Goudsche Courant, zaterdag 16 juli 1892

N 4886 1893 Z terdiüg t 8fl GOUDSCHECOURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIÊN worden geplaatit van 1 5 regels il 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaateruimte Bovendien worden alle Adverientiën gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dea MaaiMags versch nt kan gesclüeden wt efln uur des namiddags van den dag der oitgave 11 AABOAFPILSCHIPPEaS vrordt bericht dat de AARDAPPELAKSLAG te Gorinchem in plaats van s morgens 9 uur voortaan dee avond zal plaats hebben ten 6 n u r SPF Tevens worden de schipppers attent gemaakt op de zeer geschikte en vrije ladingplaats in de Haven geeriuitstroepen en van de staatkundige partyen in dien Staat niettegenstaande aan het dempen van dezen opstand groote bezwaren verbonden waren wegens den verren af tand van Eio de Jantiro in de nabijheid dar La Plata republieken De Senaaat van Brazilië hetft zich verklaard voor het aan bet bestuur blyvcn van president Puixoto en daar de president in de kamer over eone roote meerderheid b 8chikt is er geen tn fel of President Peixoto zal zijn ambt behouden Voorloopig is dus geen nieuwe presidentsverkiezing te wachten en dit is een geluk voor het land De politieke horizon wordt volgens den oorrespondent steeds helderder en gelukkig want regeering u vertegenwoordiging wacht een zware taak MARK TBERICHTEM Gouda U Juli 1892 Granen met geringen aanvoer iit onveranderd flauwe stemming Tarne Zeeuwsche ƒ 8 B0 a ƒ 9 Mindere dito ƒ 7 50 a ƒ 8 Afwijkende ƒ 5 26 a 6 75 Polder ƒ 6 25 a ƒ 7 75 Koodo ƒ 8 50 a ƒ 7 Rogge Zeeuwsche ƒ 6 60 a 7 40 Volder ƒ 5 60 8 ƒ 6 ierst Winter ƒ 3 90 a J 4 40 Zomer ƒ 3 30 8 ƒ 4 30 Chevalier ƒ 4 90 a ƒ 6 76 Haver per heet ƒ 3 50 a ƒ 4 25 per 100 kilo 7 50 il 8 25 Hennepzaad Inlandsch t 10 a ƒ 10 52 Buitoulandsch ƒ 7 25 a ƒ 7 60 Kanariezaad ƒ 7 60 a ƒ 8 50 Boonuu Bruine boenen ƒ 7 60 ü ƒ 9 50 Duiveubooneu ƒ 6 75 a ƒ 7 25 Paardenboonen ƒ 6 20 a ƒ 6 60 Krwten Buiienlandsche voererwton per 80 KG ƒ 6 40 a ƒ 6 60 Mms per 100 kilo Bonte Amerikaansche f 6 75 a ƒ 6 90 Cinquantiue 6 75 a ƒ 7 25 Veemarkt Melkvee weinig aanvoer handel en prijzen traag Vette varkens red aauvoer handel vlug 21 a 24 et per half K G Biggen voor Engeland weinig aauvoer handel vlu r 20 ü 21 et per half K i Magere Biggen goevle aanvoer handel vlug ƒ 0 90 il ƒ 40 per week Volte schapen goede aanvoer handel iets vlugger ƒ 16 a ƒ 24 Lammuren nagenou geuu aanvoer Nuchtere kalveren re l aauvoer handel vlug ƒ 3 a ƒ 7 FokkaUeren ƒ 7 a ƒ 12 Aangevoerd 152 partijen kaas Islo Qual ƒ 27a 80 2de Qual ƒ 26 ƒ 37 Zwaarderehooger in prijs Noord HoUandsche ƒ 25 ii 27 50 Bjter goede anuvoer handel vlna Goeboter f 1 30 k f 1 41 per kilo Weiboter ƒ 1 10 a ƒ 1 20 per kilo Burgerlijke Staiid iiKBüREX II Juli Johanü S ondirs P G Overeijndcr en C Quast 12 Nicolaas ouders D den Haa en J van Oinme Alotta Hendrika ouder G Zandijk en V Haliouw Johanna Antonia ouders A Wijnands en A van Dam 13 Iphaiines Josephus Wilhelmus Petrus ouders J A Ii Deumers en E H Bonter ü fERLEDEN 12 Juli W van Vliei wed J J Imholz 27 j 13 F Hoekt huisvr van M W 8 001 47 j 11 m GEHUWD 13 Juli T van Vliet en A Vgrmeij Reeuwijk GEROKEN Willem Margretis onders L Hamoen en M E de Vos Elizabeth Johanna ouders J Bianeo en R Boer OVERLEDEN M Kok 67 j ADVERTENTIÊN M VLIET en Getrouwd Tl V A VEJiMEIJ die mede namens wederzjjdsche Familie hannenharteliiken dank betnigen voor de vee blijkenyan belangstelling bjj hun Huweiyk ondervonden j Qauda f3 Juli 1892 Heden overleed ons jongste Kindje STEPHANU8 JOSEPHUS UENDBIKÜS ruim 4 maanden ond C A B BANÏZINGEB S A H M BANTZINGEEBkedkbl Govda U Juli 1892 Gouda Snelpersdruk van A Beinkman z on Levensverzekeriiigs Bank j irOSlv£OS Maatschappelijk Kapitaal ƒ 1 800 000 Waarbora Kapitaal ƒ 5 103 541 31 Directie Jhr F H van de POLL en Jhr F van REENEN PROSPECTUSSEN TARIEVEN en INLICHTINGEN zjin Gratis te bekomen bgden Heer E KOK Az Kleiweg Gouda WS mipp m ïï £ z m 15 Cents per Trekking Ten einde gen ieder in de gelegenheid te stellen om op eene voordeelige gemakkelijke en uiterst goedkoope wijze deel te nemen aan de 38 trekkingen welke van af 1 Augustus 1893 tot en met 15 Juli 1893 plaats hebben van de hieronder vermelde 14 verschillende Premieloten openen wij eene inschrijving op onze gecombineerde certificaten welke elk het lj20 deel vertegenwoordigen van iioofdpiyiiea Een Lot Fr lburf 18 1 trekkende tot en met 15 Juli 1893 2 maal Frs 35 000 6 tl Frs ISO OliO 1 2 6 tl Frs 100 000 1 S 3 II Fr lo oool = 5 H Fl 50 000 f 5 1 4 II Lire 100 000 S 3 II Fl 15 00 11 4 II Lire 100 0001 1 V II Fr 100 0001 il 2 Lire 50 000 f 3 II ƒ 30 000 s Een Lot Antwerpen 1887 n n u Een Lot Hrussel 1886 Een Lot Freiburg 1878 Een Lot OoKteurijkseli Roode Kruis Eeo Lot Italiaanscli Itoode Kruis Een Lot HonKaHrseli Rooüe Kruis Een Lot Barletta 187U Twee Loten Servië 1888 Twee Loten HU all 18 i u Twee Loten M Witte Kruis Veertien Loten te zamen tot en met 15 Juli 1893 38 Trokkingen De prijs van een gecombinoerd certiHcaat is slechts f 6 bf taalbaar in 3 achteroonvolgeude raaanilelijksche stortingen a ƒ 3 of ƒ 5 80 in oi iis ons per pusl wissel of postbewijs toe te zenden waarvoor men het r clit heeft op aO ded vau lie irij en die tOt eu met 1 JuU 1893 in 8 trel l iiii eu op bovenstaande veertien preiuieloteu mochten vallen en ontvaugt u na byialing van den eersten termijn do volledige nummeropgaven der 14 stuks premieloten ZOOdat U dan Van af 1 Augustus aaiLStaailde lui lni emt an du trel liinj en van do Loten Italiaansch Roode Kruis Hoofdprijs Lire 100 000 Witte Kruis 15 000 Freiburg 1878 Frs iO CKM Barletta 1870 50 000 wèlite uitIotiii en reeds op 1 14 eu ÜO Aujcustns aanstaanile plaats hebben Wij veroorloven ons u nog opmerkzaam te maken dat met de betaling van ƒ 5 80 voor in eeps of drie lelalingen van ƒ 2 het eertiticaat jrelieel Voldaan is waarvoor u aan 38 trekkingen deelneemt zoodat u iedere trelikiiis op sjeciits 13 Ceuts koint te staau Treikingslijsten worden gedurende den duur der combinatie l iisschen den Iste en IMen van elke rnaand gratis en fraQOO toegezonden De ofkjiDcele Leleo liggen BET GEflEELË JAAR voor eiken kooper ter inzage BAEEITDS Co in Effecten Ajnsterdam 42 Lelieg racht b d Keizersgracht Er biedt zich aan een Gehuwd Persoon als Koetsier of Fakhuiskneclit en Handelaars Franco brieven onder letter N bij de Boekhandelaren A KOK COMP Goudfi 340e Staatsloteri3 De TREKKING begint Maandag 18 Juli a s Loten en Gedeelten van Loten zgn te bekomen by de Gollectrice Wed A C Cosijn GOUWE C 9 bïï de Vischmarkt De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prga per drie maanden is 1 25 franco per poit 1 70 Mzoaderiijke Nommen VIJF CENTEN Oe inzending van adverlenliöu BINNENLAND GOL DA 16 JuU 1892 In de bedenmiddag gehouden vergadering van d n gemeenteraad die door 15 leden werd bijgewoond afwezig waren de heeren Prince en Oiidijk ds eerste wegens verblijf buitenslands de laatste wegens onge j steldheid werd door den Voorzitter medegedeeld dat Gedeputeerde Staten hadden goedgekeurd hot raadsbesluit van 21 Juni 11 tot het voeren van een rechtsgeding met het hoogheemrandsehap Schieland Voorts deelde de Voorzitter mede dal het adres van den Gemetnteraad aan de Prov Siaten in zake de schadeloosstelling wegens het gemis van het recht tot tolheffing was verzonden Dit adres is op pag 2 en 3 van deze courant in zijn geheel opgenomen Deze mededeelingen werden voor kennisgeving aangenomen I feyolgende stukken kwamen bg den Baad in ï Kene mimive van don heer J M Noothoven van Goor mededeolende zijn ontslag te nemen als Lid der Commissie van Toezicht op hel Lager Onderwijs Üe Voorzitter zegt naar aanleiding dier missive het volgende Mijne Heeren I Als ik mij niet vergis is de heer Niothovcn van Goor geduresde 18 jaren in die betrekking werkzaam geweest eerst als Lid toen als Secretaria daarna Is Voorzitter Hij heeft die betrekking waargenomen met buitengewone twkwaamheid en groeten ijver en de belangen der gemeente dus zeer gediend Wij stellen dat alles vo yrzeker op hoogen prijs Ik stal voor den beer van Goor hartelijk dank te zeggen voor hetgeen hiJ ook in die betrekking voor de Gemeente heeft verricht FEVILLBTOni HAAR VADER Uit het FramcA 121 Miju arme zieke vader zou mij over eenige jaren ontnomen worden en dan zou ik erger dan alleen zijn in de wereld Ik ben het lijden iCoo moede Ik heb zooveel geleden sedert ik begon te begrijpen én ik heb zoo vroeg begrepen Het is treurig de liefde van ziine moeder te moeten ontberen maar nog veel treuriger is het om te moo en aanzien hoe mijn vader door haar gekweld en vernederd wordt mijn vader die alles voor mij is en mg zoo lief heeft O lieve vriendin hoeveel verjlriet hoeveel schande heb ik mee aangezien en geraden Twist drift verwijten wreede plagerijen atsohuwelijke wdbrden altijd door in mijne tegenwoordigheid aan tafel naast mijn bed s nachts en overdag Met sneed mij door de ziel als ik miinen vader hoorde snikken en nog ergbr dan die uitbundige smart was zgn zwijgen dat dikwgls dagen lang duurde en zijne stille onderwerping der laatste jaren toen hij nog m iar alleen voor mij leefde Neen nooit heeft een kind geleden van honger van mishandeling geleden De vergadering betuigt hare instemming met die woorden 2 l e rekening der gemeente dienst 1891 Wordt gesteld in handen eenei Commissie tot leden waarvan worden benoemd do hh ïortuijn Droogleever Straver en van Veen 3 De rekening van dei Kassier der stedelijkeBank van Leeuing 1891 92 Ter visie 4 Eon ad es van Mej E Sytsma verzoekendeontslag als onderwijzeres aan df openbare tusschenBohool Wordt eervol verleend tegen 1 September e k of zooveel vroeger als hate opvolgster zal zijn benoemd 5 Ëene missive van den Burgemeester dezer gemeente mededeolende dat de Commissaris dor Koningin namens den Minister van Binnenlandsohe Zakenheeft verzocht intrekking van eenige artikelen derVerordening op de prostitutie en publieke huizen ten einde te voorkoinen dat die evenals teGroningen geschiedde verpistgcfl wprdt De Commissie voor de Strafverordoningen wier adviesgevraagd was stelde voor inlichtingen te vragen aanden Minister welke wijzigingen bedoeld worden daargeheele intrekking dier artikelen door haar niet wensohelijk wordt geacht Op voorste van den heer Koning wordt besloten dit voorstel dadelijk te behandelen daar het niet geldt het nemen van een besluit maar slechts het vragen van inlichtingen waarna het zonder hoofdelijke stemming wordt goedgekeurd 6 Eene missive van J Schooiiderwoerd verzoekende benoemd te worden lot sluisknecht Ter visie De Raad keurt daarop goed de Bekening van de Exploitatie der Stedelijke Gasfabriek dicnstrtSSl en besluit op het adres van de Schippersvereeniging iSchultevaer betr het verstrekken van drinkwater al moest het langs den weg loopon bedelen zooalsik geleden heb O mijn arme vader Wat heefthij om mijnentwil met verduurd En wat beeft hetmij gekost zoolang te dofn alsof ik niets zag nietsbegreep om hem te sparen wat het grootste leedvoor herh zon zijn geweest Groolor wordende hadik dit niet kunnen volhouden daarom is het beterdut ik heenga Wanneer ik er niot meer zijn zal kan hij zoodra het oerste verdriet voorbij is alleengaan wonen en althans nog enlfele jaren rustig inde herinnering aan mij leven Ik ga heen met dietroostende gedachte en naast zijnen uaam staat ookde uwe in mijn hart gegrift raijne lieve leermeesteres mijne moederlijke vriendin Nu sprak zgoverluid haren vader glimlachend aanziende Ikben veel beter ziet u wel Ik zal gauw weer opschool kunnen komen Een koeltje ruischte door de booraen de jaloezie woei open ou eenO onnestraal viel in de kamer Op dit oügenblik hoorde mon op den Corso de muziek der borsaglieri die voorlig trokken De vader herinuerde zich de verrukking welke het kind eenige jaren te voren had getoond t en zij voor ho eerst in de nieuwe woning do muziek gehoonl had Er komen gedurende de ziekte van die ons dierbaar zijn oogenblikken voor waarin een woord een lichts traal de geur eener bloem de klank van ei n lied in de verte de hoop oonskljips als eene vlam doet opflikkeren De vader boog zich door zijn aan schippers in deze gemeente te antwoorden la dat het den raad niet bekend is dat het water ia de grachten alhier zóó verontreinigd is als die vereeuiging meent en 2e dat de Toudsche Wa terleidingMaatschappij op zeer voordeelige voorwaarden water uit de waterleiding beschikbaar stelt voor stoom en zeilschepen zoadat zoowel voor schippers als ingezetenen goed water te verkrijgen ii In deze zitting kwam voorts eene missive in van den heer W Lotsy kennis gevende dat hjj onder hartelijke dankbetuiging voor de benoeming tot ge meenteontvanger zijn ontslag neemt als Lid van den Gemeenteraad en als Ambtenaar van den Burgerlijken staud De voorzitter spreekt naar aanleiding daarvan tot don heer Lotsy een woord van dank voor de diensten door hem als raadslid aan de gemeente bewezen waarmede de vergadering zich vereenigt Vervolgens legt de heer Lotsy in handen van denVoorzitter de bij de Wet gevorderde eedeu fals gemeenteontvanger i De Voorzitter zegt daarop Mijnheer Lotsy 1 Ik wensch u geluk met de aanvaarding van de betrekking van gemeente ontvanger en ik hoop dat die loor u lang zal worden waargenomen ten nutte der gemeente en tot voldoening van u zelfl De hoer Lotsy vraagt daarop het woord en zégt M de Voorzitter Nn liet de laatst maal is dat ik als Raadslid hier zitting heb wensch ik een enkel woord tot afscheid te spreken Ik moet erkennen dat ik de betrekking van lid van den gemeenteraad van Gouda met veel geno n heb waargenomSn Zeer zeker had ik meer kunnen doen doch mijne oeste krachten heb ik aangewend tot bevordering van de belangen der ingezetenen en den bloei der gemeente Over eenigen tijd zal mijne plaats in doii Raad gevoel overweldigd over het bed greep door het dek heen de voetjes van zijne hoveling kuste die herhaalde malen en drukte zijne wang er legen aan met de uitgelatenheid van een kind De oaderwijzeres staarde met het diepste medelijden op het kale hoofd en zag het in hare v rbe lding lóo op de knieën zijner vrouw rusten in ilen tijd toen zg hem nog door liefde regeerde voordat zij hem door middel van hot kind tot haren slaaf had gemaakt Wanneor het kind vrouw zou zgn mjvorden en hij bij haar kracht eu troost zon hebbonVevonden zou hij een oud afgeleefd man zijn naar den geest verlamd wier slechts overbleef op zijn post t i sterven Er werd gesohfeld on alle drie keken verschrikt op doch een blik van het kind stelde de anderen gerust Neen dat kan mama nog niet cijn Nochtans stond de ader op om zich zelf te eveituigen Toen richtte de zieke zich overeind en op den elleboog leunende vroeg zij op smeekemlen toon na een blik op du deur te hebben geworden om ziok te verzekeren dat haar vader niet daar was Zult ge later ilog eens a n mij rienkenJ Het was slechts do uitdrukking van eene gedachte welke de andere geraden had maar zij kon het niet in woorden hooren uitspreken Wal zegt ge daar sprak zg het hodfdje van de zieke tnsschen hara beide handen nemi nde Wat zegt ge daar U f stout kind Hoe komt ga op die gedachte De volgende week komt ge weer op school ik verwacht mijne kleine Giulia ik reken er vast op Ik kan