Goudsche Courant, vrijdag 22 juli 1892

4 1 4893i 189S Zaterdag 23 Joli GOtlDSCHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentlftn kan gesoWeden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave AaoKeroerd 146 pi rt jea kaas l to Qaal ƒ 27 a SO ïde Qual ƒ 83 a ƒ 36 Zwaardere ƒ 32 Boter goede aanvoer handel vlug Goeboter f 1 30 a f 1 40 per kilo VVeiboter ƒ 1 10 a ƒ 1 20 per kilo BurgerlUke Stand GEBOEEN 18 Juli Jannigje Willemina ouders L de Vries en W de Vries Henriette ouders 8 M de Wolf en K de Jong 19 Hendrika Adriana ouders C Broere en H Loendersloot Arie Hendrikus ouders B W van de Pavoordt en H van der Wolf 20 Ida ouders G Schouten en G de Jong OVERLEDEN 19 Juli J H Honings 12 d 20 H C Edauw 73 j GEHUWD 20 Juli J Kriek en D Verby J Mul en D Huurman R B Du veobode en J J Nieuwenhuyzen 81 S F Teeling en K Kromhout C H Gabry en I C van den Kieboom Getrouwd C H GABBY I C T D KIEBOOM Gouda 21 Juli 1892 ADVERTENTIËN Getrouwd S F TEELING laatst Wed van H C tan Nks en K KBOMHOOT die mede namens wederzgdsche Familie hunnen hartelflken dank betuigen voor de vele blgken van belangstelling bg bun Uuwelgk ondervonden Gouda 21 Juli 1892 Met deze betuig ik mÜDBn hartelgken dank voor de vele bewgzen van belangstelling gedurende mgne ziekte ondervonden A A KOCK Gevraagd teg en 1 Aug ustus eene Dienstbode niet beneden de 18 jaar Adres Bureau deier Courant Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DRÜOGLEEVER op DONDERDAG 11 AUGUSTUS 1892 bg opbod en op DONDERDAG 18 AUGUSTUS 1892 bij afslag telkens des morgens te Elf uren in het KoöSehuis BARHONiii aan de Markt ran Eene in volle werking zgnde SCHEEPSTIMMEEWERF met 14 SLEEPHELLINGEN GEBOUWEN SCHUREN 2 WOONHUIZEN en ERVEN aan den Gouderakschen dgk te GOVDERAR in de onmiddellyke nabgheid der Gemeente Gouda en liggende aan en langs de rivier de Llssel Terstond te aanvaarden en Dagelgks te bezichtigen Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris alsmede ten kantore van den Notaris A 8PRU1JT te Rotterdam De mrsekeringS Bank Kosfnom biedt iedere tegemoetkoming aan welke van eene solide LeTengrerzekering Maatschappgslecbii kan verwacht worden Daaronder behooren o s a DE PREMIE is lager gesteld dan bg andere binnen en buitenlandsche Maatscbappgea 6 OOELOÜSRISICO tegen matige verhooging der premie c CORPORA TIE VEHÜWKERING met bgiondere voordeden d REIS en VERBLIJFR18IC0 naar en in Oost of West Indië tegen kleine vermeerdering van premie voor Tarief III voor hoogstens 15 jaar tot ƒ 10 000 geen Extra premie e De verzekerden betalen vaste nremiëq gedurende den gehpelen tgd der verzekering en kunnen nimmer tot betaling van nooger premie dan de eenmaal vastgestelde worden aangemaand Polissen welke 3 jaar vanj kracht geweest zija worden door de Bank tegen vergoeding van hoogstena hunner reser vewaarde ternegekocht Tot hetzelfde bedrag worden op zulke Polissen voorschotten versteekt g Mocht de verzekerde niet meer in staat zjin zgne premiën te betalen dan kan een nieuwe Polis zonder premiebetaling verstrekt worden en geldt dan het volte bedrag der reserve als eene storting in ééns voor die verzekering h De uitbetaling van het verzekerd bedrag heeft stipt op den vervaldag plaats t De verzekerden Voor een bedrag van 1800 en hooget verzekerd deelen in de Winst in 1890 7 pCt der jaarpremie j Bg elke verzekering wordt de strengste geheimhouding in acht genomen k i e onkosten voor P0LI8 en ZEQELGELDËN alsmede die voor het geneeskundig onderzoek worden door de Maatschappg gedragen Prospectussen en inlichtingen verstrekken gaarne de Heer E KOK Azn Kleiweg Gouda en de Inspecteur voor Zuid Holland en Zeeland J H BIJNING Zontmanstraat 27 te Gravenhage Tentoonstelling SCIlEVEI l IGE i 0F7EEL7ÜLDIOm20ES Hofstede Veenderij Op nader te bepalen tgd en plaats in de maand A U G U 8 T ü S a s wordt publiek verkocht de KAPITALE HOFSTEDE is van af de EUTEÉE na 5 uur 2S CENTS twee personen op één coupon van lO 5 J uur DONDERDAO f 0 99 of twee coupons överig e dagfen ƒ 0 49 of één conpon PMlilllii van 22 30 JULI geopend van 10 6 uur Entree van 22 28 Juli 49 CEOTS 29 Juli ± m 50 0 99 behalve op 29 Juli voor tribune en afgesl ruimte 25 Cents verhooging Kaarten voor een SOOIILOOFENDE TOEQANB van 22 30 JULI a f 7 50 te verkrijgen Bureau Tentoonstelling Gouda Snelpersdruk van A Brinkican zooN met extra beste WEI en HOOILaNDËN en uitmuntende VEENGRONDEN in den Gravekoopschen polder te Sluipwijk gemeente Beeuwijk root mim 31 hectaren In buur bg Hkb ia D8 Veebooh voor 1700 per jaar het laQd tot 1 Dec 1892 en overigens tot 1 Mei 1893 Ëen groot deel van den Koopprgs kan als Ie Hypk a 47 gevestigd bigven Inmiddels uit de hand te Koop en te bevragen bg den Notaris Mr FUHRI SNETHLA6E te Woerden OpenTjare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER op DINSDAG 16 AUGUSTUS 1892 des morgens te elf uren in het Koffiehuis iHabmomie aan de Markt van No 1 EenHUISen ERF in de OostNood odsteeg t Üouda Wgk B No 65 Verhuurd jg de week voor ƒ 1 40 No 2 tot 9 Acht HUIZEN en ERVEN in het Paradgs in den Vogelenzang te Gouda Wgk M Nos 33 tot 40 Allen verhuurd bg de week en wel Nos 33 tot 35 elk voor ƒ 1 20 Nos 36 tot 39 elk voor 1 en No 40 voor 75 cents En No 10 Twee onder een dak gebouwde HUIZEN ERVEN en GROND aan de Goudkade te Wciddinxveen Wgk D No 160 kadastraal bekend in Sectie F No 1168 groot 2 aren 23 centiaren Terstond te aanvaarden De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopdag van 10 tot 3 uren en op dien dag des móig s van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜIJN UROOGLEEVER te Gouda HH Winkeliers in Boter Kaas en Aanverwante Artikelen ékgarandeerde bijverdientte circa vier Gulden per uieek Voor Gouda wordt gevra d VMl een Depöthouder voor een Artikel van dagelgksch gebruik hetwelk met toenemend succes verkocht wordt Verl wordt goede stand en ƒ 150 storting V borgst Adres fr onder No 2204 aan het bureau v d blad I De uitgave dezer Courant geschiedt dagelflks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prfls per drie maanden is 1 25 franco per post f 1 70 Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 22 Juli 1 892 Naar men verneemt zou het wetsontwerp op de legerorjsaiiisatie van den minister Seyffardt bg den Raad van State lijn ingekomen Met 63 van de 94 uitgebrachte stemmen is to lid van den gemeenteraad te Kapello a d IJsel gekozen de heer J v d Wissel Volgen te s Gravenhage ontvangen berichten is de heer Holst te Batavia veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf Fad Te Botterdam vergaderde Woensdag het Ned Zen delinggeaootschap onder leiding van ds K F Ter nooy Apcl van Amsterdam Ër waren 72 leden tegenwoordig Uit het jaarverslag bleek dat van de Maandberichten werden gedrukt 10200 exemplaren nn do Mededeelingen 860 waarvan 611 werden geplaatst Het verslag was overigens niet zeer bemoedigend door verschillende teleurstellingen konden de zendinsposlen niet alle goed bediend worden Ook de vaste inkomsten verminderen Vier kweekelingen moesten ontslagen worden omdat hun de noodige ernst bleek te ontbreken Voor het kantongerecht te s Gravenhage diende verleden week da zaak tegen W F N drogist te Scheveningen beklaagd van het beroep van geneeskundige te hebben uitgeoefend en geneesmiddelen tegen betaling te hebben afgegeven zouder daartoe bevoegd te zijn en zonder dat er noodzaak voor be FEVILLETOM Uit het Framch 1 Het w 9 een fraaie warme zomerdag in Juli lichte witte wolkjes dreven door de helder blauwe lucht de zee te Trouville was kalm en effen kleine golven met sohuimonde kopjes braken zacht ruisohend op het zonnige strand Onder een groote parasol in het fijne zand gestoken zat dokter Fargeas de geleerde neuroloog Al pratend hield hg zijn scherpe zwarto oogen naar den horizon gericht waar zich nu en dan schepen vertoonden of een rechtopgaand rookwolkje de aanwezigheid van eeu stoomschip verraadde Als liefhebber van schilderkunst vergeleek hij hetgeen hij voor zich zag met de zeegezichten die te Parijs in zijn studeerkamer hingen Do dokter zat tusschen een man van ongeveer vjjf en dertig jaar met een militaire houding den markies De Solis onlangs uit Tonkin teruggekeerd on een paar dagen geleden te Trouville gekomen on oen jongen man die eeu klein stroohoedje met breed lint op had en met de beenea over elkaar gekruist in stond Hij zou ui iemand die aan koorts leed dienaangaande in bijzonderheden ondervraagd hebben en hem daarna een flescbje kinadroppels hebben verkocht met nauwkeurige aanwijzing betreffende het gebruik daarvan De ambtenaar van het openbaar ministerie vroeg voor het eerstgenoemde feit eene veroordeeliug tot ƒ 2B boete en voor het tweede vrijspraak op gr nd van een door een deskundige uitgebracht rapport terwijl de verdediger mr G A P Bax voor béide feiten tol vrijspraak concludeerde De kantonrechter heeft gisteren het eerste feit niet strafbaar verklaard omdat het uiet onder art 436 strafwetboek valt en dus bekl te dien aanzien van alle rechtsvervolging ontslagen Van het tweede punt v n aanklacht werd beklaagde vrijgesproken G steren avond vergaderde bet genootschap Liefdadiihcid naar Vermos en te Amsterdam tot het beramen van middelen om in den finaaoieelan uood te voorzien en tot het behandelen der voorstellen die tot dat einde wareu ingediend Ër waren sinds de vergadering van 16 inti niet miadsr dan 1 voerstellen bij het bestuur ingekomen waarover gisteren avond door het bestuur een prae ad ies werd uitgebracht dat hierop nederkwam dat een voorstel van den heer A C Wertheim en eeu van den heer L Simons Mzn aannemtjlijk werd geacht en dat de overige voorstellen deela voor nadere overweging door het bestuur in aanmerking komen anderdeels voor aanneming niet vatbaar waren Het voorstel Wertheim bedoelde het scheppen van eene afzonderlijke klasse medewerkers onder deu uaam geabonneorden die zichzelven onder eena bepaalde klasse van bijdragenden stellen afwisselende van BOO en daarboven tot ƒ 4 s jaars Ieder abonneert zich voor de som die bij naar zijn criuogen en zijn stand in de maatschappij geschikt oordeelt Hij ontvt ngt daarvoor het recht iedere aanvrage om hulp naar het Genootschap te verwijzen vetbindt zich niets aan een strandstoel zat Achter iu den stoel geleund tikte hij onacbt aiim met zijn parasol van ongebleekt linnen tegen zgn linker laars Ëen knappe jongen die mijnheer De Bernière een neef van den markies De Sous geestig en naar de mode van tegenwoordig een spotter een decadent eu een pessimist George de Solis rtaarentegen tien jaar ouder dan hij was meer optimist en steeds ijverig zoekend nnar de waarheid ep zelfs dokter Fargeas met het lan e grijze haar dat zijn mager gelaat omlgste was minder blasé dan de jonge Barnicre De drie hoeren hadden elkaar na het ontbgt aan het strand ontmoet De dokter van zijn villa komend en Bernière eu De Solis uit do hotels waar zij logeerden Met bet far meute eigen aan bet leven op badplaatsen hadden zij zich werktuigelijk bij elkander nedergezet Fargeas had m vroeger jaren de markiezin De Solis de moeder vaa den jongen man behandeld ook gaf hij nu en dan zijn doctoralen raad aan De Bernière die evenwel door dezen nooit werd opgevolgd De goede dokter was en bleef de vriend van al zijn patiënten Voor zijn ingebeelde zieken die enkel aan wat bloedarmoede leden of door het drukke leven Ie Pargs waren verzwakt bad bij zijn eigen geneesmethodeafieidins niet aan denken en schouderophalfnd zeggen f Kom kom het heeft niets te beteokenen on het zal wol overgaan I Wel dokter en uw zieken vroeï Bernière steeds raat zijn parasol tefieu zlju laars likkend ADVERTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt straatbedelaars te geven en ontvangt vau het bestuur een bord of plaat om aan zijn huisdeur te doen bevestigen waaruit blijkt dat hg zicb aangesloten heeft ook raet bet doel de bedelarij aan de huizen te weren Het voorstel Simona bedoelde de benoeming eeuer commissie van propaganda de inning in October a 8 vau de reeds betaalde contributie en het in het leven roepen van een Hospital Sunday gelijk in Londen Bij de toelichting tot zijn voorstel deed de beer Wertheim onder meer uitkomen dat er in Amsterdam meer op ondoelmatige dan op doelmatige wijze wordt weggegeven In het bordje aan de huisdeuren zag de spreker een geschikt middel om de ingezetenen tot het lid worden van het Genootschap te dringen De beer Treub bestreed het voorstel van den hoer Wertheim vooral op grond dat het de toch reed uitgebreide organisatie van het Genootschap nog gro iter zou maken en stelde met hot oog hierop dat het voorstel mettort d meer zou uitwerken dan voorzien 10 den kasnood van het oogenblik eene motie voor om het onder dankzegging aau den voorsteller builen behandeling te stellen Deze motie werd echter met 83 togen 49 stemmen verworpen Het voorstel Wertheim waarmede het bestuur zich vereenigd had onder de voorwaarde dat minstens ƒ 50 000 buiten de andere vaste inkomsten op deze wgze aan het Genoolscbap verzekerd zouden worden werd het hierna met 99 tegen 29 stemmen aangenomen 9 hutten stemming Het voorstelSimons aldus gewijzigd dat de herhaalde inning van contributie facultatief wordt gesteld werd daarop bij acclamatie aan enomen De overige voorstellen werden voor zoover zij daartoe in aanmerking komen UI handen gesteld der propaganda commiisie of buiten behandeling gesteld Met een beroep op aller steun voor de propagandacomraissie werd de vergadering gesloten Mijn zieken Allemaal gezond En lachend voegde hij er bij Ik bezoek ze zoo zelden Alleen gij waarde dokter moogt op zoo spottenden toon over uw wetensobap spreken zeide do heer De Solis op eerbiedigen toon vermengd met vriendschap en dankbaarheid Gij een der meesters il de geneeskunst Een der meesters de dokter schudde zijn hoofd de waarheid is dat ik misschien tot de dokters behoor die het minste kwaad stichten I Bermèro tikte bij wijze van bijval nog harder tegen zijn laars Dat woord kwaadstichten is overheerlijk I Dat moest rondgebazuind worden Neen maar ik behoor in de geneeskunst tot de sceptici daarin schuilt mijn kracht Ik heb opgemerkt dat over het alïemeen geen ziekten bestaan dan die men zich verbeeldt te hebben Zoodra de meosch werkelijk in gevaar verkeert gelooft hij in den regel met ilat het ernstig is Uie onwetendheid stelt hem gorust on daardoor wordt hg ondanks den dokter weer beter Is de mensch alleen ziek door inbeelding eu wordt dan elk oogenblik de doktor oeroepen ju dan begint het gevaar Heeft me i iliis volïeus u alleen do ziekten die men gelooft te hebben vroeg De Solis Het gaat daarmee even als met do hirtstochton welke men meent te aevoelen Hieitegen boïun de jonge Bernière te proiesteeren Die men meent te sievoelen meent te ge