Goudsche Courant, donderdag 14 juli 1892

K kerzijde vond steun bg enkele katholieken en antirevolutionairen dieuin Trij grooten getale voor het amendementKolkman opkwamen Merkwaardig was de houding van sommige anti revolutionairen type i Van der Boroh die stemden voor de geavanceerdste progressies als om tegenover do Standaard hun cou I servatisme goed te maken maar die ten slotte stem den tegott het artikel Met 88 tegen 21 stemmen werd dit aangenomen De kerkeraad der hervormde gemeente te Menaldum had in Maart toen eenige personen in eene j naburige gemeente als lidmaten wenschten aangenomen ie worden het daartoe vereischte attest van zedelgk gedrag geweigerd van één hunner op grond dat hij bij kermis of ijsvermaak zgne diensten als I muzikant presteerde voor de danslustigen Hij kwam in hooger beroep bij het olsssicaal bestuut van LeeuwoBlan en met goed gevolg Voor eenige dagen heeft bovengenoemde kerkeraad op last van het classicaal bestuur het vereischte attest afgegeven waarna f jl Zondag de bevestiging plaats heeft gehad In Amsterdam is den heer Ooms gisterenavond een feestelijke ontvangst bereid Nadat bij aan het station waar hij te half acht arriveerde was ontvangen door de vereeoiging Nereua tot wier le den hg behoort en door duizenden die op het perron verzameld waren geestdriftig toegejuicht ging het in open rijtuigen naar Maieon Stroucken De i tocht door de stad w is een zegetocht in den vollen zin des woords Overal eene wuivende en juichende menigte op vele plaatsen vlamden Bengaalsohe vreugdevuren en in de Muiderstraat stond de vereenigipg Eendracit zij ons doel geschaard die Ooms ill een reusachtigen drinkfagorn een hartigen dronk toereikte Te ruim 9 uur bereikte de stoet de plaats van bestemming Ooms nadering was reeds van verre door liet hoera geroep der menigte aangekondigd Toen hij iu de taal verscheen beladen met de vele kransen die hem onderweg o a te Botlerdam door de roei en zeilvareaniging De Mam te Leiden door Njard waren aaagohoden kou fa j nauwlijks ontkomen aan de gelukwenschende handen die hem van alle zgden toegestoken werden Op de estrade stonden de besturen geschaard van alle hier bestaande roei en zeilvereonigingen De heer Six sprak hem vimens alle vereenigingen I toe en bood hem een fraaien zilveren lauwerkrans aan Vrienden boden hem ter herinnering een gouden roeispaan aan het vredig wapen waarmede Ooms de Engelschen op de Theeijs versloeg gelgk De Ruyter het vroeger deed mei zgne branders en mortieren De heer Blancken van D Hoop deed in eene toeapraak vooral da z elijke waarde van Ooms zegepraal uitkomen Mochten wij met recht tier zgo op den roem door onze schilders onze zangers ooxe mannen van wetenschap in den vreemde geoogst tot heden ontbrak iets om den buitenlander hot beeid vau onze kracht in zijne volkomenheid te vertoonen Ooms heeft die leetnte aangevuld Hij beeft de Engelsche sport de eerste ter wereld tegMOver de Nederlandscbe iu de minderheid gebracht OsBis beantwoordde de verschillende sprekers door ijjaen dank te uiten voor do eer hem bewezen düarbij niet verzuimendla den man te gedenken die ban heeft gemaakt tpt wat hij is den heerMeurer zSo trouwen eu volhardenden trainer De officieele I pieahtigheid werd gevolgd door een gezellig samenzgn Oen 4en Augustus zal het Merwedekanaal officieel worden geopend Om de plechtigheid door eenige feestelijkheid te doen gepaard gaan is door den ganeeuteraad van Amsterdam eene Subsidie verleend v n ƒ 5000 eu werd door particulieren een gelgk badirag in de te maken kosten gewaarborgd Hel Tooimemen is op den dag der opening een boottocht t doen van Vreeswijk naar de hoofdstad gevolgd door een grooten maaltgd in Artis Aan de redaotifio der voornaamste Duitsche couranten in plaateen aw of nabn den Bgn gelegen uituoodigiogfu gWQoden od zioh bij de feestelijke opeuing te daan vtltegenwoordigen Tevens zgn kaarten en Duitsche bioohures in bewerking welke du aandacht van het baïsenland op den nieuwen waterweg hebben te resligon Tangen maar dit zooals bekl dit opgaf op 4 April zou zijn geschied Uitspraak Dinsdag e k Heden middag werd ten Baadhnize alhier aanbesteed a Het ophalen van de HaardascH in de Gemeente gedurende 5 jaar en 5 maanden Ingeschreven werddoor J Borat te Gouda voor ƒ 2964 en A vauder Laan te Gouda voor ƒ 2884 toelage per jaar b Het rijden met dun sproeiwagen en het besproeijen van gemsante bestratingen Ingeschrevenwerd door C Laieber te Gouda voor 75 cent peruur c Het over 40 str Meter lengte uitillepen vaneen gedeelte der rivier de Gouwe bij de Wadilingsveensche draaibrug Ingeschreven werd door C Ne derbof te Gouda voor 686 O Purrer te Gouda 1 voor ƒ 545 W Evegroon te Oudetkerk a d üsal I voor f 495 en D K Bons te Sliedrecht voor ƒ 367 d Het doen van buiten verfwerken aan gemeente gebouwen Ingeschreven werd door 3 Vos voor oerceel 1 446 2 236 II 3 76 I I 4 37 6 33 99 B Brouwer voor perceel 1 4t0 2 231 75 H II i It 80 4 39 II II 5 II 34 J Bost voor purceel 1 ƒ 437 76 2 261 3 91 4 41 Il II H 87 W van Soest voor perceel 2 230 II S II 80 j 4 60 II 5 35 M Binuendgk voor perceel 1 ƒ 878 2 187 II 3 62 II II il II 24 II II II 27 Staten OenersAl Twieue Kdieb Zitting van Dinsdag 12 Juli 1892 Weder is een flinke stap vooruitgezet Da progressie van den beer Fierson is met 68 tegen 21 atemmen aangenomen Een succes dat zeker merkwaardig is en dat het Vaderland doet uitroepen fUe minister had gewonnen spet hij heeft de kamer in iQu macht Terecht zegt het blad er bij dat dit een aangenamer sohouwspel is dan een minister die de speelbal is der Kamer De fuaestie der progressie leende zich uitstekend tot allerlei voontellao doch de amendementen hadden alle de strekking den minderen man te ontlasten en de groote fortuinen te bezwaren Dit viel zoo is het oog dat men zelfs van liberale zgde opkwam tegen confiscatie der groote vermogens De minister ksMt juist door züne gematigdheid het veld behouden Het voorstel in het gewijzigde wetsontwerp is dit Tan 13 tot 14 duizend gulden zal betaald worden 2 van 14 tot 15 duizend ƒ 4 van 15 tot 200 gulden is verschuldigd 1 25 per mille boven t bedrag an 10 000 boven de 200 duizend een Tast bedrag van 287 60 d i de som die een Termogen van 200 duizend betaalt vermeerderd met 2 per mille voor het bedrag boven de 200 000 De grondklag van het stelsel is dit dat een vast bedrag wordt afgetrokken dat beschouwd wordt als Boodig voor levensonderhoud en dat verder een Ifde percentage wordt genomen met enkele wgtiginges voor zoovér de kleineie en de grootere vermogens betreft Het gevolg is dat een progressief percentage wordt ingevoerd maar met een progressie die langzamerhand daalt De hierop voorgestelde amendementen waren lo van de heeren Smeeuge en Poelman waarbij in de laagste twue klassen de belasting verlaagd werd tot 1 D 3 ao vau de klassen boven de 200 000 een belangrijlc snellere stijging werd aangenomen o van do heeren Heldt en Tgdens die geheel het stelsel der Begeering volgden maar in de klassen boven de ƒ 200 000 de surtaxe stelden op 3 in plaats van 8 per mille 8o van den heer Kolkman wiens nog I ingewikkelde berekening het resultaat had dat de stgging in de lagere klassen langzamer ging zoodal l T Bg ƒ 80 000 de belasting zou worden ƒ 15 in plaats van ƒ 25 en bg de hoogere vermogens de stgging een sneller verloop had De Minister heeft in een tamelijk korte rede al deze amendementen afgemaakt De meeste stemaien nog verwierf het amendementKolkman hl 35 de beide andere 15 De stemmen waren nogal verdeeld de radicale fractie der lin BiUtfflhuidsch OvePztchU Tol dusver zijn in Qroot Britaonie gekozen 205 conservatifiven 36 uniouisteit 182 Gladstonianao 5 PWaellisten 35 anti Parnellisten De conservatieven winiwn S de anioniatan 7 de iladatoajaaos M zetels De heer Bouge vroeg gisteren in de Fnneahe Kamer verlof de regeering te interpelleeren over Toikin De minfster presideot Loubel verklaarde de onmiddellgke discussie te aanvaarden Na debat stelde de heer Locroy de volgende motie van schapen ƒ 2S 110 Iddmeren n 9 B0 varkens H H biggen B BO de boter per kilo 1 10 de kaas per 50 kilo 25 60 Er werder ter markt gebracht Paarden 427 Sunderen 89S Kalveren 8848 Schapen 5989 Lammeren 8568 Bokken en Oeiten 393 Varkens 7347 Biggen 22306 Boter 68686 kilogram Kaas 778491 De A fdoeling Gouda en Omstreken der Hollandsche Maatschappij van Landbouw telt ongeveer 150 leden Zij hield bij gelegenheid van de vr e paardenmarkt in October eene verloting van paarden en aanverwante artikelen waarvoor 7306 loten a ƒ 1 werden uitgegeven terwgl 40 pryien werden uitgeloofd iSittnetUandkche Handel De binnenlandsche handel bestaat voórnamelqk in de hier gefabriceerd vordende artikelen en in granen boter kaas en vee Aan het Stoombooten Veer op de Vest werden 20018 adressen in eschreveo De markten welke hier gehouden worden tqn de volgende a Vier kaasmarkten namelp op den tweeden Woensdag in Maart den derden Woensdag in Augustus den vierden Woensdag in September en den eersten Woensdag in November i De vrge paardenmarkt op Vrijdag vódr de Mont foortsche Markt c De vrge veemarkt op Donderdag na da hiervoren bedoeld vrqe paardenmarkt i De St Jaoobsmarkt of kermis die eene week duurt en aanvangt op Maandag na St Jacob of 25 JuU e De weekmarkten die lederen Donderdag plaats vinden Op de den 16 October gehouden vrge paardenmarkt waren ongeveer 400 paarden aan de Iqn waarvan 30 voor de verloting werden aangekocht BuitenUndtche Handel Naar ket buitenland orden hoofdzakelgk uitgevoerd kaas boter margarine boter pijpen garens stesrinekaarsen en loodwit Scheepvaart Uings de rivieren kanalen en vaarten Er kwamen hier aan of passeerden 47727 vaartuigen waaronder 14421 stoombooten metende te tarnen 3267042 kub meter of tonnen In 1890 bedroeg het aantal vaartuigen die door de Gemeente voeren47413 waaronder 16894 stoombooten metende te zamen 3161817 kub meters Werven en Scheep miK Er worden in deze gemeente vier werven gevonden niuluitend bestemd voor vaartuigen die de rivieren en binneni ateren betaren De beide alhier bestaande machinefabrieken hebben ieder een vyzeldok De cheepidakerijen hadden geregeld werk Op de werf r t Kromhout aan den Botterdjimschen dijk werden vibr ijzeren schepen voor de rivier en Scheldevaart gebauwd metende te zamen 1150 ton Ook ket blonde h hg scheen zich het gebeurde niet lan te trekken en bet alleen vervelend te vinden dat men hem vroeg zich in de zaak te mengen üit z n blozend gelaat sprak eene soort verbazingover deze nieuwe dwaaaheid van zgne dochter diek mat meer nieuwsgierigheid dan afkeuring aanzag lis een zeldzaam exemplaar terwijl het duidelgk Itiehtbaar was dai hg Itotach was op hsreachoonheid Hét meisje gaf hem ziende niet de minste qntroeringte kennen De direotriee vatte in enkele woorden het voorgevallene samen en sprak toen het meisje toe Ik wil hopen mejuffrouw Vinini dat gg in tegenwoordigheid van uwen vader het niet langer ontkennen zult Kom Maria sprak deze zonder dat zgne gtelta eenige aandoening verried waartoe dient k et te ontkennen Zsg de waarheid ik ook ik beveel u dat Het mei gaf een teeken van ongeduld terwijl tare oogen van den een naar den ander dwaalden Tben riep zij stampvoetend Neen en nog eens ren Het is een lengen Ik heb niels te bekennen I Ik heb het niet gedaan I Bekennen zal ik het nooit I Voor den laatsten keer riep de directrice oplijzeude verbolgen over de onverschilligheid van den vader die met beide banden zgne knevels opkrulde en diep Verontwaardigd Spreek de waarheid of gn zult het n berouwen Gg zult van hier weggeTOnden en op geen enkele gemewiteschool meer aan werden op die werf voor het E jk gemaakt een ijzeren pont en een boeilegger ten dienste van het Noordzeekanaal In de Gemeente waren gepatenteerd 99 schepen van tien tonnen en daarboven metende te zamen 4257 tonnen Middelen van vervoer te water De stoomboot de Umi vaart dagelgks behalve des Zondags hoen en terug naar Botlerdam en ade Stad Oouda driemaal per week De stoomboot van Utrecht up Rotterdam die dagelqks behalve Zondag heen en weer vaart legt elke reis hier aan De stoombooten der Maatschappij de Volharding varen dagelgka driemalen doch op Zondag tweemalen tussohen Leiden eu Gouda heen en terug en op alle werkdagen tweemaal tussohen Amsterdam en Gouda eene tussohen Alphen en Gouda en tweemaal naar Boskoop lederen Doqdeidag varen van Woerden Oudshoorn en Bgnsatorwoude stoombooten op deze Gemeente De stoomboot van de Maatschappg e Boskoop Waddiniveen Gouda vaart driemaal daags heen en terug Voorts leggen hier bg het kantoor op de Vest aan de van Amsterdam en daarheen terugvarende stoombooten op Botterdam Vlaardingen Oudewater Arnhem Wageningen Dordrecht Zierikzee Middelburg Tiel Ngroegen Helmond s Hertogenbo oh Waalwgk Eindhoven Maastricht Antwerpen en Brussel do van Botterdam en daarheen terugvarende stoombooten op Bodegraven Haarlem Alkmaar Furmerend Wormerveer Nieuwediep Woerden Oudewetering Hoorn Medemblik Enkhuizen Zwolle Meppel Sneek Groningen en Deventer de booten van Zaandam en Leiden op s Hertogenbosch Bergen op Zoom en Breda en die van Rotterdam op Leeuwarden Dagelgks met uitzondering van Zaterdag vaart eene barge van hier naar Amsterdam twee maal s weeks vaart eene stoomboot naar s Grarenhage eenmaal eene stoomboot naar Delft en twee malen eene schuit War Leiden Verder vaten op deze stad versoheidene markt en veerschuiten Op den IJsel en de Gouwe worden door de hoeren Van der Garden Co alhier Panuevis te Alphen en H J He ef te Botterdam stoomsleepdiensten uitgeoefend Middelen van vervoer te land De vervoermiddelen te land waren in 1891 de Nederlandscbe Staats spoortreg de StoomtramWCg tussohen Gouda en Bodegraven van de Stoomtramw eg Maatschappg Goada de Stoomtramwag tnsscben Gouda eu Oudewater van de IJssel Stoomtramweg Maatschappq een postwageodienst op Schoonhoven van J i Driesaen aldaar vroeger A Jonkheid ie Co een omnibusdieAat op Hoordreoht van J U Perk aldaar De Botterdamsehe rechtbank veroordeelde gisteren i V Z arbeider wonende te Zevenhuizen wegina oplichting tot ze weken gevangenisstraf B G boomkwaeker wonende te Boskoop we gena mishandeling tot negen maanden gevangenisstraf C M zonder beioep wontnde te Schoonhoven wegens feitelijke ianranding van de eerbaarheid tfteene maand gevangenisstraf genomen worden hoe groot uw berouw dan ook wezen zou kan nieta uwe schande meor uitwisschen Het meisje viel haar met een kreet van woede in de rede eu eeu speld van hare japon trekkende riep tg Als r nog iéa woord over gezegd Wiirlt slik ik deze in Zij maakte een gebaar om de speld in den mond te steken doeh baar vader greep haren pols vast en de speld viel op den grond Toen beving b aar een vlaag van wo ede zij knante de tanden balde de vuisten wierp zich op den grond en schopte zoodanig mh armen en beenen dat het den omstanders moeite kostte haar op te richten en op een stoel te tteo waar zij doodsbleek geheel uitgeput onbewegelgk met stijf opeen geklemde tanden woest om ticb heen ziende bleef zitten Na een paar vernieuwde uitbarstingen van woede zonk haar hoofd ten laatste uitgeput op haren schouder neer doch geen traan kwam in hare oogen Het vonkje medelijden waarvoor de fiireotriee ten aanzien eener toekomstige schoonheid vatbaar was scheen thans zijn toppunt te bereiken daar zg in de oogen van bet schuldige kind een flauw teeken van berouw meende te bespeuren Nog één middel wil ik beproeven zeide zg Misschien wil de schuldige in ons bijzgn niet bekennen Wij zulleh haar een oogenblik alleen laten Zij zal hare bekentenis op dit blad hier aan mijce schrijftafel schrijven Maar bedenk wel dat er hierna geene vergiffenis meer is Stemt gij Vervolgens stond terecht Th B de K 46 jaar bouwman wonende te Hoenooop beklaagd van als loude hij bevorens bg vonnis van deze rechtbank van dea 8 April met ingang van 4 April in staat van kennelgk onvermogen verklaard tgnde te Hoenooop ter bedriegelgke verkorting van de rechten zijner schuldeisohers a op 21 Maart of daaromtrent aan zgne kinderen Jan en Kornelia hebben betaald eene som van f 2500 ter voldoening van bet door hem aan diekinderen verschuldigde b in het laatst van de maand Maart 11 heblieabetaald of doen betalen aan T V te Harmeien eenbedrag van ƒ 200 in mindering op aan J W te Hoencoop een bedrag van 71 37 in mindering op en aan V J v d K te Schoonhoven een bedrag van ƒ 69 91 ter voldoening van het doorhem aan dezen verschuldigde hebbende hij alzoozijne sub a en i genoemde sohuldelschers bevoordeeld e een op XI April 11 door hem als laatate termgn van door hem aan P H verkochte roerende goederen van dezen ontvangen bedrag van ƒ 302 niet aan don in zgnen in staat van kennelijk onvermogen verklaarden boedel benoemden curator hebben verantwoord Al het hierboven vermelde bleek uit de verklaringen der in deze zaak gehoorde getuigen terwgl uit een voorgelezen brief van den curator aan bekl geschreven onmiddellijk na diens benoeming bleek dat deze den bekl had gewaarschuwd niets te verduisteren want zoo hg dit deed hg curator onmiddellijk daarvan kennis zou geven aan den officier van justitie wat zgne gevangennamtug zou ten gevolge hebbeu Beki bekende wel de feiten gepleegd te hebben doch niet het geld bedoeld bij feit c op 11 doch op 4 April ontvangen te hebben Het O M achtte al het ten laste gelegdje volkomen naar eisch van reahten bewezen Het waa toch uit de behandeling dezer zaak duidelgk gebleken datbeklaagde verschrikkelijk geknoeid had Door zgne laakbare handelingen had bekl zijne verdere oredTT teureu benadeeld In plaats toch zgne bezlttingm publiek te verkoopen en zijne sohuldeiichers gelijkeIgk te voldoen wa door hem zgn inboedel koeienen paarden bg nacht verkocht en vervoerd zoodatde curator bg xgne komst het huis ledig vond Bekl had alzoo volgens hjet O M gehandeld terbedKegelijke verkorting van de rechten zijner schuldeisohers zich schuldig gemaakt aac een ernstig feit waarvoor hg eene zware straf verdiende en wel twe jaar gevangenisstraf De toegevoegde verdediger mr H W van Sandick was het met het O M niet eens dat de aan bekl ten laste gelegde feiten onder a en i vermeld vielea onder het bereik der strafwet Toen die bedragen toch door hem werden betaald was het vonni houdende zgne verklaring in kenoelgk onvermogen nog niet uitgesproken eu had hg dus nog geheele vrije beschikking over zijne inkomsten en uitgaven Vooi deze feiten zou dus een ontslag van rechtsvervolging moeten volgen subsidiair loo de reohtbaak met pleiter van gevoelen waa dat bekl niet gehandeld had ter bedriegelgke verkorting van de reohtau zgner sohuldeischers vrgspraak Wat het feit betreft onder c vermeld concludeerde pleiter tot vrgspraak daar z i niet vaststond dat bekl op U April het daarbg genoemde bedrag lou hebben ont hierin toe v Na een oogenblik knikte zij bevestigend Allen veriieten het vertrek De dtrectriee keerdv een oogenblik later telug en ziende dat het meisje iets op het blad geschreven had wenkte zg haar toe dat zij naar haren vader kon gaan Het blad opnemende laa zij Ik deed het maar ik heb gelijk Maria Vinini w r l aoht dagen van lokool verbannen s Middags kwam Giulia Orveggi niet op school De onderwijzeres verwonderde zich hitrover niet den schok in aanmerking nemende welken het kind dien morgen gekregen had Maar toen zij haar ook den volgenden dag niet zag begon zij zich ongerust te maken Terwgl zg rwaohtte den vader te zullen zien was zg verbaasd de mevrouw mei een minzaam lachje heel lierlgk gekleed op haar te zien toetreden Wat mocht dit beduiden P Was ket eene nieuwe tactiek om hare bewondering af te persen Of ws het de uitwerking der eerste lentedagen of van den verzachtenden invloed eener nieuwe liefde Of was het eene opwelling van nederigheid waartoe zij indien iets van het gebeurde was uitgelekt hwe toevlucht nam om door minzaamheid en voorkomendheid haren goeden naam te redden Wordt vermijd voor De Kamer overtuigd dat de regeering de oprichting van een koloniaal leger zal bespoedigen gaat over tot de orde van den dag Met groote meerderheid werd deze motie aangenomen De heer Villeneuve interpelleerde daarop de regeenng over het tweegevocht tusschen kapitein Mayer en den markies De Mores adat de minister De Freycinet de verzekering had gf even dal de lucht in het leger niets te weaschen I laat ging de Kamer met groote meerderheid ovar lol de eenvoudige orde van den dag Hat ïooiietal tot het verloenen van amneatie werd met 253 tegen 98 stemmen verworpen lu deu Senaat stelde de heer Tirard namens de budgetcommissie voor het outwerp op de vier direoie belastingen te verwerpen in den door de Kamer vastgestelden worm Nadat echter de minister Bouvier op aanneming had aangedrongen is die vorm met 119 tegen 115 stemmen goedgekeurd De heer Burdeau zal waarschgnlgk de portefeuille van marine aannemen In den ministerraad is door president Camot een besluit geloekend hem door den minister Boohe aangebodi n waarbij bepaald wordt dal de wereldtentoonstelling te Parijs tal worden geopend worden op 5 Mei 1900 en gesloten op 31 October daaraanvolgende Berichten uit Kome gewagen met bevreemding van bet aannemen van de portefeuille van Financiën door Grimaldi Deze heeft Rudini tot het laatste toe verdedigd en stemde tegen den tegenwoordige Minis terpresident Giolitti Zgn optreden in dit Kabinet heet een groote slag voor de oppositie Tevens is het een voldoening voor net zuiden Gialitti gelukwenscbende met bel overwinnen van zgn rechtmatig misnoegen tegen iemand die nog zoo kort geleden een zijner ijverigste tegenstanders was waarschuwt men hem tevens op zgc hoede te zijn legfn dezen nieuwen vriend die met zooveel koelbloedigheid de huik naar den wind weet te hangen De oppositiebladen zijn op den overloeper zeer verbolgen Man beweert ecbtet dat et het eog op de ontbinding I dar kamer on d anstaaoda vetkiewigen vele Afpavaardigden die als vijanden van het nieuwe Kabiaat werden aangemerkt thans den steun der Regeeri g zoeken Te Weenen en te Pest zijn de beraadslagiBg n over de muutregeling begonnen nadat de weg taldoende geëffend was De Duitschliberalen die n oogenblik van plan schenen hunne goedkeuring fhaukelgk Ie maken van de toestemming der regtariug oiB te gemoet te komen aan de betwaren der Duitscbers in Bohemen eu de Alpenlanden zgn nMwr weder in hun schulp gekropen en tullen itemoND voor eene hervorming dw in het belang van bet laad Doodig is Het garvwht dat de minister van ja titie gM f Schónborn zou aftreden wegens versahil van meei wg over de bovengenoeWle Boheemsche quaestie was slechts een kleine waarschuwing die de Vuitaob Ubarale partij gedwee meaat maken Alleen de Dui b nalio alen Eull n l e t maMn en ook de Jong Czechen blgven getrouw aan Iwu verzet en makan sebacdaal waar rj kunnao Te Praag hielden zij een groote vijlksbotooging waarop het voorstel werd gedaan een Bond van ja ontevreden volken van Opstenrgk op te richten De betooging aindig Ia met Luid rumoer en er we d n liederen gezongen waarin Busland en Frankrijk warden aangeduid ls da wcekers van het CzechsiMke volk Dit verzet zal echter hoogstwaaraeh jo jk weüig iarioed hebben op M lot der wat Maandagavond had te Brussel uMt het hoog p de bijeenkomst der Constituante een groote me lWg plaats ten gunste van het algemaan kiesrecht De I leiders der werkliedenfArtg dia da vaigadering kleden belegd bielden heftige redevoeringen n rtrklaarden dat als de Constituante bet algemeen ki ereoht niet aannam de algemeene werkstaking lau itbraken Na afloop der vergadering trok een Sjwap van omstreeks 1000 soeiahsten onder het tingen nn ia MaiaaiUwae iUor de itntao De paUtie werd belangrijk versterkt aar botsingen hebben niet ptatts g iü l JOlViroTENTIÊH aZaarJatififififiiflfiaMkte worden GELEVERD door A BRINKMAN eo Zn