Goudsche Courant, dinsdag 19 juli 1892

Dinsdag 19 im NO 4888 189d GOUDSGHE COURANT en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ik De maeadlngffan idterwntièn kan geschieden tot eèt uur des namiddags van den dag der uitgave ut pi D SAMSOM GOUDA Wefyens vergcevorderd Saisoen worden van al heden ALLE ARTIKELEN als COSTUMES MAHTELS JAPOUSTOFPEir m tot zeer lag e prijzen I O F OE E5 CT IIM P Van af AAMpA mm OPRDlHIlllfi in liet Schoeien en Laarien Ma zïjtL KORTE GROEmiVpAAM VAN EENE P4RTÏ 1 SPOTPRIJZEN é VAN TOi GERLOO ZÜIVEUK FRAi SCHK WIJi EIN De bekende BORDEAUX a 27 per 48 Flesschen met accijns franco buis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en balf ankera belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouüa Eeiug Depat van Reyaw it s Boonekam p Elizter De versekeringS Bank aKosmos biedt iedere tegemoetkoming aan welke van eene solide LeTeosTerzekariag Moatschappg slechts kan Terwacbt worden Uaaronder behooren o a a UK PREMIE is lager gesteld dan bij andere binnen en baitenlandgche Maatschappi en 6 OORLOGÖBISICO tegen matige verhooging der premie c CORPülUriEVEUZEKE RING met bgzoudere voordeelen d RKIS en VEUBLIJFK181CÜ naar en in Oost of West lndië tegen kleine vermeerdering van premie voor Tarief III voor hoogstens 15 jaar tot ƒ 10 000 geen Extra premie e De veraekerden betalen vaste premiën gedurende den beelen tfld der verzekering en kunnen nimmer tot betaling van hoogere premie dan de eenmaal vastgestelde worden aangemaand Polissen welke ó jaar van kracht geweest ziJB worden door de Bank tegen vergoeding van hoogstens hunner reservewaarde temggèkocht Tot hetzelfde bedrag worden op zulke Polissen voorschottiin verstrekt g Mocht de verzekerde niet meer in staat zijn zijne premiën te betalen dan kan een nieuwe Polis zonder premiebetaling verstrekt worden en geldt dan het volle bedrag der reserve als eene storting in ééns voor die verzekering De uitbetaling van het verzekerd bedrag heeft stipt op dep vervaldag plaats i De verzekerden voor eea bedrag van 1800 en hooger verzekerd deelen in dt Winst in 1890 7 pCt der jaarpremie j Bg elke verzekering wordt de strengste geheimhouding in acht genomen k De onkosten voor P0L16 en ZEGELGELDEN alsmede die voor het geneeskundig onderzoek worden door de Maatschappg gedragen Prospectussen en inlichtingen verstrekken gaarne de Heer E KOK Azn Kleiweg Gouda en de Inspecteur voor Zuid Holland en Zeeland J H BIJNLNG Zoutmanstraat 27 te Gravenhage CACAO üDovertro ffen KWA LITEIT Alom verkrijgbaar in bussen van ƒ 160 ƒ 0 85 en J 0 45 RROOTES Westzaan U Atv V a AIW opgericlil 182S Gouda Snelperadruk van A Brinkman zoon tegen veel vermin4i4rde Pr s van HEBRENl DASSEN LAVAlpiERES HANDSCHOBNEN en KINDEBpEZELAARS enz HEBMAyS Spieringstraat F No 18 Ambachtsfibd Vereeniglng Ontvan m een Party Qélderi ciy Hammetjes an 8 12 pond jjj jy 0 45 per 5 pn s 340e Éaatslptirij éDe T R E K R HG llUint ndagA8 mW Ijot j n GedeallWn van L n in te bekomen wAp Collectrice rWEy 9 ijM vi chi4arijt t e v MMghH ÜEjMis L JL i 4 i é Hainènie liai il A m Gro M portceringrjl TPQNNBN D Ühemises Pantalons D FLANELLEN ROKKE Uitstekende afwerkin ËJ tra Collectie voor Uitzetten SCHEI K Zn STALHOUDERIJ tegenover het Station van de Staataspoor Cxa Toetli Stxaat Nette RIJTUIGEN makke PAARDEN soliede Bediening billflk Tarief AanlieveUnd J BOTH N B Tengerieve van mgne Clientèlen in de stad kunnen orders gemakheidshalve worden bezorgd b den winkelier C Zuldam Korte Groenentlnal die voor eene directe uitvoering zal zorg dragen AGENTEN of STILLE MEDEWERKERS gevraagd tot t afsluiten van Jirand en Lerensversekeringposten voor een der grootste Maatschappgen tegen hooge provisie Adres francobrieven motto Assurantie aan het Bureel vandit Blad Onovertretbaar van sterkte en gem akkelgkhei d is de ZWART of BBUIN LINNEN HUIS of TUINPANTOFFEL van 80 ets 90 ets en 1 25 BACKER S Bazar GOUDA Men neme proef en overtnige zich FRANSCHE en Barcelona Brandewïjii bij M J DE GRAAF Nieuws il i 1 f 0 uitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen Da prfli per drie njaanden ii 1 25 franco per poit 1 70 lfcoade löke Nomfnén VtjF pE p iN E i ++ BINNENLAND i GOUDA 18 Juli 189 Op het iertal voor Predikant by de EerooDstraot fche Gemeente alhier zyn alphabetisch geplaatst do ik G Bosman te Pelft A K E Uorat te Loflhem A H Huinine te Oude wetering en J Hooikaas Jr Proponent Ie Leiden Van de goedkoopo reisgelegenbeid des Zondags om voor verminderd tarief naar den Haag te gaan maakten gisteren 587 personen gebruik Moj Brand van Straaten is benoemd tot onderwijnres te Willige Langerak In eene gisteren gehouden Vergadering van de öoudsohe Coöperatieve Broodhakkerg is tot Commissaris van toezicht lienoemd de lieer W A van Dongen Bolding in de plaats van den heer G Schuilemaker die bedankt had Ten behoeve van het te stichten R C Weeshuis alhier zal eene liefdadigheids lo erij worden gehouden voor welke loterij de pryzan van voorstanders dier stichting worden ingewacht en de loten tegen 60 et verkrijgbaar worden gesteld De vereischte Koninklijke en Kerkelijke goedkeu ringen zijn reeds verleend Vermoedelgk zal binnen een maand de aanbesteding van dat iresticht pUints he ben althans de teekening van den heer C P W Dessing alhier heeft de goedkeuring boven die van zijn collega te Amsterdam verworven Zooals bekend is zal het Weeshuis worden gebouwd op de Gouwe waar voorheen het Vlaamsch linnenhuis was gevestigd FEVILtETOX HAAR VADER ÜU het Frameh Welke de gevolgen ook mogen zijn ik zal er mij in schikken als ik maar niet meer in bijzijn van dat wicht les behoef te geven ik walg er van al kostte het mü mijne plaats ik lijd nog liever kou en gebrek I Deze woorden gingen van eene trotsche heftige hoofdbeweging vergezeld het meisje scheen grooter en schooner dan zij ooit geweest was Dit was juist de verklaring welke ik van u verlangde eide de directrice die niet kon nalaten haar met een bewonderonden blik aan te zien Mot een statig haudgebaar gaf zij haar te kennen dat 2 j naar hare klasse terug kon keeran De moeielijkheid loste zich onvooraens van zelf op De heer Vinini besbot na het gebeurde Maria van school te uemen en deelde zulks dienselfden dag in hoogdravenden stijl aan de directrice mede Dit schrijven was een mengsel van bedekte grofheden ondubbelzinnige vleierijen welke ondanks de doorzichtige ongerijmdheid de dame zand in de oogen Naar de Zatfensche Courant erneomt zou bij do directie dier Staatsspoorweg maataohappij het voornemen bestaan om mot den winteiditinst op 1 October a 8 het perronkaartenstelsel af te schaffen t I De hik heeft een plaat gewqd aan de vacantia I Goddank ik ben ze voor vijf weken kwijt zegt de onderwijzer zich in de handen wrjvende Goode God wat moet ik vijf weken lang metde kinderen doen zucht de moeder Men leest in de Stoompoit Ter voorkoming van het ongerief in onze zakken door den sleutelbos reroorzaakt wordt door een Franachman den heer Ch Duny 48 me des Acacias Parijs de clé diamant vervaardigd Voor deze vinding werd hij tweemaal bekroond eerst met de zilveren medaille op de Fransohe Exposition du Travail daarna met de gouden medaille op de tentoonstelling te Nice De clé diamant past op flke door den heer Deny vervaardigde reeks sloten zoowel op die voor hekken als op die voor stal voor en kamerdeuren sloten voor koffers valiezen enz enz Deze sloten zijn voor dieven onopensleekbaar zg zijn van phosphortirons vervaardigd en daardoor buitengewoon sterk De sleutel hoewel klein want die weegt slechts 15 gram is geheel van staal en heeft alzoo eon groot weerstandsvermogen Zeer natuurlijk als men het bezwaar deed gelden dal ingeval men één clé diamant liet maken die op alle sloten past aan het dienstdoend personeel dat allicht eens ergens toegang moet verkrijgen d gelegenheid zou worden opengesteld om ook meubels b V den lessenaar van den heer des huizes te openen Dit bsiwaar verdwijnt als men twee afzonderlijke reeksen sloton Deny neemt één roeks ten dienste van de deuren w iarraede het diens persoiieel te maken heeft een andere af onderlijke reeks ten dienste van strooidon want deze kolossale Minerva was lang niet zoo ongevoelig als zij scheen Zij liet don brieften minste aan Galli lezen die er uu opmaakte dat de heer Viuini op deze wijze alle opspraak wUdo oorkomen ler wille van mevrouw Orveggi met wie hij op goeden voet moest staan Dankbaar over deze oplossing keerde zij naar school terug doch zij kon de vrees niet van zich afzetten dat de treurige geschiedenis nog niet ten einde was Zij werd steeds vervolgd door bet beeld van dien ongelukkigen man van wicu zij niets naders wist en aan wien zij niet kon denken zonder dat haar eene rilling door de leden voer Op een regendag kwam zij onder de galerij van den Corso Vinzaglio mevrouw Orveggi tegen in een smaakvol rouw toilet zij gevoelde dat al het bloed uit hare wangen week terwgl haar gelaat do diepste minachting verried doch gene wierp slechts een schuiiisclien blik op haar beslikt kleedje en ging haar trots voorbij Uiterlijk was zij niet veranderd doch wat Galli het meest ergorde was dat oen zeker iets in hare persoon haar toonde dat zij zelfs ijdel was op hare nieuwe nwarto kleeren Eenige dagen verliepen toen haar door de huisbewaarster die de portierster van het huis waar do Orveggi s woonden gesproken had ter oore kwam dat de ongelukkige man hersteld was en voor eenigen tijd Turyn had verlaten Dit bericht gaf haar rust daarentegen hoorde zg raot bezorgdheid dot de AD VERTEN TIEN worden geplaattt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regd meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt zich zelf d w z voor zich een enkelen sleutel welks toegang geeft tot schrijftafellade kantoorlessenaar koffer valies enz alzoo een gewicht van 15 gram in den zak in plaats van den hinderlijken bos sleutels Dó sloten met clé diamant vonden reeds hun weg te Parijs in hot departement van posterijen en telogniphie het Stadhuis de Groote Opera het theatre van de Porto St Mtrtin het hStelCftnti nental enz Onder het opschrift Erfooms en erftantas sohrjjft het Sociaal Weekblad De bladen bevatten onlangs het berioht dat te Oudeschoot eene dame bij testamentaire beschikking eeiiige legaten in vruchtgebruik heeft gemaakt maar overigens haar groot vermogen tot een atichfing bestemd Vele vereenigingen ontvangen legaten van meer of minder belang maar dat een geheel vermogen aan een vereeniging zonder kerkelijke kleur ten deel valt behoort tot de uitzonderingen En dit is voor de pubUdce uak maar al te zrer te betreuren Vereenigingen zouden zooveel kunnen uitrichten maar zijn tot zoo weinig in staat omdat zij geene andere inkomsten hebben dan jaarlijksche bijdragen dia gewoonlijk uiterst traag vlooien De renten van een enkele erfenis van een paar ton zouden het budget van menige vereeniging twee drie viermaal zoo groot doen zijn En hoevelen die kinderen noch ouders en evenmin andere betrekkingen bezitten waarvoor zij bijzonder voel gevoelen laten zulk een kapitaal na Het is inderdaad opmerkelijk hoe zeer op het gebied van erdatipg de meusch heden ton dage zijn gewone natuur verloochent Tal van bezitters missobieii zelfs de groote meerderheid maken te veel testamentaire beschikkingen on spreken te veel wenachen lot hug erfgenamen uit over de w jzo waarop zij gaarne eenigo regelin zouden zien getroffen dan vrouw van den sjouwer in die buurt werkhuizen had en haarfijn wist wat daar omging Zekeren morgen wachtte deie Galli in kennelijkan staat van dronkenschap op en ua de leerares naar het gedrag van haar dochtertje gevraagd te hebben vertelde zij haar dat zij het den vorigen avond geducht mot haren man aan den stok had gehad en beroemde zich er op hem den baas to zijn geweest Vervolgens roorilo zij op roaewarigen toon het onderwerp van Giulia s dood aan en vertelde dat de ouders van elkaar geseheiden waren Zij was op de hoogte van alle bijzonderheden Na een vreeselijl tooneel waar hij zich gelgk een tijger op zijne vrouw geworpen had was hg Turijn ontvloden toen hij eenigu dagen later terugkeerde vond hij het huis ledig en verlaten zijne vrouw had op alles beslag gelegd zelfs op de kleederen en kleinigheden die aan het kind hadden toebt jord en men wist niet wat er van haar geworden u s Toen had hij eene gemeubileerde kamer in de Boekdrukkersstraat gehuurd waar hij zich drie dagen lang had opgesloten en dag en nacht zóó aanging dat men hot snikken op de trap kon hnoren Daarna bad hg Turijn andermaal verlaten Arme vader armi man herhaalde zij terwijl fii liet kind met rukken mee Toorttiok om da leerares bij te houden die in hare aandoening en pas verhaastte Zoodra ik hem zie tal ik hem zeggen hoe gek mgne Goorgina op zgn dochtertje was en dat ze er zicli niet over heen kan zetten