Goudsche Courant, zaterdag 16 juli 1892

IN o 4887 Maandag 18 Juli 189a GOUDSCHE COURANT JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Rau geachieden tot oen uur aes namiddags van den dag der uitgave verband met do werken tot verbetering van don plotseling de tram te stoppen het velk nog juist Internationale SPOUT VISSCHEEU en Paarden TentuonstelUng Juni 180S October Beschermvrouw Hare Majesteit deKoninginRegentes lédóterig van Voorwerpen aangekocht op bovengenoemde Te ntoonslelling Goedgekeurd by Kon Besluit van 27 M i 1892 No 85i Verdeeld in Seriën elk van 200 000 Lote n ELKE SERiÈ zal afzonderlp getrokken vpden en ruim 700 Prjjzen bevatten waaronTOr 1 Hoofdprgs ter waarde van ƒ 6000 lyn unnlleo EJjn lutdgenooten met zja peraoon bezig te houden Zoodag morden sntvioK h een ileputalie die hem uitnoodigde tot een bezoek aan de stad Jena waarby hg gelegenheid vond to wijzen op gelijke uitnoodigingen hem door een gehecle reeks steden Stuttgart Karlsruhe Mainz Göttingou en Osnabrück gedaan s Namiddags maakten een 700 leden der Duitsohe party uit Wurtemberg hun opnachting by den rijkskanselior In aatwoord op een toespraak door een zyner bewonderaars gehouden daokte de exrijks kanselier voor de huldeblyken hem overal aangeboden waarin hy verklaarde het bewijs te zien dat het getal zijner vrienden grooter is dan het geval zou zijn als de aanvallen waarin hij bloot staat weerklank vonden in de gezindheid van het Duitsohe Tolk te zijnon opzichte In het bijzonder verblijdde hij j ich over de sympathie welke hij bij de ü iitsohe Vrouwen vond Voorts sprak de vorst nog van den thans bestaanden band tussohen Noord en Zuid Ouitschlacd waardoor de mogelijk van een Franschen aanval op bet rijk aanmerkelyk is verminderd Het behoud van den vrede verzekerde hij als het hoofdmotief van de hem betoonde sympathie te beschouwen want hij bad gucn veldslagen geleverd maar geholpen den vrede te behouden De vrede zou ook verder behouden blijven al kookte het in het Westen ook eens over Aan een aanval in het Oosten geloofde hij ziet als slechts d Duitsche diplomatie zoo bekwaam is als zjj zqn kan KEXlMlSGEt MIMG De BUKüEMEESTER van Gouda brengt b g deze tor kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur dor Directe Belastingen enz te Rotterdam op den I3den Juli l 92 is executoir verklaard het Kohier voor de belasting op het Personeel dienstjaar 18 2 93 Wijken K N Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ied r die daarop voorkomt verplicht IS zgnen aanslag op den by de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van Drie Maanden binnen welken de reclames behooreu te worden ingediend GOUDA deu 16 Juli 1892 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN ADVERTENmlw Oeboren ADRIENNE BENBIKTTE GEKABDINA Dochter van M R GABEY WöLCKEN H C GABBY Gouda 14 Juli 1892 Tot onze diepe droefheid overleed heden zacht ea kalm na eene gelukkige echtvereeniging Tan bgna 51 jaren mgne dierbare Echtgenoote en onze lieve Moeder en Behuwdmoeder MABIA FBEDEKICA VBOEG in den ouderdom van ruim 74 jaren G B LALLEMAN G B LALLEMAN Jr N E IJZEBMAN Lallemin M J IJZEltMA N C G VAN EEK r LaLLEHAN J N VAN EEK G H DK GROOT Lalleham Joh S de GROOT 13 Juli 1892 Amsterdam Rotterdam J ieuteersluie Buiksloot Eenige en algemeene kennisgeving ADVERTENTIES in a e Binnen en BuUenlandnohe Couranten worden dadel k opgezonden door het Advertentie Bureau van A BEINKMAN en ZOOM te Gouda Maatschappij tot Exploitatie van StSLSutsspooarweg ez i Goedkoope Reisgelegenheden naar Arnhem Velp de Steeg Dieren Brummen Zntphen en ITïjmegen en terug 1 Eiken Donderdag van af S Juli tot en met 15 September a s Excursietreinen Ie 2e en 3e klasse van den Haag Rotterdam Maas Gouda Amsterdam W P en Utreebt naar Arnhem Velp de Steegf Dieren Brommen Zutphen en Nijmeg en en terugp Beenreis Terugreis den Haag vertr 7 13 i i morg Nijmegen vertr 8 22 8 av 1 Rotterdam MaaS 7 16 Zutphen 0 7 36 S 1 Gouda 7 48 Brummen w 6 54 g 1 Amsterdam W P 7 45 Dieren 0 7 53 1 Utrecht 8 37 0 de Steeg 0 7 22 Arnhem aank 9 34 Velp 0 7 35 Velp 9 56 ƒ Arnhein 0 8 21 de 8teeg 10 04 Dieren 1012 Brummen 10 22 0 1 Zutphen 10 31 0 Nijmegen 10 09 0 11 t 1 1 Is het aantal genomen biljetten te gering dan heelt het vervoer van Amsterdam Rotterdam en den Haag met trein 31 plaats de uren van aankomst blijven echter dezelfde W r Uniforme prijs der biljetten eerste klasse 3 tweede klasse 2 derde klasse 1 50 Biljetten verkrijgbaar den geheelen DINSDAG en s WOENSDAGS tot 12 uur s Middags voor de excursie op den daarop volgenden Donderdag ï e Biljetten zijn alleen geldig voor de aangegeven Treinen 4 Prijzen elk ter waarde van 250010 1000 30 500 40 ƒ 250 enz Prïjs per Lot éo Cents verkr gbaar by alle voorname Boekhtbdelaren en tegen overmaking van het bedrag bg het Comité De LOTERIJ COMMISSIE Scheveningen 6 Juli 1892 340e staatsloterij De TREKKING begint Maandag 18 Juli a Loten en Gedeelten van Loten zyn te bekomen bjj de Collectrice Wed A C Cosijn G OUWE C 9 by de Visebjnarkt Heineken s GERSTE BIER perfl 9 ot per fl 4 et WIENEB EXPORT 15 V 7Vs Specialiteit van Tafelbieren Depot A NORTIER Gouwe C 34 35 Gouda Sndporsdruk van A Bbinkhan zooK De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prfls per drie maanden is 1 25 tranco per post i 1 70 Mzoaderlflke Nommers VIJF OEN TEN De meencling van advertentlön BINNENLAND GOUDA 16 Juli 1892 Bij kon besluit ia de kapt op non activiteit G A van Stoel v ii het wapen der artillerie op pensioen gesteld en het bedrag van het pensioen bepaald op ƒ 1775 sjaars Naar wy vernemen bestaat bij do HeKeliiiRs Commissie ran de Openbare Gymnastiek üitvoering van het Ned Gymn Vorbond Gdwest Zuid Holland en Zeeland het plan om deu Zen dat aan het feest een soiree en ba champctre te verbinden wind en weer dienende Natuurlijk is dit Heen mogelijk wanneer een voldoend aantal kaarten geplaatst worden By bet Donderdag en Vrgdag gehouden admis8ie flx men voor de Kgks hoogere burgerschool alkier zijn tot de Ie klasse toegelaten i C Baars A Herman P A Both P Engelbregt G P Vrets J W van Kampen H D Knook J H Kooyman A J M Spiering J E J VeUlhuyzon K V A Zeiler 1 0 Vorstar Voorwaardelijk 1 Noothoven van Goor C J W Ottolander D C Samsom P Weijjjr W J Can M W lulius Tot de 2e klasse oor enkele lessen A Burgersdij k M W Van Kekera on E M Vormaat Zonder examen voor enkole lessen 4e klasse i Gonda In het geheel ingeschreven voor do Ie kl 27 jongens Hiervan ïijn 11 afgewezen één was niet opgekomen Van de 7 raoisjei ïijn 4 niet toflgolaten De 3 voor do 2e klasse ingeschreven on toegelaten candidaten zijn meisjes Heden werd aan he Gymnasium het eerste toelatings examan gehouden Er haddon zich aaugoraold FEVILLETOIV HAAR VADER Uit fet Frmsch Hef meisje gaf een gil en jlde de trappen op Zij vond de deur der woning open aarzelde n oogenblik maar ging toen binnen Op het portml was niemand Op de teenen trad zij in de eetkamer Niemand Nu vernam zij geschuifel jn de liamer aan den overkant en een kreet die Baar bloed deed verslijven en haar op den drempel als genageld hield oen kreet dk levenslang in ile ziel weerklinkt als de uitdrukkilg van oene smart zooals men te voren niet vermocht te peilen en na dien gil het wanhopigst snikken en steunen waarin menschelijke smart zich ooit heeft geuit Tusschen dit alles door hoorde zy mensehen druk heen en weer loopeo en verscheidene stemmen door elkander Bent u daar doktor Hiefheen Goede GoiJ Gauw gauw I De onderwijzeres wai doodelijk ontsteld niet in staat ee i voet te verzetten zij tastte rondom zich om een steun te zoeken en zag als door een nevel omvergeworpen stoelen op den grond eene gebroken 2 jong6lie len voor de Be kUsse 1 voor de 5e 1 voor de 2e 10 voor de 1 waaronder 3 meisjes Twee meisjes hebben zich eohler teruggetrokken vo o r hrt examen Tot VI toegelaten J J van de Poll Tot V H J M van den Bergh H K Wiert sema beide voorwaardelijk Tot II J G Knottnerus voorwaardelijk Tot I P A Both J Greup P H van Eoedt Dortlaod J de Jong voorw E van Kekem W Korevaar V H van der Palm en D C Torstor Afgewezen 1 oor de 6e klasse doch voorwflir delijk toegelaten vooralle 6e De oommissie ad hoc uit de Prov Staten erkende eenparig blijkens het verslag omtrent het verhandelde in de afdoeliugen dat bij de regeling dor aan Gouda uit ta keeron schadeloosstelling in waterweg tusschen den IJssel en de ringvaart van den Haarlemmerpolder de levensbelangen diier gemeente betrokken zqn maar men betreurde het juist daarom dat de kü iUilen w olke dcx gemeente in billijkheid meer meent te mogen eischen dan Gedep Stat n aanboden niet nauwkeuriger werden gepreciseerd eu meer volledig gemotiveerd dan in de overgalegde stukkou ia gedaan Aangezien echter het erlangen van de vereischte nadere inlichtingen noodzakelijk eenigon tijd zal vorderen kwam do oommissie tot het besluit aan de Staten te ver7 oeken om met hel uitbrengen van rapport tot de aanstaande najaarsbijeenkomst diligent te worden verklaard Met ingang van 13 Juli is tot Agent van Politie dor 3do klasse Donoemd A J van der Berg van Amsterdam Gisteren heeft een piy oon in het Schoenen en Laarzenmagazijn van J P Hessels twee paar niuuwo mausiaatzen weten te bemachtigd door valschelijk op lamp een gescheurd gordijn eene vreeaoUjke verwarring Uit do deur tegenover haar kwam in groote haast de meid met een pak goed over don arm doodsbleek de oiidorwijzerea ziende nep zij Wat een ongelukken liij elkaar Het kind is dood en mijnheer heeft zich van kant witleu maken Eerst toen werd zij op don vloer en de meubels spatten bloed gewaar en op don muur eveneons een bloedvlek met eonije witte haren welke aan het behangsel kleefden Bij du gezicht zonk zij onmachtig neder Toon zij na drie dagen bedlegerig te zijn geweest op school terugkwam verdrongen de onderwijzeressen zich om haar in de wachtkamer en liustormdeu haar met vragen Galli kon geen woord uitbrengen en smeekte dat men haar met rust liet Zij had den mond niet naar den heer Orveggi te vrageil van wien zij alloen wist dat hij nog leefde De hulpondorwijzetes die in hare plaats de begrafenis van Giulia had bijgewoond hatl haar gezegd dat ilo ongelukkige horstollende was van de twee wonden welke hij zich aan voorhoofd on hals had toesobracht ddbr erst getracht te hebben zich het hoofil to en don muur te verbrijzelen on daarna met een sehoermes den hals af te snijden Zij kon zich hierover niet verheugen omdat het haar toescheen dat het beter voor hom ware gowoest te sterven maar tevens omdat zij een flauw voorgevoel had dat zij hem zo wist zelve niet waar of hoe torug zou zion om AD VERTEN TIEN worden geplaatrt van 1 5 Agels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsrnimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt f e geven dat zij voor Balde ring te Beeuwql waren Bij onderzoek is gebleken dat er bedrog en oplichting was gepleegd De oplichter is hoogst waarschijnlijk zekere de K en wordt door de politie deswega vervolgd Uit Hekendorp schrijft men dd 14 Juli Door groote oplettendheid van den machinist H Beerent werd een groot ongeluk voorkomun Du tram die hier om 1 uur van Oudewatur aankomt passeerde juist de stoom TOot Esiafotta 111 an Gouda die zyu passagiors had afgezet Toen ginu ook G Kafius koopman alhior huiswaarts en bevond zich op Ie trambaan iti t bemerkende dat db train in aantocht was De machinist dei ceude dat K wet van de baan zou gaan omdat du vlagïejongeri reed vooruit was en B do bel tot sein gebruikte bleef K toch op de baan zoodat B genoodzaakt was lukte doordien de bekende bocht gepasseerd werd Hoewel nog in aanraking kointnd mut de looomotief kwam K met den schrik vrij Naar men verneemt zullen HH M I ile Koningin en de Koningin Regentes den 4den Vuj u8lU8 a s ler gelegenheid van de opening van hot Merwedekanrf l o a den feesttooht van Vreeswijk naar materdara modejnakün Bij vonnis dor Amsterdamsohe rechtbank van gisteren word lie notaris Bonnerman beklaagd van verduistering en valschheid in geschrifte in zijn qualiteit van notaris gepleegd veroordeeld lot een gevangeiiistraf van twee jareir zonder aftrek der p aeventieve hechtenis In hot Leidsche Dadblad deelt de heer Friedr Florack uit Amsterdam mede dat bij het reinigen van oudo schilderijen een schilderij bloem en vrucht hem opnieuw te zien Iqdon en er zelve misschien in batrokkeo te zullen worden Met dit augstig voorgevoel ging zij naar hare klasse waar al de leerlingen reeds gezeten waren Zij had de hand reeds uitgestoken om do deur ta openen to n stjnd zij plotseling stil zij telde op hare vingers na en oiiistoMe lievig deu vorigen dag was de week verstreken welke Viuini als straf was opgelegd van morgen moest Zij dus terugkomen misschien was zij reetls daar Zij vorwondtrjlo zich hieraan niet eerder gedacht te hebben hoc zwaar zou bet haar vallen met dat kind voor oogen les te even iin dut Giulia gestorven was Haar hart klopte angstig zich geweld aandoende tr d zy haastig de school binnen Maria Yinini zat daar op hare gewone plaats Al de meisjes keken om toen de leerares binnenkwam on zagen haar aati met uitzondering vu Georgisa die haar gftlaat in de handen verborg Maria zat over haar schrift gebogen Op haar gelaat was een zweem van aandDenidg om niet firoefheid te zeggen zichtbaar nochtaa boezemde de eerate aanblik Galli zulk een waeraiu en verontwaardiging in dat zg verbleekte toen zg haar zag die indruk werd nog sterker toen het meisje zonder het hoofd op te haffen de oogen opsloeg en haar doordringend aanzag Met moeit bebeerscbte zg zich en begon lea te geren haar be doende om niet naar de ledige plaats der kleine d ode te zien eu do ontroeriiii ie vurttei on to