Goudsche Courant, vrijdag 22 juli 1892

sing der Patentwet d heer Yan Karnebeek onderateunde bet denkbeeld van invoering tegelijk met de bedrüfsbelasting De heer Kolkman is roor de amend maar stemt TÓór de geheele wet indien de liberale partjj borg tMt Toor de tot standkoming der verdere belastingwetten De heer Van Houten gaf in het algemeen hierop uitzicht en bestreed namens de meerderheid der C V R de amendementen Aangaande de ramp op Groot Sangir seinde Daliiel eergisteren nog De Chattfrthoa vertoefde den 20 op Timor waar de fiezagvoerder den kapitein van een Hollandsch vaartuig ontmoette die den 7den Juni Sangir had verlaten Kenige uren na zyn vertrek hoorde h j eeo geweldige ontploffing Een zware aacbregen viel op het schip neer en zwarte wolken verduisterden den horizon Toen de wind de wolken had weggevaagd was het eiland verdwenen De kapitein van het Uollaodsohe schip was overtuigd dat het eiland verzwolgen was De zes schepen die in de nabijheid van het eiland waren zijn niet gespaard U t de verdere mededeelingen van den Uollandschen kapitein bleek dat hij nietwaar de plaats des onheils was teruggekeerd om zich op de hoogte van den toestand te stellen daar de dampkring zoo met zwaveldamp bezwangerd was dat bij verplicht was zoo snel mogelijk weg te varen Het BandeltUad voegt aan dit telegram het volgende toe Dit bericht kennelijk uit Engelache bron gekomen is op eenige punten niet zoo volledig als wenschelijk was In elk geval blijkt er uit dat het bericht dat het eiland verdwenen is slechts steunde op dan indruk van den kapitein van een niet nader aangeduid schip Opmerking verdient dat in bet bericht als datum waarop het onheil zou hebben plaats gehad wordt opgegeven 7 Juni dat is de dag reeds in verschillende bladen genoemd De visscherij in de Wolga voor zoover zij door treken loopt waar de cholera heerscbt is verboden men vreest nl dat de visch welke van NischniNovgorod naar het buitenland wordt gezonden de kiem der ziekte zou kunnen verspreiden Andere maatregelen zijn te Nischni Novgorod genomen om de epidemie te bestrijden Een uit 25 geneesheeren bestaande commissie aan welke 60 studenten warden toegevoegd is met volledige volmacht bijkleed om voorzorgen in het belang van de openbare gezondheid te verordenen Drijvende gasthuizen die 250 bedden bevatten zullen op de Wolga rorden gestationneerd en loodsen voor 9000 werklieden zijn reeds op den oever verrezen At degenen die wegens hun schamel inkomen genoodzaakt zijn in vochtige huisjes te wonen worden daar opgenomen Volkskeukens zijn in verschillende wijken der stad opgericht Den kooplieden is verboden rauwe vruchten te venten Voorts is aan lederen ingezetene gelast in zijn woning eeuigo geneesmiddelen voorbanden te hebben welke bem kosteloos warden verstrekt om de eerste zorgen aan de choleraUjders te wijden De beer Hermitte eigenaar van den te Havre met beleefd Arme maatschappelijke toestanden hoe treurig zijt gq wanneer men u beziet uit eene lagere school Opvoeding der ouders Heiligdom van den huiselijken haard Weinig goede moeders had zij aangetroffen zooals zq zich die in hare jeugd had voorgesteld terwijl zij boeken over opvoeding las Zeer zeker hadden de meesten hare kinderen lief maar boe Groote hemel Enkelen badden ze lief als een speelpop zoolang zij klein en aanvallig waren anderen nit Ijdelheid als ze mooi en sterk waren anderen uit eerzucht wanneer zij een goed verstand hadden en goed leerden alzoo de aardigen de mooien do ontwikkelden Zij had moeders van zwakke kinderen gekend die om hen den eersten prijs to doen behalen ze dwongen buiten de schooluren extra lessen te nemen en allerlei hnisweik te verrichten ze om vijf aur wekten en om elf uur naar bed zonden totdal ig ziek werden en dan nog zaten zij met het leerboek voor hun bed om hen te laten ïeeren en repeteeren totdat zij uitgeput op hun kussen nedervielen Zij had anderen gekend die uit eerzucht haar openlijk V wameu verzoeken eene va schheid te begaan en de cijfers op de maandelijkscbe lijsten te veranderen andereu die zoo jaloersch waren op do kindereu die de haren wat voor waren dat bet haar zichtbaar vt rhougde als een klein kameraadje ernstig ziek was weder anderen die om hare eigene kinderen te bevoorrechten zich niet ontzagen de meesteres te vleien of zich over een vermeend onrecht de heeren Charles Forlier 60 jaar De Meyer 36 jaar en Besaui an SS jaar verleden Maandag opgestegen luohtballou Jupiler is naar Engeland vertrokken om er zich van te vergewissen of de te Keovil neergevallen ballon ook de zjjiie is De opstijging blykt een roekeloos bedrgf geweest te zgn aangezien het zeer slecht eer was en al de proefballons zeewaarts afdreven Dit geschiedde ook terstond met den Jupiter vroeger Siriua toen s avonds half tien het lilohez tout weerklonk Tegen middernacht is ten noordwesten van Hèvo bij vry heldere lucht door eene visschersboot uit Trouville eeo bal ou gezien een veertig meters boven de zee waarvan een wanhopig hulpgeroep tot hen overklonk De schipper deed in alleryl de netten innemen om bystand te bieden maar dit duurde drie kwartier en toen men gereed was brak een hevig onweder los en werd de ballon uit het gezioht verloren Een half uur later is een ballon gezien iloor andere vissohers vijftien mylen van de kust het schuilje scherende over bet water Is gelijk meo alle reden heeft om aan te nemen de in Engeland gevallen ballon de Jupiter volgens een telegram uit HHvre staat dit inderdaad thans vast dan moet men onderstellen dat de luchtvaarders verdronken zyn en de ballon toen het schuitje geheel ledig was tot eene groote hoogte is opgestegen en onder een sneeuwbui weer gedaald Men herinnert zich dat in het schuitje behalve kiezel en zeeschelpen ook sneeuw is gevonden De heeren Hermitte en Besan on waren van plan eene luchtreis naar de Noordpool te ondernemen en plachten ter verwezunlyking van hun denkbeeld opstijgingen te doen tot wetenschappelijke onderzoekingen en om het noodige geld bijeen te brengen Een later bericht melilt dat de drie luchtvaarders gelukkig gered zijo Dinsdagochtend te 5 uren z jn zij in het kanaal opgenomen door den Duitschen driemaster Germania van welk schip zij op de Fransche sloep Beine ilet Anget overgingen die hen te Oamaret niet ver van Brest aan land heeft gezet In den oudenlom van tachtig jaren ia te Amsterdam in den nacht van Zondag op Maandag overleden Dr G A y Allebé bekend door zgne geschriften over de verpleging van kinderen in hun eerste levensjaren De overledene wat ridder in de orde van den Ked Leeuw eerelid van de vormsohool voor onderwijzeressen aan bewaarscholen en had verder zitting in verschillende geneeskundige genootschappen en commissies Dinsdag had te s Hage een alg vergadering plaats van Het Rmdt Kritu bg gelegenheid van het 25jarig bestaan dier Vereeoiging Voordat het woord aan den feestredenaar dr C E van Koetsveld weid gegeven richtte de voorzitter van het hoofdcomité baron van Hardenbroek van BergAmbacht het woord tot de dames en heeren eereleden afgevaardigden en leden van verschillonde comités die door hunne aanwezigheid belangstelling toonden in de Vereeoiging Ds Van Koetsveld van de oprichting af lid van het hoofd comité in levensjaren het oudste lid had zeide spreker op zich genomen en op gemeenschappelijke uitnoodiging zijner medeleden zich bereid verklaard door zijn welsprekend woord in dit uur aan dezen dag hooge wgdiug te geven als ge te wreken door anonyme brieven aan de directrice te schrgveu waarin zg dingen uit het privaatleven der onderwijzeressen bekend maakten Zij had in nagenoeg alle ouders eene hebbelgkheid opgemerkt om door bedekte beloften of bedreigingen op hun verwantschap met hooggeplaatste invloedrijke personen te zinspelen een vertoon van rijkdom t welk vaak met de ellendigste voorbeelden van gierigheid gepaard ging Er waren voornaroe gezinnen waar een kind drie maanden op een boek van een daalder moest wachten dames die aan huis een bal gaven maar haar kind zonder heradje naar school zonden met een paar lappen op borst en rug welke met een paar steken op de schouders waren vastgehecht ouders die in weelde baadden en de jongens met vasten straften en ze dikwijls van honger huilende naar school zonden mooie jonge moeders die er zich op beroemden geen barer kinderen zel en gevoed te hebben en die door hare docblers de kamers aan kant deden maken om de kindermeid te vriend te houden die hare geheime briefwisseling beredderde Zij had ook vaders gekend die onzedelijke boekon op lafel lieten slingeren welke zijne dochters doorI bladerden en waaruit zij volzinnen onthielden welke don geest op school bedierven Al deze menschen gingen goed gekleed spraken beschaafd glimlachten beleefd en liefkoosdeu hun kroost met de grootste teederheid Vele kinderen hoorden in huis dit was zonneklaar nooit eene zachte denkdag van het 25jarig beslaan van het Nederlandsohe Boode Kruis Voor hunne tegenwoordigheid zegde spreker den aanwezigen dank Vloeit die tegenwoordigheid zeker voor een groot deel voort uit warme sympathie en hoogachting voor den geachten spreker voor een niet minder groot deel schreef de voorzitter haar toe aan waarachtige belangstelling in het feust van een der schoonste instellingen door mensohelgke liefde gewrocht Hg noodigde daarop den feestredenaar uit zgne schoone welwillend aanvaarde taak te volbrengen Op den bom eigen sympatbieken toon ving spreker zijn rede aan met eene schets te geven van den aanblik van een slagveld en hoewel als apostel dei vredes geen nauwkeurige kennis hebbende van de tafereelen van den oorlog toekende hg hot slagveld bij ondergaande zon en opkomeude maan als de gewonde strgders dadr nederliggen smeekend om een droppel water denkende aan vrouw en kind Hoe de hulpeloozeu daar neerliggen vurig uitziende naar hulp maar in plaats van hulp naderen daar de hyena s van het slagveld en plunderen de hulpeloozeu hen niet zelden verminkende om hen totaal machteloos te maken en de gelegenheid te ontnemen om de plunderaars aar te klagen Herinnerende aan de legermachten van vroeger tgden toen reusachtig maar klein bjj die van den tegenwoordigen tijd vergeleken wees spreker op den toenemeoden vooruitgang der verdelgingsniiddelen die den oorlog steeds verschrikkelijker maken en bet aantal slachtoffers in zeer korten tgd zeer groot maakt Gelukkig heeft de menschlievendheid eunigszins geIgken tred gehouden mei de toenemende volmaaktheid van bet oorlogstuig eu beijveren zich liefdergk vrouwen en mannen om de verschrikkingen van den oorlog te verzachten In den Amerikaanschen burgeroorlog bewees de Vrouwen Vereoniging deu gewonden krijgslieden von welke zijde ook belangrijke diensten In den Krimoorlog maakte Mits Nigihingale zich zeer verdienstelijk en langzamerhand begon het beginsel waaraan Het Uoode Kruis zijn ontstaan te danken heeft ingang te vinden Vooral Henri Dunant gaf door zijn brochure Uu souvenir de Solverioo den gewenschten stoot Op den 17eu Juni 1867 stelde Koning Willem III de Nederlaiidsche vereeniging Het Boode Kruis in met een hoofdoamité van 2 6 leden en benoemde zelf een president en secretaris Den loop en de ontwikkeling van het Roods Kruis nagaande herinnerde spreker aan den FraoachDuitschen oorlog toen de Duitschert te Veraaillet onze geneeskundigen en helpers wilden inlijven ia strgd met het congres van Geneve De verwoestingen van den oorlog vooral in NoordFrankrijk schetsende deed spreker uitkomen boe da landman van alles was beroofd Den soldaten mocht het Koode Kruis hulp bie leo maar de arme landlieden moest zij ten prooi laten aan ellende Toen werd op sprekers initiatief een Vereeniging opgerieht onder den naam vau het Witte Kruit en met ruim 40 000 werd hulp geboden en duizeode hectolitsn zaaikoren uaar Frankrijk gevoerd Later werd nog eene Vereeniging opgericht onder den naam van het Blauwe Kruis tot hulp lan krijgsgevangenen en zoo ipiegelde in die drie Vereenigingen het rood en blauw zich af alt de kleuren vau onze nationale vlag vermaning een degelijke lektuur een ernstig gesprek dat zich een baar breed boven het alledaagtche verhief leerden zg niet vaak door hunne ouders zelven om hunne vgaoden te haten hunne kameraden uit de hoogte te behandelen en een ieder die op de maatschappelijke ladder lager stond dan zg zelven gering te schatten en te veroordeelen Schijnheilige voornaamheid die zoo boog opgaf van de gemeenheid en de gebreken van bet volk Waren dit de ouders die haar helpen moesten in haar opvoedingswerk Voor deze menschen arbeidde zij En voor dat mooie resultaat zou zij nog dertig jaren werken Over dit alles dacht zg zonder gewaar te worden dat in hare stem bij bet dicteeren de verontwaardiging weerklonk welke haar hart deed bloeden toen de stem der huishoudster in den gang tot haar oor doordrong die uit al hare macht riep Terug I terug Op hetzelfde oogeubllk werd do deur opengerukt en Orvegi i stormde naar binnen blootshoofds met verscheurde kleederen vreeselijk om aan te zien Leerarcs eii leerlingen sprongen verschrikt op Hij wierp zich met zulk geweld op de bank van zijn kind dat hij met zijne kin er op neerkwam en zijne tanden brak snikkend kuste hij de bank wendde zich vervolgens tot de loerares gaf een rniiwen gil en stortte met uitgestrekte armen voor hare voeten neder De leerlingen wareu doodelijk ontsteld de leerares knielde naast den ongelukkige nam het witte hoofd tusscheu hare handen en bourde het op Hij was dood Het Witte en Blauwe Kruis werden later weder opgeheven daar hunne diensten niet meer vereiscbt werden doch hot Roode Kruis is gebleven bereid hulp te bieden waar dit gevraagd wordt en steeds heeft de Nederlandsche Vereeniging hulp geboden zonder te vragen naar landaard of geloof Geörd en geliefd is dan ook het Eoode Kruis en waar het zgn vaandel ontplooit wordt het zelfs door ongeloovigen met liefde en eerbied begroet Een oogenblik stond spreker stil bij den Atjehoorlog dien in de Trnnsvoal en de verdere oorlogen en expedition van den laatsten lijd waarbg het Roodo Kruis direct of indirect optrad Hiermede sloot spreker het verledene om na een pauze een blik te slaan op de toekomst Hierna ver olgile ds van Koetsvelcl zijne rede Thans de feiten laten rusten verhief hg zich als in een vlucht van gedachten en stoldo da vragen Wat de tweede vraag betreft O 1 dat het antwoord kon luiden olgeraeone ontwapening Vrede vrede kaatsen do vorsten elkander tegen als gold bet een vrool jk balspel maar die vrede rust op ruim 2 milUoen bajonetten Zal de gewapende vrcdo het langer uithouden Waar zooveel eleotrioitoit is opgehoopt zal de uitbarsting te vreeselijker zijn Wut moeten wij doen Het Roode Kruis kun woohten maar bereide zich voor Si vis paoera para helium De opleiding van verpleegster moet thans hel hoofddoel zijn opdat do Vereeniging gereed zij wanneer bot Roode Kruis op het slagveld geroepen wordt Wij veteranen aldus eindigde spreker de laatste 6 overgeblevenen van de eerste leden van het hoofilcomit wij dragen aan de jongeren die taak op want de zou van de I9e eeuw en daarmede ook de onze neigt ten ondergang Warme toejuichingen beloonden den spreker die met jeugdige kracht zgn taak had volbracht Ook door den voorzitter van het hoofdcomité werd ds Van Koetsveld de dank der aanwezigen overgebracht Door den heer Baron van Tuyll van Serooskerkeu Jr werd namens zijn vader die tot zijn leedwezen verhinderd was tegenwoordig te zijn der Vereeniging een album aangeboden met de pholographische portretten van de deelnemers aan het congres te Genèvo zoomede eeuige schrifturen welke in dank werdeu aanvpard Nadat door de aanwezigen staande Hot Wien Neorlandsch Bloed was gezongen met begeleiding van het orkest werd de bgeenkomst gesloten In de maand December 11 stelde eene mm Apparuti modiste en redactrice van ern mode tgdschrift in hare salons te Pnrgs een prachtigcn mantel van 300 000 frcs ten toon bestemd voor de keizerin van Rusland Onder voorwendsel van hen in grove winsten te doen doelen welke de reusachtige bestellingen van het Russische hof beloofden wist zij van allerlei industrieelen magistraatspersoneo ambtenaren aanzienlijke sommen te verkrggen bij wgze van bedrijfskapitaal naar het schijnt tot een gezamenlijk bedrag van 3 millioen frcs Toen het echter op betalen aankwam bezocht mme A hare geldschieters en zeide d t men aan hot hof talmde met het zenden van geld Zij had er echter twee aanzienlijke vriendinnen en zou uaar Petersburg gaan om het haar verschuldigde te innen Zg is ook vertrokken maar daar men niets van haar vernam deed men onderzoek en het bleek dat men aan het Russische hof zelfs van hot bestaan van m A onkundig was en haar derhalve noch de tentoongestelde mautel noch iets anders was besteld al had zij haren geldschieters allerlei brieven met het keizerlijke zegel en telegrammen voorgelegd Ook bleek dat zij iemand 25U 000 frcs afhandig had gemaakt om van een oude juffrouw echte Gobelins over te nemen alsmede voor den czaar en in haar brandkast heeft men val che quilanties van de fabriek te Sevres gevonden Het gerecht heeft nu eene instructie geopend Middelerwijl is mad A werkelijk te Petersburg en wel in een hospitaal waar zij verpleegd wordt wegens ernstige brandwonden door het omvallen van eene petroleumlamp veroorzaakt Een roman uit het ooievaore leven Op een londgoed in Holstein gebeurde het elf jaar geleden dat bij een gevecht met een jaloerscheo medeminnaar een ooievaar zoo werd toegetakeld dat hg vleugellam van bet nest viel De meest zorgvuldige verpleging mocht niet baten om aan vader langbeen het gebruik zijner vleugels terug te geveii en van nu aan wandelde hg treurig en in zich zelf gekeerd over de hoeve Toen in den nazoraer zijne kameraden zich opmaakten om de reis naar Eyypte te aanvaarden zag Peter zoo had men den invalide gedoopt hen treurig na Maar hij schikte zich in hot onvermijdelijke waartoe mot weinig de liefderijke verzorging meilewerkte die hij gedurende de wintermaanden ondervond Men liet dagelijks van de kust viach aanvoeren om hem te voeden en maakte het kortom zóó dal hij in den loop der jaren tam werd en zijnen meester raaor ook dezen alleen overal volgde In die elf jaren braïen voor Peter altijd de treurigste dagen aan wanneer zgn makkers uit het zuiden teruggekeerd hunne oude nesten weder opzochten of nieuwe bouwden kortom zich voorbereidden op een leven van liefde en huiselijk geluk waarop voor hem niet meer viel te hopen Dan kon men hem in den regel vinden op hel hoogste punt van het erf den misthoop aar hij treurig en van liefdepijn verteerd het huwelijksgeluk van zijns gelijken stond aan te staren Maar wat gebeurt Dit voorjaar twee jaar geledon stond hij daar wederom zoo toen een jonge dame ooievaar op den misthoop neerstreek en medelijdend als elk goed meisje de galante betuigingen van den armen Peter niet aUecn niet afwees maar zelfs tegen alle ooievaars gewoonten in zich bereid verklaarde met hem op den vlakken grond te leven In de nabijheid van den koepel werd een nest gebouwd waarin onza Poter met zijn wijfje een gelukkigen zomer doorbracht die hem vader zag worden van een talrgk kroost Maar niet steeds is de liefde bestendig van duur Toen bel najaar kwam reisde moeder met de kinderen af en liet den onbestorven weduwnaar eenzaam achter Dat hij dien winter nog meer in zich zelf gekeerd was dan voorheen is ie begrijpen maar wie schildert zijn hartoleed toen hel wel zijne natuurgenooten terugbracht maar zijn gaaike niet Had zij hem zoo spoedig vergeten Of had zij op de verro reis een vroegen dood gevonden Onder de pgnlgke overwegingen van een ijverzuchtig gemoed verstreek voor onzon Peter de zomer ook de winter ilood heen en het nieuwe voorjaar dit voorjaar wekte nieuwe verwachliugen Zouden die verwezenlijkt worden Wederom stond hij als naar gewoonte van zijn hoog standpunt de vlucht te bespieden van zgne terugkeerende vrienden en ziet wie koml daar in sierlgke kringen neêrvliegen op den mesthoop Voor hem staat frisch en gezond na een scheiding vananderhalf jaar de verloren gewaande gade De vreugde van het terugzien houdt elke gedachte aan navraag ver van hem zalig in het heden vergeet hij het verleden en met zijn gade wordt het verbond vernieuwd Maar het schijnt wel dat zij niet beginnen te bouwen on Peter doet voortdurend vergeefsche pogingen om op den koepel te komeu Watdat zijn mag De landheer vat wat er aan hapert mevrouw bedankt er voor om den tweeden zomerzoo laag bij den grond te huizen en begrijpenddat het geluk van zijn Peter er van afhangt ofaan baar verlangen kan worden voldaan laat hijeen ladder tegen den koepel zetten Peter maakter dadelijk gebruik Van en dit jaar nestelt het paarin vrede en eendracht op het dak terwijl de liedenin den omtrek reeds weddingschappen hebben aangegaan of mevrouw nu zij in dit opzicht haren zin heeft gekregen het volgend voorjaar den ouden man weer zal opzoeken Doet zij dit dan ligt het vermoeden voor de band dat het alleen hoogmoed was die haar dien éénen zomer aan bare oude liefdeontrouw deed worden Hu en Haard Baitenlandscti Overzicht Lord Salisbury maakt volstrekt geen haast af te treden Wel hadden de ministers vódr de ontbinding van het oude parlement besloten zich terug te zuUfO trokken als Gladstone eene belangrijke meerderheid kreeg maar die qualificatie is zeer rekbaar en waar de oppositie op een meerderheid van omstreeks 60 a 70 rekende kan men den turies niet kwalijk nemen dat zij weinig ontzag hebben voor een goede 40 de Ieren inbegrepen De volgende week zal de ministerraad gehouden worden die alléén bevoegd is het besluit te nemen dat door lord Salisbury op de audiëntie bij de koningin besproken werd Het ministerie zou deze gedragslgn niet kunnen volgen indien de uitspraak der kiezers even ondubbelzinnig was als in 1880 of 1886 Toen viel er niet te twijfelen aan de partg die door t volk gewild werd Maar voor de tory regeering gaat hel niet aan te beslissen dat de meerderheid in Ierland voor Gladstone ia Dit moet de eerste partijstemming uitmaken Uit Moskou wordt aan de Baili Nems geseind dat de Staatsraad bet ledigen en rijiuigeu der beerputten beeft bevolen maar dit bevel grootendeels onuitgevoerd blijft wegens do buitensporig hooge kosten veroorzaakt door het transport der faecslien De officieele cijfers getuigen van groote sterfte aan cholera nl 1300 van de 1701 aangetasten waaronder alleen to Astrakan B03 sterfgevallen op 755 aangetasten Met 4B legen 20 stemmen heeft het Kaapsche parlement in tweede lezing het kieswetsontwerp aangenomen waarbij de geheime stemming en eene verhoogiug van den oensus wordt ingevoerd nadat Hofmeyr daarvoor krachtig gesproken en verklaard had dat de Afrikanerbond deze hervorming begunstigt in de overtuiging dat zij Engelsclien eu Hollanders tot elkaar zal brengen Uit Washington wordt geseind dat tuisohen de Unie en Chili eene schikking is getroffen in de quaestie van het Amerikaanache oorlogsschip £ a2 t iiof e Chili betaalt 75 000 dollars schadevergoeding aan de nagelaten betrekkingen der twee gedoode matrozen In strgd met hetgeen in Fronsche bladen werd gemeld schijnt het bij de onderhandelingen over een bandelstractaat tusschen Frankrijk en Zwitserland niet naar wensch te gaan Ouder dagteekening van 17 dezer wordt namelgk uit Bern aau de KolaücAe Zeitung gemeld De onderhandelingen schijnen niet geheel zonder resultaat af te loopen Maar de Fransche regeering schijnt het toch niet te wagen een eigenlijk traclaat te sluiten hetwelk ten opzichte vau zijo bepaalden aard en langen duur in strijd zou zijn met de bekende stemming in de Fransche Kamers Volgens de laatste berichten is het slechts te doen om eeue overeenkomst voor den tijd van een jaar die van jaar tot jaar kan worden verlengd eensdeels om een modus vivendi te verkrggen ter voorkoming van het verlies der sympathien voor Frankrgk hetwelk de bondspresident in zgne rede op bet schuttersfeest te Glarus als het gevolg eener breuk op het gebied van handelspolitiek tusschen de beide landen had voorspeld anderdeels om door een tijdelijk karakter der overeenkomst de woedendste handels autonomisten en protectionisten te kalmeeren Zulk eene overeenkomst waarop evenals op een formeel bandelstractaat de goedkeuring der belde volksvertegenwoordigingeb wordt vereiscüt zou volgens de laatste berichten eerstdaags worden gesloten En nu wordt dezer dagen uit Bern gemeld Naar hotseen men uit goed ingelichte kringen verneemt moeten de onderhandelingen eeue slechte wending nemen De Bondsregeering heeft hare mei verlof afwezige leden Droz en Ruciiounet per telegraaf teruggeroepen en maakt toebereidselen om de Bondsvergadering te doen bijeenkomen In de Belgische Kamer heeft de heer Beernaert voorgesteld eene commissie te benoemen welke beiast zoude zijn niet het aanvullen van het reglement van orde der Kamer ten opzichte van de beraadslagingen over de grondwetberziening Dit voorstel is aangenomen met 84 tegen 48 stemmen terwijl 6 leden zich van stemming onthielden SAO Staats loterij Trekking van Donderdag 21 Juh 1892 No 2475 ƒ 100 Prijzen van ƒ 20 85 1872 4308 6520 9408 11808 14014 17722 171 2067 4657 6713 9491 12049 14834 18118 428 2194 4869 6734 9628 12106 15169 18121 600 2386 6120 7333 9824 12190 15495 18186 633 2445 5425 7475 10267 12367 15605 18171 850 2540 5476 8086 10501 12487 16114 18266 1034 26B7 5478 8087 10691 12642 16520 18602 1326 2711 5764 8101 10792 13030 16717 19136 1362 2876 5946 8281 11065 13406 16793 19495 1417 3038 6184 83i2 11137 13487 16796 20340 1514 3108 6193 8356 11324 13793 16812 20667 1689 3124 6304 8753 11619 13970 16893 20877 1715 3190 6357 lo Klasse 3e Lijst No 7601 m z 17601 Op eenige No 11119 m z 11110 No 13669 m z 13596 MARKTBERICHTEN Gouda 21 Juli 1892 Granen met weinig aanvoer In de prijzen kwam geen verandering Tarwe Zoeuwsche f 8 40 a ƒ 8 90 Mindere dito ƒ 7 60 a ƒ 8 Afwgkende ƒ 6 26 a ƒ 6 75 Polder ƒ 6 26 a ƒ 7 75 Roode ƒ 6 60 a 7 Rogge Zeeuwsche ƒ 6 60 a ƒ 7 25 Gerst Winter ƒ 4 J j 4 40 Zomer f 3 80 a ƒ 4 30 Chevalier ƒ 5 a ƒ 6 75 Haver per heet 3 60 a ƒ 4 26 per 100 kilo ƒ 7 50 a 8 26 Hennepzaad Inlandsch 10 a 10 50 Buitonlandsch ƒ 7 25 i ƒ 7 60 kanariezaad ƒ 7 50 a ƒ 8 60 Boonen Duivenboonen ƒ 6 75 a ƒ 7 26 Paardenboonen ƒ 6 20 ü ƒ 6 60 Erwten Buitenlandsche voererwten per 80 KG ƒ 6 40 a ƒ 6 60 Mais per 100 kilo Bonte Amorikaansche 6 75 a ƒ 6 90 Cinquantine ƒ 6 50 a ƒ 7 Veemarkt Melkvee geen aanvoer Vette varkens red aanvoer handel vlug 22 a 25 et per half K 6 Biggen voor Engeland red aanvoer handel vlug 201 8 a 21Vs pef lia f Magere Biggen goede aanvoer handel vlug ƒ 0 90 ü ƒ 1 40 per week Vette schapen goede aanvoer handel flauw f 16 ü ƒ 23 Lammeren goede aanvoer handel flauw f i a 9 Nuchtere kalveren weinig aanvoer handel vlug ƒ 4 a ƒ 8 Fokkalveren ƒ 8 ü ƒ 12