Goudsche Courant, woensdag 13 juli 1892

6 r Frs 15O ÜU0 Frs 100 000 H Frs 10 000 M Fl 60 U00 II Lire lOO UOO Fl 15 000 ff Lire 100 000 3 ff Frs 100 000 2 ff Ure 50 000 3 ff 80 000 1892 Donderdag 14 Joli Pi 4884i 15 Cents per Trekking Ten einde een ieder in de gelegenheid te stellen om op eene voordeelige gemakkelgke en uiterst goedkoope wyze deel te nemen aan de 38 trekkingen welke van af 1 Augustus 1893 tot en met 15 Jali 1893 plaats hebben van de hieronder vermelde 14 verachillende Premieloten openen wy eene inschrijving op onze gecombineerde certificaten welke elk het IjüO deel vertegenwoordigen van iioofdprtjzen Een Lot FrelburK 1861 trekkende tot en met 16 Jnli 1898 2 maal Frs 35 000 i GOUDSCHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken V 5j Veertien Loten to zamen tot en met 15 Juli 1893 38 Trekkingen De prijs van oen gecombineerd certificaat is slechts ƒ 6 betaalbaar in 3 achtereenvolgende maandelgksche stortingen a ƒ 2 of 9 80 in Of us ons er postivtssol of postbewijs loe te zinden waarvoor men het recht heeft op 1 20 deel van alle prtJzen die tot eu met 19 Jnli 1893 in i8 trekUnre op boveustaaiide veertien preniieloteu mochten vallen en ontvangt u na betaling van den eersten termgn de volledige numineropgsven d 14 stuks premieloten ZOOdat U dan van af 1 Antnstug aanstaande deelneemt aan de treldtlBgen van de Loten Italiaansch Roode Kruis Hoofdprijs Lire 100 000 Witte Kruis 15 000 Freiburg 1878 Frs 20 000 Barletta 1870 50 000 wellte uitiotinseH reeds op I u eu 20 Auirustus aanstaande plaats liebbeu Wij veroorloven ons u nog opmerkzaam te maken dat met de betaling van S 80 voor in eens of drie betalingen van ƒ 2 het certificaat ireheel voidaau Is waarvoor u aan 38 trekkingen deelneemt zoodat u ledere trekltiuc op slechts 18 Cents komt te ktapll TreikingilijtUn worden gedurende den duur der combinatie liiitclien den ïite ev Ibden ran elke nuiand gratis en frauoo toegezonden De origineeie Loteo liggen HET 6EBEELE JAAR voor eiken kooper ter inzage BAHEFDS Co in Effecten Amsterdam 42 Leliegracht b d Keizersgracht De Inzending van advertentiön kan gesohieden tot efta aar des namiddags van den dag der uitgave m I 1 J ÊÊ terug te verkrijgen door tusscbenkomst van het postkantoor te Gouda Van Eaap Amsterdam T de Jong Detenter A Verweij den Haag H Haastrecht den Haag H Hoogenboom Moordrecht G an Dugnun Naaldwyk Verslaag Rotterdam Goedewagan Rotterdam H van Zwol Teokemans Leuven Gouda 11 Juli 1893 De Directeur van het Postkantoor VORSTER VERBETERING De 14e pnjs bg den Schietreedstrijd van Burgerplicht bestaande uit twee beelden was aangeboden door den hoer Henri van de Velde te Leiden SCHUTTERIJ BEKENDMAKING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda voldoende aan Art 21 van Zguer Majesteits besluit van 2S Juni 182S Staattblai n 42 brengen ter kennis van belanghebbenden dat de Commissie van onderzoek omschreven iu Art 15 der wet op de SCHUTTERIJEN vao 11 April 1827 ZITTING zal houden in het RAADHUIS dezer Gemeente op Woemdag den 20n Juli 1892 des voormidd igs ten 11 ure en roepen bg de se op alle de voor de Schuiterg dit jaar ingeschreven personen om voor genoemde Commissie te verschijnen ten einde redenen van vrgstelling hebbende die aan het oordeel der Commissie te onderwerpen Voorts worden belanghebbenden nangenaamd om niet te verzuimen ten bepaalden tgd voor de Commissie van onderzoek to verschijnen en daar zg die niet mochten opkomen gehouden wortlen geene redenen tot vrijstelling te hebben eu voor zooverre hun dienstplichtige nummers zijn ti n deel gevallen bij de Schutterij zullen worden ingelijfd Gouda den 9 Juli 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZEN DOORN De Secretaris BROUWER AFROXDIGIJXG De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat door don Raad dier Gemeente in zijne verjadering van den 21 Juni 1892 is vastgesteld de volgende Verordening tot wijziging der Verordening van Politie op de Markten EENIG ARTIKEL Het woord Zes in het laatste lid van art 4 der Verordening van Politie op de Msri ten vastgesteld den 11 Mei 1888 wordt veranderd in Acht Zijnde deze Verordening aan de Getleputeerde Staten van Zuid Holland yolgons hun beiichl van den 22 Juni 2 Juli 1892 in afschrift meilegedeeld En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort don 9 Juli 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Burgerlijke Stand GEBOREN 9 Juli Klaziua Wilhulmina ouders C P vau der Pool en W Nahrwold 10 Maartje Adrians ouders H Paul en L C Jonker 11 Adrianus ouders J Wijs en J Nieuwveld OVERLEDEN 10 Juli A J van der Valk Wed H de Zeeuw 80 j T van Duijn 73 j 10 m 11 A van Swieten wed T Rieticerk 86 j Zevenliaizea GEBOREN Grietje ouders A Alblas en B Hordgk GEHUWD A C Hagoort en T van Delft G van den Bogerd en M Metselaar ADVERTENTIfiN Heden ontsliep na een K duldig lijden van ruim 7 maanden na voorzien te zgn van de H H Sacramenten der Sterrenden onze geliefde Dochter en Behuwd Dochter MARIA TA VLIET weduwe van Josbphus Johan es Ihholz in den jeugdigen leeft d van 27 jaren Namens de Familie P TiN VLIET J Th IMHOLZ Gouda 12 Juli 92 Gouda Snelporsdrok van A Beinkhan i zoOK Een Lot Antwerpen 1887 Een Lot Brussel 1886 Een Lot FreiburK 1878 II Een Lot Ooüteiirijkseli Kuode Kruis Een Lot Itaüaausch Kuode Kruis Een Lot HoDgfaarscli Uoode Kruis Ern Lot Uarletta 1870 Twee Loten Servië 1888 Twee Loten MiUau 1866 Twee Loteu Het Witte Kruis Allen die iets te vorderen of onder hunne berusting hebben van of iets verschuldigd zgn aan de nalatenschap van den Heer CORNELIS JAS ADBIANVH KMBKHOF gewoond hebbende te iouda en aldaar overleden den II Juni 1892 worden verzocht opgave of betaling te doen vóór 20 JULI 1892 ten kantore van den NoUris H GROENEN I DAAL te Gouda Heineken s GERSTE BIER per fl et per fl 4 et WIENER EXPORT 15 V 7 Specialiteit van Tafelbieren Depot A xNORTIER Gouwe C 34 35 Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBËWABIi G Hollandsche uitgave met 27 afb Pms 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarljjks duizend van een zekeren dood Te verkrjjgen bjj hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland l ft ir In Lossing eene Lading Ie q Qrove Macliine Vlainkolen waaruit tot CONCÜRREERENDE PB1J8 bg elke hoeveelheid wordt geleverd Kantoor VJEST O 161 340e Staatslote ïj De TREKKING begint Maandag IH Juli a s Loteu eu Gedeelten van Loten zgn te bekomen bg de Collectrice Wed A C Cosijn GOCWB C 9 bfl de Vischmarkt Prof Pergrer d Alion Haar Eztract Geheel eenig in zgn samenstelling en afwijkend van alle andere haarmiddelen zonder vet of olie Het houdt bet hoofd rein maakt de haren krachtig en frisch en doet nieuwe haren ontkiemen zoodat men zich na een kort gebrnik in een fraai hoofd met haar mag verhengen Pros per flacon met gebruiksaanwijzing 40 ot Verkrijgbaar in de onderstaande depots Wed Bosman Oonda IWed N Sanders Leiden A Prins Zevenhuizen W Liglhelm Voorburg Wed G Wilhelmu sWoerd A Bos Berkel De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgka met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgi per drie maanden is 1 25 franco per post 1 7Ö ÜEoaderlgke Nommers VIJF CENTEM BINNENLAND GQUDA 13 Juli 1892 VEEGADEKING ViN den GEMEENTERAAD Vrijdag don 15 Juli 18S2 des namiddags ten 1 ure Aan de orde De Bekening van de Exploitatie der Stedelijke Gasfabriek dienst 1891 Het adres vau de Sohippersvereeuiging Schuttevaer betredende het verstrekken van drinkwater aan achippers in deze Oetnaeoto Het op Maandag eu Dinsdag aan de rijks hoogere burgorsobool gehouden openbaar overgangsexamen heeft tot de volgende uitkomst geleid Van I naar II bevorderd P C de Vooys C M Herman de Groot A J Verburg D Maarschalk H J W Huber S van Eek G de Jongh Ja H O IJssel de Schepper S A an der Breg fen J Endenburg M D Carrière W A Both V H Weurman en voor enkele lessen E E Buisman en Ch Hendriks Voorwaardelijk S van Dantzig Niet bevorderd 6 Uit II naar III M P Buys É J Veldhuq260 C J van der Loo F Welter Voor enkele lensD J L Belonje G Vorster en D E Klem Voorwaardelijk C E S van Eek Niet bevorderd 4 Uit III naar IV J C Huber M Sohreuder F Mijnlieff F J S Maas C C Kagser Voor enkele lessen M B Bnrgersdijk en W G M ComfuriuB Voorwaardelijk F C D de Bidder D W IJssel de Schepper G B van Kampen J Dirkawager L Feenstra en G Straver Niet bevorderd 5 Uit IV naar V Th J J K van Son J C FEVlLLETOni HAAR VADER m het FraiucK 10 De directrice die verscheidene leerlingen met bloemen in da japon had opgemerkt beval van den drempel Weg met de bloemen Eensklaps verdwenen zij alle alsof een windvlaag ae had weggeveegd Toen allen zich in het bureau der directrice bevonden ontbood deze de hulponderwyzereasen en de huishoudster plaatste de leerlingen in een halven kring de beschuldigde aan hare rechterzijde en aan de linker Giulia die zich aan Galli vastklemde en op haren armstoel gezeten begon z j hare toespraak Voor plechtige gelegenheden had z j een voorraad inderdaad verpletterende volzinnen gereed en kleurde die met blikken en gebaren welke er den indruk nog van verhoogden Met dat al meende Galli in de blikken welke zij onder de hand op het brielje wierp een soort voldoening te lezen welke door bet feit dat het de vernedering eener jonge mooie vrouw gold werd teweeg gebracht Mejuffrouw Viuini I besloot zij de daad Valette Voorwaardelijk H porlas C L van Deutekom Voor enkele lesseri C J van Hemert en C M Bulaeu Brack Ni bevorderd S De 6 leerlingen der 5e klaafe voor volledig onderwas nemen deel aan het findexamen in deze provincie dat morgen een santang ueemt te Delft i ii Aan bet Zaterdag te houden aHmiisie examen voor het gymnasium zal ook wordM deelgenomen door drie meisjes By de hh A Kok en Co boekhandelaars alhierzijn de kunstvoorwerpen tentoon esteld die zijn aangokooht voor de verloting der i unatkroniek Wanneer men inteekeut op do keung geïllustreerdeKomantisobe werken van Mr J van Lennep krijgt menten geschenke een ex van de Ktfmtkroniek benevenseen lot tn de verloting Onder de prijzen z n eenzilveren kofiSeen theeservies tiarde ƒ 1200 een pianino vele andere gouden en zilveren voorwerpen benevens een 25lal schilderijea vau Nederl ndscheschilders j De collectie verdient zeker ten volle een bezoek Aan het Verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1891 ontleenen wq nog hel volgende LANDBOUW EN VEETEELT Algemeene toestand De algemeene toestand was ongunstiger dan in het vorige jaar De koopprijzen der wei en hooUanden waren iets hooger de huurprijzen bleven onveranderd de landbouwer ging echter finautieel vooruit De toestand van den veefokker en den zuivelbereider was dezelfde De waterstand was over het algemeen bevredigend De vele regens hebben bij het winnen van hooi ongunstig gewerkt Het booi waarvan de kwaliteit slecht was werd niet verkocht maar voor eigen gebruik gebezigd waaraan gij u hebt schuldig gemaakt is afschuwelijk Maar nog erger is de schaamteloosheid waarmede gü iu uwe ontkenning volhaidt Er bestaat een oorzaak welke uwe wraak verklaart het schrift is horkend als het uwe uw mede scholieren g tui gen tegen u de bewijzen zijn verpletterend Niet alleen is het ontkennen eene laaghoid het is eene dwaasheid een onnoodige domme leugen die de zaak nog erger maakt Indien gij er de treurige gevolgen niet van wilt ondervinden welke u levenslang zwaar zullen wegen beken dan de waarheid Het meisje zweeg De directrice richtte zich in hare volle lengte op in hare volle majesteit Ik geef u een minuut tijd om te antwoorden zeide zij Het meisje antwoordde zonder eenige aandoening to toonen Ik heb bet uiet gedaan De vuist der directrice kwam zwaar op de lessenaar neder daarna kruiste zij de armen over hare borst en bleef onbewegelijk het beeld der gekrenkte rechtvaardigheid gel jk staan terwijl de leerlingen zich om Maria verdrongen haar bailen en smeekten Beken toch Maria I Spreek dan I Kom wees goed Beken het Maria De arme Giulia klemde zich aan hare moederlijke vriendin vast er was geen zweem van toorn of haat op haar betraand gezichtje te lezen alleen bittere smart een mengsel van schaamte en matheid Het was alsof zij half droomde en nu en dan door een ADVERtENTlEN worden geplaatit van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratit opgenomen in het ADVERTENTIEBlkO t welk des Maandags verschflnt Het vee ging laat naar de weide en werd op tlld weder naar don stal teruggebracht De gezondheidstoestand was gunstig de handel tamelijk en de prüs redelijk De handel in varkens was iu het voorjaar levendig doch verminderde iu den zomer en in den herfst Voor boter en kaas werden betere prijzen bedongen dan in het jaar te voren De productie van kaas was echter geringer Er worden hier weinig warmoezer jgronden aangetroffen De uitkomsten waren niet gunstig De groenten worden meerendoels langs de huizen gevent en in de Gemeente verbruikt De boom en bloemkweekertjen brachten geenibelangrijke voordeelen op De handel was van weinig beteekenis In vruchten werd byna geen handel gedreven Voor zoover bekend bestond de veestapel uit werkpaarden 141 ezels eü muilezels 1 springatieren 5 melkkoeien eu molkvaansen 720 kalveren eu pinken 129 mestvee 17 schapen 95 geiten en bokken 10 varkens 197 Het pluimvee uit hoenders ongeveer 1300 eenden 48 Bijenteelt bestaat hier niet De gemiddelde marktprijzen bedroegen Van paarden werkp f 225 het melkvee 170 het slachtvee 180 f kalveren 39 bokken en geiten 8 snik werd wakker geschud Maria sprak geen woord en bleef strak op het venster staren geen spier van haar gelaat vertrok zich het drukte alleen onverbiddelijke hardnekkigheid uit Dit was de eerste maal dat de directrice zulk eenen WBerstapd aantrof Zij bleef echter bedaarder dan te verwachten was Er schitterde in hare oogen een schaduw van een glimlach die voor Galli alleen verstaanbaar was Men moest 111 ieder geval ten spoedigste een uitweg vinden Eensklaps alsof z j eeuo ingeviug kreeg keek zij op haar horloge eu wenkte de huishoudster Geef het signaal voor het uitgaan der schooi beval zij en wanneer gij den heer Vinini ziet verzoek hem dan terstond hier te komen Giulia en de onderwgzeres maakten gelijktijdig eeno beweging welke de directrice verstond Men moest zorg dragen dat de heer Oi veggi die elk oogenblik komen kon niets bespeurde Derhalve droog de directrice Galli op Giulia bij haren vader te brengen en onmiddettijk terug te komen Hare oogen werden afge eegd en eene verklaring daarvoor verzonnen on toen de leerares een oogenblik later met den heer Vinini terugkeerde drong door de geopende deur het gegons der kinder4V die de school verlieten het vertrek binnen De beer V nini was door juffrouw Galli ven op de hoogte Kobracht met z jne gewiue gemakkel jkheid bewoog hij zich en streek achtAjps de hvid door