Goudsche Courant, donderdag 21 juli 1892

fnmmiT 198S9 19910 2004S 20Ö52 20094 20216 20248 20252 20306 20420 20434 20556 20595 20606 20712 20729 20784 20833 20937 20944 20963 14299 14358 14383 14402 14430 14437 14470 14478 14566 14520 14600 14626 14633 14635 14649 14684 14793 14867 14892 14917 16012 15029 11698 11632 11684 11701 1U06 in42 11817 11830 11844 U893 11956 11965 11970 11984 11999 12031 12071 12144 12149 12310 12385 12397 167Ï4 16726 16788 16840 16857 16865 16986 16948 17016 17019 17044 17071 17084 17120 17133 17191 17236 17246 1731 8854 8884 8992 9017 9185 9250 9286 9314 9353 9425 9427 9462 9534 9554 9603 9689 9693 9764 9768 9840 9994 6600 6658 6682 6687 6739 6794 6796 6871 6892 6893 6940 6 41 6961 6971 7163 7238 7275 7340 7417 7467 7564 7667 2150 4495 2223 4518 2382 4529 2328 4652 2369 4663 2396 4665 2408 4807 2426 4830 2450 4870 2469 4976 2478 4985 2486 5003 2498 5084 2501 5104 2522 6143 2563 5144 2579 5160 2692 5214 2729 5236 2969 5239 3034 5247 3127 6286 ADVERTENTI N Mineraalwater PaTDriek SLOTEWARER Co Exquise Citroen en Fi ambozen LllllOI AI E Hofstede Veenderi Op Dsder te bepalen tijd en plaats in de maand A U G U S T D S a e wordt publiek verkocht de KAPITALE HOFSTEDE met extra beste WEI en HOOILANDEN en uitmuntende VEENGRONDEN in den Gravekoopschen polder te Sluipwijlc gemeente Beeuwijh groot ruim 31 hectaren In huur bj Heemanus Verboom voor ƒ 1700 per jaar het land tot 1 Dec 1892 en overigens tot 1 Mei 1893 Een groot deel van den Kooppr s kan als Ie Eypk a i gevestigd blgven Inmiddels uit de hand te Koop en te bevragen bg den Notaris Mr FUHRI SNETBLAGE te Woerden Openbare Verkooping De Notaris H GROEKENDAAL te Gouda is voornemens op VRIJDAG 22 JULI 1892 des morgens 10 uur aan het Eaaspakhuis a d Vrouwesteeg Wijk H no 175 te Oouda in het OPENBAAR om Contant Geld te VERKOOPEN BANDWAGEN KAR SLEDE PLANKEN LADDERS TRAPPEN KRUIWAGEN KISTEN TONNEN en eenig 54INK en OUD IJZER I En hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden Openbare Vrijwillige Verkooping op WOENSDAG den 3 AUGUSTUS 1892 des voormiddags ten 10 ure ten huiafe van P Stoppülknbüko herbergier te Stolwijk van een Landbouwerswoningf met eenige perceelen bgzonder best WEI HOOI BOUW en GRASLAND gedeeltelgk gelegen in de gemeente Stolwijk in Bovenkerk en gedeeltelijk in de gemeente Haastrecht in den polder Laag Bilwijk te zamen groot 3 hectaren 36 aren 78 centiaren breeder bg biljetten omschreven Notaris SPRUIJT mtteD aan de orde gesteld en de Artsenwet ooiloopig uitgesteld Tot toelating van den heer De Kas is besloten In sake het adres van den oud Indisoh ambtenaar Van Haarlem is met verwerping van het voorstel der oommissie voor de verzoekschriften om inlichtingen te vragen besloten over te gaan tot de orde van den dag evenals in 1888 Maandag is t8 Luik voor het Hof van gezworenen voorgezeten door den eersten president van het Hof te Luik deu heer Sohuermans het proces begonnen tegen de 16 anarchisten beschuldigd van zich te Luik en in de omliggende plaatsen te hebben meester gemaakt van groote hoeveelbedon dynamiet en ontploffingen te hebben doen ontstaan De beschuldigden zogt een verslaggever hebben niets verschrikkelijks of dreigends in hun uiterlijk allen hebben zij een sombere ontevredejj uitdrukking in het gelaat trouwens alloii zijn door dezelfde Bekte of krankzinnigheid hoe men het noemen wil aangetast Den intelligenUtou indruk maakt Moineau die trouwens vroeger officier in het Belgische leger i geweest terwijl ei u zonderling figuur ia Peter Schlebacb met een uiterlijk als een Duilsche kamerphiloaoof een rond gelaat met een puntig gesneden Wd en grooto brilleglazen Deze is houder vau een klein kroegje in het Lombardstraaljo te Luik waar de anarchisten bijeenkwamen Alleen het verhoor van Moineau leverde enkele merkwaardige bijzonderheden op Hij spreekt kalm en natuurlijk en verklaart zonder eenige opgeschroefdkeid in toon woorden of gebaren dat hij uit overtuiging anarchist is en vijand der hedendaagsche maatschappij De anarchistische waarheid is voor de massa nog een gesloten boek zegt hij maar om baar daarioor te winnen doet men weinig mot het gesproken of geschreven woord neen door de daad moet er propaganda gemaakt worden De sociale toestand is vuor hondenion een lijden zonder einde welnu zij moeten zien dat er personen zijn die voor niets terugdeinzen dio zelfs hun leven niet ontzien om de bestaande maaUchappij omier te werpei Moineau ontkent dat er eenige organisatie der anarchisten b istaat dat hg hun leider of ook maar hun leermeester zou zijn dat zij op bepaalde plaateen en uren samenkomen dat zy in gemeenschappelijk overleg of volgens vooraf genomen besluiten of uitgevaardigde bevelen hunne aanslagen tegen de maatschappij pkgen Ieder handelt zelfstandig zunder ruggespraak met anderen maar zeide Moineau ik verklaar mij solidair met alle personen en groepen dia naar de odale revolutie streven Hij erkent zijne diefsiallen van dynamiit en zijno aanslagen waarom zou ik vraagt hij liegen ik behoef mij toch immers niet te schamen mijn plicht te vervullen tegenover de menschheid Dat personen die zulke theorieën huldigen voor de maatschappij onschadelijk moeten worden gemaakt zal wel niemand met gezonde hersenen kunnen ontkennen alleen zou het do vraag kunnen zijn of hunua plaats ie in de trafcel of iu het kranktinni engesticht Het ei van Columbus zal in reusachtige afmeting vertegenwoordigd zijn op de wereldtentoonstelling te Chicago waarmee de Vereenigde Staten het vierde eeuwfeest der ontdekking van Amertka vieren Wie Wat Wat bedoelt gij Zij wist het hernam de varterjawanhtop Zn hebben het in een brieve geschreven daardooris zij gestorven Het was dien morgan O gerechtaGod Het is het verdriet de schande het is haremoedei die haar gedood beeft I Hel was do ziekteniethet was het verdriet Hij baratta in eentranenvloed uit en snikta O mijn Giulia mgnarm gefolterd kind De verontwaardiging schonk der onderwgzeres da kracht hem te ondervragen uit zijne onsamenhaueende woorden kon zij opmaken dat de vrouw van den sjouwer uit eigenlwlang zijn verdriet sUeds op eerakeld en hem in een oogenblik van volslagen dronkenschap gezegd had dat zij wanneer hg er wat voor over had hem een geheim zou vertellen dat hem goed van pas zou komen om de menschen te leeren kennen Hij had betaald en zü had ge De onderwgzeres greep zj ne handen en trachtte hem tot bedaren te brengen maar hg wrong zich los on gilde staeds Gerechte God en sloeg zich met de vuist voor het hoofd totdat hij tan laaUta rich met moeita staande houdende heen ging f Het meisje was hevig geschokt en diep verontwftirdigd over de schandelijke handelwgze zoo woedend was nj op de vrouw dat zij haar wanneer zü haar weer mocht tagenkomon het hoofd met haren toiasleutel had kunnen verbrijzelen Uien avond zocht zij haar bg bet uitgaan der Er komt daar een restauratie ui koffiehuis bouw dat den vorm heeft van een ei Uit s Gravenhaga meldt men dat genersal majoor Begen oud miniater van oorlog en lid van den Baad van State gisteren na een ongesteldheid vau eenige dagen overleden is De hoer Begen had eene hoogst eervolle militaire loopbaan achter zich bg het wapen der artillerie en bekleedtle daarin verschillende belangrgke commando s of wel stond aan het huofd van de voornaamste artillorieinriohtiugeQ Hg onderscheidde zich door degelijke wetenschappelijke ea tecliiiische kennis Den 30n September 1876 nam generaal Begen de portefeuille van oorlog uan in bet Ministerie Heems kerkVan Lgndeu dat sedert zgn optreden in ISVi reeds drie ministors van oorlog telde eu met welk kabinet hg 8 November 1877 aftrad nailat de Tweede Kamer bg het adres van antwoord op de Troonrede de bekende Vbrklaring omtrent bet onderwgs bad aangenomen In den korten tgd van zgn ministerieel leven had minister Beijen een ontwerp militie en schutterijwet voorbereid eu ingediend Gedurende zgn ministerschap benoemde koning Willem III hem tot adjudant in buitengewonrn dienst In 1880 kreeg hij zitting in den Raad van State in welk staatscollege bij deel oitmaakto van de afdeelingen Oorlogen Waterstaat Handel en Ngverbeid De overledene stuud iu militaire a s in burgerkringen in hoog aanzien Boltenlandsch Uverzlcht De volledige uitslag der verkiuziogen in Engeland is nog altijd niet bellend Gekozen zijn tot dusver 262 conservatieven 52 unionisten 274 Gladslonianen 2 Psrnellisten en 71 anti Parnellisteu Hoe de verkiezing ook moge afloopen toch beeft de heer Gladstone de meerderheid Wel is deze meerderheid klein eu gering in vergelijking van de meerderheid van 182 stemmen waarmedo Lord Salisbury 6 jaren geledan de regeering aaovaardde de i rmd old man kan zich er mede troosten en heeft dit ook reods gedaan zooals uit een zguer verkieiingsradevoeringeo blykt dat tal van belangrgke wetten met een zeer geringe meerderheid tot stand zgn gekomen Van meer gewicht voor Gladst me IS de sameustelliog van zgn meerderheid het aantal Gladstonianeni fur lang is ongeveer gclgk aan dat der conservaiitfren de liberale staatsman moet voor bat vormen v een meerderheid in bet Pariament rekenen op de Farnellisten en de antiParnel listen wier medewerking afhankelijk zal zijn van Gladstone s iotne nit plannen Niet ten onrechte spreekt dan ook de Kóin Znt van Gladstone s homerule meerderheid Met niet geringe elsugstelliog zal naar de K 6ln Zeit opmerkt de wording van bet nieuwe ministerie in Engeland en in het buitenland worden gevolgd Van de lalrgke uitceroenda mannen die Gladstone nog omstreeks 1880 ter zijile atonden zijn er slechts weinigen overgebleven Een gebeele reeks der beste is getreden in de rijen der tegenstanders anderen I hebben zich teruggetrokken uit het staatkundige lej ven enkelen zijn ook door den dood van het toonael verdwenen Behalve de beeren Spencer ICimberley Bosebery William Uarcourt en Morley staan heden geen beproefde mannen van poUtieken rang en aan school maar de vrouw vertoonde zich niet misschien I sprak haar geweten ook den volgenden dag zag Galli te vergeefs naar baur uit 1 In de wachtkamer komende vond zü al hare collega s in een groop bijeen druk aprekende over een I artikel in het Volksblad Zie eens riep Dorini haar de eonrant toereikende en op het artikel wgzende Er zijn slechts de voo lettars vermeld maar I het moeten de beeren Orreggi en Vinini wezen Dat is wat muois Galli las het en hare oogen vulden zich met tranen het was Orveggi zonder eenigen twijfel De ongelukkige ontdekking had aan zijne gelatenheid eeu einde gemaakt In vlammende drift had bij zijne vrouw overal gezocht en was haar eindelijk den vorigeu avond met een heer gearmd tegen gekomen Als een razende had hij zioh op haar geworpen zij was ontvlucht en de vreemdeling had hem aangegrepen on hem met een slag neergeveld De politie bad den ongelukkige in eene apotheek geheel met bloed en slijk bedekt binnen gedragen Eene week verliep zonder dat Galli bom weer zag Zij boorde dat bij andermaal Turijn verlaten had en werd in die meening versterkt doordien het kind van den sjouwer noch nieuwe kleedjes noch oorringen meer droeg wflke de moeder zeker bad verkocht toon de andere bron van inkomsten bad opgehouden Een avond uit school komende wachtte baar een heviger schrik dan zij ooit te voren had gehad De zien den bejaarden leider ter tgds Voor da samenstelling vau zgn kabinet beschikt hg slechts over mannen van den derden of vierden rang en bet oog nblik nadert waarop zelfa de veelgenoemde Laboucbère een man dien niemand als ernstig beschouwde en die bet zich zelf evenmin deed zal moeten worden opgenomen in het kabinet Gladstone In Barlyn zgn omtrent hot cholera oproer in ZuidRusland versohrikkelgke particuliere berichteu ontvangen die hierin overeenstemmen dat bet razende gepeupel bigkbaar door geheimzinnige persoonlijkheden achter welke men nihllisteu vermoedt stelselmatig werd opgehitst tot de erustigste rustvorstoring te Astrachan Prokowskaja Chwalynsk Walks Saratow enz Onder meer verschenen ook voorgewende oboleralijders in met chloor doortrokken doeken gewikkeld alsof zg zoo uit do hospitalen outvlucht waren en ruiden het volk op Te Saratow bestormde het grauw eene cbolera barak sleepte daaruit 11 cboleralgders naar buiten legde hen op straat goot hun met geweld melk in de keel en wreef hen met ijs onder verzekering dat zij volstrekt niet onu cholera leden Later werd de barak in brand gestoken De oppassers werden mishandeld en do artsen moestan 0 i deu kerktoren vluchten waar een geealehjks hen met bet kruis in de hand tegeu bet stormloopeude gepeupel verdedigde Andere artsen werden met straatsteeneu doodgeslagen Overal namen na deze geweldadigheden de ziekte en sterfgevallen toe Du Oostcnrijksche regeering heeft rruds tot de Weener medici de vraag gericht of h j zich in geval van nood als cholera artsen ter beschikking willen stallen Zij zouden oeue bijzondere vergoeding genieten en do Staat zou de verzorging van hunne achtargeblevene betrekkingen op zich nemen Hier ontbreekt nog elke lutbentieka bevestiging van het gerucht dat de cholera ook reeds onder de Russische troepen aan de westelijke grens zou uitgebroken zgn Reizigers die uit Frankrijk ta Hendaye in Belgü aankomen zullen zich van beden af aan een oatsmettingsproces moeten onderwerpen Deze maatregel ia door da lielgisohe reguering genomen met het oog op de choleruche ziektaverachgnsel in de omstreken van Parijs De Servische rageering heeft bepaald dat alle reizigers en alle goederen uit Rusland welke in Servié over Rumenié of over Bulgarije aankomen aan eens quarantaine van 7 dagen zullen worden onderworpen Ook reizigers uit Uumenié moetau eene quarantaine van 14 uren ondergaan au hun goederen worden g desinfectaerd De Russische correspondent der Ind Beige meW dat er in de cboleraatrekon ook nog eene ziekt beerscht die veel op pest gelijkt Een correspondent van de frankfurter Zeilung heeft een onderhoud gehad ta Parijs met den onder staatssecretaris der Spaansohe rageering Het handelde over de Marokko vraag en de ministar zeide o a Als de zaken voortgaan zooals thans zal Europa er weldra luascbenbeiden moetan treden Spanje s houding ton opzichta van het vraagstuk wordt aangewezen door zijn geograpbische ligging door zijne geschiedenis door de openbare meening De Spanjaarden willen Marokko niet annexeeren maar zij willen ook niet dat Engeland het inpakt Engeland is zeer gestald op het bezit van Taager Een station aan den toegang det Middellandsche Zee is Engeland nog niet genoeg bet wenscht behalve Gibraltar ook nog Xanger heer Orveggi stond op de oude plaats maar meer verwilderd nog slordiger haveleozer dan zij hem tot dusverre had gezien Aller oogen waren op hem gevestigd eu de Ieerares wier beenen knikten ging hem voorbij zonder te toonen dat zg hem hsd hertend Hij daarentegen trad op haar toe en vroeg baar met de zachte stem van weleer Waar blgft Giulia Zü beefde als een riet maar moest antwoorden Zg stamelde Giulia Giulia met de oogen de hulp barer collega s inroepende Doch na een oogenblik zich te hebben bezonnen ging gene voort Gg behoeft mg niete te zoggen ik weet dat zg dood is Hg vergezelde haar zooals hg voorheen placht te doen maar aan den hoek der straat gekomen verliet hg haar eensklaps alsof een andere gedachte plotseling bg hem opkwam Hetzelfde herhaalde zich den volgenden dag en dagen na elkander tot groote nieuwsgierigheid vuo allen Do directrice bemoeide er zich mede en dacht er over zich tot den Baad te wenden doch zg bepaald zich aan de politie op te dragen hem niet meer in de school toe te laten Daarna stond hg de onderwgzeres san den overkant der straat tegen den muur geleund op to wachten angstvallig den politieagent aanziende Slot wlgt Langs vredeUevenden weg kan Engeland dit doel niet liereikeu Europa zal niet dulden dat Engeland geheel den teegang tot de Middellanclsche Zee in handen heeft en zich tot poortwachter opwerpt Marokko is een kuizerrgk van groote uitgestrektheid dat men niet verkoopen kan als en knollenveld Marokko moet ouafhankelgk blijven tfln de gebeele quaestie zijn de Spaansohe en Fransche belangen dezelfde Frankrgk crenst door Algiers aan Marokko eu kan niet gedoogen dat Engeland zich iu Marokko nestelt Daarom zgn volgens de verklaring van deu minister Frankrijk en Spanje het omtrent de gedragaUjn welke zg in Marokko zullen volgen volkomen eena INGEZONDEN Mag ik beleefd eenige ruimte in uw geacht blad verzoeken voor het volgende feit Rurda seruinien tgd geloden had ik bg een op handen zijnd acooucheraent Dr de Voogi die ik bg dergelijke gelegenbeden altgd had verzocht daarbij do noodige hutp te verleeneu Eenige tijd dnarpa kwam Dr do V en atelde mg in kennis hij omstreeks dien tijd niet in do stad zou zgn maar dat alle h b Doctoren zioh bereid hadden verklaard de praktijk in alle opzichten voor hem waar te nemen waarop besloten werd Dr Levedag daarvoor te nemen Dr L dio intuaschen gedurende de afwezigheid van Dr du V bij een ligte ongesteldheid mijner kinderen bij mg was verklaarde er van in kennis gesteld te gn Zondagnioud jl gaf ik Dr L kennis dat ik hem ieder oogenbliV kon noodlg hebben waarop Dr L mij antwoordde hg dan tot mijne dienst was s Avonds omstreeks 12 uur melilde ik mg bg Dr L aan om zijn hulp in te roepen wnar jp mg werd geantwoord hg van huis wna geroepen naar de Korte Akkeren zonder bet juiste adrea achter te laten Daar directe hulp noodig was spoedde ik mg naar Dr Bakker Niemeger die hoewel ik hem als het ware smuukie met mg mede te gaan daar niet toe was over te halen Zed leende zich niet voor anderen als zij niet wilden of konden komen Daar ik bemerkte dat kracht van redenen bier utets konden baten begaf ik mg zoo spoedig mogelgk naar Dr Sprugt die evenmin was te bewegen van hem kreeg ik tot antwoord dat ik dan maar zoo versta idig moest geweest zgn om van af mgn huwelgk hem als chirurgien te nemen daar zijn praktgk toch overbekend en gedurende ineer dan 25 joren beroemd was en hoewel ik hem op de levensgevaarlgke toestand attent maakte hg wilde niet komen Nadat ik toen ten einde raad ook nog bij een Juvfrouw te vergeefsch was geweest gelakte het mg eindelgk een andere jufvrouw mede te uemen die mg thuis gekomen eerst attent maakte ik baar bgstand wel wat laat had ingeroepen en ten slotte verklaarde bet uiet alleen te kunnen behandelen maor zoo spoedig mogelijk een Doctor te halen Ik waagde bet daarop nog een om Dr B N te wekken ik smeekte hem oog eena mee te gaan ik vertoonde hem een briefje van de jufr dat hem als bet ware de verplichting oplegde bg mg te komen maar hg bleef pertinent weigeren Ik snelde dus verder naar Dr Levedag die inmiddels was thuis gekomen en met mg ging I Nu is mijn vraag beeft een menscbenlevon zoo weinig waarde dat er op een dusdanige manier mee rond gesprongen mug worden P Ik wensch dan ook dat dit schrgven onder de oogen der bevoegde autoriteiten moge komen opdat zg maatrenelrn kunnen treffen om dergelgke onmeuscbelijke handelingen te voorkomen t Is toch uiet altijd noodig dat de put wordt gedempt als bet kalf verdronken is Aan U£d mgnheer de redacteur mijn bartelgken dank voor de opname dezer regelen Met achting S M WOLF Kaotongereeht te Gouda Openbare terechtzitting gehouden op 20 Juli 1892 door hot Knntongoteoht te Gouda veroordeeld wegens Als reiziger bg het opvragen der plaatsbewijzen door een spoorwegbeambte niet in het bezit zgn van eeu beboorlgk plaatsbewijs H J L R en J M te Boskoop ieder tot 1 of 2 daijen beohteuis Als schipper niet gehoorzamen non do bevelen van den brugwachter O J te Zierikzee tot ƒ 10 of 5 dagen hechtenis Als geleider van een ingeschreven hondenkar de honden niet voorzien hebben van m iilkorven A L C te Gouda on V K van T te Moercapelle ieder lot f l oï dag beclitenia Op eene openbare verkoopjftiata voorhanden hebben van surrogaat vau boter zonder dat dit duidelijk daarop vermeld stond E S huisvrouw van i van der M te Utrecht tot ƒ 25 of 5 dagen hechtenis Het te Gouda al vischverkoopers niet bezitten van goedkeuring van zijn visch door den keurmeester P V te Huizen tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis Te Gouda op den openbaren weg buiten openbare waterbakken datgene verrichteu waarvoor die inricbtingen bestemd zgn J H te Gouda tot ƒ 1 of 1 dag hechtenis Te Gouda op straat spelen met geld P H te Gouda tot ƒ 1 of 1 dag hechtenis Te Gouda liggen in een grasperk van eeu openbare wandelplaats C van l te tiouda tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis Het te Gouda terwgl de straat door een korps op marsch was ingenomen doorrijden zander dat daarvoor gelegenheid was gegeven B M te Moordrecht tot ƒ 3 of 3 dagen hechtenis Op eeu marktdag te Gouda de Turfmarkt berijden in verboden richting J 8 te Gouderak tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis Als voerman s avonds rgden met een wagen uiet voorzien van helderbraudend licht gepleegd door eeu persoon beneden 16 jaren oud met oordeel des onderschcida W van der V te Alfen a d Rijn ontalagon van rechts Openbare dronkenschap bij 2e herhaling zeven maal gepleegd B S te Gouda tot zeven hechtenisstraffen elk van 2 weien Openbare dronkenschap A H te Schiedam J B A G A de K allen te Gouda J de B te Nieuwerkerk a d IJssel G van D te Bleiawijk J W M G beiden te s Gravonhage ieder tol ƒ 1 of 2 dagen hechtenis C K te Gouda tot 2 of 2 dagen hechtenis H W te Gouda tot 0 50 of 1 dag bechtwis Allen zijn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bg Igfsdwang van 1 dag CORRESPONDENTIE Een getrouw lezer Zou hot niet bator zgn uwe opmerkingen te plaatsen in het blad dat het betoog waariegeu gg opkomt opnam Het stukje vau een ingezetoue van Gouda kan alleen geplaatst worden als de inzender het on derteekeat DE Bedactie 340 Staats loteriJ Trekking van Woensdag 20 Juli 1892 No 7810 J5ii0 No 8737 en 19548 ƒ 1000 No 15305 ƒ 400 No 17945 19091 en 2Ü708 ƒ 200 No 1434 6009 7094 7132 13235 13802 en 19U16 ƒ 100 81 3164 367 240 3213 5388 244 3231 6462 267 3299 6518 345 3348 6532 608 3378 5553 3392 5566 3422 5569540 3476 5592551 3489 5644587 3514 6663807 3568 5671825 3629 6692907 3741 6733 1096 3751 5736 1173 3817 6795 1 38 3851 6819 1313 8934 6859 1377 3939 6876 U68 8979 5901 1660 3986 5916 Prijzen van f 20 26 3161 6287 7569 10073 12453 15 84 17419 7596 10167 12666 15138 17620 7601 10261 12642 15188 17608 7603 10299 12B96 15208 17661 7666 10356 12723 15243 17688 ota ooïo u u 7780 10391 12778 1629 17768 496 3366 6638 8760 10426 2833 15315 17862 498 3374 5 48 8796 10437 12893 15317 18116 7907 10466 12940 15411 18150 80i9 10470 1296 15422 18154 8069 i0479 12970 16481 18191 8131 10554 12990 i5673 18292 10686 13047 16600 18322 10694 1306 15704 18359 8166 10715 130b6 15883 1 374 8189 10786 13117 i5933 18389 8224 10794 13204 16940 1849 8233 10804 13223 16946 18813 8265 10867 13318 15982 186498360 10884 13383 16073 187148413 10885 13427 16127 187568465 10890 13560 16162 188998509 10898 135 6 16110 18911 1970 4113 6331 1989 4134 6363 1996 4141 6375 20ll 4214 6386 2o74 4241 6390 2 04 4279 642J 2il3 436 6639 2 23 4399 6541 2 36 4407 6569 i6i U 0D oiiio 8523 11021 13660 16260 19047 1651 3994 5918 8525 11116 13663 16290 19137 1700 3998 5942 8914 11119 13696 16291 19201 1732 4001 6986 8617 1U73 13746 16370 19357 1781 4046 6005 8622 11203 13758 16376 19390 1887 4089 6216 8670 11265 13794 13696 19429 1898 4107 6314 8877 1309 13831 16471 19638 8686 11329 13876 16521 19648 8704 11836 13925 16577 19674 8736 11372 13955 16590 19690 3759 11456 14069 16594 19693 8767 U472 14102 16838 19732 8773 11491 14156 1668 19745 8780 11508 14191 18688 19795 8831 11518 14202 16696 19811 8834 11562 14283 16712 19820