Goudsche Courant, dinsdag 19 juli 1892

1 afgescheiden Het resultaat ia dua eene bepaalde filtratie Da gevolgen hiervan zijn van veel gewicht Do onderzoekingen van den beer Viallanes toonen aan dat niet alle schelpdieren die eigenschap in dezelfde mate bezitten Do mossels filtreeren in denzelfden tijd driemaal zooveel water als eau Fransche oester en de Portugeesche oester bijna zesmaal zooveel Deze bemerking verklaart waarom Fransche oosters vaak te gronde gaan terwijl men geen enkele ziekteoorzaak heeft kunnen opsporen Het verwijderen der mossels en der Portugeesche oesters uit de banken der Fransche oesters is als van zelf aangewezen als het geneesmiddel voor dat kwaad Die nederige dierea vervullen dus een niet onbelangrgke rol in de natuur Daar die schelpdieren beter dan andere zeedieren een verwisseling van zoutgehalte kunnen verdragen treft men ze vaak in enorme kolonies aan op de grenzen waar zee en zoetwater samenvloeien Zij vormen daar gaduohta grensscheidingen die het water der rivieren filtreeren voor het zich in den oceaan stort dat z j niet biykbaar da neiging betitteii om na hM dood nog at voort te regeeren Zg zouden zieh dit voorrecht voor altijd kunnen verzekeren door hun vermogen tot een stichting te maken of wat met bet oog op het overgroote getal reeds bestaande vereeuigingen nog beter ware door hun geld onder zekere voorwaarden en desverlangd onder den naam van den erflater als afzonderlek fonds aan een gevestigde Tereeniging na te laten Personen die men gaarne zou willen bedenken behoefden daaronder niet te lyden daar hun levenslang vruchtgebruik zou kunnen worden gegeven Maar neen soms wensoht men bepaald n overigens getroost men zich geduldig de rol van erfoom of erftante een type dat gelijk bekend is na den dood spreekwoordelijk weinig wordt betreurd en gewoonlijk bijna dadelijk vergeten is In dezen tijd van cholara vrees herinnert de ffiener Allg Zat welke vreeselijke gevolgen overmatige angst soms kan hebben en vertelt daarvan de volgende oude Ooslersche legende die onlangs de Perzische consul generaal Risa Khau te Tiflis tot leering van allen vertelde Een moUah reed op zijn ezel naar de stad toen hij plotseling een schrik aanjagende gestalte die eveneens da richting naar de stad volgde opmerkte Sprakeloos van schrik verloor de wijze priester bijna het bewustzijn maar eindelijk vatte hij moed en riep hij de spookgestalte aan Wie zijt gij en waar wilt gij heen vroeg hij Het spook boog eerbiedig an antwoordde Ik ben de cholera God zandt mij naar de ttad om alle zondaars te verderven r Kn hoeveel zondaars zijn wel in de stad vroeg de mollah Vijfhonderd Hoor dan eens zeido do mollah zweer mij dan dat gij ook werkelyk alleen deze 600 offera zult eiscben Het spook deed dezen eed en de mollah nam hem toen mede op zijn ezel en bracht hem zalf in de stad Daar namen beiden afscheid nadat het pook eerst den eed nog eens had herhaald Toon de mollah eenigen tgd daarna weder in de stad kwam vroeg hg hoeveel inwonen aan de cholera waren gestorven Drie duizend antwoordde man hem O gij ellendig spook riep toen da priester gij hebt mg dus toch bedrogen Kn toen hij hem wederom onderweg ontkoette deed hij het spook de heftigste verwijten Het s ook achter hield vol zgn eed te hebben gehouden en slechts 600 menschen het laven te hebben ontnomen want alle overigen voegde hij er bij zijn alUan uit vrees gestorven Zeker bevat deze Oostersche legende oen groote waarheid Zoolang de erfgenamen van den oorspronkelijken erflater leven bevindt het geld zich ten minste in handen dergenen die de erflater wilde bedenken maar bij den tweeden overgang van het kapitaal geraakt het in handen van personen die hij dikwijls zelfs niet gekend heeft Gezwegen nu nog van de omstandigheid dat erfgenamen van groote vermogens daarvan dikwijls een geenszins nuttis gebruik maken zij de vraag eens geatald of het voor hen die in de rechte opgaande of nedardalende lijn geen betrekkingen nalaten niet een aangenaam denkbeeld zou lijn op zoodanige wgze over hun vermogen te beschikken dat men na afloop van zekeren termijn van vruchtgebruik de zekerheid had dat hol kapitaal aan de gemeenschap blijvend eu in waarheid ten goede kwam De burgemeester van Karlsbad heeft bepaald dat voortaan geen bloemen meer van het orkest uit aan de personen op het tooneel mogen worden overhandigd Oorzaak van dezen maatregel is het feit dat aan een zangeres een wieg met een daarin liggende pop was aangeboden wat onder het publiek veel sensatie wekte en den leden van het orkest aanleiding gaf zich bij den burgemeester te brklagen Evenals de machinist der MoittHanc is ook de directeur der stoomvaartmaatschappij Geneva Samuel Bochat gevangen genomen nadat hij een verboor had ondergaan betreffende de omstandigheden der ontploffing Het wordt bevestigd dat de directie kennis droeg dat scheuren in den stoomketel waren ontdekt en nadat ze oppervlakkig waren dichtgemaakt verlof gaf den ketel weder te gebruiken In een der mededeelingen aan de Fransche academie Tan wetenschappen heeft da heer H Viallanos de aandacht gevestigd op een feit dat eigenlijk alleen aan de deskundigen bekend was en toch belangrijk genoeg is om algemeen de aandacht te trekken namelijk de filtratio van water door levende schelpdieren lader die wel eens oude brieven onder de oogen heeft gehad zal opgemerkt hebben welk een onderdanige toon er in d correspondentie van onze voorvaderen heerscht Eenige staaltjes van den stijl aan het slot van die brievan duiden een sterk contrast aan met ons tegenwoordig laconiek met achting uw dienstwillige Niets haalt voorzeker bij de volgende onderteekening I van een brief die de Hertog van Shrewsbury aan Oesterkweekers wetan wel dat hot zeewater t welk I altijd eenige zwevende deeltjes bevat tarraesend snel gezuiverd wordt wanneer men in de flesch dia het inhoodl een oester of een mossel plaatst Zoodra de dieren in hun natuurlijk element zijn geplaatst veroorzaken zij door hun geopende schalen eene strooming in het water De zwevende deeltjes die met dien stroom worden meegevoerd vereenigen zich door de slijm cbtige afscheiding van het dier tot grootere l orrels of ze worden vortoerd en in den vorm van overblijfsels I Zij heeft het hart van haar moeder dat jong I Als hij haar altemet een gedachtenis wilde geven Want een goede man is hij dat moet men zeggen dat hij haar niet lang den nek heeft omg lraaid En te denken dat het kind door hare schuld gestorven IS en door dat andere vergiftige beest met haar schandalig briefje Bij dat woord stond de letrares door eon plotselingen schrik bevangen stil zij overwon den afkeer om met de half beschonken vrouw ta spraken en bad haar dringend om Gods wil als zij ooit dien rampzaligen man te zien kreeg geen woord van dat noodlottige briefje te reppen waarvan hij ongetwijfeld onkundig was gebleven terwijl het misschien zijn eeniga troost was ta denken dat het kind gestorven was zonder ta weten wat een ieder wist en het eene doodzonde zou zijn hem dien waan ta benemen en hem den nekslag toe te brengen Beloof mij dat gij zwijgen zult eindigde zij op dringenden bijna smeekenden toon Da vrouw bleef even stilstaan als om in haar beneveld brein het gewicht der zaak goed in te prenten en beloofde vervolgens plechtig dat er geen woord van over hare lippen zou komen Ik heb ook een geweten voegde zij er bij wees gerust Plotseling weer geheel van zich zelve vervuld zeide zij klagend dat zij oene hartverslerking noodig had De onderwijzeres drukte haar iets in de hand en ging haren weg doch geenszins mai een gerust hart Op school ging alles zijn ouden gang en over de kleine Orveggi werd niet meer gesproken In de vroolijka kinderwereld is de doode schielijk vergeten Het voorjaar tooide die achthonderd jonge meisjes net frissche kleedjes schortjes en strikken Het bra ht nieuw gelach en nieuw gekibbel met zich kleine stroken en kleine roquettarien eene reden waarom de directrice een afschuw had van het schoono jaargetijde van den dag af dat de eerste viooltjes begonnen te ontluiken slacht geluimd was Dan ontstond er een strijd met da jongere onderwijzeressen om elke poging welke zij deden om meer vrijI beid van kleeding te verkrijgen van meet af aan den kop ie te drukken vooral met Dorini die om I den waren en waarachtigan aanbidiler die haar zeker j en stellig naar het altaar zou leiden in open opstand I kwam door het dragen van allerlei verboden kleuren I en haar tegenover hare colk ga s voor eene vieille prude enragée uitmaakte Dit jaar was de strijd heftiger dan ooit het was eene reeks vun linten strikken bloemen plooisels welke men op school wilde binnensmokkelen en van daag verbannen morgen opnieuw zocht binnen te dringen Dat atlas gaf stof tot een levendig gesnap in de wachtkamer waar da onderwijzeressen der succursalen dank zij het mooia weder zich nu en dan lieten zian dan werd er heel wat afgehandeld en kregen directrlca en ouders huiselijke avonturen en schoolverhalen familie geheimen en lasterpraatjes alle hunne beurt Het guheele personeel scheen onder Sir Thomas Haumer gedateerd September 1713 schreef Ik verzoek u te gelooven dat waar ik ook beu het altijd mijn streven zal zijn uwe hooggewaardeerde vriendeohap te verdienen verbigvenda met oprechte hoogachting uw getrouwe en gehoorzame dionaar Shrewsbury Soms vindt men ook krijgszuchtige onderteekeningen zooa s in de brieven van de graven van Huutly en Brrol dia in 1594 de overheid van Aberdeen met verschrikkelijke gevolgen dreigden als zg zekere gevangen edellieden in die stad niet vrijliet éa aan het slot onderteekenden Bereid zooals gij wilt tot vrede of oorlog De beruchte Simon Lord Lorat die op Tower Hill wegens verraad onthoofd wurd was een allerhoffelijkst briefschrijver Op den 8n April 1716 eindigt hij een brief aan de Jacobietische gravin van Seaforth aldus Met oprechte vriendschap en de hoogste aohling verblijf ik mevrouw uwer Ladyachaps allergehoorzaamste n alleronderdunigste dienaiir Lorat Generaal Cadogan de bevelvoerende oflioi ir tegen de rebellen in 1716 schrijft aan dezelfde gravin dreigt hare onderboorigen te laten fusileeren als zg hunne wapens niet overgaven en eindigt zijn brief Ik heb de eer ta zijn met de grootste achting en eerbied mevrouw uwerl adyschaps alleronderdauigste en allerdienstwilligste dienaar Wm Cadogan Maar niettegenstaande zijne onderdanigheid aarzelt hg niet als hü dienzelfden dag aan dan Minister schrijft de gravin te kenschetsen als eene ware duvaliu die bet van satan zelven sou winnen ZoadojnblaJ Aan de Frkf Ztg wordt geschreven Hat Brozilioansche koffiejaar 1801 92 hetwelk met SO Juni is gesloten heeft de nog niet beleefde opbrengst van 7 397 000 balen opgeleverd dus nog D70 000 b meur dan de tot dusver grootste oogst van 1888 39 Daarbij is nog in aanmerking te nemen dat wegens de ontoereikende arbeidskr chi in het binnenland en het ontoereikend spoorwegvervoer naar de ladingplaataon waarschijnigk de gcbeele oogst nog niet ia afgevoerd zoadat de rest aan het koffiejaar 1892 93 ten goede komt waarvan de eigen opbrengst toch reads op 6 a 6V millioen balen wordt geschat Da nieuwe koffies zullen echter door de gebrekkigu bewerking wegens het gebrek aan de noodige arbeids krachten stellig in qualitait zeer lijden Op zoo goed gezuiverde en behandelde koffie nis tot dusver zal Europa in de toekomst niet naar beboevea rekenen Xa arn irij scherp debat waarin vooral de hearen Fabius en Heemskerk zich nogal ongunstig over de politie uitlieten verwierp de gemeenteraad van Amsterdam Woensdag met 22 a 26 tegen ü a 8 stemmen vier voorstellen dia allen strekten om op eenigerlei wijze de bevoegdheid van den burgemeester lot t verbieden von openbare optochten te beperken In een avondzittiog kwam de drankverkoop aan de orde bij welke gelegenheid de burgemeester verklaarde dat het ogfer van 600 clandestiene drankwinkels schromelijk overdreven is er bestaan slecht 250 looaliteiten waaromtrent vermoeden aanwezig is en er zijn in dit jaar reeds 128 proceseen verbaal opgemaakt Ten slotte werd met 19 tegen 9 stem den invloed van da lente jonger en frissoher gestemd af en toe mooht er wat matheid en ongeduld onderdoorloopen maar do vroolijkheid behield toch dan boventoon Zelfs die van het beicralenisfonds scheen te herleven en gaf met zooveel vuur aan hare gewoonte toe om met den voet de maat ta trappen dat de geheele klasse door haar aanstekelijk voorbeeld somtijds begon mee te trappen totdat de directrice op het rumoer kwam toeschieten De onderwijzeres van dan ouden stempel ging zoover dat zij een romantisch onderwerp vóór naai opstel opgaf zoodat hare leerlingen hare ooran niet konden gelooven de Napolitaansche vloog de trappen op gelijk een vlinder en de kleine ronde Frossetti ondeugender dan ooit dreef haren spotlust zoover dat zij zelfs de directrice achter haren rug nadeed en zoodra deze zich omkeerde haar gezicht zoo schielijk in da gewone plooi wist te brengen dat de collega s zich op do vingers moesten bijten om niet uit te proesten in lachen ja zelfs de vrome liet zich met neergeslagen oogen een glimlach ontsnappen De lente drong van alle kanten tegen wil on dank van bestuur en directrice de school binnen en deed hart on oogen gloeien zij verspreidde liedereu geur en hoop zij zaaide liefde en dwaasheid kleurden alle gedachten alle wangen rozerood Dit was bijna altijd de maand waarin de goede Massi de dwaasheid beging zich een nieuw dwingelaodje op den hals te holen fTordt vtrmlfd men besloten het openingsuur voor vargunning lokalen te stellen op 6 uur des zomers en 7 uur s winters Met 17 tegou 12 stommen werd besloten overeenkomstig da voordracht van fi on W naar aanleiding van het voorstel der Raadsleden Gerritsen en Traub betreffende bepalingen omtrent on arbeidsduur in bestekken eu concessien welk praeadvies strekte om aan een commissie op te dragen een arbeidscontract te ontwerpen welk ontwerp contract naar den burgemeester betoogde dan het beste uitgangspunt voor de behandeling van da betrokken vraagpunten zal zijn De opgedoten bruidegom Uit Weonen bericht hot Fremdenblatt Een paar weken geleden zou in een Galicische parochiekerk hut huwelijk tusschon den grondbezitter Johan Tobaozuk m t de dochter vaneau grondbezitter Augiistics plaats hebben Alleswas i ereed de kerk tot stikkens toe vol de bruid de wederzijdsoha getui au da priester nachiten alleeu da bruidegom verscheen niet Het huwelijkkon niet plaats hebben want de bruidegom werdook des middags niet gezien Eerst des avondswerd du ongelukkige door de verraste inwoners bemerkt Hg liep ademloos naar het tjeraeentebestuuren vertelde er hetgeen spoedig daarop aanleidingtot een strafzaak voor de rechtbank verd i Een medeminnaar do 25 jarige Johan Durjak I die door de ouders van Emma Augustios afgewezen was had op den voorgetrokken bruidegom wraak genomen door hem met geweld te beletten bg hel huwelijk Ie verschijnen Hij was verscheidene uren te voren bij Tobackzuk den bruidegom versohenen en meldde dezen dat de burgemeester hem dringend wenschte to spreken Argeloos volgde Tobaczuk Durjak en hij vond het alleen vreemd dat naar de laatste hem zeide de burgemeester hem niet in zgne woning verwachtte maar in zgne Dqijak s woning Daar intusschen da burgemeester menigmaal Durjak placht te bezoeken overwon Tobaczuk dezen argwaan en volgde Durjak naar diens woning Daar aangekomen duwde Durjak zijn metgezel een vertrek binnen sloot de deur eu grendelde haar vai buiten stak den sleutel bij zich en verdween nadat hij op die manier Tobaczuk tot gevangene had gemaakt Da laatste bemerkte weldra dat hij door zijn medeminnaar in da Tal was gelokt Alle pogingen om zich van de gevangenschap ta bevrijden waren vruchteloos Het huis behoorde vroeger tot een klooster en had stevig traliewerk aan do vensters de vast gesloten deur kon niet opengerukt worden Zijn hulpgeroep bleef ongehoord en daar de beide vensters van het vertrek op een enge binnenplaats uitkwamen kon hij ook niet gezien worden Zoo bracht hij vele pgnlijko uren door terwijl men in de kerk vergeefs op hem wachtte Eerst laat in den avond verscheen Durjak opende He deur en liot zijn gevangene in vrijheid met de honende woorden Gauw naarde kerk je zult anders te laat komen 1 Durjak zelf ging op de vlucht eu kon pas eenige dat en later gevonden en in hechtenis genomen worden Van het huwelijk van Tobaozuk kwam niets de bruid met bara ouders hadden uit chaamte en woede de plaats verlaten en wilden van de zaak ijiets meer weten Durjak werd door de rechtbank wegens gewelddadige belemmering der persoonlijke vrgheid tot twea jaar zware gevangenisstraf veroordeeld Jan Holland Dr A J Vitringa schrijft in de lyd een artikel over Boeien Almanakken waaraan wij het volgende ontleanen Ik heb hier vóór mij liggen een der oudste on in de noordelijke provinciën meest verspreide boeronalmanakken die er aanspraak op mag maken om als representant van da geheele soort te gelden Het is zooals op den titel staat De vanouds vermaarde Erve C StiSners Enkhuizer Hot mengelwerk nu dat deze oude gildebrooder aanbiedt de hoogste lof dien wij er aan schenken kunnen bepaalt zich tot de erkenning dat er geen ander menschelgk gevoel door beleedigd wordt dan alleen de goede smaak Onder die uien en mopjes staan geen politieke opslokergen geen hatelijkheden op eenigen godsdienst ook geen eigenlijk gezegde onzedelijkheden Maar t is alias laf en banaal Vindt het volk zulke dingen mooi Men zou t haast vermoeden omdat de vele pogingen die gedaan zijn en nog gedaan worden om iets verstandigers te geven veel minder aftrek vinden dan dit werkT dat klaarblijkelijk is samongeflansi door makers van brüilofisvorzen en iilevelrijmpjes t Is trouwens een erkend feit dat voor het volk te sohrijvon de zeldzaamst voorkomende van alle autoursgaven is En uu zullen do uitgevers rekonon dat zij al heel wel af zijn wanneer zg kost opdisscheu dio zonder oenig degeliik voedsel te bevatten ten minste geen bepaald vergiftige bestanddeelen inhoudt t Waarschijnlijkst komt mij voor dat zg zich niet veel eraan laten gelagen liggen om door het opdiepen van beter mengelwerk hun jaarboekjes ta verheffen tol een krachtig middel ter opvoeding van het volk Allo zorg wijden zg aan het kalenderwerk De goede naam der boekjes moet worden in stand gehouden door de volkomone vertrouwbaarheid en meest bereikbare volledigheid der opgaven van markten kermissuu watergotijden en wat dies meer zij Dit is zeker van hun koopmansslandpunt zeer juist geredeneerd of het ook volklievend is dat is oen andere vraag Bij het doorbladeren van het kalenderwerk komt meermalen de vraag bij ons op ot het geen aanstoot geeft dat er zooveel notitie wordt genomen van het Katholicisme Daar vindt ge reeds op de tweada bladzijde onder de rubriek Christelijke F eestdagen vermeld Sepinagoiima Vasten avond Asch Woensdag N B een fiestdagl Eerste Advent Daaronder een trouwe opgaaf van de Quatertempers En in den kalenderzelf zie ik hier on daar vastendagen an heiligendagen met rood lei tors geraerk Dal de uitgevers deze gewoonte hebben aangehouden laat zich begrijpen bet mos van den v nter snijdt liefst met twee kanten maar dat het protestantsche publiek er in zooveel eeuwen niet tegen geprotesteerd heeft laat zich niet zoo gemakkelijk verklaren t Is wel waar dat de protestantsche boer nog immer rekent bij Sinte Peter en Sint Jan en Sint Jacob on Sinte Maarten en dat do jeugd verlangend uitziet naar SintNiklaas De namen zijn gebleven zelfs met bijvoeging van het ergerlijke Sint al zijn da personen in t vergeetboek geraakt en waarschijnlijk zouden ook dezen nog wel in volle glorie leven als do soldaten van zekere hooge heeren ze niet tot den aftocht hadden gedwongen Ik wil zeggen dat het de eisch van den boer mag zgn zulke heiligendagen te zien aangeteekand maar die vasten en dargolijkeii hoe komt bet dat daaraan niet sinds lang aanstoot is genomen De kracht der gewoonte natuurlijk Tuoh vreemd dat er nooit door de predikanten zouver ik weet pogingen y ijn gedaan om de meest populaire aller geschriften van dergelijk f Onluig te zuiveren 1 üii is nu alles goed en wel of liavor het zij zooals het is maar in den kalender slaat iets anders waarbij i een verstandig mensoh niet zoo gemakkelijk valt zich berustend neer te leggen Die malle weersvoorspellingen wia maakt ze en wio gelooft eraan of heeft ook zonder geloof plezier om ze te lezen In vroegere jaren wellicht in sommige ooneurrsnten van den Enkhuizer oo thans nog gingen ze door op den naam van Antonio Magini een wiskundige en astronoom die le wel in de zestiende eeuw professor was aan de universiteit van Bologna Zijn portret prijkte dan ook op het titelblad i een vreeselijk scheel kgkend manshoofd te midden van moan sterren en astronomischo werktuisen Deze scbeelkijkar zou dan eeuwen vooruit voor elk kwartier van do maan het weer voorspeld hebben Of er inderdaad ecnvouuige lui waren dia aan zoo u in oen eiudelooze toekomst reikecdeu zienersblik geloofden Ik weet het niet maar wel herinner ik mij dot er indertijd te Deventer sceptici waren dia van den daar verschgnenden concurrent van den Enkhuizer beweerden dat de profetieën uitgingen van een zusterpaar des drukkers Ook hoorde ik eens dat de uitgever van een anderen concurrent den Steenwijker een pak slaag zou hebben opgeloopen von eenige landlieden die door hunne goedgeloovigheid schade hadden geleden aan hun bedrgf Maar nog eens in vollen ernst wio maakt die malle voorspellingen 1 Naast voor do hand ligt dat de in mekaur zettar op goed geluk een der oude jaargangen grijpt en daaruit overschrijft Zoo is de vraag ten minste voor het tegenwoordige beantwooril en is de wissel der menschelijko dwaasheid geendosseerd op een voorgeslacht dat zijn foppergen niet meer kan verklappen BuUeniandscti Overzlcbt De tentoonstellings quaestie houdt velen in Duitschland bozig Het bestuur der Vereeniging voor de economischebatangen van Rijnland en Westfaleu schijnt daarin geena beslissing ie durven namen en da verantwoordelijkheid voor een besluit maar liever aan de regeering over te laten Bij eena breedvoerige beraadslaging over do zaak bleek er tusschen de leden van het bestuur groot verschil van gevoelen te bestaan Do vertegenwoordigers der zoogenaamde grootindustrie waren van oordeel dot de wereldtentoonstellingen haren roem hebben overleefd en vooreerst geen tastbaar rut meer opleveren do vertegenwoordigers van machinefabrieken kleine gzerindustrie chemische en andore werkplaatsen meenden daarentegen dat znlko tentoonstellingen voor hunne takken van bedrijf nog wol voordeel opleverden Slechts op een punt was meii het eens namelijk dat er voor de noodige woarborggelden geene opofferingen van de indostrie mogen woideo verlangd Ton slotta kwam men tot do conclusie dat er niet definitief kun worden gezegd of de industrie in Westfaleu an langs don Benedon Rgn of wel de meerderheid van de leden der Vereeniging het noodig of nuttig achten onder de tegenwoordige omstandigheden spoedig eene wereldtentoonstelling ta B lijn te houden dat het bestuur echter eenparig tot de overtuiging is gekomen dot wanneer de rijksregeering of da Pruisische regeering het in de gegeven omstandigheden noodig üf nuttig acht da geheele bovengenoemde industrie het wel als een nationale plicht van eer zal beschouwen aan die tentoonstelling deel te nemen Intusschen is er eena verklaring van prof Reuloanx openbaar gemaakt Deze denkt er anders over Zijns inziens moet er nu maar flink worden doorgatast om de zaak tot stond te brengen en hij verwacht van de tentoonstelling ook alle suocè Ook de Kamer van koophanpel eu nijverheid in Boven Beieron ijvert er voor en heeft thans een besluit genomen waarin zij verklaart zich te verheugen over hetgeen ten gunste dar zaak wordt gedaan zoodat zij dan ook binnen baar ressort al het mogelijke ter medewerking zal doen In de niet minder mogelijke quoestie over het bezwaar om eec voldoend terrein voor do tentoonstelling te vinden heeft zich eene nieuwe phase voorgedaan Gelijk reeds is gemeld wil de Architec tenveroeniging een terrein in de Grunewald doan inrichten en werd dit denkbeeld wel officieus aangaprezen maar bleef het toch een groot bezwaar dat dit terrein voel te ver van Berlijn ligt Thans echter heeft een comitó uit de eigenaars van gronden in het noordelijk gadeelio van Berlijnsch grondgebied en aanbod godaan om in dot gedeelte een voldoend terrein kosteloos beschikbaar te stellen De regeering heeft toezegging gegeven tot het afvaardigen van een vertegenwoordiger naar eeue atgemeena vergadering welke de grondeigenaars binnen een paar dagen zullen houden om nadere bijzonderheden vast te stellen Tot dekking van onkosten ten behoava van voorbereidende werkzaamheden premien voor de beste ontwerpen teekeningen enz is voor een bedrag van ongeveer 20 000 mark geteekend De Daily New zwijgt over de verkiezing van Charles dilke da Standard zegt dot Gladstone zich er door in moeiolijkheid gebracht zal zien da Timet schrijft dat nadat Gladstone Parnell verstoeten heeft Dilke s wederoptreden in een kabinet onmogelijk is Da natie zoude het niet dulden dat iemand minister werd die hoe bekwaam overigens gebukt gaat onder de nimmer wederlegde belichtingen voor het Hof uitgebracht welke zijn zedelijk karakter hebben aangerand De meeste avondbladen zwijgen over Diike s verkiezing Alleen de Fall Mall Gazette bestrijdt in een hoofdartikel de meening van de Daili Chronicle dot Dilke door de uitspraak der stembus is schoongawosschen eene maening waarmedo de St Jame Gazette don spot drijft Naar aanleiding von da vrgspraak van Buschboff beschuldigd van moord op een knoop ta Xanten schrijft het Berliner Tageblatt Het drama is uit De beklagenswaardige raon die sedert een joor onder de verdenking stond van een schondelijke misdaad is door het oordeel der jury schitterend gerechtvaar digd Men heoft den ongelukkige die duizenderiei martelingen had te dulden teruggegeven aan zgn huisgezin en aan hot burgerlijk leven Do beschuldiging die men tagon hem heeft ingebracht bleek t zijn een schurkenstreek uitgedacht om een eerlijk man in het verderf te storten Men heeft hier te doen met een tendenzproces van do ergste soort Het heeft niet ontbroken oon pogingen tot vreoaoanjoging aan bedreigingen oon pressie op de meest geraffineerde wijze waaraan zelfs loden van den Pruisischen Landdag in openbare zittingen zicti schuldig maakten Buschhoff is vrijgesproken De stem van het volk bleek hiar werkelijk destom van God te zijn Maar als zooals Keizer Friedrich zeide het antisemitisme als een smaad voor Duiscliland moet worden beschouwd moet dit proces dat het werk was van het antisemitisme een schande voor onzen tijd worden genoemd In de geschiedenis noemt men de loatsts tientallen jaren der vorige eeuw den tgd der verlichting Het einde van onze eeuw zal een minder roemvollen naam in de toekomstige gescbiedboekan dragen En toch éon ding vervult ons bij deze treurige pijnlijke gebeurtenissen met voldoening en big vertrouwen voor de toekomst de uitspraak der juryleden Deze mannen uit bet volk blootgesteld aan alle invloeden eoner weinig scrupuleuse agitatie hebben helde en duidelgk bewezen dnt de gezonde zin dor natie niet kan worden bedorven door de gewetenlooie opstokergen en de lichtzinnige ophitsingen vandweepziekto aginiors eu dit is een troost die in zoo 1 i l t ia De loeringen droeve tijden van zeer voel gewicht is