Goudsche Courant, dinsdag 19 juli 1892

NO 4889 Woensdag 20 Jali 1893 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda én Omstreken De inzending van advertentiSn kan geschieden tot eén uur des namiddags van den dag der uitgave Zondag waren ter aporltentoonstelling te Soheveningen 3333 betalende bezoekers Van 10 tot 18 dezer singen 28 331 en sedert de opening j 66 150 personen door de tourniquets Gistorenochtend werd door een koopman in groen genboom te Rotterdam een voetklavior heeft uitgevonden dat aan iedere piano kan bevestigd worden zoodat ieder zich tehuis de noodige vaardigheid en vooral de noodige zekerheid in voetencoloratuur kan verwerven Bij den heer Duwaer Bokin te Amsterdam is dit ten bij do politie te Kolterdam aangifte gedaan dat instrument te bezichtigen dat door beknoptheid en echter dat zich gisteren namiddag bij den broeder i bleek mij dat de koorden wanneer het klavier weer van den bestolene te Kapelle a d Uèel woonachtig gesloten was de tonen deden rammelen Bij een twee personen aanmeldden die eene roeiboot met tweede bezoek was dit gebrek echter geheel verholaardappelen en groenten te koop aanboden Alvo pen zoodat ik den heer Hoogenboom met zijne uitrens don koop te sluiten vergezelde hg beiden naar vinding ten zeerste gelukwensch en die krachtig aan Zeer Uette Gesteendrukte NAAmAfiTJES worden GELEVERD door A BR1 VKMAN en Zn Gouda Snelpsrsdruk van A Bbinkhan zook die dit proces geeft mogen niet rgrloreo gaan rn alles zullen wij doen om dese in het helderste licht te stellen 340 Staats loterij Trekking T in Maandag 18 Juli 1892 No 20225 ƒ 20000 No 1U29 ƒ 5000 No 4 VS5 9936 f 1000 No 8384 6802 19367 ƒ 400 No 3814 10364 ƒ 200 Prijzen van ƒ 20 17 2638 6347 8277 H077 18272 16537 18982 48 2762 6371 8301 11082 13346 16702 18987 57 2877 6376 8313 11145 13353 16711 19004 78 2921 5380 8344 11165 18394 16722 19078 89 2930 5383 8544 11174 13439 16741 19082 258 3035 5396 8621 11179 13522 16784 19064 302 3036 5500 8775 11188 13590 16794 19108 820 3044 5630 8799 11231 13613 16826 19233 326 3091 5547 8816 11286 13666 16864 19326 374 338o 6586 8837 11328 13684 16944 19463 406 3535 5618 8882 11382 13698 16945 19472 420 3536 5 07 8888 11438 13821 16947 19492 444 3731 5863 8971 11442 13860 169b3 19509 480 3765 5898 8998 11450 13900 16985 19616 520 37 4 6210 9026 11512 13906 17023 19619 684 3906 6275 9031 11621 13992 i7097 19620 688 3921 6308 9034 11548 14001 17162 19624 699 3973 6335 9060 11592 14101 17219 19694 4021 6337 9128 11676 14109 17263 19738 4037 6341 9276 11685 14186 17 1 19759 811 4058 6436 9302 11722 14188 17342 19769 851 4069 6444 9306 11755 14206 17360 19789 1026 4123 6483 9383 U79l 14243 17369 19796 1104 4129 6642 9412 11861 14268 17370 198S6 1209 4133 6673 9424 11906 143 6 17447 19918 1230 4229 6698 9446 11919 14338 17472 19979 1234 4263 6633 9461 11963 14347 17479 20032 1317 4262 666 9468 12016 1444Ü 17508 30036 1339 4353 6707 9538 12075 14462 17541 20069 1363 4354 6711 9544 2114 14477 17648 20078 1365 4362 6720 9562 12163 14502 17660 2U121 1427 4374 6736 95B7 12173 14506 17663 20196 1449 4419 6760 9590 12185 14664 17673 20211 1467 4431 6770 9631 12221 14669 17883 20260 1467 4457 6865 9709 12251 14913 17741 20283 1484 4490 6916 9822 12308 14962 17760 20307 1502 4498 6983 9862 12311 14978 17 54 20312 1512 4561 7090 986 i 12401 15047 18039 20849 1569 4591 7136 9871 12443 16052 18047 20387 1571 4612 7205 9887 12451 15065 18113 20436 1735 4621 7230 9901 12491 15Ü80 18135 20461 1747 4837 7266 10030 12532 15166 18167 20464 1865 4661 7294 10100 12564 15383 18263 20488 1877 4677 7349 10101 12571 15425 18348 20512 1899 4892 7357 10 45 12693 15507 18383 20515 1917 4836 7377 10158 12661 15593 18451 20517 1929 4840 7448 10233 12679 15612 18498 20518 1957 4943 7499 10590 12682 15633 18508 20551 1976 4944 7648 10732 12697 15670 18638 20561 2024 4994 7554 1U727 1278S 15t 98 18649 20583 2043 4998 572 10774 12827 15712 18604 20626 2121 5032 7600 10845 12863 15727 18620 20640 2188 5072 7775 10879 12926 15902 18634 20725 2163 5136 7816 10896 12975 15948 18643 20731 2202 5164 7915 10900 13014 16185 18680 20765 2268 5175 7 63 10913 13046 16261 18689 20831 2278 5184 8037 10918 13078 16351 18695 20869 2285 5210 8200 10942 13148 16381 1874U 20927 2310 5221 8215 10958 13165 16387 18840 20949 2389 5233 8248 10984 13230 16414 18844 20961 2532 52 16 8265 11066 13269 1645B 18972 209 8 8616 5315 ADVERTENTIÊN tij de firma J L B E IJ E BS te VtrtcU verscheen De Ziekte van onzen tïjd woorden van troost en raadgeving aan alle zenuwlijders Ben hersteld Zenuwlijder Naar het Hoogdaitsch Paus ƒ 0 60 ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandnche Couranten worden dadelijk opgezonden door het Advertentie Bnreau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Haatscbappij tot Exploitatie van Stsusutsspooarrxreg ean Goedkoope Reisgelegenheden naar Arnhem Velp de Steeg Dieren Erummen Zutpben en Hijmegen en terug 1 Eiken Douderdan van af 15 tluli tol en met 1 September a s Excursietreinen Ie 2e en 3e klasse van den Haag Bolterdam Maas Gouda Ainslerdam W P en Ulreellt naar Arnhem Velp de Steegp Dieren Brummen Zutphen en Nijmegpen en terugp Heenreis 1 Terugreis den Haag vertr 7 13 s morg 8 I Zutphen 7 36 Brummen 6 54 Dieren 7 53 de Steeg 7 22 Velp Anmem 7 35 8 2Ï Nijmegen vertr 8 22 s av Rotterdam Ma IS 7 16 Gouda 7 48 Amsterdam W P 7 45 Utrecht 8 37 Arnhem aank 9 4 Velp 9 56 de 8teeg 10 04 Dieren 1012 Bi umm en 10 22 Zutphen 10 31 Nijmegen 10 09 I Is het aantal genomen bilj tten te gering dan heett het vervi van Amsterdam Rotterdam en den Haag met trein 31 plaats de uren van aankomst blijven echter dezelfde W Uniforme pnjs der biljetten eerate klasse 3 tweede klasse 2 derde klasse 1 50 Biljetten verkrijgbaar den geheelen DINSDAG en s WOENSDAGS tot 12 uur s Middags voor de excursie op den daarop volgenden Donderdag De Biljetten zijn alleen geldi g voor de aangegeven Treinen Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime aitspattingen is het beroemde werk rw Dr Retau s ELFBEWABINC HoUandsche uitgave met 27 afb Prfls 2 galden ïeder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd l dt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen by hetVerlags Magaziu te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland van welken aard ook en tanden bol of aangestoken worden oogenblikkelyk en voortdurend genezen door het gebraik van het beroemde Extract van Prof LBFRIËS Prgs per flacon 35 Cents 3 = Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing bj het gebruik van Prof LEFBIËS tinctuur Attesten aanwezig Prgs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H 8ËLLE Auegang 42 ffaar2 ni Depdthouder L A de V LETTER MarWt 97 naast het Hotel dk ZALM Eeltknobbelg HoornvUeg Huideelt Wratten enz worden in 7 8 dagen t d geheel verwgderd zouder de minste pjn t veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Priifa per flacon met jtenseel 30 cta Alléén echt bö B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening voo A v TÜIJLL De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden B 1 2 trancoper post 1 70 iiionderlijke Nommer VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 19 Juli 1892 De Generaal majoor H V C Hardenberg loapecteur viin het wapen der lufantene bezocht heden deze Gemeente tot het bijwonen der oefeningen van bet 5de Bat 4il Reg Inf alhier in garnizoen Bg den 3u nationalen Sohietwedstrijd der Vereeniging van Nedorlandsche Scherpschutters gehouden te Hoorn van 19 23 Juni hebben de hh H van Wijngaarden eu C M vaii Wijngaarden opnieuw hun goeden naam als flinlce Schuttere gehandhaafd en zijn eer ol uit het strijdperk getreden Ons is gebleken dat het bericht in ons nr van Zaterdag jl betr eene bekendmaking van deji burgemeester van Kat ijk betr den toestand der typhus aldaar op eene vergissing berust en onjuist ie Sinds 16 Jali wordt in den poetloopdienst tusachen Schoonhoven en Berg Ambacht langs Ammerstol voorzien door twee oatl oden die elk één dor loopen daags vervullen Daarenboven zal elk hunner om deu anderen Zondag vrij van dienst zijn De kermis te Berg Ambacht zal voortaan slechts drie in plaats van vijf dagen duren Dit jaar zal zij gehouden worden op 17 18 eu 19 Augustus a e Gisteren morgen lag een Keulscho aak in de Boskoopsche Brug van s morgens 8 uur tot s namiddags 2 uur doordat zij in Gouda aan het stoomgemaal water in heten FEViLLETOIV HAAR Vader mt M Irameb 16 Het was het eind van Mei de leerares Galli was op niets kwaads bedacht toen zij s morgens met hare leerlingen do school verlatende door de verschijning van een spooksel aan den grond genageld bleef taan Daar stond do heer Orveggi bij den ingang van het voorhuis op zijne oude plaats Al wat zieleleed op een menachelgk gelaat kan uitwerken voordat het tot de onbewegelijkheid van den dood wordt versieend had het op het zijne uitgericht Twintig jaren hadden zich in die paar maanden op dat hoofd opgestapeld het verdriet had hem gekromd vergrijsd vermagerd het had zijne oogen doen inzinken zijne tanden weggenomen zijne boenen geknakt zijn voorhoofd gebogen als onder een ijzeren juk Zijn verwaarloosde baird en lange haren en zgne versleten kleeren maakten hem onherkenbaar zelfs voor degenen die hem vroeger dagelijks hadden gezien Niemand onder de ouders en bedienden die hem omringden schoen hem te herkennen zijne roeiboot inhoudende 5 manden aardap ielen eenige groenten on eieren welke aan het Westnieuwland had gelegen verdwenen was De boot was aan een schip gemeerd geweest en had tusschen 6 of 6 andere bootjes ingelegen welke later in de Oudehaven drijvende waren gevonden Het toeval wil de boot doch bemerkte aldra dat zij veel overeenkomst had met die van zijnen broeder waarom hij de zaak niet vertrouwonde en tegen beide personen argwaan koesterende den rijksveldwacht waarschuwde De verkoopera nu ook op hltiina hoede namen de vlucht en roeiden met de boot naar de aan de overzijde liggende gemeente Krimpen alwaar het den gewaarschuwden rijksveldwachter des ondanks mocht gelukken hen met behulp van den gemeenteveldwachter van Krimpen in te halen en aan te houden Zij ijn gisteren namiddag met de roeiboot naar Kotterdam gebracht en ter beschikking der justitie In do Amèterdammer Weekblad voor Nederland schrijft de heer S van Milli en het volgende Hen nieuw vofitklavter Voor aankomende organisten IS het pedaalspel van het grootste gewicht Om dat te loeren moeten zij op kerkorgels studoeren hetgeen voor velen onbereikbaar is Ifc beschouw het dus als een groote aanwinst dat de heer A Hoo Aanvankelijk scheen hij Galli niet te zien toen trad hij waigelend met den hoed in de hand op haar toe Zij had do kracht niet hem een stap te gemoet te gaan en toen hij tegenover haar stond wilde hij spreken maar kon geen woord uitbrengen hij schreide in stilte en hijgde hevig met open mond en halfgesloten oogen gelgk een kind De onderwijzeres onderdrukte hare aandoening en trachtte heai wat moed in te spreken Hij schudde wanhopig het hoofd De leerlingen zagen htm ontroerd aan Hij ki ek ze allen de eene na do andere met betraande oogen maar met belangstelling aan alsof hij iemand zocht Op eens stak hij ile hand uit en trok Georgina uit de rij der scholieren naar zich toe Het kind deed verschrikt een schrede achteruit maar zoodra zij hem herkende was zii gerust gesleld De hoer Orveggi legde de handen op hare schouders en kuste haar driemaal hartstochtelijk op het hoofd Daarop ging hg door de leerares geïolt l de school bianen trad haastig op de bank toe waar zijn kind placht te zitten en in snikken uitbarstende boog hij zijn hoofd er over heen streek do wang langs de plank kuste die legde er de hand liefkoozend on eerbiedig op on bleef er een tijdlang op staren zooals hij op eene doodkist gedaan zou bobben Ton iHBtste kwam er een woord over zgne lippen met eene gebroken stem bracht hij op de bank wijz3nde uit Dit is het eenige wat mij overblijft het eenige wat zij heeft aangeroerd Daarop zeide hij haar het doel van zijne komst hij wilde de ADVERTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regels ik 50 Genten iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschynt practischen eenvoud een zeer gunstigen indruk maakt Aan dez g tuimelaars zijn koonien bevestigd die iu verbinding gebracht worden met het klavier en in een of twee minuten bevestigd en losgemaakt kunnen worden Toen ik deze uitvinding voor het eerst onderzocht beveel Een op ervaring steunende verklaring dat het bespelen van het pedaal het mecaniek van het klavier in geen enkel opzicht beschadigt acht ik in het belang van de uitvinding nog wel gewenscht De prqs ƒ 40 is zoo laag in verhouding tot de waarde van dit klavier dat niemand zich daardoor behoeft te laten terughouden Dit pedaal wordt ook ten zeerste aanbevolen door de hh M H van t Kruis J B Litznu G B van Krieken G H Vijgeboom en Joh Schravesande allen organisten te Kotterdam De haardos is bij musici vaak een zeer belangrijk deel hunner persoonlijkheid Dat is ook de muening van den Heer Smythe den Australischen impresario van en beroemden pianist Paderewski Hij heeft daarom dion muzikaten Simson zich bij contract laten verbinden zoolang hij in Australië is zijn haar niet te laten knippen leerares om hare schriften vragen als deze er nog wezen mochten dit was alles Zij beloofde hem die te brengen Eensklaps als gevoelde hij zgn ongeluk hier heviger dan ooit te voren kreet hg O mijne Giulia mijne arme Giulia mijn kleine engel 1 en boog zich opnieuw i over de bank en bedekte die met kussen De onderwijzeres richtte hem met krachtsinspanning op en in dat oogenblik bespeurde zij aan zijnen hals het litteeken van het scheermes dat haar deed huiveren Zij verlieten te zamen het vertrek hij zag niemand schreide voort zonder zich do oogen af te msschen terwijl zgne armen slap langs hem neerhingen en hij strak voor uoh staarde Op straat gekomen groette hij do leerares terloops en verwijdorde zich in tegenovergestelde richting zg zag hem na hg aarzelde oen oogenblik en volgde toen het kind van den sjouwer Nog geheel vervuld van haar ontmoeting te huis komende zocht het meisje lerstonil al het schrgfwork van Giulia bijeen in do hoop dat de heer Orveggi wanneer hij eenmaal in het bezit daarvan was niet meer op school terug zou komen dienzelfdon avond hem op do gewone plaats aantreffende overhandigde zij hem het pakje Hij kuste en betastte het stak het vervolgens in den borstzak en voelde er telkens naar om zich to overtuigen ilat het er nog was Georgina kwam juist voorbij hg nep haar gaf haar een ku op hot hoofd f