Goudsche Courant, zaterdag 23 juli 1892

bgzonderheden medegedeeld omtrent een nieuwe geneeswijze van een zenuwziekte genaamd Psralysie agilante Reeds geruimeii tijd had prof Charcot opgemerkt dal de lijders aan deze ziekte zich bijzonder wel bevonden gedurende of na een kortere of langere i reis per spoortrein Het voortdurend schudden en schokken aan gezonde reizigers zoo onaangenaam gaf hun juist een zekere verlichting en rust Hij liet toen een armstoel maken die zoo ingericht was dat men er slechts in behoefde te gaan zitten om als een pruimeboom door elkaar geschut te worden Figaro die het bericht mededeelt vernam teiens j dat prof Charcot deze uitvinding zal verbeteren en 1 de trillende boweaing o a onmiddellijk op het hoofd wil aanbrengen door een helm die zijn schokken van een kleinen electnschen motor zal ontvangen Met de toenemende zenuwaandoeningen onzer dagen i het niet onmogelijk dat de hoedenfsbrikanteu dergelijke sohudhelraen in allerlei vormen zullen maken j een schud panama voor het strand en een schudclaque voor het uitgaande publiek Door den heer Franz Poeller chef van een physischoptisch instituut te Muuchen is in het Pr ttenhofer Archi voor Hygiene deel 13 eene reeks van proeven medegedeeld die ten doel hadden om de oorzaken van het ontstaan en het toenemen der bijziendheid op wetenschappelijke wijze te bepalen In dit belangrijke opstel waarvan de schrijver een aantal afdrukken heelt doen nemen die desgewenscht kosteloos verstrekt worden komt o a het volgende voor De proeven brachten duidelijk ain het licht dat gebrek aan voldoendn afwisseling om in de verte en van zeer nabij te ziou eene voorname medeoorzaak is van du bijziendheid Op do schnten vooral moet I hieraan worden geducht en daar de vereischte afwisseling van onderricht in vakken dient die zien op korten afstand vorderen als taallessen rekenen schrijven en teekenen en die waarbij het zien o j grooteren afstand als geschiedenis aardrijkskunde natuurkunde enz wordt toegelaten te worden in acht genomen Ook hebben proeven den schrijver geleerd dat de glassoort die voor de brillen gebruilct wordt veel invloed heelt en bijv het bergkristal verre de voorkeur verdient boven gewoon glas zoodot voor brilglazen het gebruik van bergkristal in bet bijzonder voor scholieren moet aanbevolen worden Uit het verslag von den toestand en de lotgevallen van hot Centraal Israelietisch weeshuis te Utrecht over 1891 blijkt dat op 31 Da mber ia het weeshuis werden verpleegd 61 weezen 34 jongens en 27 meisjes van wie 34 ouderloos 5 moederloos en 22 vaderloos waren In 1891 werden opgenomen 7 weezen 3 jongens en 4 meisjes en ontslagen 6 4 jongens en 2 meisjes Van de 61 verpleegden op 31 December aanwezig werden 5 kosteloos verpleegd 3U tegen een verpleeggeld van ƒ 125 en 26 tegen een verpleeggeld van f 160 De gezondheidstoestand kan over het algemeen zeer gunstig genoemd worden Een jongen die met goed gevolg eene operatie beeft ondergaan moest daartoe eenigen lijd buiten hst gesticht worden verpleegd De flnaneieele toestand die zich in den aanvang van 1891 niet zeer gunstig voordeed verbeterde iu den loop van dat jaar dank zij de pogingen door velen daartoe aangewend Het totaal bedrag der periodieke bijdragen over 1891 ontvangen wees eenigen vooruitgang aan ƒ 5773 97 in 1891 tegen ƒ 6738 47 1890 Het bedrag der giften eu schenkingen was belangrijk hooger dan in i 890 waardoor het mogelijk was niet alleen één wees kosteloos op te nemen waartoe reeds in December 1890 besloten was maar de gelegenheid open te stellen tot kostelooze opname van nog een wees zoodat op 31 December 1891 vgf kinderen kosteloos werden verpleegd De nieuwe guldens zullen in den loop der volgende week in omloop worden gebracht Reeds is met de verzending naar do Ned Bank een aanvang gemaakt Het beeld van koningin Wilhelmino is geboetseerd en in gips gebracht door prof Junger de stempel is gesneden door den heer W Shammer stemiolsnijder aan s Rijks Munt De munt is echter alles behalve fraai uitgeslagen waarschijnlijk een gevolg von den toestand der machines die reeds meer dan vgftig jaar oud zgn In geen 26 jaren werden trouwe ns in sBijks Munt guldens geslagen Baitentanüscb OverzicM De algeraeeuB verkiezingen in Engeland zijn nu 00 goed als voorbij Er moet nog slechts één lid gekozen worden al voor de Orkney en Shotlandgilanden De dag is bepaald op 2S Juli en de jjOrkiezing van den Gladstonianen is zoo goed als Staten Qenaraal Twexdi Kamik Zitting Tan Donderdag 21 Juli 1892 In antwoord op de interpellatie Tgdens omtrent de rupsenplaag was de minister van Binnenl Zaken bereid deskundigen te raadplegen orer maatregelen daartegen ier vaorliohting van gemeentebesturen Aangenomen werd de verlenging der voorloopige maatregelen op het behoud van vicariegoederen Het debat over de Vermogen belasting werd voortgeiet De minister van Financiën hoopt binnenkort de bijna voltooide bedrgfsbelasting aan den Raad van State te zenden opdat zij 1 Mei ISStS do patentwet vervange zoodat de Vermogenabelasting niet tot 94 behoeft versohoven te worden Bg de aanneming der amend tot uitstel worden juist lasten op de ngverheid zout en zeep bestendigd en wordt verlenging der grondbelasting noodig De minister vroeg bet vertrouwen der Kamer en ongewijzigde aanneming van den invoeringstermgn De heer Roell acht het bezwaar van dubbelen druk op den middenstand op te heffen door tgdelgke Trijstelling van bedrgfskapitaal in de Vermogen belasting spr bestreed de amendementen De heer Veegens reserveerde de vrijheid t kiesrecht te doen voorafgaan aan de bedrijfsbelaating De heer Hartogh heeft zgn amendement ingetrokken De hoer Bugs acht totstandkoming der bedrg belasting op 1 Mei 1893 onmogelgk De heer Poelman was tegen de amemlementen De heeren Van Karnebeek en Sanders verklaarden nu de minister de quaestie van vertrouwen had gestelil niet du verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de gevolgen der aanneming van een der itstelamend De amendementen werden verworpen dat van den heer Bahlman met 60 tegen 37 st dat van den heer Mackay met 57 tegen 10 en bet artikel om de belasting mêt 1 Mei 1893 in te voeren met 68 tegen 9 S stemmen aangenomen De eittdstemming is bepaald op heden na do pauze Do artikelen uer ontwerpen tot vermindering der mntatierechten en vaa den zeepaccijus zijn aangenomen Eindstemming later Een voorslel Van der Kaag om de aocgnsverhooging van gedistilleerd van de agenda af te voeren is verworpen met 60 legen 80 st De heer Van Houten bestreed de accgnsverbooging als onnoodig de heer Roell ontried verwer g ter voorkoming van een breuk in de rogeeriogsTooistellen De minister achtte t equivalent noodig voor af ehaffing van andere lasten De heer Van der Feltï ontkende tegenover den heer Tgdens dat de jenever accijns drukt op den minderen man De heer Schmidt schrijft in het L L WU het volgende Verscheidene jaren achtereen was een perk met rozen kort na de opplanting kwijnend Tooral bg guur droog weer De bladeren verdorden en knoppen vielen af enkele rozen die doorbloeiden gaven toch geen friuche bloemen Voor een veertien dagen toen ditzelfde verschijniel zich weer voordeed nam ik een proef met de beeprowing met de bouillie bordelaiie vooral aan de staoimen en onder de bladeren Mijn vrees dat de bloemen en de knoppen dit voelen riep hij De dokter viel hem in de rede en met een blik naar dien moeien blooden gefrisecrden jongen met zgn fijn kneveltje en zgn monocle waardoor de eene helft van zijn gelaat geheel werd vertrokken antwoordde hij kalm Wel zeker Zeg eens jonge man hoe oud zgt gg Acht en twintig jaar En op je acht en twintigste jaar meen je te weten wat hartstochten zijn Zeker zeide Bernière Zijt gij een speler Heel weiuig Liefhebber van boeken Zoo zoo ik snijd ze gewoonlijk met mijn vingers open dus Zijt gg gierig gij neemt me die vraag niet kwalijk Papa vindt mij verkwistend maar de kleine Emilia Erailie Delanoy neen zij vindt mij juist het tegendeel Neen gierig ben ik niet Nu hernam Fargeas geen speler geen boekon geen vrouwen dus hebt gq geen hartstochten Zelfs de kleine Emilie van het Theatre Bouffe Ja zelfs Emilie Delanoy kan niet onder die rubriek vallen Vermaak ontspanning dat geef ik toe Nu nn zeide de jonge man met een air van Terreling en als iemand die van alle dingen blasé Tooht niet zouden verdragen beeft zich niet bewaarheid Thans staan alle roten frisch en helder van kleur en de geur heeft niets geleden alle knoppen komen tot vollen wasdom en frisch groen ontspruit Nadat de oude verdorde bladerea met de doode uitspruitsels verwgderd zgn en de bladeren door denzelfden besproeier met zuiver water van de kleur der pap ontdaan zgn heb ik een rozenperk als nimmer te voren Hoe en door wie wel het recht gebogen wordt Een paar maanden geleden zoo meldt men uit Arnhem aan de Anutetdammer vroeg een agent van politie alhier Hoekzema genaamd sgo onmiddelijk ontelag uit den dienst Hoewel dit in strgd was met de reglementen waarin wordt gezegd dat het ontslag een maand te voren behoort aangevraagd te worden werd het niettemin eervol verleend Trouwen de redenen waarom de belanghebbende dit onverwgld wenschte moesten den vorigen dag nog geboren worden en duldden geen uitstel zooHat hg die de gave run een toekomst voorspeller miste bezwaarlijk een maand tevoren daarop bad kunnen rekenen Intussohen was hem voor de overtreding der bestaande reglementen toch een straf toegedacht nl deze dat men hem bet over de laatste 14 dagen verdiende tractemeut onthield Hiermede niet tevreden riep hg de tusschenkomst in van den burgemeester hoofd der politie maar ontving nul op het request Hierna wendde bij zich tot den raad met een adres waarin hg zich beklaagde over het hem aangedaan onrecht Ook van de meeiderheid in dit lichaam kreeg hg ongelijk Vervolgen meldde hij zich aan bg het bureau van kostelooze coosulatie voor onvermogenden een hier bestaande vereeuiging van advocaten en vernam daar dat hg volkomen recht had op zgn verdiende peauingen Hij had zich slechts te voorzien van een bewijs van onvermogen en men zou der gemeente onmiddelijk een proces aandoen Toen de man evenwel tor hiertoe aangewezen plaatse verscheen werd hem gevraagd waartoe hg een dergelgk bewijs van noode had en niet zoodra bad hg zu ks bekend gemaakt of een besliste weigering volgde Daar stond hij nu Aan zgno zgde wa het recht deskundigen hadden hem dit plechtig verzekerd en toch zou de macht in dezen strijd zegevieren Als laatste toevlucht wees men hem den Minister van Justitie Aan dezen deelde hij zijn geheela wedervaren mede en kreeg daarop eenige dagen geleden ten antwoord d hij nog maar eens bg bet gemeentebestuur moen aankloppen om een bewgs vau onvermogen En zie thans werd hg als een gewoon sterveling ontvangen en zonder eenige bedenking in het bezit gesold van t geen hg wenschte De legende van den beweerden ritueelen moord der Israëlieten wordt door een geleerd Pransch beoefenaar van het Hebreeuwsch E Ledrain op de volgende wgze verklaard We moeten om het ontstaan op te sporen teruggaan tot het Christendom in de eerste eeuwen Toen werden zijn aanhangers beschouwd als een Joodscbe ecte zooala enkele Romeinsche sebrgvers duidolgk doen zien en in die algemeen verbreide meening werd men versterkt doordien het Israëlieten waren die voor den nieuwen godsdienst gverden Hoe groot nu bun Toorzoriren ook waren om hun godsdienstige plech is Vermaak en ontspanning dat is ook niet altgd bet geval O ja slecht zelden dat weet ik wel antwoordde Fargeas dus gg ziet dat ik gelgk bad en dat men dit geen hartstochten kan noemen Een hartstocht neemt iemand geheel en al in beslag ziel en lichaam men gaat er in op wordt er door gedood en toch leeft men er van Ik heb twee mannen gekend die door een werkelgken hartstocht werden bezield maar een echten alles overheerschenden De een was een beste brave jongen die naar een middel zocht om armoede en ellende uit de wereld te helpen Hij stierf krankzinnig De andere was een oude mislukte beeldhouwer die zgn tijd doorbracht met kokosnoten te bewerken overtuigd dat hij daaruit een meesterstuk zou te voorschgn brengen Hij overleed idioot Zgn leven aldus voor een edel doel op te otteren of zich op een dergelijkeu arbeid stomp te werken is clets dommer dan hetzelfde voor een vrouw te doen Bernière zat den dokten aan te hooren zooala bij naar een aria of naar n voordracht zou hebben geluisterd maar hij scheeQ er in het minst niet door te zijn getroifen Met een langzame temende stem antwoordde hij Mijn neef De Solis zou u kunnen zeggen dokter at men nog andere hartstochten kan hebhen dan die van kokosnoten te beeldhouwen Welke d n Vyel de edele zucht raar reizen bijvoorbeeld l tigheden Toor de oogen der Heideniche wereld verborgen te houden toch lekte er iets Tan naar buiten men boorde gewagen van het gebruik van brood en wijn bg do Avondmaalviering en toen weldra de mare rondging dat dit gebruik sloeg op de woorden van den stichter des Christendoms dit u mgn lichaam en mijn bloed toen vermenigvuldigen de kwade geruchten en vermoedens Men geloofde werkelijk dat er een lichaam geslacht eu mensohenbloed gedronken werd men verbeeldde zich zelfs dat bg den maaltgd het teedere hart van een knaap de hoofdrol speelde En nu daar de Christenen met de joden verward werden droegen deze ten slotte den smaad en de vervolging voor zoo afsohuwelgke aantggiugen al de eeuwen door werd hun deze be chuU diging voor do voeten geworpen en thans nog in de verlichte negentiende eeuw moeten ze er in Oostonrgk en Duitsohland voor lijden Maandag meldde zich zekere C bg een commissaris Tan politie te Pargs aan verklarende dat daar zijne vrouir hem wilde verlaten hij genoeg bad vau het leven Tegelgkertgd haalde hg een mes uit doorstak zich en viel reutelend en in zijn bloed badende ter aarde Zijne woning was niet ver en in allergl baalde men de vrouw die zich weeklageid op hem wierp bezwerende hem nimmer te zullen verlaten Onmiddelgk richtte C zich op baalde een zakdoek uit veegde zooveel mogelgk het bloed of en bood zgne verraste wederhelft den arm Komaan dan maar weer naar huis zeide hg Da ooiijkerd bleek zich niet het minste letcel te hebbeu toegebracht maar zich van eene met bloed gevulde blaas te hebben bediend Voor het gerechtshof der Seine te Pargs stond dezer dagen een kashouder Fiess genaamd terecht die door valschheid in geschrift zgn patroon 116 000 francs ontstal en die dat geld met nog 33 000 frinos uit zgn eigen zak had uitgegeven aan gastmalen giften aan schalen vereenigingen bibliotheken enz met het doel tot lid der Académie verkozen te worden Hg bereikte echter dat doel niet en het eenige wat bg verwierf was de titel Grootoffioier der orde van Bolivar De man die vslgen het getuigenis van geneeskundigen aan zMiuwtoevallen en grootheidsiiaanzin Ie ld werd door hel Openbaar Ministerie als niet toerekenbaar beschouwd maar toch door het gerechtshof onder aanneming Van verzachtende omstandigheden veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf Den ISsten December van bet jaar 1527 werj afgekondigd de volgende nOrdontumtie van de kinderen ter soole te zetten Men beveelt alle poorters ende innewoonende binnen der stede ende vryheyt van den Brielle dal zfj haer knapelickn kinderen hier binnen der stede ende vryheyt van den Briel wes nde tit gheen derscbols en sendeu binnen der stede ende vryheyt voorsz dan inde hoeghe schole dezer stede Wye andera dede dat zal weaen op de boete van drie pont Hollants telcken reyse dat ment bevindt de zelve boete te gaen half ander balliu van s Keyzers weghe ende dander helft anden schoolmiester Voert zoe beveelt men alle poorters ende innewoonende binnen der stede ende vryheyt vanden Brielle soe wye kinderen hebben tzij knechtkens oft meyskent out wesende acht jaren ende daerboven I En toch i mgnheer De Solia teruggekomen du ziet gij wel dat die hartstocht niet ver genoeg ging om er aan te sterven Ja dokter dat komt omdat men eindelijk van alles genoeg krggt antwoordde de markies die werktuigelgk in het zand een soort van denkbeeldige kaan zat te teekenen Men lrijgt eindelgk van alles genoeg liep de dokter met een zegevierenden lach uit Welnu dat is juist hetgeen ik beweer Pu volgens u vroeg de markies is de liefde O daar geloof ik niet aan zeide Bernière En ik geloof daar nn juist aan hernam Fargea M ik geloof juist zooals bg de geneeskunst aan feiten Ik geloof aan de liefde van de vrouw voor den echtgenoot die haar gelukkig maakt van den echtgenoot voor de vrouw op wie hg trotsch is van moeder en vader voor het kind Ik geloof aan alle soorten van liefde met een bgzondere bepaling er bij huwelijksliefde kinderliefde ouderliefde wat gij maar wilt en vooral geloof ik aan eigenliefde Maar aan liefde zonder die bijzondere bepaling daar geloof ik nio aan De liefde is alleen een guit die beweert vleugels te hebben Het is wat moois I Klauwen heeft zg en nagels Dus dot wil zeggen zeide Do Scdis om van uw theorie tot de practgk over te gaan dat er voor den menscb geen heil te vinden is dan in het huwelijlc geen geluk dan aan den buiselijfcen baard I t ordt verool d dat zg dezelve haer kueohtkeus ofte meyskens ter oholen stellen ofte op een ambacht tusschen dit ende versweren maendach eerstcomende op een boete van een pont Hollants tolcker reyse dat men daer yemant af bekeuren zal Voor de behoeftige nagelaten betrekkingen der slachtoffers van de ramp in Savoye zol men op verschillende badplaotsen liefdadigheidsfeesten organiseeren De burgemeester van Saint Gervais neemt gaarue rechtstreeks toegezonden liefdadigheidsgiften in ont vangst om aie te verdaelen De kloeke kapper van het bod b8tel die door zgn kolra overleg vele logeergasten het leven redde weigert alle geldelijke belooningeu welke hem worden aangeboden Verscheidene bladen dringen er op aan dat hij benoemd zal worden tot ridder van het Legioen van Ker De Zwitsersoho natuuronderzoeker Forel schrijf de ramp toe aan het instorten van den gjetscher Téte Bouse Een ijsmassa van een paar milhoen kubieke meter is van een boogie van 3160 meter langs een helling van 70 pCt gestort De modderstroom welke in het dal vau Bioiiassol on het dal van de Bonnanl tot aan de Aive neerkwam was een gevolg daorvan Het ijs is namelijk door den val van 2600 meter gebroken door de wrijving en de aanraking met betrekkelijk warme dingen gesmolten en zoo vermengd met aard en dergelijke De Heer Forel verklaart deze gletscherstorting van 2600 meter hoogte en over een breedte van 13 kilometer voor de meest grootsche welke hem bekend is Hg i elooft niet dat men een herhaling vau het verschijnsel behoeft te vreezen Wel aoht bg de tegenwoordige vermeerdering der gletschers een gevaar voor de geheele Alpenstreek Ter gelegenheid van het 5ü jarig bestaan der Hederlati hche Maatachappy ter tevorderiitff der Pharmacie is door het bestuur een gedenkboek samengesteld of liever een feestnummer dur berichten Het boek dat zich door een keurig uiterlgk kenmerkt bevat een aa ital wetenschappelijke opstellen van de hand der beeren P vau Asperen G H Roldingh C Gnidensteeden Egeling prof dr J W Gunning J J Holman prof dr C A J A Oudomans prof W Stoeder e m a Een dezer vele belangwekkende opstellen schijnt bestemd de aandacht te trekken ook buiten don kring der wetenschappelgke en vakwereld In dot opstel toch over eene vel giftiging door zinkwit metdoodelgken afloop en geschreven door de heeren M L Q van Ledden Hulseboach en dr P Ankersmit wordt het bekende vergiftigingsgeval in den zomer van 1890 te Amsterdam behandeld waarbij genoemde heeren als deskundigen betrokken zijn geweest Na eene beschrijving van het geval van de verschijnselen die zich daarbg voordoden en van de uitkomsten van hun onderzoek zeggen do schrgvers aan bet eind Op verdoek der justitie worden de daartoe aangewezen rechercheurs door ons van de noodigo instructiën voorzien om te trachten op te sporen wie aan de beminnelijke vriendin van bet slachtoffer of aan de andere buisgenooten zinkwit verkocht bad en het duurde geen drie dagen of deze wakkere mannen badden in de straat don koopman ontdekt die in het portret der verdachte terstond de persoon herkende aan wie hij eenigen tijd geleden des avonds een hectogram zinkwit verkocht had Ook zijn bediende die op den bewusten avond in den winkel tegenwoordig was geweest kon in het hem voorgehouden portret onmiddelijk de juffrouw herkennen die in een langen mantel gehuld op zekeren avond een ons zinkwit was komen balen De confrontratie van den patroon met zgnen bediende tegenover de beklaagde in persoon die spoedig daarna plaat vond had den gewenschten uitslag do verdachte werd door beiden berkend als de koopster van 100 gram zinkwit Ondanks deze verschillende oinstandigheden werd de als griftraengster verdachte vriendin der overledene om ons onbekende redeijen van rechtsvervolging ontslagen en op vrije voeten gesteld Ten slotte zij hier nog vermeld dat de aanwezigheid van het zink in do verschillende Igkdeelen en het Iguwaad door ons op de gebruikelijke wijze word aangetoond Zeer kleine hoeveelheden sporen konden door ons worden ontdekt door de niet te zure oplossing von het oxyde in azijnzuur met ammoniumoxalaat te behandelen en de outstane kristalletjes welker aanwezigheid na verloop van 24 uren microscopisch ternauwerliood konden waargenomen worden langs microscopischen weg als de kristallen van zinkoxalaat mot zijne bekende vormen te erkennen Uit dit slot bigkt duidelijk tot welke uitkomstan de onderzookers destijds zijn gekomen Dezer dagen heeft prof Charcot op een collego do Salpetrièra te Pargs aan zijne leerlingen enkele zeker In dat geval zal het nieuwe parlement bestaan uit 268 conservatieven 46 liberaal unionisten 271 Gladstonianen 4 arbeidsledeo 72 antiParnel listen 9 Pamellisten De 4 arbeidsleden zijn de afgevaardigden Keir Hardie J H Wilson J Burns en S Wood van wie de eerste zich ondubbelzinnig tegen de Gladstonianen verklaard heeft terwgl de meening der drie anderen in dit opzicht niet bekend is Daarom moeten ze voorloopig als onafhankelijk worden beschouwd Andere arbeidsledeo als Pickersgill Picton enz die in het oude Parlement steeds met Gladstone stemden mogen bij dit microscopische partijtje niet gerekend worden Zooals reeds vroeger is opgemerkt is de steun der Pamellisten voor Gladstone zeer twijfelachtig Wel zullen zij hem helpen een unionistische regeering t onderst boven te werpen wel zullen zg een Home Rule ontwerp steunen maar dit doet niets af aan hun verbittering tegen den leider der liberalen die Parnell in de ban deed een verbittering die sedert zijn dood niet verminderd is De Gladstone genogen lersche nationalisten hebben die stemming nog meer vergald Daarom is het geval denkbaar dat de Pamellisten met de tories stemmen eu in dat geval zou GladI stone s meerderheid slechts 24 bedragen Stemmen I de onafhankelijke arbeidsledeo met de tories dan is zijn meerderheid 34 en ook dit is denkbaar gaan èn Pamellisten èn arbeidsleden met de unionisten samen dan zou Gladstone s meerderheid tot 16 worden teruggebracht In de vier deelen van het Ver Koninkrijk zijn de partijen nu als volgt verdeeld De unionisten hebben een meerderheid van 15 inGr Brittannie en van 71 in Engeland alléén De separatisten hebben een meerderheid van 26 in Wales 1 30 iu Schotland 57 m Ierland I In t geheel hebben zij 54 zetels gewonnen en oenunionistische meerderheid van 66 in een minderheid I van 42 veranderd I Er is volledige bevestiging ontvangen van het j afbreken der onderhandelingen over het handelstroctnat tusschen den heer Evan Smith eu den Sultan en van het vertrek der Engelsche missie uit Fez Na eindeloos oponthoud eu tallooze ijdele beloften van wege den Sultan verliet de Engelsche missie op 12 dezer 1 ez De teer Smith kampeerde op twaalf mglen van de stad Dienzelfden nacht kwamen er tot hem twee afgevaardigden van den Sultan en er werd een gewijiigd troctaat opgesteld dat den volgenden dag zou onderteekend worden De Sultan echter trok op den 13den de volmacht zijner afgovaardigden in en herriep de twee belangrijkste artikelen van het tractaat om welke Smith zijne concessién had gedaan Smith weigerde nu het verminkte tractaat te teokenen en vertrok onverwijld naar Rabat waar de missie op 22 a s wordt verwacht Er zijn vijandelijkheden begonnen tusschen de Marokkaansche troepen en de Angheneten De uitslag van het gevecht is onbekend Drie dorpen in de buurt van Tangier werden door de opstandelingen in brand gestoken In de Hamb Naciriciten was onlangs de mededeeliiig opgenomen dat de Fransche katholieke vrouw van den geheimraad Hinzpeter den bekenden leermeester des keizers tijdens da wisseling in het bezetten van den rijkskanaelierpost de tussohenpersoon was die do gemeenschap tusschen het hof en het centrum onderhield Hinzpeter heeft getracht van de redactie der Ham6 Nachrichten te weten te komen wie do schrgver deze mededeeiiug was eu daar hem dit niet is gelukt heeft hij eene verklaring openbaar gemaakt waarin hij o a zegt geen woorden te willen verspillen over den eigenaardigen smaak van den schrijver dezer insinuatie wat hem trouwens ook te ver zou voeren Doch zooveel kan hij verzekeren dat zijne vrouw niet katholiek is dat zg nimmer een woord met leden van het centrum beeft gewisseld en dat zij voor 1890 nimmer te Berlijn is geweest Hij verklaart tot deze terechtwgzing slechts noode en bij uitzondeaing over te gaan doch meent dat het zijn nut kan hebben ook het groote publiek te laten oordeelen over de gesoüiedkundige waarde welke de berichten der Hamb Nachrichten hebbea Naar aanleiding van den dood van den Italiaanschen minister van financiën Ellena schrgft de Foisische Zeitung zeer waardeerend over den man die sedert eenigen tijd de financiën van Italië beheerde en die zich voornamelgk verdienstelijk maakte iu de handelspolitiek Giolotti deelde echter de gevoelens van den ministar en daarom zal er in de bandelssiaatkuode der Italiaansche regeering vooreerst geen verandering komen Het verscheiden van den ministor volt samen met do medodeeling dat de goldolijke draagkracht des volks in het laolste halljaar versterkt is en met de bespreking der vraag of Grimaldi de nieuwe minister van financiën tot nieuwe belastingen zijn toevlucht I zal moeten nemen om he tekort te dekken