Goudsche Courant, woensdag 20 juli 1892

Allen die iets te vorderen of onder hunne bernstiag hebben van of iets verschuldigd zyn aan de nalatenschap van den Heer CORNBLia JA7H ADBIANU8 KMBKHOF gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden den 11 Juni 1892 worden verzocht opgave of betaling te doen vóór 20 JULI 1892 ten kantore van den Notaris H GROËNËNDAAL te Gouda Met 1 AUGUSTUS wordt gevraagd eene FLINSE BIENSTSOBE Brieven onder No 2 03 aan het Bureau van deze Courant r 189a Donderdag 21 Jali t NO 48 GOUDSCHE COURANT fSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Heineken s GEKSTE BIEB perfl et per A ♦ c WIENER EXPORT 16 Vi 7V Specialiteit van Tafelbieren Depot A NORTIER Gouwe C 34 35 De inzoadlng van advertentiön kan gesoliieden tot eén uur des namiddags van de dag der uitgave No 20668 ƒ ISOO No 1S788 ƒ 1000 No 12566 ƒ 400 No 4137 5129 6670 12362 15267 en 16218 ƒ 100 Pryzen n ƒ 20 8 2922 5939 8608 11292 18481 16299 18682 16 2950 6217 8624 11294 13504 16309 18600 76 2982 6264 8664 11394 13564 16336 18626 104 3020 6266 8669 11432 18595 16432 18641 119 3073 6293 8706 11482 13622 16437 18708 328 3116 6397 8741 11497 13667 1j6486 18799 896 3129 6416 8762 11546 13702 16507 18826 399 3145 6421 8786 11568 13931 16652 18863 488 3168 6489 8868 11B59 14006 18587 18872 476 3198 8487 8889 11666 14065 16648 1889 623 8212 6695 8900 11600 14105 16669 18962 532 3257 6602 8947 11698 14241 16897 18980 654 3283 6665 9015 11768 14257 16767 19007 614 3308 6764 9061 11762 14271 16770 19013 49 3336 8824 9097 11776 14274 16776 19033 827 3362 6887 9131 11818 14276 16789 19049 874 3463 6891 9147 11870 14313 18837 19071 969 3468 6909 9188 11899 14509 16841 19103 1046 3470 6914 9366 11907 14546 16914 19 08 1081 3494 6978 9371 11920 14637 16924 19193 1083 3512 7008 9440 11964 14672 16951 19210 1097 3523 7058 9583 11966 14702 i70Q3 19287 1150 3575 7078 9802 11988 14704 17028 19284 1168 3823 7179 9836 U991 147SO 17033 19347 1172 3706 7192 9666 12036 14752 17083 19369 1181 3771 7242 9758 12036 14766 17089 19392 1281 3948 7261 9891 12064 14786 17092 19443 1S23 3964 7285 9906 12068 14910 17176 19448 1373 3961 7328 9909 12213 14920 17285 19454 1394 4035 7339 9981 2217 15019 17292 19591 1451 4076 7368 9990 12263 15031 17296 19645 1463 4087 7472 10019 12288 15066 17310 19717 1491 4088 7512 10108 12331 15Ü71 17365 19736 1623 4159 7517 10129 12334 16088 17408 19752 1805 4204 7558 10175 12375 16152 17497 19778 1750 4215 7612 10204 12416 15180 17519 19947 1908 4238 7632 10246 12441 15209 17642 20029 1964 4240 7654 10274 12477 15250 17642 20099 1983 4314 7658 10293 1 484 16269 17669 20110 1985 4350 7680 10296 12524 15370 17679 20174 1998 4373 7679 10338 12528 15412 17739 20184 2085 4388 7685 10376 1253 15437 17797 20192 2119 4458 76 2 10397 12549 15470 17810 20200 Ï176 4502 7754 10502 12585 15492 17892 20313 2280 4623 7758 10666 12669 15506 17931 20336 2283 4898 7828 10569 12616 16641 17941 20338 2384 4735 7914 10681 12623 15647 17946 20376 2394 4819 7998 10712 12650 15711 17963 20482 2439 4854 8008 10848 12677 15722 17975 20506 2467 4912 8013 10858 12685 15524 18076 20631 2482 5088 8044 10871 12702 15764 18112 20636 2564 5109 8090 10941 12714 15850 18122 20680 2 94 5161 8138 11016 12886 15927 13232 20715 2681 6290 8235 11024 12929 16043 18240 20716 2689 5i 08 8295 11025 12989 16164 18268 20762 5557 8320 11035 13026 16165 18279 20818 5617 8337 11079 13151 16191 18306 20837 2709 5641 8502 11117 13237 18197 18319 20867 2768 5704 8520 11170 13349 16242 18399 208862838 5743 8528 11226 13421 16286 18433 209832875 5815 8564 11277 13437 16292 18467 209902911 5930 I PETROLEIJW IMOTKERINGEN van de Makelaars Caotzlaar Schalkwijk te Kotterdaui De markt was beden onveranderd Ixjco Tankfust ƒ 6 45 AugustusleTering ƒ 6 40 September OctoberNovember en December levering ƒ 6 55 Burgerlijke Stand GEBOKEN 17 Juli Martina ouders K F Hammer en M Binee Jacob Mjirtinus ouders J van Maaren en 8 Kleijirett 18 Wilhelmina Adrians ouders C de Bruin en E Vogelaar OVERLEDEN 18 Juli D Triezenberg 13 d GEHUWD 19 Juli H K Gorissen n L G Brak APVERTENTIfiN Voor de vele bewflien Tan belangstelling ontvangen bg de geboorte van onzen Zoon betaigen wg onzen hartelgken dank C VAM BERKEL en ECHTOENOOTB Gouda 18 Juli 1892 Hofstede Veenderïj Op nader te bepalen tgd en plaats in de maand AUGUSTUS a s wordt puMieh verkocht de KAPITALE HOFSTEDE J met extra beste WEI en HOOILiNDEN en uitmnntende VËENGRONDKN in denUravekoopschen polder te Sluipwijk gemeente lietitwijk groot mim 81 hectaren In huur bg Bkkmancs VKEflooM voor ƒ 1700 per jaar het land tot 1 Dac 1892 en overigens tot 1 Mei 1893 Een groot deel van den Kooppr s kan ali Ie Hypk k 4 i gevestigd Waven Inmiddels uit de hand te Koop en te bevragen bji den NoUris Mr FUHRI SNETHLAGE te Woerden Onovertrefbaar van qnaliteit is de DUieuwe Bessen Jenever m J F Herman Zn Mw Maatschappij tot Exploitatie van Goedkoope Reisgelegenheden naar Arnliem Velp de Steeg Dieren Brummen Zutpüen en Uïjmegen en terug Eiken Doilderdag van af 15 Juli tol en met IS September a s Excursietreinen Ie 2e en 3e klasse van den Haag Rotterdam Maas Gouda itmsterdani W P en Utrecht naar Arnhem Velp de Steegs Dieren Brummen Zutphen en AIijmeg en en terugp Heenreis Terugreis Nijmegen vertr 8 22 s av den Haag vertr 7 13 s morg Zutphen 7 36 Brummen 6 54 Dieren 7 53 de Steeg 7 22 Velp Arnhem 7 35 8 21 i 1 Gouda 2 j Amsterdam W P I I Utrecht Arnhem Velp de Steeg Dieren Brummen Zutphen Nijmegen 5 l Rotterdam MaaSy 7 16 7 48 7 45 8 37 aank 9 34 9 56 10 04 1012 10 22 10 31 10 09 Is het aantal genomen biljotten te gering dan heelt het vervoervan Amsterdam Rotterdam en den Haag met trein 31 plaats de uren van aankomst blijven echter dezelfde 4 I T Uniforme prijs der biljetten eerste klasse 3 tweede klasse 2 derde klasse 1 50 Biljetten verkrijgbaar den geheelen DINSDAG en s WOENSDAGS tot 12 uur s Mid dags voor de excursie op den daarop volgenden Donderdag De Biljetten zijn alleen geldig voor de aangegeven Treinen Gouda Snelperedrak van A Brinkman i zoon Oe uitgave dexer Oouiaut geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe pr B per drie maanden is 1 25 tranco per post 1 70 Uzoaderlflke Nommers VIJK CENTEN BIN NENLAN D GOUDA 20 Juli 1892 l e jaariyicsohe oxament der Noderlaudsche Toonkuu tenaar vereeniginj zijn gitteron te aGra veuhage voortgezet Geslaagd is voor Solozangon dcrwgs lie heer J H B Spaai derman te Gouda De Ie luit J A Jamerliog Helmalt an het 5e bataljon 4o regiment infanteriü t Gouda is op zijn verzoek overgeplaatst b het 3e bataljon van dat korps te Haarlem In do gisteren gehouden titling van de Provinciale Staten van Zuid Holland werd de Voorzitter gemachtigd om aau H M de Koningin diligentver klaring te vragen van do Coinmiasto ad hoc in zake de schadeloosstelling aau de Gemeente Gouda in verband met da vaartverbetenug tusschon den IJsel en dü ringvaart van den Haarlemmermeerpolder lu de zitting der Kotterdamsche Arr Hechtbank van gisteren warden veroordeeld H V V arbeider te Waddinxveen bdkl van ver nieling tot ƒ 5 boete L D K v R M den H A S en M 8 arbeiders te Zevenhuizen wegens vernieling tot 7 dagen gev ieder Het vergelijkend examen van toelating tot da Kweekschool voor machinisten is met succes afge j legd door K L Exalto te Moordrecht Door het comité van anti revolutionnairo kiesvereenigingen in het district Ridderkerk ie tot candidaat voor de prov Stalen gesteld de Heer i V FEVILLETOX HAAR VADER Uit het Framch 16 Eene andere gedachte vervolgde hailV Reeds ren der eerste dagen na don terugkeer van den heer Orveggi had zij hom op straat met de vrouw van den sjottwer zien sproken Ben anderen dag was het kind met een nieuw kleedje op school gekomon dat voor haar te fijn en te opzichtig was toon weer met een paar oorbelletjes welke de aandacht van de geheele klasse getrokken hadden en onder de les zat zij dikwijls iets te knabbelen ongetwijfeld lekkers dat hij haar gaf De onderwijzeres begreep hieruit dat de moeder partij trok van de genegenheid van den ongelukkigen man zij had hem zeker in huis gelokt om hem door den aanblik barer armoede te vermurwen Sinds eenigen t d scheen zij inderdaad in boteren doen en zachter gestemd dan gewoonlijk Inilieu zg hom in een harer ontoerokcnbare ontboezemingen het geheim had verraden Die gedachte joeg hanr zooveel schrik aan dat zij besloot de vrouw eens aan te sproken om ze hare bolol to te laten Havelaar te s Gravonhage door de centrale vrijzinnige kiesvoreeniging te Barrndreolit de Heer P Smit Jr aftr lid Te Schooulioveii is een looden kwartje met het jaartal 1S48 en den beeldenaar van Koning Willem II ontvangen Het is te beschikking vanden burgemeester gesteld De heer van der Linden directeur van de Koninklijke militaire kapel van het regiment grenadiers en jagers ia door het bestuur der Internationale tuinbouwtentoonstelling te Londen uitgenoodigd aldaar gedurende 8 dagen lu het begin van Augustus met de Koninklgko kapel concerten te komen geven Nu zich aldaar de wGuides de Garde Imperial eu andere muziekkorpsen van naam hebben doen hooren wonscht het bestuur de bezoekers van de tentoonstelling in de gelegenheid te stellen ook onze grenadiers eens te hooren Te Ptoreneo is eeu zonderilijj Heury l i g toue overleden oen 8ó jarig grijsaard wiens grootste genoegen het was een rijtuig mot 24 paarden Ie besturen liij deed dit tot voor eenige jaren maur in den laatsten tijd reed hij nog maar met oen zesspau De oude boer ra dat eene opzicht oo overdrevtn royaal moet voor het overige zeer gierig zijn geweest m schouwburgen waar hij gaarne heeniing bv zat hij altijd op de minste rangen Staten Oeneraal Tweeue Kaheu zitting van Dinsdag 19 Juli 1892 In deze zitting word art 33 der Vermogensbelasting zooals hot door do Rageering gewijzigd was oangeuooiün met 76 tegen 10 stemmen De Regeering had nl voorgesteld uit dat art 33 de eeden te doen vervallen overeenkomstig hot herhalen Gene deed dit met do hand op hol hart maar ialli was met gerust daar zij in hare valsche oogen eene sombere uitdrukking las de dierlijke wallust van het uitgehongerde dier dat zijn klauw om eene prooi houdt geslagen en erger dan dit zg meende oen zweem van jaloezie te bespeuren dat zij zich in hare zaken wilde mengen en een soort achterdocht dat zij eveneens haar voordeel vond in het ongeluk van dien rampzaligen man Dit vermeerderde haren angst en haar medelijden mei den heer Orveggi die zich lederen dag nauwer bij haar aansloot Het roerde haar wanneer hij met zoo diepen eerbied en zoo ijnige dankbaarheid tot haar opzag eu op een dag vroeg hij haar op zoo smeekenden toon met hem naar hot kerkhof te gaan dat zij belooven moest te komen Wanneer zij voor de tiende maal dezelfde woorden herhaalde vouwde hij de handen en luisterde alsof het een engel ware die sprak Nogmaals noemaals herhaalde hij eu werd niet moede haar aan te hooren lerwijl hij zelf met den dag minder sprak Hij i ing zoo dicht naast haar dat hij haar met den elleboog aanraakte en zag haar min alsof de geest van het kiud van haar uitstraalde of wel alsof zy ergens onzichtbaar iets bij zich droeg dat aan het kind had toebehoord Hij gehooriaamde haar in alles hij deed het onmogelijke om zich zolf to bedwingen als zg hem zeido dat hij op straat niet zoo aan zijn gevoel mocht ADVËRTENTIEN vorden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Geuten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt amend Levy en verder toe te voegen de volgende nieuwe alinea s fflu geval van ziekte afwezigheid buiten het R jk of andere wettige redenen van verhindering kan de verklaring met toelating van den minister van Financien icraohtens eene bgzondcre volmacht worden afgelegd Het verzoekschrift om toelating wordt door tusschenkomst van dan voorzitter van den Raad aaii den minister gezonden 0p opzettelijk afleggen eener valsche verklaring is do straf bepaald bij art 207 eerste en laatst lid W van Str an toepassing Voorts stelde zij voor de aau de deskundigen toegekende vergoeding en de kosten van huur verwarming verlichting en schoonhouden van het lokaal waarin de Raad van beroep vergadert en van bediening ten laste van het Rijk te brengen De goedkeuring van het art had plaats na verwerping van het amend Rutgers Een amend De Kanter om ook voor de valsche verklaring van den gemachtigde den belanghebbende te straffen werd aangenomen met 76 tegen 10 stemmen en een van den heer Bays om den aanslag van hem die in gebreke blijft de verklaring af te leggen te handhaven werd aangenomen met 76 tegen 10 stemmen Ficn amend Heldt om het minimum 0 gulden als boete weg te laten werd bestreden door den minister maar aangenomen Art 34 39 zijn goedgekeurd waaronder een nieuw artikel betrelfende beroep op de Kroon van de uitspraak des inspecteurs Bij art 40 was door den heer Veegens voorgesteld het vervolgingsrecht dat bij directe belastingen gebit toe te passen De minister nam het amend HuDer over de heer Veegens trok het zyne in Artikelen 40 en 41 werden goedgekeurd Ër werden eenige kleine zaken na de Belasting toegeven Eén vroegen morgen hoorde zij aan hare deur op de vierde verdieping kloppen Hij was het Zij schrikte maar moest hem bmnon laten In een courant droeg hij een krans witte rozen en kwam haar afhalen om naar Giulia s graf te g ian Hij had vergeten dat zij school had on ml haar een tyd lang sprakeloos jnet groote vochtige oogen aan te staren Zij kon dien zonderlingen doordrin enden blik niet verdu n en moest opstaan onder voorwendsel dat zij eeu zakdoek zocht Intusschen nam zijn verdriet niet af het ondermijnde zijne gezondheid Van dag tot dag werd de ademhaling moeielijker de slem zwakker zijn voorkomen onnoozeler zijn geheele persoon meer haveloos zijne gedachten werden sleeds verwarder eu oppervlakkiger die céne uitgezonderd die zich scheen te ontwikkelen naarmate de andere afnamen Een morgen vond de loorares hem niet op de gewone plaats bij den ingang der school en hoopte reeds hem dien dag te ontkomen toen zg hem hg do eerste dwarsstraat op haar zag toesnellen met een zoo Zij wist het gildo hij naderbij komende zij wist het Do leerares beireep alles doch om tijd te winnen om ïich te herstellen deed zg alsof zij nieis liegrepon had