Goudsche Courant, vrijdag 15 juli 1892

V gedaagde aangevoerd dak de eischer die advertentie tegelijk met de vorige gelijkluidende heeft leeren kennen en dus deze actie ingesteld beeft nadat hy meer dan een jaar van de beleediging had konnis gedragen mitsdien niet meer ontvankelijk was art 1416 Burg Wetb De rechtbank verwierp deze bewering waarop de gedaagde by bet hof te Amsterdam in hooger beroep kwam en deu heer Boldoot op vraagpunten deed hooren ten einde te doen uitkomen dat deze heer bij het uitbrengen der dagvaarding meer dan een jaar met de advertentie in het Dagblad m Z H m Gravenhage was bekend geweest De heer Boldoot ontkende echter stellig die wetenschap Desniettegenstaande overwoog het hof dat uit deu samenloop der feiten tot klaarheid was gekomen d t de eischer Boldoot wel degelijk langer dan een jaar kennis gedragen had van de advertentie en verklaarde hem alsnog niet ontvankelijk in de thans tegen den heer Von Gimborn ingestelde rechtsvordering Voor den heer Boldoot werd in hooger beroep gepleit door mr J Kappfyne van do Coppello en voor den beer Voh Gimborn door mr L W van Gigoh beiden adtocaat Ie Amsterdam Staten Geneiraal Tweeue Kamer Ziiting van Woensdag IS Juli 1892 Het ging in de kamer niet zoo vlug als de vorige dagen Men hield ziCh lang op bij kleinigheden welke de uitvoering butreifeu De vraag aan welke ambtenaren die der registratie cf die der directe belastingen de aanslag en de inning der vermogensbelasting zal worden opgedragen werd ton voordoele der eersten conform het voorstel van den minister beslist Veel tijd werd besteed aan redactiequaes ties en andere ondergeschikte punten welke voor onze lezers weinig belauz hebben Men bleef in art 16 steken Heden middag voortzetting Het Journal de Mom verhaalt het volgende feit dat op het postkantoor zou voorgevallen zyn Depostdirecteur had tamelijk hevig uitgevaren tegen devrouwelijke beambten en had naar het schijnt te verstaan gegeven dat zij zouden worden geschorst Eenpaar dagen later kwam de broeder van een diermeisjes officier in garnizoen te Bergen in bet postkantoor om den directe r reden te vragen van zijiigedrag i Do directeur wilde den officier door do aanwezige brievenbestellers de deur laten uitwerpen Zij weigerden ei toen greep de directeur zelf den officier bij de keel De officier worstelde zich los Toen kwam de vrouw van den directeur een geladen revotvir op don officier gericht houdend De officier slaagde er in huar het wèpen te ontnemen zonder dat er ongelukken gebeurden Hij heeft eene klacht bij het parket ingediend Een ooggetuige deelt aan bet Nieuw v d Dag mede dat Zondagmorgen Dr Vestdijk uit Amsterdam onder Zandpoort te paard reed toon ongeveer 30 wieiers naderden Hij gaf met zijn karwats te kennen voorzichtig te zijc doch dit werd niet opgemerkt of meu wilde het niet opmerken althans de wielers kwamen tamelijk snel trompetterende en schellende tot niet ver van het onrustig geworden paard Welke kracht Ür V ook mocht aanwoodeu niets hielp zoodat het paard er vab doorging Eindelijk verloor bet paard 7elf zijn evenwicht Dr Vestdijk tuimelde over het paard heen en kwam met twee duikelingen bleek en ontdaan met starren blik haar aan den I overkant der straat zag staan opwachten i Zijn eerste woord bracht haar evenwel uit hare dwaling Het was erger dan zij vreesde Zijno ont roering was zoo groot dat hy haar wenkte naderbij te komen zonder haar zelfs te groeten Met bevende stem sprak hij sjmber het hoofd schuddende Het gaat niet goed fu het geheel niet goed Hoe vroeg de andere ontsteld Hetkind Kan Giulia niet óp school terugkomen Islij erg ziek Gene herhaalde zorgvol terwijl hy een paar schreden deed Het gaat niet goed niets goed Kom met mij mee Ziende dat zij aarzelde voegde hij er schroomvallig bij Wij zullen alleen ziju Onderweg deed de onderwyzeros hem honderd vragen Men weet niet men begrijpt niet recht antwoordde bij aarzelend één dokter zegt dit een andA dat Het gaat niet goed Het meisje herhaalde hare vragen met klimmenden angst Maar er bestaat toch geen gevaar is het wel Wapneer is zij zooveel erger geworden Wat zegt zij zelve Is zij bedaard Wat is er gebeurd Zij spreekt bedaard antwoordde de vader nel voortgaande zij is zelfs te zeer in zich zelvegekeerd Maar ach het gaat niet goed nie s goed Zij hadden den Corso Goito bereikt in enkeleschreden waren zij aan het huis en gingen de trapop de heer Orveggi ging haar voor zich aan deleuniag vSsthondende i op de steenen terecht Spoedig werd de heer V in een daar staande villa liefdergk behandeld t Schijnt dat hy er met een tamelijk ernstige wond aan den arm en minder ernstige hoofdwonde van af zal komen Voor wieiryders iutusscben een ernstige waarschuwing De stand der gewassen in het Westland voldoet volstrekt niet aan de vroeger gekoesterde verwachtingen Het boomgewas valt in verband met den rijken bloei ontzaglyk tegen Slechts van de pruimen kan worden gezegd dat zij een scoed gewas beloven al bet andore blijft beneden hot middelmatige De peren zyn sterk geplaagd door de knopmade terwijl tengevolge van den ongunstigen bloeitijd veel vrucht niet is gezet De voornaamste handelssoorten de trosjes en kleiperen zullen weinig meer dan een half beschot geven ofschoon de eerste beter dragen dan do laatste De safFraan peren dragen redelijk goed Appels zullen er zeer weinig zijn De druiven hebben in Mei en Juni veel zon gehad zoodat de hopelooze vooruitzichten van deze teelt zeer veel verbeterd zijn Over t geheel dragen de natuurdruiven redelijk de raam on kasdruiven beter uitgezonderd de laatst aangelegde lessenaars die meest allen schraal van vrucht voorzien zyn De vroegere aardappelen geven een schraal beschot men oogst op den vollen akker weinig meer dan i H tl per Hijutandsche roe wat voornamelijk moet toegeschreven worden aan het voortdurend afvriezen van het gewas Do uien laten nogal te wenschen over Wjna overal wordt dit gewas geplaagd door de made die de bollen vernietigt Vele akkers zijn door de laatste zware regens bevangen zoodat de oogst niet zal meevallen Ken aandachtige beschouwing van den stand der gewassen geeft de overtuiging dat ook dit jaar evenals het vorige voor den tuinbouw in het W ostland nadeelig zal zijn Tot heden liepen de prijzen der geoogste producten ook niet mee Uit Rotterdam wordt aan De Tijd geschreven Jannetje Struik is weer hier teruggekeerd Zij heeft er van afgezien zichzelve te exploiteeren zij laat dit thans door een ander doen Mot den eigenaar van een café heeft zij eene overeenkomst gesloten ten gevolge waarvan deze in een volksblad de volgende advertentie kon doen plaatsen ffMillioenen Juffrouw Jannetje Struik voorheen de zoogemwiode MillioeaenjuSrouw is heden over bare lotgevmien en verdere levonsbeschryving gratis te hooren in het café het adres laten wij weg Consumptie gewone prijzen Naar aanleiding van deze advertentie heeft het bedoelde café druk bezoek Hare woning h eft Jannetje echter nog niet verlaten doch zij oefent het bedrijf van herbergierster er niet meer lu uit Den gebeden dag blijft de zaak gesloten tot gronte spijt der straatjeugd die uit gebrek aai ander tijdverdrijf zich onledig houdt met liet inwerpon der ruiteu vau de woning welke Jannetje eiken morgen laat vernieuwen lu het Tijdschiift voor Geneejkunde van 2 Juli is een rapport over den aard en den omvang der vervuiling van rivieren en andere openbare wateren door faecalién opgenomen op verzoek van het hoofd Het dienstmeisje met het brutale gezicht en de krullen op het voorhoofd deed open De ongerustheid belette Faustina Galli met meteen enkelen oogopslag terwijl zij de reeks vertrekkendoorging het huis te herkennen waarin de vrouwde hoofdpersoon en de man niets is want nergenswas eenige orde of eeni e gemak te bespeuren terwijlijdelheid en praalzucht uit alles spraken Aan heteind van den overloop zag zij door eene openstaandedeur in eene kale donkere ruimte welke meer 6peene bergplaats dan op oen slaapvertrek geleek maarwaar een klein ledikant stond dat klaarblijkelijkGiulia s bedje moest wezen veronderstellendo datzij zelve daar was maakte zij eene beweging omde kamer binnen te gaan doch de vader wees haareene andere deur aan zeggende zy is hier Instinctmatig begreep zij dat de arme man op grondder ziekte had geilaan gekregen dat het kind uitdat sombere vertrek nawjzijne eigene kamer werdovergebracht a W De onderwijzSoj tra iet eerst binnen en recht op het bed toe van wa het kind de bloote armen naar haar uitstak Zij kuste haar herhaalde malen en toen Giulia haar hoofdje opbeurde en haar aanzag was zij eenigszins gerustgestfeld Zij as slechts een beetje bleekir dan gewoonlijk de blijdschap hare vriendin te zien had een blosje op hare wangen geroepen Doch in bare oogen las mo g immer de biltere smart van dien rampzaligen 1 pn Het werd de onderwyzeres duidelyk dat de mjs daarin bestuur der MAtsohappij van Geneeskunst bewerkt door dr H P Kapteyn Opgaven werden verkregen omtrent 3 663 428 inwoners van ous vaderland In verschillende kolommen vindt men voor allegemeenten waaruit berichten werden tmtvangen incyfers aangegeven op welke wijze de faecalién wordenverzameld en van boevele deze als meststoffen aanden landbouw ten goede komen In een verzamelstaatzijn deze cyfers voor elke provincie afzonderlijk opgegeven en is tevens de percentage berekend van deinwoners wier faecalién te water geraken Deiepercentages loopen zeer uiteen Ze zijn voor Groningen 8 Gelderland 6 28 Friesland 17 94 Utrecht 12 Drenthe 4 71 Zeeland 18 62 Overijssel 4 74 Noord Holland 38 72 Noord Brabant 2 72 Zuid Holland 76 52 Limburg 27 04 De oorzaak dat de percentage in Noord Holland minder is dan in Zuid Holland wordt door den rapporteur daaraan toegeschreven dat vijf der grootste gemeenten in Noord Holland Amsterdam Alkmaar Haarlem Helder en Zaandam ernstig bezig zijn met hel invoeren van verbeteringen in den afvoer van faecalién De conclusies waartoe de schrijver komt zijn de volgende lo Hoe rijker on vetter de bodem is hoe zorgeloozer de inwoners zijn omtrent hun meest kostbare mestspecie 2o Du tabellen bewijzen de groote waarde der faecalién als meststof So Vele groote steden geven eeu zear slecht voorbeeld wat betreft het vervuilen dor rivieren Genoemd worden D jrdrecht Gouda s Gravenhage Leiden Rotterdam en Maastricht lo Afdoende verbetering is niet te h pen indien niet een Rijkswet woidt uitgevaardigd verbiedende bet vervuilen van rivieren en andere wateren De rapporteur komt tot de slotsom dat de faecalién van ongeveer 2 millioen Nederlanders voor den landbouw verloren gaan en dat dit eeu verlies is dat volgens Liebig op meer dan 10 millioen guldens jaarlijks moet geschat worden Een Engelscb geestelyke heeft eezegd In ieder gezin behoort een hond te zijn t Is als een kind dat altijd klein blyft hij klapt niet uit de school hij schreeuwt nooit bij doet geen lastige vragen hy maakt geen schulden komt nooit te laat aan het ontbijt en hij is altijd gestemd voor een vriendelyk woord en een grap In Londen zal men voortaan geen nieuwe straten meer aanleggen of er komt eeu onderaardsche koker in van zes voet hoog voor de gaspijpen de waterhuizen de telefoon en telegraafdraden enz Het lastige telkens opbreken van het plaveisel vervalt du Over een paar weken komt de zaak van den kassier Jazer te Frankfort voor de rechtbank ager beeft bekend 1 700 000 mark ruim 1 millioen gulden erduisterd boeken vervalscbt en vernietigd te hebben Mislukte speculatién waren de aanleiding dat hy in de hem toevertrouwde kas greep en sedert lokte t een het andere uit Een zekere Heusel met wien hy eerst een hoenderpark en later een oierechandel baren oorsprong vond dat de slag te zwaar was geweest voor het teere lichaam dat door verdriet reeds lang was ondermijnd Hare mooie donkere oogen waren nog dieperzwart naast het wit van de kussens waarop baar hoofdje rustte De kamer welke sterk naar kamille riekte was vroolijk en door de half openstaande jaloezie zag men de boomen van den Carso Goilo en dat jonge groen vermeerderde den droevigen indruk dien het zien van een zi kind in bet voorjaar altyd teweeg brengt De vader stond naast het bed beurtelings met een onderzoekenden blik het kind en de leerares gadeslaande deze stond aan het hoofdeinde en hield het gloeiende handje der kleine zieke in de hare Op hare eerste vraag hoe het haar gin had zy geantwoord dat zy beter was en daarna bleef zy mat hare ti urige zachte oogen de leerares stilzwijgend liggen aanzien Het voorgevallene kon zij niet aanroeren en inbet bijzyn baars vaders kon zy evenmin over ietsanders spreken Maar haar oog sprak loo duidelykvoor haar dat het bare vriendin was als zag zijhare lippen bewegen en als hoorde zy hare stem Neen scheen zij te zeggen ik ben niet boter Maar het is goed zóó Wat zou ik op aarde doen FIk zou hier slech ts nieuw verdriSl nieuwe vernederingen vinden dat weet ik immers iW ofdt vervolgd I ondernam sleepte hem mee op den wegdoe verderfs Heusel is mede aangeklaagd evenals Müngersdorff die Jüger aan een pas zou geholpen bebbon Gerloff een neef van Jager eii boekhouder bij Rothschild diens moeder en zuster Jagers vrouw haar ouders eeu dienstmeisje en nog eenige lieden die allen mee van den buit genuteu hebben Er zullen 25 getuigen a charge en ruim evenveel H décharge gehoord worden Het proces zal zeker verscheidenen dagen in beslag nemen De Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering mn Hijoerheid hield dezer dagen to Amsterdam baar 115de jaarvergadering Zij werd geopend door den voorzitter Dr T de Haan die in zijn openingswoord vooral in verband mot de agenda voor deze vergadering op de historie der ouden gilden wees Na verschillende modedeolingen van huishuuielij ken aard eii bespreking van het orgaan der maatseliappij kwamen verschillende rapporten in o a die over internationale arbeidswetgeving rookvrjo verbranding eu Ittndbouwcrediet die tot discussie aanleiding gaven Ook over het ambachtsoadorwijs werd van gedachten gewisseld In zake hot eerste punt is de volgende conclusie aau enomen Het ie wenschelijk dal ook door Nederiandzooveel mofclijk worde medegewerkt tot bet tot stand komen van eensluidende voorschriften omtrent arbeidswetgeving in verschillende landen het is echter niet raadzaam daaromtrent thans nadere voorstellen te doen in afwachting van de resultalon van het ondrrzoek der commissie van enquête ingesteld bij de wet van 19 Januari 1890 omdat uit dat onderzoek zal blijken wat het belang der Nedurlandsche uijveren en arbeiders in het bijzonder voreischt Het rapport over Landbouwerediet uitgebracht door den hacr Armand Sassen is naar de departementen verzonden teneinde dit in do volgende algameene vergadering te bohandelen De rapporteur komt na zijn uitvoerig en zeor zaakryk rapport tot eon tiental vraagpunten die hij aan het oordeel der departementen onderwerpt Is in Nederland zoo vraagt hij naast het bestaande crediet nog behoefte aaneen speciaal landbouwerediet En is dit het feval moet dau in deze behoefte worden voorzien dopr een of meer centrale landbouwbanken of iloof coöperatieve volksbanken of door beide Moet bij de éóöperatieye volksbanken gevolgd worden het stelsel Schulz Delilsch het stelselRaif faisen of het stelsel zooals het in Italië door Wollemborg is ingevoerd Is de interventie van particuliere spaarbanken wenschelijk of noodiakelijk moet de rijkspostspaarbank haren steun verleonon of moet de Slaat nog op andtire wijze inter vonieoren Zijn er voor de bevordering van hel landbouwerediet wijzigingen noodig in het B en W of Wetboek van Koophandel en welke Is de instelling van een centraal collega zooals docr den heer Westerdijk wordt aangeprezen aanbevelenswaaardig en kan ouze maatschappij zoo mogelijk samenwerkend met de Maatsch t N v t A op dit gebied steun verleenen Medegedeeld word dat het rapport over de Amlachtscholett te laat was ingekomen om er nu reeds een plan op te kunnen baseeren Het denkbeeld was echter gerezen het ambachtsonderwijs to verbinden aan H B scholen met 6 jari en cursus en wel zóó dat de twee hoogste klassen zullen worden gesplitst in een technische en een theoretische afdeeling In het weekblad De Tribune heeft mr S E Steinmetz ie Leiden in oen vijftal artikelen een pleidooi geleverd ten gunste van de wederinvooring van de doodstraf Van de afschrikwekkende bracht van de doodstraf jvacht de schrijver alle heil In zijn slotartikel zegt hij daaromtrent o a het volgende De doodstraf is een forsch afschrikkiugsmiddel ook voor de overgroote meerderheid der zwaarste misdadigers ook voor die soorten welke wy er vooral mee willen straffen De gevangenisstraf ook de levenslange lijkt alleen ontzettend oan on e t eoretici die bevangen zyn in voorootdeelen en hun loer niet gronden op de ervaring De dood is het hoogste kwaad plotseling zonder nuances overal en altijd gevreesd Waarom holdoiiraoed zoo hoog gesteld en steeds zeldzamer gevonden omdat doodsverachting tegen onze diepste en eerste instincten is in stryd met alles met ons heele gevoel Vrijheid is een denkbeeld eene illusie waarvan weinigen TOel kennen in praktyk levenslange berooving ervan is iets wat eigenlijk niemand zich in eens scherp precies kan voorstellen zij treft de Voor de echte misdadigers is de gevangenis de normale wereld de vrijheid is de vacantia die in eeu roes wordt doorgebracht Statistieken wenscht de sohryver niet aan te halenomdat zij toch niet afdoende zijn Hier scliijnthet groote getal misdaden toe daar afgenomen tezijn sedert de afschaffing het uitbundig toepassenvan de gratie of vdn verzachtende omstandigheden dwaasheid volgens den schrijver in ieder strafsysteem maakt het inzicht boveodien zeer moeilijk de snelveranderende tijdsomstandigheden maken hethaast onmogelijk Maar my gaat hij voort schijnendie statistieken geheel onnoodig Eeu ding is zéérzeker volgons allo goede crimiualiteitsstatistieken de onze zijn to s ec ii ïifemt het getal vau reciditi ten dus van zicare misdadigers toe a fortiori neemthun getal fiies zoo snel af dal aan onze tegenwoordigestraffen de strijd tegen hen tegen de misdaad kanovergelaten worden En men bedenke toch demisdadigers eu de misdaad zijn eeu soort van ballast waarvan een staat een zekere hoeveelheid met zichmee moet sleepen om niet het evenwicht te verliezen door te veel geluk en zekerheid Zoolang erzware misdadigers zijn moet meu uitzien naar zeerkrachtige maar altijd effectiever middelen om hente bestrijden j De vorige periode heeft te weinig ernst hiermee gemaakt sentimentaliteit initividualisme en verouderde wetenschüp waren de oorzaak hiervan Wij echter moeten dit weder goed maken De maatschappij moet groote diep ingrijpende veranderingen ondergaan op allerlei gebied zij moet zich toerusten met al hare krachten en meer dan ooit verlangen hare gevaarlijkste elementen uit te stooten De groutu nechte misdadigers zijn kernen van volksb dorviiig die eeu slechter en grooter in loed ten kwade hebben dan do meesten denkeu men roeie ze uit Men séhrikke anderen zoo krachtig mogelyk af hun voorbeeld te volgen Do doodstraf dool dit zouder onnoodige wreedheid En dan wij hebben straffen noodig die metscherpen strengen ernst tooncn dat de staat zijuoburgers beschuimen wil dat de echte misdaad ontzettend vreesolijk is eu niet anders verdient danuitroeiing Onze lauije gevangenisstraf predikt ditmet duidelijk genoeg De publieke afkeer van demisdaad van het wreedo egoisme is te lang slapjeS zachtjes uitgedrukt Dit moet veranderen We moetenweer met vollen ik zou haast zeggen met oudchristelijken ernst de misdaad vernietigen tegengaan bestrijden met alle kracht en macht De merkwaardige tamheid der dieren in streken di niet of slechts zelden door meoschen bezocht werden heeft reeds menigen reiziger verbaasd doen staan Verrassende dingen vertelt o a Darwin over de houding der vogels op de Galapagos eilanden onf eveer 600 zeemijlen ten westen van Zuid Araerika onder den equator gelegen die om hare eigenaardige dieren en plantenwereld op de reis van don groeten natuuronderzoeker eene wetenschappelijke beroemdheid heeft gekregen De vinken wiuterkoninkjes vliegenvjngers duiven en valken kwamen dikwijls nabij geuoe om met een zweep of met deu hoed doodgeslagen te worden Een geweer zegt Darwin in zijn dagboek is hier bijna overbodig want eenmaal stiet ik met den geweerloop een valk van een boomtak Op zekeren dag ging terwijl ik op deu grond lag een lijster op den rand van een uit de schaal vau een schildpad vervaardigden emmer dien ik in de hand hield zitten en begon bedaard water te slurpen zij liel mij den emmer van den grond opheffen terwijl ze er op zat Ik heb dikwijls getracht en het was mij bijna gelukt deie vogels bij de poolen te vangen Vroeger schijnen de vogels nog tammer te ijn geweest dan tegenwoordig Gowley vertelt in hot jaar 1864 dat de torleldui ven zoo tam waren dat zij dikwijls op onzo hoeden en armen gingen zitten zoodal wij ze levend konden vangen zij schuwden de menschen niet totdat eeuigen van ous gezelschap op hen schoten In hetzelfile jaar zegt ook Dampieri dat een man op een morgenwandeling zes qf zeven dozijn van deze duiven zou kunnen dooden Ofschoon tij zeer tam zijn gaan zij nu toch niet meer op de armen der menschen zitten Verrassend is het dat zij niet wilder zijn geworden want gedurende de laatste 150 jaren zijn deze eilanden dikwijls door zeeschuimers en walvischvaarders bezocht j en wanneer matrozen by het zoeken naar schildpaddon do bosschon doorkruisen vinden zij er een wreed vermaak in de kleine vogWs te dooden Darwin bezocht de eilanden in 1834 Tot 1832 waren zij onbewoond geweest iu dit jaar werd van Ecuador uit op het CUarles eiland een kleine kolonie gesticht die evenwel na eig igeu tyd weer te niet ging Tusschen 1870 en isll sti btte José Valdigan een nieuwe volkplanting hij werd echter itt Juli 1878 door zijne manschappen rtrmoord Sedert dien lijd is hot Charles eilaud weer geheel verlaien Daarentegen vindt men thans eene bloeiende kolonie op Chatham hel óostelyk eiland Zij werd in 1879 door Manuel Cobos gesticht Ofschoon nu het Chathaffl eiland meer dan tien jaren bewoond is is de hosding der vogels tegenover de measchen merkwaardig genoeg niet veranderd De hierop betrekking hebbende waarnemingen welke dr Georg Baur bij een vrij lang verblijf op de Galapagoseilanden het vorige jaar gedaan heeft doen de tamheii der diereu voor een deel zelfs nog grooter voorkomen dan Darwin haar gevonden heeft Baur vertelt dat de kleine vinken en met namu de vliegenvangers als men zich rustig hield dikwyis op hoed en schouders of op den geweerloop gingen zitten Evenals üarwin bericht ook Baur dat men de vogels met een stokje zou kunnen vangen Baitenlaodscb Overzlcbt De zitting der Franscbe Kamer is gesloten De Seuaat heeft het wetsontwerp goedgekeurd waarby machtiging wordt gevraagd tot het aangaan eèner leening van 200 millioen voor do stad Parijs Het is nu een uitgemaakte zaak dal Parijs in 1900 weer eene wereldtentoonstelling van voortbrengselen van kunst en nijverheid zal hebben De president der republiek heeft het desbetreffende besluit geteekend dat vooralgegaau wordt door een rapport van den minister van koophandel waarin gezegd wordt dat reeds bij het sluiten der wereldtentoonstelling van 1689 het denkbeeld is ontslaan om eeue dergelijke tfluloonstelling in 1900 te houdeu In Frankryk is het sedert meer dan veertig jaren eeue traditie geworden haar om de elf jaren elkander te doen opvolgeu Er was ditmaal te uieer reden om daaraan vast te houden daar de teutoonstelling van 1900 in zekeren zin de inleiding zal zyn vau te twintigste eeuw De Gladstonianen blijven in Groot Brittanje steedswinnen zoodat zij hoogst waarschijnlijk de meerderheid zullen haleu Tot dusver zijn gekozen 228 conservatieven 40 unionisten 214 Gladstonianen 7 Paruellisten en 42 antiParnellisteu De conservatieveh winnen 15 de unionisten 7 de Gladstonianen 65 zetels Zelfs ds conservatieve bladeti beginnen hun nederlaag te erkennen maar volgeus hen zal de meerderheid zoo zwak zijn en ter bereiking van dit doel laten zy niets onbepro tl dat de heer Gladstone zich genoopt zal zi on Home Rule tot nader orde uit te stellen om zich alleen met economische aangelegenheden bezig te houden A nderen meenec dat Gladstone in verband metde onzekere waarborgen der toekomst zal weigerende regeering te aauvaarden Naar de ministerieele Morniiu Post mededeelt zal lord Salisbury aan het hoofd der regoering blijven wat ook de uitslag der verkiezingeu zij Alvorens de regeoting neer te leggen zal hij verlangen beketid Ie worden gemaakt met de plannen zijner voorgangers Op welke gronden lord Salisbury aldus in strijd met alle politieke traditie eu praktijk in Engeland zal haudelen deelt het blad niet mede lOverigens zijn dtt alles niets meer dan moeningeu en vei derstellingen Er moeten nog tal van verkiezingen plaats hebben die een geheele omwenteling in den stand der partijen kunnen brengen Men weet uog niet hoe de gekozen arbeiders af gevaardigden hun gedragslijn tcgogover Gladstone zullen afpalen terwijl de Paruellisten een nzekeren factor bij de juiste rangschikking der resultaten blyven Met het begin zijner victorie bereikt de heer Gladstone tegelijkertijd het einde zyner verkiiizingsredevoeringen Zijn laatste rede hield hij te Penicuick waar hij o a zeide dat als de liberalen aan het bestuur kwamen de eerste zorgeu van de regeering gewijd zouden ziju aan den algemeenen toestand daarua aau Ierland en eindelijk aan den arbeid Wat de regeling der quaestie betrekkelyk deu arbeidsduur betreft zoo verklaarde hy zich ten guustevan hel beginsel om in olke plaats de nijverheidzelve IH laten beslissen over de beperking van denarbeidsuur in haar eigen omgeving In de gisteren gehouden zitting van het geraohishof te Kleef verklaarde de procureur generaal Hamm dat de onschuld van Buschhoff was gebleken en dat hij dus uit volle overtuiging het n et schuldig voordroeg De Hongaarsche Kamer van AfgevBardigi i heeft het debat over de mucthervorming ten einde gebracht Hutlen zal de stemming plaats hebben Ugron heeft de regeering geïuterpelleerd over de beweging der Rumeenen in Hongarye Graaf pponyi zal zyne inierpellatie toelichten omtrent de bewegiug onder de verschillebde nationaliteiten in Hongarije M u verbaast zich dat de Braiiliaansche regeering zich blijkbaar zoo goed weet te handhaven Volgens een correspondent van de Kölniscke Zeil ng te Rio de Janeiro is da toestand van Brazilië volstrekt niet ongunstig De opstand in Matto Grosso is geheel onderdrukt dank zij der samenwerking van de re