Goudsche Courant, vrijdag 15 juli 1892

SCHOENEN EN LAARZEN MAGAZIJN M KOODE LitlRS A VRIJ DA G begint de Groote fooqiiars DITyEBEOOP i waarin ono eveer Vier Duizend Parfen van alle soorten SCIIOEI El en LAARZEIV tegpen Spotprijzen zullen worden Uitverkocht en ong eveer Duizend Paar worden CADEAU gregpeven IXooit zal er een Uitverkoop zoo groot en goedkoop gfeweest zijn i Wacht de STROOIBILJETTEIV Aanbevelend J P HESSELS 180d Vrijdag 15 Jufi pi 4885 GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekem De inzeadlng van advertentlén lian geschieden lot een uur des namiddags van den dag der uitgave D B I DE HIEUWE LOiraON de beste van alle bestaande HAABKLEÜEMIDDELEN ia zeer gemakkelgk in t gebrnik wordt vferkocht in flacons van 85 en ISO cento en is te Gouda verkrjjgbaar alleen biJ iU Cents per Trekking Ten einde een ieder in de gelegenheid te stellen om op eene Toordeelige geraakkelgke en uiterst goedkoope wgze deel te nemen aan de 38 trekkingen welke van af 1 Augustus 1893 tot en met 15 Juli 1893 plaats hebben van de hieronder vermelde 14 verschillende Premieloten openen wfl eene inschrflving op onze gecombineerde certificaten welke elk het 1 20 deel vertegenwoordigen van lioofdprUzen trekkende tot en met 15 Juli 1898 2 aal Fra 35 000 Fm Fra Prs Fl Lire Fl Liru Frs Lire IBU OUO 100 000 lo oool BO OOof loo ooo 15 0001 100 0001 100 000 j 50 000 30 000 I Ken Lot FreibnDc 1861 Een Lot ontwerpen 1887 Een Lot Brussel 188 Een L Freiburg 1878 Een Lot OostenrOksefa Roode Krnis Ëen Lot Italiaansch Ruode Kruis Een Ijot lloni arscb Roode Kruis Een Lot Barletta 1870 Twee Loten Servië 1888 B S Taree Loten MiUatU 18 Twee Loten Het Witte Krois Veertien Loten 38 Xrekkingen te lamen tot en met 15 Juli 1893 De pnjs van een gecombineerd certificaat ia slechts 6 betaalbaar in 3 achtereenvolgende maandehikscho stortingen a 3 of ƒ S 80 in eens ons per postwisael of postbewijs toe te zenden waarvoor men bet rwht heeft op 1 20 deel vail alle prijzen die tot eu met 15 Juli 1893 in 18 trekkingen op bovenstaande veertien preiuieloteii mochten val en en ontvangt u na beialinf van den eersten termijn de volledige nummeropgaven der 14 tuks premieloten zoodat U dan van af 1 ingWus aanstaande deelneemt aan de trekkingen van de Loten Itallaansch Roode Witte Kruis Frejburg 1878 Barhfetta 1870 Kruis Hoofdprijs Lire 100 000 15 000 Frs 20 000 50 000 welke nitnfpen reeds op 1 14 en 20 Augustus aanstaande plaats hebben Wij ve oorloven ons u nog opmerkzaam te maken dat met de betaling van f 5 80 voor m eens of drie letalingen van ƒ 2 het certificaat teheel voldaan Is waarvoor u aan 38 trekkingen deelneemt oodat n iedere trekkinif op Slechts 15 Cents komt te Staan Treikingalijsten worden gedurende den duur der combinatie iuaschen den Ute en Ibden van elke maand gratis en franco toegezonden De originde Loten liggen HET GEHEELB JAAR voor eiken kooper ter inzage BAHEITDS Co in Effecten Amsterdam 42 Leliegracht b d Keizersgracht ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandgche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bnrean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda r rn fcii II 11 II y I Gouda Snelpersdruk van A Brinkman zoon Terstond gevraagd Een NETTE FATSOENLIJKE voorde Restauratie te 6ouc a fjtaatsspoorweg dQifs Kestanratenr W P KöHLER Gouda OpUiding voor de Posterijen Bg den ondergeteekeode bestaat gelegenheid tot het ontvangen van Opleiding voor de Examens van SUBNOMEUAIB en COMMIES bij de POSTERIJEN Inlichtingen worden gtutrne verstrekt 4 W VOR8TEB Dir PoBtk Gouda 12 Juli 1892 LIMDOORNS MeltknoWtel Hoornvliea Muideelt Wratten enz worden in 7 8 dagen tgd geheel verwijderd zonder de minste pgn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste hnid Pr ië per flacon met penseel 50 ets Alléén echt bü B SCHOLTEN Coiffenr Eisch de handteekemng von A v TDIJLL FRANSCHE STOOMVEEVEEU Gliemischti en Zwiteersche Wasscherij Gebreveteerd door Z I den Koning der Belgen H Oppenbeimer Retterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Dameskleedingstakken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordjjnen Taielkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Gamitaren Netetdoek Tulles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az TTl A XT 75 De aitgttv e dezer Courant geschieüi dagelgks met uitzondering van Zou en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderljike Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND Güt DA U Jnli 1892 Do zoer langdurige en uitgebreide instructie tegen Pierre Francjois Corneilla Pieterse 23 jnar slagersknecht wonende te Gouda verdacht van iu den nacht van 2S op 29 Maart jl de wod P van Oudshoorn nlliior van het leven to hebben beroofd en daarna ten haren huize diefstal te hebben gepleegd schijnt geen genoegzame bewgzon tegon hem tu heb ben opgeleverd voor diens terechtstelling Gisteren toch is hij in vrijheid gesteld Dezer dagen hadduu de eitamens plaats aiin de Rijks landbouwschool Van H B S I naar H B S Il werd o a bevorderd C G Spit uit Gouda Gisteren middag heeft C van H wonende in de Aaltje Baksteeg zich dopr ophanging van het leven beroofd De Heer B J Swaan predikant te Haarlem zal a s Zondag 17 Juli voorm half 10 uur de nieuw beroepen predikant Ds R Bennink Bolt van Bekken te Zwammerdam bevestigen lie s namiddags 2 uur zque iutrederede houdt Op de voordracht voor onderwijiiores aan de opeub school te Willige Langerak zijn geplaatst raej M N M Brand van Straaleu te Nieuwe Niedorii mej E C A Laan te Amsterdam en mej A M Van Leeuwen t j tlotterdam Up Woensdag 3 Aug a s zal te Stolwijkersluis eene voreenigde vergadering worden gehouden van hot Dijkscollege mot de hoofdingelandeu vau de FEVILLETOlï HAAR VADER Ui fief Tramch W Wat hiervan wezeu mocht do leerares w is op hare hoede Zij ging haar midden iu het voorhuis eenVap tegemoet en volgde hare gewono methode haar trak in het gezicht te zien of de oogen langs plafonoS n muren te laten dwalen zonder een blik aan haroa Qgjoljik 4e henken Dit verbitterde onmiddellijk ds voorgewende of natuurlijke goede stemming der dame en hiertoe werkte nog mede dat zg voor hot oerst opmerkte dat hot mooio kleino mondje der onderwijzeres iets kinderlijks en heel bevalliga had Zg zeide derhalve mot eene minder zoetvloeiende stera dan zij zich had voorgenomen dat Giulia niet op school was gekomen omdat zg een beetje ongesteld was en ook den volgendon dag nog thuis zou blijven Het kind had haar en haren vader doen g looven dat haar ontbijt haar van streek had gebracht Het is een teer schepseltje ging de moeder voort zij kan nergens tegen en ie wordt bedorven door baar papa en misschien ook wel door anderen die de kinderen Krimpenerwaard In deze vergadering zal de rekening van het hoogheettiraadsohap dienstjaar 1891 92 worden onderzocht eti vastgesteld In een ontwerp adres door de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde aan de Tweede tamer ie zenden lezen wij het volgende curieuze zinnetje Koe meer medici er iu een land zijn des te meer medici moeten or leven Eu het publiek zal aan het eind het gelag moeten betalen Heeft een geneesheer het druk dan zal hg trachten zijn patienten zoo spoedig mogelijk te genezen Heeft hij weinig te doen dan zou er vrees voor het tegendeel kunnen bestaan Men kan eenzelfde ziekte licht en ernstig opvatten eu naar den aard der qualificatie veel of weinig visites maken veol of weinig geneesmiddelun voorscurijven Nogal aardig gezegd van s eneeslieeren door geneesheeren 11 De Zuidh Bij herstemming is in het kiesdistrict Maastricht met 1167 van de 2U81 geldige stemmen tot lid der Tweede Kamer ïckozeu de heer De Ras oudburge meuster van Pannerden tegen 914 stemmen up dr Schreinemaclier jr Van onwaarde waren 49 stemmen Men z il iioh nog wol do paniek herinneren dio de tijding van hot spoorwegongeluk nabij Kirchlongen Op 22 Mei 1891 in hooi Europa meer bepaald in Amsterdam tewooggebrucht en waarbij mevrouw Araalia Carré geb Salamonska onmlddolijk op de plaats dood bleef en zoovelo on zoo voorname artisten van het Koninklijk Nederlaudsoh circus Oscar Garré deerlijk verwond of verminkt werden Meer dan 13 maanden zijn sedert verloopon en nog door een J verkeerde sentimenteelo opvoeding weekhartig maken In een paar dagen zal zij zeker beter zijn als zij zelve wat medewerkt U stolt mij gerust antwoordde de onderwijzeres üw kind hooft eene engelachtige natuur Zij hoeft alleen behoefte aan liefde on moot niet veelverdriet hebben Wat dit betreft hernam de dame kuntu gorust zijn dat het haar aan liefde uiot ontbrookt Zij deed do stom der ondern ijzores volkomen na Ik moot n ook danken voor do toegenegenheid welke u haar altijd betoont U zijt zoo goed voorhaar Ik denk zoo dikwijls aan al het goode datgij doet gij arme ondorwijzerossen I Altgd aan hot work van den ochtend tot den avond in aanrakingmet allerlei soort van menschen slecht betaald zooalsieder weet niet eens algemeen geacht dikwijls miskend belasterd vernederd Faustina Galli gevoelde den angel het was niet de èferste maal dat de moeder van een barer leerlii gn haar kwetste onder het masker van medelijden Zij had haar antwoord gereed Ben goed gewoten is een troost iu alle omstandigheden Dat woet u zelve j Dat kan ik zoo goed niet weten als u hernam de dam met vuur daar uw geweten zelfs nooit eenig govaar geloopen heeft j O zeg dat niet antwoordde het meisjezedig Want ik kan nog bluien Beiden lacli en gedwongen en hare blikken kruis ADVERTENTIEN worden geplaatt van 1 5 regels a 50 Centen iedere i gd meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschflnt verkeoren de slachtoffers vau die ramp in het onzekere omtrent vergoeding van schade wegens het niet meer kunnen uitoefenen van hun kunstvak Voor oec hunner die mot mevr Carré in denzelfHrn wagen zat en die door schrik eu ernstige kneuzingen eu bloedende hoofdwonden modo voor dood word opgeuomeu schijnt aan het talmen met die schadevergoeding weldra een einde te zullen komen Door hot Amtagericht te Hauuover is nl aan de rochtbank to Amsterdam het verzoek gericht om door oeu deskuudigo te doen onderzooken of do hoer J Schuitenvoerder meer bekend als August do Domme bij dat spoorwegongeluk zoodanig aan borst en rug is gekwetst gowordou dat hij voortaan voor do werkzaamheden in zijn vak ongeschikt is De rechtbank droeg dat onderzoek op atn dr ter Cock speciaal arts in de massage roods tijdens het verblijf van dr Mezger wel bekend on dezer dagen constateerde deze arts in oen gemotiveerd rapport dat de heer S wegous hevige kneuzing van de borstkas zijn vak moot vaarwel zoggen Iu do vroeger medegedeelde procedure tusschen de bekende eau de cologne tabnkauteu de hoeren J 0 Boldoot te Amsterdam oii H vou Gimborm te Emmerik is thans eeuo eindbeslissing genomen ZooaU men zich wellicht zal herinneren stelde do bo r Boldoot tegei zijn genoemden concurrent eono actie in wegens boleedigingen hem aangedaan i diverse advertentiën o a in het Niemcs van deii Dag waarin de heer Von Gimborn hem ten laste logde namaak zijner fabrieksmerken on tiesschen Nadat deze eisoh was toegewezen en do hoor r G aan den heer B f BOO schadevergoeding had betaald voor de geledon schade in oor en gooden naam dagvaarddp de hoor Boldoot zijn tegenstander opnieaw thans ter zake van een üolijkluidendo advertentie ïoorgekomon in het Dagblad van Zuid Holland e s Oravetihai e Hiertegen werd onder meer door den ten zich als dolken Beidon iiegrepen gt Igktijdig dat zij indien zij nog céii stap verder g ngen hot masker moesten afwerpen oii elkaar eene doodelgke beleediging zouden toevoegen Zij maakten beiden eene buiging en zeiden tot afscheid tot de eer u weer te zien mevrouw De eer zal aan mij zijn mejuffrouw maar de loon verried van de eene zijdo haat en van de andere minachting welke beiden levenslang zouden duren Do onderwijzeres haalde nocbtaus ruimer adem daar zij uit dei hoogmoedigen toon der dame afleidde dat zij en haar man bij gevolg evenmin iets wist van het voorgevalloiie Dit verheugdo haar zeer Maar hare gerusthoid was niet van hingen duur Dienzelfden dag maakte zij uit verschillende k einighedeu op dat althans één der leerlingen het briefje gelezen eu er over gesproken had toen de eerste schrik voor do directrice geweken was Uit school komende ving zij er een echo van op uit de gesprekken der dienstbot en eene der hulponderwgzoressen zeide haar er door eone leerling uit de vierde klasse van gehoord te hebbou Dit beaugstisde haar zij vreesde dat het gerucht den heer Orveggi ter oore zou komen niet zoozetr wegens het bekend worden van het gedrag zijner vrou want hieraan moest de ongelukkige gewend zijn maar weirens den doodelijken slag ien hot vordriot en het schaamtegevoel van ign kind hem zouden toebrengen Hare vrees werd tot zekerheid toe vee dagor later bij het uitgaan der school deii Orveggi I