Goudsche Courant, vrijdag 22 juli 1892

Ter gelegenheid van het 12yo jarig bestaan VAN HET 189d VrUdag 22 Joll NO 48914 Schoenen en Laarzen Magazijn De Roode Laars is heden begonnen voor slechts enkele dagen EEN BDITENGEWONE DITVEREOOF MET EEN EXTRA UITDEELING van SCI10E EK en L4AK li i tot eene waarde van Dnlzeiid Gulden Die er twee paar koopt boven de vijf Gulden onlwani t er een paar Cadeau J P HESSELS GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreketu De Inzending van advertentiën kan gesoWeden tot eén uur des namiddags van den dag der uitgave g Maatschappij tot Exploitatie van St a © tssp o 03rT 7 eg e3n Goedkoope Reisgelegenheden naar Arnhem Velp de Steeg Dieren Brummen Zutphen en Nijmegen en tenig Eiken Donderdag van af f 3 Juli tol en met 15 September a s ExcurSietreinen Ie 2e en 3e klasse van den llaag Rotterdam Maas Gouda JLinsterdam W P en IJtreeht naar Arnhem Velp de Steegs Dieren Brummen Zutphen en I ijmegpen en terugf Heenreis den Haagvertr 7 13 s morg Rotterdam Maas 7 16 Gouda 7 48 Amsterdam W P 7 45 Terugreis Zutphen Brummen Dieren de Steegf Velp Arnhem 7 36 6 54 7 53 7 22 7 35 8 21 Nijmeg en vertr 8 22 s av I 8 37 aank 9 4 9 56 10 04 1012 10 22 10 31 10 09 Utrecht Ai nhem Velp de Steeg Dieren Brummen Zutphen Nijmegen Is het aantal genomen hiljctten te gering dan heeft het vervoer van Amsterdam Rotterdam en den Haag met trein 31 plaats de uren van aankomst blijven echter dezelfde 0 Uniforme prijs der biljetten eerste klasse 3 tweede klasse 2 derde klasse 1 50 Biljetten verkrijgbaar den geheelen DINSDAG en s WOENSDAGS tot 12 uur s Middags voor de excursie op den daarop volgenden Donderdag De Biljetten zijn alleen geldig 70or de aangegeven Treinen Gfuda Snelpersdruk van A Bbinkman Sczoon Tentoonstelling SCHEVE IIVGEIM 0FTEEL7ÜLBI 7EBZ0EE is Tan af de ENTREE na 51 uur 25 CENTS twee personen op één conpon van 10 ö jij uur DONDERDAQ f O 09 of twee coupons overigfe dagpen ƒ 0 49 of één coupon van 22 30 JULI geopend van 10 6 uur Entree van 22 28 Juli 49 CENTS 29 Juli 2 49 50 0 99 behalve op 29 Juli voor tribune en afgesl ruimte 26 Cents verhooging Eaarteo voor een BDOBLOOFENDE TOESANQ van 22 30 JULI a f 7 S0 te verkrijgen Bureau Tentoonstelling De oitgave dezer Conrant geschiedt dagel ks mat nitzonderiug ran Zon en Feestdagen Da prgi per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Mxoaderlijke Nommers VIJF CENTEN BINNEN LAND GÓL DA 21 Juli 1892 Qiatoren is door de Rechtbank te Rotterdam het failliasenient uitgesproken van A Verhart broodbakker en winkelier te Oouda rechter coramissaris mr A H van Tienboven curator mr M M Schim van der LoeUF advocaat en procureur te tiouda I e rakoning ran het hoogheemraadschap fKrimpeaervaard over den dienst 1891 92 welke in de aanstaande vereenigde vergadering behandeld zal worden bedraagt in ontvangst ƒ 62966 97 en in uitgaaf 68637 36 aoodat het batig slot bedraagt 9318 62 In de vorige week slaagde te s Gravenhage voor het notarieel examen 2d gedeelte o a de heer P Van der Straaten Az van Berg Ambacht woonachtig to Roosendaal Bij de verkiezing van twee leden van den gemeenteraad van Woerden ter vervulling der vaoa tureAmbagtsheer is gekozen de heer Jacobus Brnnt Wzn Voor de vacature Lysen moet er eene herstemming plaats hebben tusschen de heeren mr P J Swaving en F Vermeulen Naar men weet worden er van vele zijden pogingen in bet werk gesteld om den ongelukkigen Israèliet Buscholf uit Xanien te hulp te komen Buschoff woont nu te Keulen waar hij door zijne geloofsgenooten liefdevol is ontvangen De rabbi te Keulen dr Frank heeft zich bereid verklaard giftm voor hem in ontvangst te nemen en den heer L Warnbeim te Rotterdam gemachtigd hetzelfde te doen FEVILLBTOX HAAR VADER UU het Frameh 17 Als do meisjes de school uitkwamen zocht hij begeerig naar zijn kind en het niet vindende schudde hij het hoofd als om te zoggen Dat wist ik zg is er niet want zij is dood Nadat hü bad opgemerkt dat de leerare bang voor hem schoen te zijn hield hij zich op een afstand en vergenoegde zich met haar als een hond te volgen Den geheelen weg over prevelde hij onverstaanbare klachten of herhaalde haren doopnaam Faustina Faustina Wanneer zij dan voor haar huis gekomen zich op den drempel omkeerde om hem een weemoedig knikje te geven dan was hij in een oogwenk bg haar kuste hare handen hare mouwen haar parasol al wat hij grijpen kon voordat zij verschrikt de trap op ijlde Inmiddels werd er op school en daarbuiten veel over zijne zonderlinge wijze van doen gesproken De leeriingen stonden in groepjes om hem heen hem aan te staren Do knapen uit de naburige jongensschool begonnen hem in het eerst zacht manr al Te Groningen zijn een aantal kermisreizigers die in dit jaar de kermia aldaar bezocht hebben opgeroepen om gehoord te worden in zake het betalen van grootere of kleinere bedragen aan den commissaris van politie thans met verlof en den thans geBoborsten hoofdinspecteur voor een goede plaats op het kermisterrein Na het hooren van deze getuigen zal beslist worden of da zaak van dien aard is dat zü gerechtelijk moet worden vervolgd Sedert Mei beiden buiten dienst gesteld ontvangt de commissaris wèl de hoofdinspecteur geen salaris Men schrijft uit Rotterdam Op allerlei wijze wordt met Jannetje Struik gesold om geld te verdienen Haar contract met den herbergier bij wien ij tot dusverre te zien en te hooren was is thans afgeloopen Zij moet nu weer voor iets anders als reclamemiddel dienst dobo Ër bestaat hier eeu vereaoiigng Kivierlust genaamd die op Zondag stoombooten afhuurt waarop eeu ieder die maar wil en 100 centen kan missen eeu pleiziertocbtje kan medemaken langs de groote rivieren Voor Zondag a s wordt een tocht uaar Nijmegen voorbereid Om reclame voor dezen tocht te maken wordt gemeld dat Jannetje Struik aan boord zal zijn eu daar haar lotgevallen zal mededeelen Mou schrijft uit s Qravenhage aan de X R CL Nu het niet langer te verbloemen valt dat de cholera in Rusland is binnengedrongen en daar voortdurend meer slai htolfers eisoht wordt de aandacht gevestigd op de wenschelijkheid tot het uitstellen van het spoorwegcongres dat van 20 Augustus tot 4 September te St Petersburg zou worden ehouden luider en luider n gek n gek na te roepen en hij zag hen verwonderd aan alsof hij hen met goed begreep Het was eon treurig schouwspel dat men voor eene stadsschool niet toe mocht laten De directrice besloot derhalve den Baad te waarschuwen Dienzelfden avond bij het uitgaan der school wierp de straatjeugd hem met schillen en proppen papier terwiil de onderwgzercs aehter haren sluier liep te schreien Do politie bemoeide zich er mee de jongens stoven uiteen maar om zich een eind verder weer op te hoo on Hij volgde Galli tot bij hare woning haalde haar bij het ingam van het huis in en haar eerbiedig groelfende vroeg hij op een toon die ou doen denken dat hij bij zijn vollen verstand was Hoe moet dat gaan lieve juffrouw Galli meteen kind dat geene moeder heeft Hij keek haar doordringend aan in afwachting van haar antwoord Hij zag er deerniswaardig uit tusschen zijn overhemd en zijn lakensch goed zaten schillen en proppen papier zijn baard was vol strootjes en eene onbeschrijfelgke zachtheid sprak uit zijn gelaat Lieve juffrouw Galli ging hü voort ik ben gekomen om u te vragen of gg mgne vrouw wilt worden Op dit oogenblik verioonde zich voor de deur een hoopje jongens die nden gek wden gek schreeuwden Het meisje vloog de trap op Hij riep baar op smeekenden toon met gevouwen handen na Verstoot mij niet Doe het ter wille van Giulial o ADVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere r l meerlOCenten 6B00TË LETTEBS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in bet ADVEBTENTIEBLAD t welk des Maandags versch nt Aan dit congres nemen gewoonlijk meer dan duizend personen deel afgevaardigd uit nagenoeg alle staten van Europa en ook ons land zendt daarheen een niet onbelangrijk contingent van spoor en trarawegambtenaren Het zou kwalijk te verantwoorden zijn indien men dit congres onder de tegenwoordige omstandighedeu voortgang liet hebben Staten Generaal Tweede JUMga zitting van Woensdag 20 Juli 1892 De heer De Ras heeft zitting genomen Do heer Tydens zal den minister van Binneql Zaken heden interpelleeren over maatregelen tegen de schade welke de rupsen de landbouw berokkenen Oe behandeling van het ontwerpVermogenbelas tiug werd voortgezet Ëen nieuw art 42 bis om in geval van dwaling of onwillig verzuim kwijtschelding vermindering of teruggave van de belas ing te verleeuen werd na bastrijdifig v n den heer Levy met 61 tegen 21 st goedgekeurd De heeren Mees Hartogh en Van Delden hebben een aanvulling van artikel 44 voorgesteld strekkende om de gemeentebesturen als loon voor hun nieuwen arbeid ten gevolge der wet in de gelegenheid te stellen inzage en afschrift te nemen van het register van aanslagen als bron voor de gemeentelijke belastingen De heeren Kolkman en Van Houten namens de C v R bestreden het voorstel met klem evenals de minister Het werd verworpen met 70 tegen 22 st De artt 45 49 warden goedgekeurd Langdurig debat werd gevoord over de amendementen op het tijdstip der invoering van de belasting De heer A Mackay stelde voor de invoering der Vermogenbelasting afhankelijk te maken van herzie dierbare o Faustina Het geschreeuw der jongens brak zijnen woordenvloed af hij keerde zich om en Faustina Galli zag vau boven van den trap dat hij zich langzaam verwgderde te midden van een regen schillen en scheldnamen Van dat oogenblik af liet hij zich niet meer zien Men zeide dat men hem in een gesticlit had ondergebrncht Zoo verliepen er twee weken Het waa in het begin van Juli een der laatste dagen van het schooljaar FausUna Galli stond in hare klasse onder het dicteeren op de boi men in den tuin te turen welke en groen sordijn voor het venster vormden Het weder was fnsch en mooi muar zij was treurig gestemd Zij had dien echtend in de waohtkaroer een droevsg afscheid bggewoond Eene Belgische vrouw die van haren Lombardischen echtgenoot gescheiden leefde had van gne afwezigheid gebruik willen maken om haar dorhtertie dut bij den vader te Turijn was acbtorgeblen en een leerling van Dorini was met zich te nomen Doch het kind had geweigerd haar te volgen de moedor had te vergeefs gesmeekt gevleid en geweend het kind op de knieën er om gebeden doch woorden on tranen waron vruchteloos geweest Het meisje was treurig te moede nu zij aan dat verdriet en aan zooveel ander leed dacht hetwelk men in eene groote stadsschool waarneemt èn gist In haar eigen ging g het sombere lioek harcr korte ervaring n Hoeveel had zü in dio enkele jaren