Goudsche Courant, maandag 18 juli 1892

GROOTE OPRUIMING a contaot gpedurende de maand Juli van MANTELS STOFFEN en alle VOORRADIGE GOEDEREN tot onbekend LAGE PRUZEIS UAHEf A S3 lioek Kerksteos Q SOÜTUAN EEIM GROOTB PARTM LAPPEIV 1 nstuk van Kembrsndt is eronden de naamteektning en het jaartal 1623 daaronder zyn duidelijk tifbtlMar Hel stuk is 45 cM hoog en 38 oM breed Staten Qeneraal Twmde Kamib Zitting T n Vrgdag IB Juli 1892 De aangehouden artikelen werden spoedig afgehandeld Druk werd edel atteerd bij d ontheffingen over den aanslag van iemand die in den loop van een belastingjaar overlijdt Vooral de heer Ru js trok lich het lot der erfgenamen eens met dergeiyke schuld beladen boedels aan onzes inziens met te vervuur Althans tot een amendement kwam hy uiet Om b j de ontheffingen to blijven met groote meerderheid werd aangenomen een amendement van de rapporteurs dat ten doel had de alinea uit de wet te lichten volgens welke volledige ontheffing wordt verleend als de aangeslagene tgdens z ju vurtrek nog geen twaalf achtereenvolgende maanden in t Kijk heeft vertoefd Over de regeling van het beroep word verder geen debat van beteokenis gevoerd totdat men kwam aan den eed of de verkiariog die ten dotte voor deu raad van beroep van den belaating chuldige kan worden gevorderd Daarin is men blijven steken Er zijn een paar amendementen voorgesteld om aan ingebrachte bezwaren tegemoet te komen Op 2S Mei ji begaf zich de hoofdagent van politie tevens rechercheur H v B vernomen hebbende dat door den drogist W F N te Soheveningen geneeskundige adviezen verstrekt en geneesmiddelen door hem zonder recept van een geneesheer aan de dorpsgsnooten werden verkocht vergezeld vac zijn echtgeaoote naar genoemden heel en deelde hem hoewel hg volkomen gezand was mede dat hij lijdende was aan koorts waarop de drogist hem vroeg of hij geen hinder had van duizeligheid en pijn in de beenen hetgeen door Van B bevestigend word beantwoord Ue drogist beloofde hem daar poedig van af te helpen en gaf hem een flescbje Kina extract dr De Vrij waïiraa Van B drn hem gevraagden pr js van 30 cents betaalde en het fleschje onmiddelijk deponeerde op het bureau van politie te Scheveningen Naar aanlejdiug van deze feiten werd tegen den beer N proces verbaal opgemaakt en diende de zaak voor het Kantongerecht te s Uage Gedaagde was niet vemphenen maar namens hem verscheen mr G A P Bax als gemachtigde In de dagvaarding werd ten laste gelegd lo dat gedaagde op gemelden datnin onbevoej d de geneeskunst had uitgeoefend en 2o dat gedaagde tonder daartoe bevoegd te zijn tegen betaling geneesmiddelen had afgeleverd Na voorlezing van het proces verbaal bet efFende d I verklaring door gedaagde afgelegd voor den Commissaris van Politie te ScheveniDgen en een rapport uitgebracht en gisteren mondeling nog bevestigd en toegelicht door den hier JelUsma apotheker te s Hage achtte de ambtenaar van het Openbaar Ministerie mr Maclaine Pont het in de tweede plaats ten laste gelegde feit met het oog op evengenoemd rapport niet bewezen Gedaagdes schuld aan het in de eerste plaats ten laste gelegde feit meende Z £ A evenwel als vaststaande te mogen beschouwen Het was z i voor een veroordeeling te dier zake niet noodigdat hij het bewijs van meerdere dergelijke door gedaagde hare stem deed beven Neen riep zy na een poos opslaande het is mij niet mogelgk ik kan niet Maria Vininigy kunt in deze klasse niet blijven Gij hadt hierniet terug moeten komen Ik kan de pyniging nte zien niet uitstaan Het meisje dat door hare eerste woorden verschrikt was begon hare boeken bijeen te pakken om heen te gaan hare handen boefden doch langzamerhand kreeg zij hare zelfbeheerschini terug en toen zij klaar was stond zy op en verliet hare bank zij bleef op kleinen afstand voor Galli stilstaan en vroeg haar uitdagend Waarom zendt u mij heen Groote God riep Galli baiten zich Dat vraagt eij mij Hebt gy dan niet begrepen heeft niemand u dan ge Aüd dat ii het zijt dieGiulia Orveggi vermoord hebt Dat is niet zoo I antwoordde zij mot klem rood wnrde de van woede Niemand heeft dal gezegd Hel is oen groote onrechtvaardigheid dal teleggen riet is de waarheid gilde de onderwijzeres die u voor uw leven ongelukkig moest maken O God Is het mogelijk dat er zoo n wezen bestaat S ireeV ten minste een woord van berouw laat ereen traan in uwe oogen komen toon dat gij eengreintje menschelijk gevoel bezit Zie ik bedreig uniet ik bid u voor uw eigen wolzyn heb medelijden met u zelve gepleegde feiten leverde Met het oog op het ernstig karakter dat het bewezen feit volgent Z E A droeg vordterüe hy een boete van SS Mr G A P Bax trachtte aan te toonen dat niet alleen het tweede maar ook het eerste ten laste gelegde feit niet bewezen was want dat gedaagde het fleschje kinaeitraot dr De Vry dat niet eens onder de aangeduide middelen waarvan de verkoop door onbevoegden is verboden voorkwam door beklaagde uitsluitend als drogist was verkocht en niet na voorafgaand geneeskundig onderzoek zoodat van een ongeoorloofd uitoefenen der geneeskunde in casu geen sprake kon tijn Hetgeen door den Ambtenaar van het Openbaar Ministerie was gezegd omtrent de strafwaardigheid in verband met het plegen van een of meerdere feiten werd door Z Ë G gerefuteerd met een beroep op een conclusie van mr Gregory Advocaatgeneraal by dbn Hoogen Kaad Z Ë G zag dan ook met vertrouwen de vrijspraak van gedaagde tegemoet en wees er ten slotte alleen nog op dat in ieder geval de zwaarte der gevorderde straf niet in verhouding stoud t t den aard van het gepleegde feil dat i i niet anders was dan een daad van mensohliavendheid UiUpraak 21 Juli Niet mogelyk met eenige zekerheid op te geven hoeveel menschen er omgekomen zyn by de ontzettende ramp die te Saint Gervais door de aardstorting heeft plaats gehad De registers van de badinrichting zgn wel teruggevonden maar zy zyn onleesbaar Men weet alleen dat Maandag een honderd baders het middagmaal aan de badinrichting gebruikt hebben en van dozen zgn slechu 25 in leven gebleven Men rekent voorts dat een 40 menschen behooreude tot het bedienend personeel en even zooveel boeren uit den omtrok het leven by de ramp verloren hebben Dit zou reeds 155 dooden aanwyzen De Arve spoelt nog by voortduring lyken aan Vele er van zyn zoo deerlijk verminkt dat zij onherkenbaar zijn Zoo is hel lyk eener vrouw aangej poeld waaraan bet hoofd en de beeneu oiilbreken Het hoofd van een aoiler lyk is verpletterd Ook hier hebben er gelyk gowoonlyk bij rampen die dood en verderf verspreiden wonderdadige reddingen plaats gehad Een inwoner van Geneve die zich in dien verschrikkelyken nacht te Saint Gervais bevond hoorde eeu vraeselyk geraas gelyk aan dat zegt hy dat ontstaan moet als een cycloon voorbytrekl Het huis waarin hij overnachtte scheen tüsdoor eene aardbeving te schudden In allerijl trok hij eenige kloederen an en stak het hoofd door eenvenster Op het eerste oogenblik kon hij zich geen rekenschap geven van hetgeen er gaande was Hy hoorde hot water klotsen dat brokken rotssteen medevoerde eu in de bergen neerploffen Hij vlnohitedoor het dak üiit vond hy ene dame gewikkeld in een beddelaken Door schier bovenmenscbelyke inspanning gelukte het hem de dame het dak derkapel en vervolgens een der rotewandon te doenbereiken waar hy zelf zich ook had geborgen Beiden waren gered Ken jeugdige kapper van de badinrichting waarvan de telegraaf reeds gewag heeft gemaakt heeft zich vooral onderscheiden door onvorsaagdheid en tegenwoordigheid van geest Verscheidene prr nen danken hem hun levensbehoud Ëene Engelsche dame bol donderend geraas ver I Bij deze woorden boog het meisje het hoofd en I hel scheen dat hare oogen vochtig werden dat hare lippen zich bewogen alsof zij sproken wilde dit gaf de onderwijzeres hoop zij stond op vatte het kind bij den arm en haar voor de iedige plaats van Giulia I brengende sprak zij Zie ttei u voor dal het arme kind daar nog zat geef gehoor aan eene goe lo opwelling zij heeft u vergeven vraag haar vergiffenis Het meisje vestigde hare groote oogen op de bank zij scheen te aarzelen Zeg een enkel woord ging de onderwijzeres I voort Vergeef mij Giulia en ieder zal u vergeven I Onder den indruk harer diepe ontroering schudde zyj haar doch zich losrukkende gitde het meisje terwyl zij het hoofd in den nek wierp Neen ik vraag geen vergiffenis want ik heb guene schuld I Ik kon niet weten het is genoeg laat my gaan Stom van verbazing staarde Galli haar aan Ten laatste bracht zij met heescho stem uil Ga en sloeg de beide handen voor hut gelaat De geheelo klasse was aangedaan door hel voorgevallene en brak in een langen snik uit Op hotzeifde oogenblik dat Maria Vinini zich verwijderde tr d de ilirectrice statig als imme de school binnen Bij den eersten oogopslag giste zij wat hier was voorgevalltn Do onderwijzeres deelde haar in groote opgewondenheid bot gebeurde in een paar woorden raede U ziet besloot zij met trillende slem Hat nemende waarvan de oorzaak haar natuurlijk onbekend was stond op sloot met eene koelblae ligheid waarover men zich niet genoeg verbazen kan hare deur kleedde zich en begon een brief te schryven om afscheid van hare familie te nemen Als door een wonder bleof dat gedeelte der badinrichting overeind staan en de dame behield het leven Een persoon die gered is heeft verklaard zich niets te herinneren van hetgeen er voorgevallen is De Arve eu andere wateren ziet men tafels stoele enz ook kerksioraden medevoeren te midden van lijken In den geheelen omtrok heerscht de diepste verslagenheid Er wordt niets gespaard om waar het mogelyk is redding aan te brengen De redacteur van de Jatabodt de beer Terstaeg sohryft In h t Bat Hbld van 2 8 én 8 Juni komen artikoien voor van den redacteur mr Haakman en van P F die de strekking hebben aan te toonen dat de heer Bolland uit zijne betrekking van leeraar in de Engelsche taal aan de hoogere burgerschool te Batavia behoort te worden outslagon omdat hy opstellen sohryft over theologische onderwerpen waarin hij historische kritiek op do bijbelboeken toepast Tegen die strekking wensoh ik met een enkel woord op te komen Wanneer de heer Bolland zijne beschouwingen over het Johauuesevangelie door zijne leerlingen in het Engelsch liet vertalen zou men daartegen bezwaar kunnen hebben maar uu hij by zijn taalonderwys geen andere den de gewone hulpmiddelen gebruikt mag men hom als leeraar niet ougesohikt verklaren omdat hy do wording der bybelboeken bestudeert glCueipp te Kleef even over de Nederlandsohe grenzen is gevolgd door Kneipp te Heerlen op Nederlandsch gebied De heer F B oud lid van den Bredasohen gemeenteraad dia ton vorigen jare bij den echten Kneipgj Worishofec een kuur heeft meegemaakt en dat thans te Heerlen doet schryft dat de inrichting daar in het klooster der Pinsbroeders voel béter is dan die in het Boiersohe dorpje Zekere broeder Aloysius die vyf maanden onder Kneipp zelf heeft gestudeerd en een getaigschrifl daarvan bezit moet in de toepassing der methode ió6 bedreven zgn dat zyn leermeester zelf de Nederlandsohe patiënten naar hem vorwyst De heer B zegt o a Vlies gaat hier zeer ordolyk toe Van s morgens acht tot elf uur en s namiddags van twee tot vier uur kan men broeder Aloysius spreken Da wateraanwendiugen beginnen om halfnegon en duren tot twaalf uur s middags en s namiddags van lialfdrie tot vijf uur Die zoogenaamde OOue worden naar t voorschrift van br Aloysius gegeven door eerw broeden voor heeren en eerw zusters voor dames met die angstvallige zorgvuldigheid welke men alleen van menschen kan verwachten die uit liefde tot God zich aan de rerzorgin hunner lijdende natuurgenooten bobben toegewijd De badiuriohtiog is ook veel beter dan in Wörishofen en laat niets te wenschen En wat de omgeving van Heerlen betreft die stelt met haar prachtig en too afwisselend natuurschoon de omstreken van Wöriahoveo ver in de schaduw Een der laatste nieuwigbedon is een electritoh toestel ter bestrijding van den overlast van iniecter ik dit kind niet in myne klasse houden kan Ik spreek niét eens van wat er onzedelijks onwelvoegelijks in zou zijn Ik zeg alloen dat het my onmogelyk is De directrice zag Maria Vinini aan en scheen iets op de lippen te hebben doch haar gskoud gelaat hare geroellooze oogen ziende zweeg zij en scheen met tichzalve te rade te gaan Zij wenkte de leerares en het meisje mol haar te komen en toen zij in hel voorhuis waren riep zij de huishoudster en gaf haar bevel Maria naar huis te begeleiden die met opgeheven hoofd de mooie vlecht op den rug heen en weder zwaaiende met de hakken kleppende henenging Zich daarna tol de leerares endende legde zy met zorgvnldiif gekozen bewoordingen hare bezwaren T09r haar bloot Zy had om de waarheid te zoggen fi zelve moeten voorzien Maar het was een nieuw een moeilijk geval Men kon een l ind niet van school wegzenden omdat hel geen berouw toonde over hetgeen hol had misdaan Ho zou die handelwijze door den Raad beoordeeld worden indien de vader van het kind een beklag indiende Hoe kan ik aan de zaak publiciteit geven zonder aanstoot te geven Het is eene zoo teere ingewikkeldequaestie Zijt gij uw boekje niei een beetje te buiten gegaan O neen dat dunkt mij niet antwoordde Galli met vuur ik heb naar do slem van mijn hart en geweten gehandeld ik neem alle schuld op mij è fTordl vermlgd Het bestaat uit een booglamp omringd door een net i van fijn platinadraad De electrisohe stroom loopt door dit net en maakt het wel zeer warm maar niet gloeiend Do insecten doot het licht aangetrokken en de draden niet ziende worden bij de geringste aanraking verbrand Het gtheel is omgeven door een net met groote mazen om de vogels to beletten dit ook voor hen gevaarlijke instrument te naderen Bij de proeven heeft het instrument voldaan in zeer weinig tijd werden groote hoeveelheden nachtvlinders enz gedood Zonder twijfel zal dit apparaat in bosscheu on aanplantingen die door zekere insecten verwoest worden belaugryke diensten kunnen bewijzen Buitenlandsch üverzlcht Tot dusver zijn in iroot Britannie gekozen 258 conservatieven 48 unionisten 260 Gladstonianen 8 ParoelliatOE Bil anli Piirnollisteü De conservatieven winnen 16 de uiiio iisten 7 do Gladstonianen 73 zetels üe Franaohou hebben met hun eigen talent h t nationale feest go iord Ongelukkon van anarchistischon of andoren aard bobben daarbij niet plaats gehad Daar do Kamers naar huis zgn rust de politiek Verschillende bladen levoruu nug minder aangename coinmeularpn op hel besluit van d Ministors om to blijven toen hun collega Cavaign c in de minderheid bleef De nieuwe Ministor van Marino Burdeau is eenman van 40 jaar die indertyd een der beste leerlingen van de Ecolo Normale was In de parlementaire kringrn heeft hij zich roods tot den eurelen rang welen op to werke i ofschoon hij eerst sedertkort zich daaraan wijdt Hij heeft eeu groote werkkracht 011 IS eeu goed redenaar Als vicj prosideuc der Kamer heeft iSurileau zich veler sympathie verworven Burdeau werd wegens den moed dien hij in den laatslen oorlog betoonde gedecoreerd met het kruis dor Ecolo Normale i De toestand van hot Spaausche ministerie Canovas wordt voortdurend moeilijker In do Cortez heeft het conservatieve ministeno mei den hovigen tegenstand der liberalen te kampen die zich tegen de verbooging der spoorwogvracbien verzetten Do mi nisterpresident heeft verklaard de zitting nijl te willen verdragen vódr de regeeringsvoorslollen die daarop botrokkiiig hebben zyn aangenomon eu a iugezien de oppositie van geen wijkei weel en baar abstructionisroo voortzet dreigt de zitting ondanks de hevige hitte tot in hel uueiodigo te zullen voortduren De ontevredenheid in t land vermeerdert Op versohillende plaatsen hebben betoogingen plaats gehad aio soms zelfs met ongeregeldheden gepaard gingen Te Bilbao en elders is het ongunstig Te Selva is een oproer uitgebroken de politie werd gevangen gezet on de burgemeester op do vlucht gedreven De katholieke bisschoppon van Pruisen zullen 18 Augustus a s een vergadering houden te Fulda eu i de quaestie omtrent de houding welke de clericale partij ten opzichte van do regeering zal innemen zal dan worden behandeld De vriondelijko ea bijna gedienstige houding welke h t Vaticoon logonover Frankryk eu Rusland inneemt en de hevige aanvallen van pauselijke bladen op bet drievoudig verbond maken dat menig katholiek in Duitsobland bedenkelijk het hoofd schudt De heer Von Schorlemer Alst een der leiders van het Centrum heeft liet geaarzeld te protesteeren tegen elke poging vanden Heiligen Stoel om de Duitscho katholieken hun siaatkundige plichten voor te schrijven en dr Lieber die nog slechts 6 weken geleden hevige verwi ton rioble tegen de regeering wegens het intrekken van het schoolwetontwerp hooft by gelegenheid van Bismarck s reis verklaard dat bot do plicht van het centrum is den keizer en den togonwoordigen rykskauselier te steunen Men heeft nog zeer onaangename herinneringen aan den ÜuUurkampf en die herinneringen zyn oor Bismarck sjateren pelgrimstocht unaar Canossa met uitgenisohl Dil zal niet weinig bygedrogen hebben om de clericale parlij do zijde der rogeering te doen kiezen De clericale parlij sluit zich echter ook daa om bij de regoering aan omdat bare vaderlundali fde zich door de vriendelijkheid van het Valicaan ten opzichte der oostelijke eu westelijke vijanden van Duitsohland gekreukt acht IWOE2SONDEN Mynheer de Bedacteur Naar ous van veracliilleude zijden bleek verkeeren vele HH Kunstlievende Leden onzer Voreeniging in de meening dat het Diploma van het Lidmaatschap van Excelsior hun toegang zal verschaffen tot de aans anodo Gymnaatiekfeoston te Gouda Om bailoelde Hoeren toleurstelling te besparen berichten wjj bij dezen dat die feosten volstrekt niet van Ex j celsior uitgaan doch geheel geregeld worden door do feestcommissie die zich op verzoek van het Gewest Zuid Holland en Zeeland van het Ned Gymn Verbond gevormd heeft Do gewone jaaruitvoering van Exoolsior is door de vele drukten der Gen uitv slechts eenige maanden verschoven U Mijnheer de Eedacteur dankzeggende voor de plaatsing hebben wij de eer te zijn Het Bestuur der G V Excelsior Namens hen C J VERSCHOOR Ponuingmeoster BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen tor kennis van de Ingezetenen dat de rekening vau de Inkomsten en Uitgaven dor Gemeente ovewhet dieustjaar 1891 gedurende veertien dagen de Bon en Feestdagen uitgezonderd op do Secretarie tei Sozing van een ieder is nedergelogd van dos morgens ten tien tot dos na iiiddags ten een ure terwijl bovendien tegen betaling van kosten afschrift dier rekeningii kan worden verkrogen Guudai 15 Juli 1892 Burgomeestei en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN De Secretaris BROUWER Kleinhandel Id Sterken Drank BURGEMEESTEE on WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Augustus 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen van de navolgende porsoon een verzoekschrift waarbij vergunning wordt gevraagd om in de bij haren naam vermelde localiteit sterken drank in het klein te mogen verkoopen als Naam van de Verzoekster Aanduiding dor loialiteit Ca Ha Ja Krabbe Kattensingol Q No 95 Gouda 16 Juni 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEEGEN I 1ZEND00RN Do Secretaris EBOUWEE Burgerlijke Stand GEBOREN 13 Juli Jacob ouders F Cozak en J W van der Heij 14 Adrionne Henriotto Gorardino ouders H Gj Q fy eu M R Woleken OVERLEDEN 18 JTkA C van Harten 67 j 14 S J U Baniiia mrJijlm ONDEHTEOUWDiÜK uli J Wiezer 24 j en C C do Knegt 25 JT 6 Erwich 27 j on J M Bosman jfö j W W du Jong te Ede 40 j en A M Vetter 88 j W H Posthumus te Utrecht 34 j en M J Goslel 31 j C J van Leeuwen 50 j on A C van Gouderen 50 j T de Jong 49 j eü P F Visser 33 j Heden herdenken PIETER JOHANNES REVET JOHANNA CATHARINA PRINS KUNNK ADVERTENTmN Tot onze diepe droefheid orerleed heden zacht en kalm na eene gelukkige echtTereenigiog van bgna 51 jaren m ne dierbare Echigenoote en onze liere Moeder en Behuwdmoeder MARIA FBBDEKICA VROEU in den ouderdom van ruim 74 jaren G B LALLEMAN 6 B LALLEMAN Jr N E IJZEBMAN Lallbma M J IJZERMAN C G YiN EEK Lallbmak J N TA BEK G H DK grootLal EUAN Joh S dk GROOT Amsterdam i Rolterdam 3 j j ggg Nteuweralui8 Buikêloot Eenige en algemeens kennugeving Firma J VVKLTER Magazijn van COBSËÏÏEN OlERGOEDEREN WOLLEN en KA TOENEN g ezoodheids Corseto Stalhoudeliij B deze bericht ik aau mgne geachte Begunstigers en Stadgenooten dat ik sedert 1 MEI alleen de Ötalhouderg op de LANGE TIENDEWEG D 40 en wel met dezelfde gver en op dezeltde voet Hopende het vertrouwen sinds 12 jaren genoten mg steeds waardig te maken blgf ik Achtend UEd Dw Dienaar F H WEÜRMAIX MARKT A 68 GOUDA Specialiteit in Heeren Mode en Sport Artii elen Groote keuze in Engelsche en Schotsche Stoffen Abonnement ï 9S per jaar Het eerste jaar een COSTUÜM twee PANTALONS en een DEMI SAISON Het tweede jaar een COSTÜUM twee PANTALONS en een WINTERJAS Men behoudt de Kteedingatukken ea betaalt per kwartaal vooruit Wenscht men het eerste jaar de WINTER JAS en het tweede jaar DEMI SAISON dan betaalt men fl 100 het eerste jaar en het tweede jaar 90 Gulden Stalen worden aan huis bezorgd Natuurwollen Ondergoederen Systeem Prof JAEGER W P JAULÜS I Marchand Tailleur Markt A 68 Gouda