Goudsche Courant, woensdag 20 juli 1892

itbreogen zouden I warden Hst hoofdbeataur van den bond Maatsohappelqk Belang heeft aan H M de Regentes een adresgericht waarin het verzoekt preventieve m tregelen te doen nemen tegen vervalaohing van levensmiddelen Uet djingt daarin aan op de aanstelling van deskundigan tol het oef tnen van voortdurend toezichtop de höedanigheid van ten verkoop augflbodenwaren Dezen zouden geregeld verslagvan huBpe onderzoekingen en die verslagel dan voDi elke gebeente af osderlgk mocte openbajfr gemaakt J j In Ëen van Oost zgn oo Het den op G vap a bar heele It üandelshiad leest mien telegram uit Sydney maakt heden meldingvreeselijke vulkaniscbè uitbarsting in onze raa bij opuitreeks 12 0 mensohen zoudedl ekomen f a A irioht die i niet zonde Voorbehoed te woi igehome duet kan zg i dat na uitbarstini it ilgih op 23 Juni waarvan in ons blB Juni melding wehl j emaakt een nieuwi ng is tool gekomeli Is werkelqk het ge j flaniil jye ni td dan zou dit de mst idigheii dat hiir ia I lande nog geen bericht van pe ramp ontvanien ia eenigszins verklaren Tooh Ifiokt h t Ottwaarschgt lyk dat vau en onheil inliet w ringer dan de raijiip van Krakatau gein bericlu iujhetmoederland zou zqn ontvangen i Llojd ont iqg èk ja een gelijksoortig btticht On onderstelling dat we hier te doei hebbtamet de vnlcanisdne uitbarsting welke vo it enkele weken reeds werd l emeld wordt gedeeld poor o Holuksch Handels clreeniging Zy ad ten minste naar zg ons medMieelde nog niets vemomep v4ii aan nieune uitbar jiig 4 I De leden van de Nederi Sohutterg Kaderbond afdeeiing EoUerdaifi hielden Zondag op de baan van het regimrnt schutterij aldaar een scbietwedstrijd om 4 medailles door het bestuur dezer afdeeling uitfreloofd De le luit adjudant H Ceelen reikte deze medailles uit en bracht daarbg d 0 eervoUen strijd teGouda in herinnering 0it naam van het bestuurdezer schietvereeniging stelde hij aan de overwinnaars van den len korpswedstrijd zijnde de adj ond Vunrman adj ond tit Eavestein serg maj De Jongb serg Dusseldorp en foerier Den Boer eeoakleine zilver vergulde medaille en aan de overwinnaars in den flobertwedstrijd zqnde adj onderof Vuurman Sovettee serg maj Da Jongh serg J Blonw en foerier Den Boer eene kleinen zilverenmedaille ter hand ter herinnering aan den too eervollen en tevens voor allen zoo aangenamen schietwedstrijd een wedstrijd waar wel degelijk het aangename met het nuttige werd vereenigd en waariedereen zich beijverd had om den bezoekers hetterrein als een tehuis te maken N R Ct Wg lezen in De Tijd Naar ons uit Indië wordt gemeld heeft pater Joackbloet 8 J eene gewichtige studie onderhanden waarin door hem op grond van persoonlijke waarnemingen in Indié zelf gedaan zal bewezen worden dat verscheidene toestanden in den Max Eavelaar door Mnltatuli beschreven totaal o nwaar zijn Algemeen zeker lal deze letterkundige arbeid die evensls daags ts voren en vroeg haar of zij zich Giulia nog herinnerde Gij hieldt van haar doet gq dat nog lief kind Tegelqkertijd drukte hij haar een geldstuk in de hand Dit gedaan hebbende kwam hü tot grooten schrik der onderwijzeres zouder zelfs hare vergunning te vragen als iets dat van7 lf sprak op haar af en vergezelde haar op zqne gewone manier het hoofd voorovergebogen de armen slap langs het Igf hangende nu en dan een enkel woord sprekende Dienselfden dag was hij nog op het kerkhof geweest lederen dag ging hq daar heen en vertoefde er geruimen tqd Het speet hem dat men hem op een bepaald uur wegzond en hq bad plan de bewaarders eens om den tuin te leiden om den ganschen nacht daar door te brengen en op het graf van zqn kiud te slapen Eensklaps overviel hem een zijner wanhopige buien O mijn lieveling mijn arm kind mijne Giulia die daar onder de aarde ligtl De menschen die zq tegen kwamen zagen hem aan De onderwijzeres was met het diepste medelijden vervuld en zocht hem te troosten Spreek mij over haar zeide hq zacht Zij deed zoo vertelde kleine bijtonderhoden van school haar best doende hem niet oog meer te bedroeven en hij luisterde met eerbied gelqk een stervende naar de stem van den biechtvader Toen zij voor hare woning stilstonden beving hem een govoel van dankbaarheid en zeide hij met diep gevoel U heeft mijn kind zoo lief gehad u is 100 goed hel is mij alsof gij hare moedor waart als wq wel lyn ingeliohl in bet tqdsohrift thidli zal veraohgnen met ongeduld worden legemoetgezisn In beslag genomen Ëon deurwaarder te Potsdam kwam Woensdag beslag leggen op een menagerie van een rondreizend kermis onder emer De man wees den dienaar des gereohts een leeuw een tqger met enkele jongen en een panter als zqn eigendom san iroorgevende dat de hokken waren gehuurd De deurwaarder kob dus de baeatjes los meeuemdli I Hq had daar evenwel geen zin ia pq de Tkeede Kamer is ingekomen een voorstal van wet van den heer Donner tot wqziging der w ét houdende oprichting van sohutterqeU De voorsteller steH voor het tweede lid van art 42 der wet van U April 1827 houdende oprichting van tdhuttekjéo te lezen k Dw oef4n iigen zullen telkens in tqd vitti vrflde h Dgstens fwjo uren duren en altyd een jlialf uur vDur zonneiandergang moeten zqn afgeloopen zq zullen niet kp ediger op elkander mogen vol en dan van 14 tojjl dagen en niet des Zqddaga worden J He wetsotMwe p strekt tot opheffing van jhot gejipiied bezwakr van hutterplicl tigen tegen hft drel emisnr aan oefeningen of inspeptien op iden dag des ieel a I j I Tot dit doe eit hg eene wyiigingijVpor Van het eedé lid val irt 4fi der wet van II April 1827 pudendé opriajuiog van siihutterqen waslbq de oorden en j V É rkeur das Zontfagï xoovecl ilqk na MnTafloopen van alle godsilienit oefeningen plaats hU ben Idoch in geen geval vcnr des middags te vijflfi ren aanvangen vervallen éb biervoor in plaats Iwnien de woorden en t et dlfs Zondags worden geiouden Hg acht het kend dat er schutterpliohtigen zqnvoor wie het deelnemen aan oefeningen p den dagdes Heeren een gewetensbezwaar ia entijvel in die mate dat zg liever boeten betalen en h hteniaatraf ondergaan dan in atrqd met Gods l e l wet zich hiertoe te laten brengen Hg herinnert dat nog in de jangat i dagen de achutter D M Roos Ie Parmerend omdat hij uit gewetensbezwaar niet voldoen kon aan de oprdaping om op den rustdag op te komen om te schutteren zich heeft laten veroordeelen tot eene boete van ƒ 16 ter vervanging waarvan hg 14 dagen heohtenisstraf ondergaan beeft De vriendelijksts verzoeken gepaard met de aanbieding om op elk ttnr van een dag in de week ter oefening op te komen hebben dien schutter evenmin als vroeger andere schutters te Edam en te Zaandam niet mogen baten de eisch van den oommandant om des Zondags op te komen bleef onverbiddelijk Dat gevallen als die te Purmerend en vroeger te Edam en te Zaandam uitzonderingen zijn eu dat verreweg de meeste oommsndanten der sohutterq van hunne bevoegdheid om de schutterplichtigen op den Zondag te doen opkomen geen gebruik maken erkent de voorsteller dankbaar maar kan geen reden zgn waarom eene wetswijziging zooals deze door hem wordt voorgesteld minder noixlzakelijk zou zqn Zoolang toch de wet aan de commandanten de bevoegdheid verleent om de schntleraoefeningen bq voorkeur des Zondags te honden zoolang blijft de mogelijkheid dat deie of gene commandant van zjjne God zegene u Helaas I dit was nog het einde niet lederen dag somtijds s morgens èn s avonds kwam hij aan de school en begeleidde de Irerares zooals de eerste keer Spreek mq over mqn kind begon hij altqd te zeggen vertel mg nog meer het haal mij hare woorden terwql ik u hoor spreken is bet mq alsof zq niet dood was Dan herhaalde zij dezelfde dingen en ook hq vertelde bijzonderheden uit hare eerste jeugd zoodra het gesprek dreigde op de moeder te komen zwerg hg aanstonds met een gevoel van schaamte en verlegenheid en een diepe plooi groef zich op zijn voorhoofd Slechts eenmaal liet hij zich bij znik eene gelegenheid een smartslijken kreet ontvallen O als u wist als u alles wist en zag de onderwijzeros aan wier blik hem zeide dat zij veel wist Van dat oogenblik af was hij minder spaarzaam met zgne woorden doch hg sprak in het algemeen over een langdurigen strqd waarin hij dagelgks zonder het te merken een duim breed terrein rerloren had en weidde meer over zichzelf dan wel over zijne vrouw uit Alles werd het meisje duidelgk zqn druk eentonig bureauleven waarin hij door zijne eigen goedheid dikwijls benadeeld was geworden zijne geheele jeugd welke in ontbering wss voorbij gegaan zijn hartstocht als man van middelbaren leeftijd voor de dochter van de mensehen waar hij op gehuurde kamers woonde die hem in eene ernstige ziekte met toewijding had opgepast daarna zgne bevoegdheid gebruik maakt maar oök zoiolang blijft de schutter voor wie dit een gewetensbezwaar is I blootgesteld aan het gevaar van tot boete of hechtenisI straf veroordeeld te worden Alleen eene wqziging waarbq die bevoegdheid den commandanten verleend uit de wet verwgderdwordt kan een einde maken aan de moeilijkhedenen misstanden hierdoor veroorzaakt i De voorsteller ver acht dat de Kamer en de reigeering dit met heiq erkennen zullen en Rekent lop hunne madewerking tot opheffing van eep ewetensJ bezwaar dat zonder nadeel uit de wet op ide sohutJterijen verwijderd kap worden I I f Nadat da vereenigingen ijvoor ohristelqkfnationaat sohoolonderwg i en vOor gereformeerd schoolönrterwgLi alsmede de verieniging yan christolqke oni erwqzeJK en onderwijtei easen in Nederland op haie algemeeij vergaderingen de financieole belangen van de onjel wqzars der aJloleu mot den bqbel behandeld hebbei geeft thana net moderamen van den achoolraad hi volgende in overweging 1 Het 1 jaigste salaris voot de hoofden der soholen wli r4e gesteld op 800 ƒ 900 of 1000 met itW woning en vnjdom van belasting en wordevoD hen teltcens ni Uwee jaren in dienst gefeest temet B veWoogd zoodanig dat di salaris lopo 1100 of 1200 met vrije woning rijdom van belsstinM kan klimmen I Hdt laagste salaru voor de onderwqzers mel1 hoMilakte die roor d verhoogde rqksbjjdrage in kan8ierkinj 4omen worde gesteld op 600 ƒ 626 of OBOi eu wordt vooiï hep telkens na twee jaren in dlieDst geweest te zqi met 26 verhoogd zooI danig da dit salaris tot 700 72S of ƒ 760 kan klimmen j 1 S He laagata salariJ voi r de onderwqzers worde gesteld oplf 460 ƒ 4716 of 600 en wordt voor hen telkens na twee jaren in dienst geneest tezijn met ƒ 26 verhoogd zoodanig dat dit calaris tot 580 576 of 600 kan klimmen 4 Bij het verkrjjgei i van eene akte of bqakta ontvangt een onderivqzer van zqn sohoolbestuur een gratificatie van 10 Nijdige ratten In d buurt van Burley vertelt de Èenin Pott van Lefds zsj een heer die over een muur keek een doi ie kip in het veld liggen Juist kwam er een rat aandraven besnuffelde den dooden vogel met veel genoegen en verwijderde zich eenigszins haastig De tocsohonwer die aan natuurlijke historie doel wist wat dat beteekende nam de kip weg en bleef kgkeD Binnen een minuut of twee kwam de rat met een half dozqn vrienden terug waarsohqnlqk met het plan om bet dier voor verder gebruik te komen weghalen Op de plaat aangekomen waar de vogel gelegen had hief de rat een luiden kreet van verbazing aan In een ommezien vielen de andere ratten zoo woedend op hem dat zq hem dood op het veld achterlieten als eene waarschuwing om geen flauwe aardigheden met zqn vrienden uit te halen De uitbarstingen der Etna Ds uitbarstingen van de Etna waarvan de tegenwoordige een der merkwaardigste belooft te zijn dagteekenen al van voor eeuwen De eersts uitbarsting waarvan msiding wordt gemaakt had plaats in 1093 en sedert dien tqd kws eerste ontgoocheling en zgne jarenlange foltering Somtijds riep hq in bitter zelfverwgt uit Ik ben een lafaard I en eenmaal list bq sr op volgen maar mgn kind wist nergens van Daarvan ben ik zeker Zij kon het niet begrgpen Ik wist alles en vergaf alles Zg is gestorven zonder iets te begrijpen niet waar mejuffrouw u is ook daarvan overtuigd Ja zeker zg was er zoker van Het was ondenkbaar dat Giulia iets begrepen had Op dit punt kwam hij vaak terug als ond hg troost in dis gedachte De onderwijzeres bemerkt met leedwezen en bgna met schrik dat zqn verdriet in het minst niet sleet er voer eene siddering door hare leden wanneer hq op straat eensklaps zijne doode aanriep alsof hq haar voor zich zag ook merkte zij op dat zqne gesprekken met den dag minder samenhangend werden eene toenemende verzwakking zijner geestvermogens eene herhaling van dezelfde woorden Zij zocht hem te mqden verliet opzettelqk de school wat later dan gewoonlijk of trachtte hem ongezien voorbq te gaan Doch h j liet haar niet los Eens maakte de directrice haar eene opmerking Het paste niet zeide zij dat een jong meisje zich allgd door esn heer liet vergezellen at deed zij het uit een gevoel van medelijden omdat ieder dat niet weet of daar geen geloof aan hecht Ontwijk hem was haar laatste woord Wordt veritolgd men et menigataal uitbarstingen voor In 1169 kwamen er vgflien duizend personen bij een uitbarsting om het leven en in 1669 werden er tienduizend onder da lava bedolven De lava stroomde toen veertien dageu achtereen voort In 1668 is de Monti Kosai du hoogste van de tweede rij kegelvormige toppen van den berg ontslaan In deze eeuw hadden reeds drie geweldige uitbarstingen plaats In 1832 werden versoheidece do pn verwoest De uitbarsting van 1852 duurde met tussohenpoozeu negen maanden Du derde en laatste van 1866 ging vergezeld van een hevige aardbeving en richtte groote verwoestingen aan De Etna die aan de voet een omtrek van 90 mijlen heeft en bqna 11 duizend voet hoog ia is van boven geheel bedekt mot asoh lava en zand Gedurende een gedeelte van het jaar is dit alles ouder een mantel van sneeuw verborgen Benfden dezen doodschen bergtop waarop niets groeit tot op de helft van de geheele helling is een gordel vAn bossohen Lager bevindt zich en zeer bevolkte vruchtbare streek waar de wqnstok b t suikerriet eu d olyfboomen groeien Het is een merkwaardige karaktertrek van de bevolking dat zij er zoo noode toe gebracht kan worden d ize gevaarlqke streek te verlaten Als er een uitbarsting plaats heeft slapen de bewoners van dun berg des nachts onder den blooten hemel en zg brengen een groot gedeelte van den dag in gebed door Niet voor dat de lava hen van een of andere plek veijaagt gaan zij naar oen lager gelegen plaats Zij keeren echter als de uitbarsting voorbg is gewoonlijk weder terug en vestigen zich opnieuw waar zq vroeger woonden De tegenwoorwoordige uitbarsting wordt gevaarlijker geaoht dan die van 1866 hoewel zg niet zulk een indrukwekkend schouwspel biedt In weerwil van vele belemmeringen gaat de avastrocm steeds verder De bewoners van marktstadjes en dorpen op de helling verkeeren in grooten angst Do kastanjehosschen welks op de helling worden aangetroffen zqn voor een groot gedeelte verwoest Vluchtelingen van de zuidzgde van den berg snellen naar de vlakte aan den vuet Zg zijn van al hun goed ontbloot Er zqn thans vqf kraters in werking Een breede stroom rood gloeiende lava vloeit af naar Nioolosi Andete lavastroomen richten zich naar het Oosten en Westen De nieuw gevormde krater achijot rustiger ts worden maar ds hoofdkrater steeds heviger Donderdag had onder Wilnis de iuvitatievisch partij plaats waarvan reeds vroeger melding gemaakt is Hot ging sr zoo msldt het V 1 recht gezellig toe Zsssntwiniig visschers uit verschillende oorden van ons land o a Veuloo Breda enz namen er aan deel die al hun best deden en alle regelen der kunst en handgrepen der ervaring toepasten om de meeste visch baars machtig te worden Door het afwisselend weder was de uitslag niet gunstig en de regen van de laatste dagen was oorzaak dat de baarzen niet happig waren De geheele vangst bedroeg 355 stuks waarvan 342 baarzen De grootste dezer laatste woog 400 gram Ds meeste ponden baars gevangen door 2 personen in t minst aantal stuks bedroeg 5 pond 18 stnks het meeste aantal stuks gevangen door 2 personen bedroeg 54 stuks 4 pond 8 ons De kleinste baars was te nietig om gewogen te worden voor velen was t een skadsel hoe die aan een worm knn worden gevangen om de zeldzaamheid werd het diertje met een vergrootglas in oogenschouw genomen Behalve de vissohersbootsu waren nog 3 boeiers aanwezig 2 uit Amsterdam en 1 uit Sneek Er waren 4 paren prgzen uitgelootd nl twee per boot en een pnrsoneele prijs voor dengeen die het grootste getal vissohen ving Het weder was aanvankelijk uitstekend doch omstreeks 10 uren betrok de lucht tgeen de heeren echter niet noopte terug te keereu Du uitslag was als volgt Ie en 2e prijs Grootste aantal vissohen per boot de heeren gebr Kraaij te Amaterdam roeier D Jongeneel Se en 4e prgs Zwaarste baars per boot de heeren Anderheggen en D van Essen te Amsterdam roeier D van der Neut 5e en 6e prijs Kleinste baars per boot de heeren A V van Vloten en C W B van Oostveen te Amsterdam roeier W Haak 7e en 8e prijs Kleinste aantal vissohen per boot de heeren Hagendoorn te Vreeland en Moerhout te Amsterdam roeier J Hazekamp 9e personeele prijs de Heer Bourette te Vreeland roeier E Hoogerwerff Du reKSlings oommissie bestond uit de heeren Dttdok de Wit te Breukelen Hollendoorn te Berlijn en Van der Meulen te Mijdrecht Aangezien de heer Helleniloorn wagons een lichte 1 ongesteldheid een paar dagen geleden naar Berlijn was teruggekeerd had de heer Anderheggen te Amsterdam die functie welwillend op zich genomen Na beëindiging van de viachparlij werd een gezellig en smakelijk middagmaal gebruikt bij Jantje te Wilnis na afloop waarvan de uitreiking der kunstvoorwerpen plaais had en alzoo eindigde de allergezelligsie dag De Duitsche fiscus heeft een fijne kaart gespeeld Het is bekend dat in Duitschland belaating geheven wordt op speelkaarten en dat op ontduiking zwaro boete is gesteld Verleden najaar zag een beambte der belastingen te Berlijn een kind spelen met kleine speelkaarten die don belastingstemppl misten Als fabrikant werd opgespoord de firma Nessier eii Co te Anoaburg i S die voorgaf dezo kleine kaarten als speelgoed in den handel te hebben gebracht Uit de boeken vnn do firma werd nagespoord dat zeveu berlijnsche winkeliers van dat zoogenaamde speelgoed gekocht hadden en do voorraad werd bij hen in beslag geno men Voor elk spel werd 30 Mark boete goeischt l Bij een firma werden 2448 epollon gevouden Daarop werd dus oen boete toegepast van 127 440 Mark en omdat er twee doelgenooten in die firma zijn werd aan ieder van hen die boete opgelegd zoodat de firma 254 880 Mark te haren laste kreeg Do boete kon vervangen worden door eon dag gevangenis tegen elke 15 Mark boete = 17 000 dagen Dat gaf een proces en de rechterlijke beslissing stelde den fiscus in het gelijk want met de Foogonaarado kinderspeolkaarten kon o a piquet gespeeld worden enz De voorzitter van het gerechtshof gaf oen wenk dat een verzoek om vermindering der boete ter bevoegde plaatse ingediend mogelijk ingang zou vinden De cholera Volgens the Times kenmerkt de ziekte zich door groote hevigheid te Tsaritsin worden vooral de werkende klussen aangetast de slachtoffers vallen daar soms binnen drie of vier uren Te Moskou njn 17 burgers on 42 soldalen aangetast Ook te Odessa is de ziekte verschenen Volgens Daily News zijn de maatregelen die te Odessa bij de ontsohepiog vaa passagiers genomen worden zeer onvoldoende Een stoomboot met 200 personen die uit den Kaukasua waren gevlucht behoefde niet langer dan een hatf sur ia quaraniaina te blijven Het vuile papieren geld dat in groote hoeveelheid in omloop is zal de besmetting ook wel in de hand werken De ïisscherij op de Wolga in de streken waar de cholera heersoht is verboden men vreest ui dat do visch welke van Nischni Novgorod naar het buitenland wordt gezonden de ziekte zou kunnen verspreiden Andere maatregelen zijn to Nisohni Novgorod genomen om de epidemie to bestrydeu Een uit 25 geneesheeren bestaande oommissio aan ivelko 60 studenten worden toegevoegd is met volledige volmacht bekleed om voorzorgen in het belang der openbare gezondheid te verordenen Drqvende gasthuizen die 260 bedden bevatten zullen op de Wolga worden gestationeerd en loodsen voor 9000 workliodan zijn reeds op den oever verrezen Al degenen dio wegens hun gering inkomen genoodzaakt zijn in vochtige huiqea te wonen worden daar opgenomen Volkskeukens zgn in verachiilonde wijkon der stad opgericht Den kooplieden is verboden rauwe vruchten te venten Voorts is aan ieder ingezetene gelast in zijne woning eenigo geneesmiddelen voorhanden te hebben welke hem kosteloos worden verstrekt om de eerste zorgen aan de choloralqders lo wqden B j de ongeregoldheden te Saratoff zijn zoo wordt nader gemeld negen personen gedood eu elf gekwetst Het gepeupel liet de uit het hospitaal gesleepte choleralijders op straat liggen De rust is thans hersteld doch dit gelukte eerst nadat do ontboden soldaten van hunne vuurwapens hadden gebruik gemaakt In hot voor do choleralijdora ingerichte gasthuis word alles vernield Buitenlandich Overzicht In Engeland zijn gekozon 261 conservatieven 60 unionisten 271 Gladstonianen 9 ParuoUisten 67 ttntiParnellisten Do verkiezing van slechts 12 afgevaardigden moet nu nog in het gohoo plaats hebben Nnar men verzekert heeft het ministerie teu gevolge van een bozook door lord Salisbury gisteren aan de koningin gebracht besloten zijn ontslag niet in te dienen wegens de te zijnon nadeolo uitgeyallon verkiezingen üe ministors zullen voor het nieuwe parlement verschijnen en afwachten dat hot Lagerhuis een amendement op het adres van antwoord aanneemt of eens andere resolutie waarbq verklaard wordt dat het ministerie het vertrouwen van het Huis niet heeft Fargs het gastvrqe oord voor onttroonde vorsten heeft thans het voorrecht den president Palaoio van Venezuela onder zijne gasten te hebben Deze werd naar men weet bij den thans geèiudigden opstand gedwongen af te treden deels omdat hq hoopte daardoor het land tot rust te brengen aangezien de leider van den opstand Crespo beloofd had do wapenen te zullen neerleggen als Palacio vertrok Crespo verbrak die belofte en dwong do generaals van Palacio don strijd voort te zetten totdat eindeIgk de beslissende slag geleverd werd die een eind maakte aan do gevechten maar daarom nog niet aan de ellende Ten gevolge van de beroeringen heersoht gelqk wq dezer dagen meldden in de republiek groote nood Tegenover een journalist heeft de gewezen president te Parqs een klein tipje opgolicht van den sluier dio do gebeurtenissen in Venezuela bedekt Politieke partijen zeide hij z jn aan het werk om tweedracht te zaaien De conservatieven trachten verdeeldheid onder de liberalen te weeg te brengen om daardoor aan het roer te komen Het is zooals gewoonlqk in de Zuidamerikaansohe republiek Een eerzuchtig mau stelt zich aan het hoofd der ontei redenen en tracht het opporste gezag in don Staat in handen te krijgen Crespo streefde daarheen en natuurlijk was het hem niet voldoende dat Palacio aftrad als onmiddellijk een der generaals van don oud presidont diens plaats innam De Zuidamerikaansohe volken Venezuela zoo goed als Brazilië waar sedert het aftreden van don kcizur nog geen oogenblik vrede geheorscht heeft moeten booten voor het invoeren vau een rogeoringsvorm waarvoor ze nog niet rijp zijn De rechtbank te Loches hooft Wilson veroordeeld tot oene boete van 1000 fr Hot blijkt dat zij hem slechts op één punt dor aanklachten heeft veroordeeld namelqk hierop dat hij door Leroux die insgelijks veroordeeld is tot die boete buitensporig voel stembiljetten heeft doen ronddeolen zoodat bet doel daarvan alloen kan geweest zijn stemmen te koopon Daar hier dus geen straf boven de drie maanden gevangenzetting is uitgesproken zoo beeft Wilson zgne burgerschapsrocbten niet verloren Nu Buschhoff is vrijgesproken worden er van verschillende zijden pogingen aangewend om hem zoodanige ondersteuntng te verschaffen dat hij weder in zijn gewoon bedrgf kan komen Gelijk men weet was zijn huis inboedel en werkplaats te Xanten verladen jaar door eene opgewonden menigte vernield op grond van het gerucht dat hij een christenkind had vermoord om de joden ten behoeve eener godsdienstige handeling aan christenblood te helpen Nu er van anti semietischo zijde zoozeer is geqverd om uit dio betichting kapitaal to slaan sohqnt men van andero zijden partq te willen trekken van de recbtorlijko vrqspraak door tegenover die ijveraars werkzaam te zijn ten gunste van Buschhoff Er worden oproepingen gedaan om geldon bqeen te brengen ton einde hem en zijn gezin er boven op te helpen Bij do Foasische Zeitung is daartoe reeds 1300 mark bijeengebracht Op de vruchtenbeurs te Weeneu is ruim 200 gulden voor hora ingezameld en terstond overgezonden De heer Adnlf von Liebermann heeft hora 200 mark doen toekomen onder verbintenis dat hem dit levenslang telken jare op den 14en Juli zal worden uitbetaald waartoe de inzender eene testamentaire beschikking heefr gemaakt De pas herbenoemde Italiaansche Minister van Financien de hoor Grimaldi hoeft zich volgens ds Italiaansche bladen uitgelaten dat het tekort op de begroeting van 1892 93 zelfs indien de ontvangsten een oven sterke vermindering aanwijzen als begroot is niet meer dan 21 000000 fra zal bedragen Hieronder zijn niet begrepen de uitgaven voor de spoorwegen Het tekort voor 1891 92 was meer dan 40 millioen dus het dubbel van het tegenwoordige cqfer De Begeering zal genoodzaakt zgn sprak Grimaldi door sommige hervormingeu welke zij moet uitvoeren dit tekort nog grooter te maken zg zal echter haar toevlucht alleen dan tot nieuwe belastingen nemen als do besparingen onvoldoende blijken to zijn In geen geval zullen echter deze belastingen op levensmiddelen drukken Do heer Grimaldi heeft ook nog verklaard dat de sommen welke men door da ontmunting der Bourbonsche piasters ongeveer 34 millioen zal verkrijgen aangewend zullen worden als reserve en niet zullen dienen om de uitgaven der begrooting te dekken 340 Staats loteriJ Trekking van Dinsdag 19 Juli 1892 No 14190 2000