelasting tot stand te noen komen Tot hiertoe beeft de minister Pierson alle gevaren door zijn eenvoudig maar krachtig optreden bezworen Het is zeer de vraag of hij doartoe in staat zal zijn wanneer do groote quaestiea der invoering op zich zelf of to zaraon met de bedrijfsbelnsting en de vraag van de progressie ook in verband met de al of niet verhooging van hot gedistilleerd aan ae orde komen Dan zal het vrees ik zeer spannen En toch geloof ik dat alleen eeu moedig vasthouden aan zijn stelsel den minister ten slotte du zege kan verschaffen Over de progressie en t gedistilleerd laat zich des noods nog oon concessie doen maar op bet punt van de invoering der vermogensbelasting op zichzelf zal de heer Pierson wil hij zijne horvorming niet in gevaar brengen pal moeten staan Ik hoor dnn ook dat hij en terecht na zijn stellige verklaringen ten deze in de aanneming van het onveranderde invoerings artikel 50 een quaestie van vertrouwen ziet en deze als hot zijn moot ook stellen zal Van daar dot eerst bij bet einde der discuwie over dit ontwerp dat over een week wordt verwacht de groote slag zal worden geleverd Het slot artikel bealist over het lot der belastinghervorming Daarop is dan ook aller oog gericht Van een welingelichte zijde deelt men aan du Amal Ct mefle dat de commisaiet welke zich ten doel heeft gesteld om dr Schaepman ter gelegenheid van diens zilveren priesterjubilé oen huldeblijk aan te bieden en daarvoor onder ds kathcdieken geldelyke bijdragen inzamelt beeft besloten den jubilaris op diens feestdag den 15 Aug a s voer de ingezamelde bijdragen geen souvenir te doen vervaardigen maar het bedrag der bijdragen hem ter baud te stellen Een album bevattende de namen der schenkers van bydragen zal daarbij gevoegd worden Miss Madge Rijskamp te New York was verloofd met Mr Charles Puloher aldaar en met blijde verwachting zagen zoowel zij zelven als hunne familiebetrekkingen on vrienden den tijd tegemoet waarop het huwelijk zou voltrokken worden Plotseliug echter werd de betrekking afgebroken en op de vraag van eene der vriendinnen van de bruid wat daarvan toch wel de reden mocht zijn ontstond het volgende gesprek Carolina Indertyd dacht ik dat ge zeer dwaas waart om een cursus op de handelsschool te doorloopen en al uwen tijd te besteden aan het leeren van boekhouden handelscorrespondentio en die soort van dingen maar nu ik verneem dat ge niet gaat trouwen zie ik dat het toch het beste voor u was Madge Jawel lieve vader wordt oud en kan niet veel werk doen en dus kan ik hem niet langer tot last zijn Als het niet was dat ik Chalie mis zou ik het gelukkigste meisje in de wereld zyn er is geen grooter genoegen dan te weten dat iemand haar eigen brood verdient Carolina Maar wat is dat toch met Charlie Hebt ge twist gehad Madge O noen wij houden nog veel van elkander Maar ziet ge hij verloor zijne betrekking en daar hij nu geeno vrouw onderhoudeu kan moest onze verloving wel worden verbroken Indien iK niet voor een betrekking geleerd ha I dan zou ik niet weten wat te doen Het is mij onbegrijpelijk hoe meisjes in dergelyke omstandigheden konden leven in vroeger tijd toen er niet zoo vele betrekkingen open waren voor vrouwen Eene vrouw die in dezen tyd leeft heeft meer reden om dankbaar te zijn dan ze wel weet Carolina Maar ge hebt mij nog niet gezegd waarom Charlie zijne betrekking verloor Madge Wel ziet g zijn patroon was een zeer zuinig man en toen hy zag dat hij mij hetzelfde werk kon laten do n voor t halve gold wol natuurlijk toen liet hij Charlie goan Volgens den Scientific American is hel plan voor benuttiging van de Niagara goedgekeurd en zijn de werkzaamheden reeds aangevangen De inrichting zal 100 000 poardenkrachten sterk zijn en slechts 3 pot dor beschikbare krachten gebruiken welke op 3 raillioon paardenkracht zijn berekend Thans wordt eene tunnel gemaakt van 6 38 M hoogte eu 5 78 breedte met eene helling van ongeveer 0 6 pet op de 3 kilometer lengte Dit is een afvoerkanaal dot in de Niagara moet uitkomen op een punt beneden den waterval Er zullen twee centrale stations komen door eenhoofdkanaal gevoed terwijl zijkanalen bet waier naar geïsoleerd gelegen werkploatson zullen voeren l Een groot cenfraalslation is bestemd vooi verlichting en om beweegkracht aun te voeren in de nabijgelegen sleden in hot bijzonder Buffalo Onlangs gaf do leeuwentemmer Veltran te Verona voorstellingen met zijn vijf gedresseerde leeuwen Twee journalisten de lieeren Biasoli en Poggiaiii hadden zich bereid verklaard ia het leeuwcnhok te gaan als de heer Veltran de opbrengst der voorstelling wilde bestemmer voor liefdadige doeleinden Veltran nam dit voi rstel aan De arena was op den bepaalden dag stampvol met mensohen Onverschrokken en met vasten tred gingen de beide journalisten bet hok binnen waar zij op twee stoelen plaats namen Doodscbe stilte onder het publiek Aller oogen waren gevestigd op de leeuwen die van het bezoek niet de minste notitie schenen te nemen Veltran ontkurkte een flesoh champagne en dronk met de beide journalisten op de gezondheid der toeschouwers Luide toejuichingen Toen stond een der leeuwen op Groote onrust onder het publiek vele dames werden bleek maar do angst was ongegrond De leeuwen stonden onder den invloed van het oog van hun moester en waagde het niet de indringers iets te doen Toen de beide mannen hot hok verlieten werden zij met stormachtigeu bijval begroet De oude mr Jacob van Lennep kon verbazend vlug werken Iemand die een jaar of dertig geleden met hem in aanraking kwam deelt daarvan het volgeode staaltje mede Onze rederijkerskamer zou haar 26J8rig bestaan vieren en bij die gelegenheid werd een prijsvraag uitgeschreven driehonderd gulden voor het beste toonoelstuk Als leden van de jury fungeerden behalve J J L Ten Kate en W J Hofdijk ook onze Van Lenocp Acht werken kwamen in lijvige stukken slecht geschreven meest on ruim twee dagen had ik lie secretaris der feestcommissie was werk om er door te komen Zelf braobt ik ze toen bij Van Lennep bet oudste juryUd Uiterst hupsoh en vriendelyk was de ontvangst in Van Lennep s studeerkamer We praatten lang on veel en bij het afscheid vroeg ik bescheiden wanneer het hem ongeveer schikken zou dat ik de stukken terughaalde Kom morgen middag al ge hier voorbijgaat maar even aan was hel antwoord Nu ik verwachtte niets anders dan een vergeefsche reis moar toen ik mij den volgenden dag aanmeldde bleek mij wnarlgk dat hij met alles al gereed was Vier vellen folio pajiier legde hy voor ray neer aan alle kanton volgeschreven zestien paginaas critiek dus over de acht stukkeu di ik hem een dag te voren gebracht had Ik heb er maar wat haast mee gemaakt zeide hy want ik moet van avond naar Den Haag in de Loge spreken en daarvoor nog het een en ander nazien Ik was een en al verbazing en onwillekeurig ontsnapte my een Hoe is bet mogelijk 1 Maarthuis gekomen steeg mijn verbazing tot bewondering toen ik de critiek las die duidelijk toondedat alles was gelezen en uitstekend overdacht Hetwa een lewryke onderhoudende ja soms vermakelyke lectuur nu en dan afgf wisseld door kleine versjes waarvan ik ifrij er helaas nog maar één herinner t Was in de rritiok over een stuk met hetmotto Wij zullen lien I wv ke alles behalve malsch aldus eindigde C Ga en keer wed r naar uw kamej i En oefen u een jnur of tien y En zyt gy don wellicht bekwfcntB Kom dan eens weer W iuKen zien f Jammer dat al het werk voor niets was geweest want de prys van drie honderd gulden kon niet worden toegewezen Batteoianüscb Overzicht Het gerucht loopt te Berlijn dat ten gevolge van het openbaar maken der bescheiden tegen Bismarck ziju zoon Wilhelm de regeeringspresident van Hanover en zyn schoonzoon graaf Kantzau de Duitsohe gezant in den Haag zouden aftreden De Keizer beeft zijn vast besluit uitgesproken geea vrijzinnige te bevestigen als burgemeester van Berlijn Daar Berlijn zeer radicaal is dreigt dientengevolge een ernstig conflict met de stad Bij de discussie over Dahomey in de Fronsche Kamer richtte de heei Pourquéry tót de regeering eene vraag welke hy later in eene interpellotta veranderde eu waarover de onmiddellijke discussie werd gelast Hij wenschte namelijk nadere inlichtingen over het gebruik von bet krediet van 3 millioen Tevens vraagt de heer Delaunay ophelderingen omtrent de koloniale politiek in Dahomey Do minister Cavaignac antwoordt dat de bevelhebbers der land en zeemacht in last hebben elkander bij te staan en brengt bewijzen by ten oetooge dat dit werkelijk geschiedt Hij minister neemt de verantwoordelijkheid op zich van de weigering tot ontsobeping welke noodlottige gevolgen zou gehad hebben Men behoort hulde te brengen aan den officier die in deze hqt initiatief nam Rumoer links De heer Pourquéry stelt daarop een moti i voor waarin de regeering wordt uitgenoodigd aan een enkel hoofdofficier het bevel over de land en zeemacht in Dahomey op te dragen De minister Cavaignac verzet zich tegen deze motie welke evenwel met 287 tegen 150 stemmen wordt aangenomen Na deze stemming verlaten Cavaignac en de andere ministers de vergaderzaal In de couloirs wordt verhaald dat Cavaignac zyn ontslag bij den heer Carnot heelt ingediend De andere ministers zijn in een van de bureaux der Kamer bijeengekomen om over hnnne houding te beraadslagen Cavaignac dringt er bij den mi nisterpresident op aan dat bet gebeele kabinet zich niet verantwoordelijk stelle Het einde der gedacbtenwisseling zou zijn dat de ministers hebben besloten aan te blyven met uitzondering van Cavaignac De correctioneele Rechtbank te Eijsel heeft aide leden van het syndicaat Notro Dame de l Usine tot 26 fr boete veroordeeld Het syndicaat is ontbonden De vervolging werd zooals men zich wellicht herinnord ingesteld op grond dan in het syndicaat waren opgenomen personen die buiten de nyverheid stonden Katholieke geestelijken en verder omdat bot syndicaat zich in de jongste algemeene vergadering met godsdienstige en maatschappelyke vragen had beziggehouden voornamelyk met propaganda in Katholieken zin Ravachol is gisterenochtend te Montbrison geguillolineerd Hy werd in een rijtuig vervoerd en slaakte de gewone uitroepen Hij wilde nog spreken maar kon alleen Leve de Anarchie roepen De Pali Mall Gazelle bevat 3 kaartjes in zwart en wit van het kiesdistrict Londen iu 1885 1886 en 1892 Wit telt voor het gebied der liberalen zwart dat der tories Natuurlyk zwart zegt bet radicale blad onbeleefd In oen oojwenk ziet men dat een groote witte plek in t noorden en in t zuidwesten in 1886 toen Gladstone op grond van zijn Home Rule plan verslagen werd byna geheel door t zwart was ingeslokt terwijl het in 1892 byna in dezelfde grootte terug is gekeerd Het aantal der liberale vertegenwoordigers van het bolwerk der tories dat in 1886 26 en in 1886 11 bedroeg is thans tot 25 teruggekeerd Een kleine hoek was in 1886 afgezonderd voor de liberaal unionisten in het noordwesten Dit hoekje dat bij gebreke aan iets dat zwarter is dan zwart met streepjes wordt aangegeven is thans zeer ingekrompen In t algemeen zijn echter de liberaal unionisten die zich tegen Home Rule verzetten en daarom met de conservatieven samengaan niet achteruitgegaan zooals hun door de partij van welke zy zich afscheurden was voorspeld Integendeel hebben zy 7 zetels gewonnen De zuivere winst der Gladstonianen bedroeg 28 Koning Oscar van Zweden schijnt in zyn conflict met het radicale ministerie dat door de meerderheid vau het Noorsche volk gesteund wordt zyn wil te zullen doorrtpjven Door Valziel wordt gemeld dat naar alle waarschijnlijkheid een ministerie zal worden gevormd uit de rechterzijde I30ST R3I2 XJ S1T LIJST van brieven geadresseerd a n onbekenden gedurende de 2e helft der maand Juni 1892 en