Goudsche Courant, maandag 25 juli 1892

I Maandag 25 Juli 0 4893 189d GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad éoor Gouda en Omstreken De inaendlng van advertentiën luin gesoliieaeu loi ein i ur ae uamiddags van den dag der uitgave 4 Wat de vlottende ohuld betreft heeft EUena s voorganjfer Luiiatti voldoende gezorgd dat de aohatkist bare verplichtingen in de komende maanden kon vervullen Doch op do begrooting maakte Luuatti de uiei geringe vergissing dat hij het deficit in plaats van op SO OOÜ OUO lire op slechts 17 00q 0n0 beogfurde en de middelen een paar millioen te hoog schatte örimaldi tal naar de Fmi Zly hoopt zorgvuldiger te werk gaan en wil Lg d waarschgnigke inkomsten niet door een vergrootglas zieii genoodzaakt zijn tot verdere besparingen Wellicht zal h j daarom overgaan tot de uitvoering vnn Kllena s plan die het beSet r der geldmiddelen en der openbare schuld wilde overdragen aan de emissiebanken wat een belangrijke besparing van administratiekosten zou geven Maar ook dit alleen is niet genoeg Nieuwe belastingen zullen het meest moeten bijdragen tot dekking van het tekort In geen geval zullen echter de verbruiksbolasiingen verhoogd worden Dit in verband met de vermeerdering van Italie s uitvoer in het laaute halfjaar geeft naar de f oêê Ztg gelooft den vrienden van Italië aanleiding tot vertrouwen in de toekomst van dit land Burgerlijke Stand Reeuwijk GEBOREN Johannes ouders H Schoute en H Hoogerdijk Johanna Heiidrika Antonia ouders A J de Goey en J M van der Sprong Johannes ouders W Kraam en t Hordgk Marines Willem ouders P Hoogondijk en H van Eijk Stolwük GEBOEEN Erairt ouders J Verkerk en A Noemen Izaak ouders W Honkoop eu J deBrugn Moordrecht ONDERTROUWD Jan de Jong 35 j on Maria Bloot 39 jaar ADVERTENTI N Getrouwd C B GABRY en I C y D KIEBOOM die tevens hanaen dank betaigen voor de betoonde belangstelling Gouda 21 Joli 1892 Internalionale SPOET VISSCHEEU en Paarden TentuonstelllDg Juni 180S October Beschermvrouw Hare Majesteit de KoninginRegentes van Voorwerpen aangekocht op bovengenoemde Tentoonstelling Goedgekeurd bfl Kon Besluit van 27 Mei 1892 No 85 Verdeeld in 5 Seriën elk van 200 000 Loten ELKE SERIE zal afzonderlijk getrokken worden en ruim 700 Prgzen bevatten waaronder 1 Hoofdprfls ter waarde van ƒ 50004 Prflzen elk ter waarde van 250010 ƒ 1000 30 ƒ 500 40 ƒ 250 enz Frijs per Lot 50 Cents verkrügbaar hg alle voorname Boekhandelaren en tegen overmaking van het bedrag bij het Comité Db LOTBKIJ COMMISSIE Se ieveningen 6 Jnli 1892 goede inrichtingen van Onderwas bezocht hebbende bekend met ENKEL en DUBBEL BOEKHOUDEN en sedert enkele jaren in den Handel zoekt een hem passende Fr br onder No 2205 hg de Uitgevers dezer Courant Heineken s GERSTE BIER perfl 9 et per fl 4 et WIENER EXPORT 16 i 7V Specialiteit van Tafelbieren Depot A NORTIKK Gouwe C 34 35 Een ware 8chat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau 8 ELFBËVVA1U G Hollandsche uitgave met 27 afb Pri 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen vaii deze ondeufj d Igdt I moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bij het Ver lagsMagaziu te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Alom te bekomen SE OOÜDSCEE BLM of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van da Groote of St Janskerk te Ter Goude benevcDs de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartoiiteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderlgk levensberichtder beroemde Olosschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb Prijs 80 Cents A BRINKMAN j Stollwerek s j Hart Cacao Hoogste eiwit liooftte theobroBia aekalte rèm oUa Voordeeligl Hart Oacao is fijnste PoederOicao in hart vorm geperad Spoedige oplosbaarheid fijne genr deliciense smaak steeds gelijkmatigheid des dranks In blikken bussen i 25 Cacao birten = 45 cent t Cae o b rt = 1 8 ent = 1 kop Caeao Verkrijgbaar bij B H Confisenrs Banketbakkers enz EngrosEipeditie Juliu Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 10b r Tentoonstelling SCHEVEI II IGE I OFTEEITÜLDIBTESSOIS is Tan af de EITTïlËE na 6 h uur 25 CENTS twee personen op één coupon van 10 S uur DONDERDAG f O 90 of twee cnupons overigfe dageen 0 49 of één coupon liSli van 22 30 JULI geopend van 10 6 uur Entree van 22 28 Juli 49 CENTS 30 0 99 behalve op 29 Jnli Toor tribune en afgesl ruimte SB Cents verhooging Kaarten voor een mmmm mm van 22 30 JULI a f 7 50 te verkrijgen Bureau Tentoonstelling FRANSCKE STOOMVEEVERU Cheuiischt eo Zwil ersche Wasschepij Gebreveteerd door Z M den Koning i der Belgen H Oppenheimer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Dameskleedingstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordijnen Tafelkleeden Trijpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tulles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blijven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Gouda Snelpersdruk van A BniNKMAN ZO0N De uitgave dezer Courant geschieut dagelgks met uitzondering van Zon en Feeatdagen Da pr s per drie maanden is 1 25 trance per post 1 70 itoaderlgke Nommen VIJF CENTBN üe hoer 1 an den Berg alhier is toegelaten tol de evan oliebe lieuing in de jjeref kerken Hij kon besluit van 2 dejer is benoemd by het wapen der cavailerie tot tweede luileiiHiit bij het 3e reg hiiüaren de cadet A van Mens Op de Kermis alhier zullen geplaatst zijn do vull ende tenten vnn Lier Schouwburst Louis Vinke Scheepjesmolen Teowe Sobeupjesmutcn Hart Koorddansen en Gymnastiek Dobbelaars Panorama Spork Beeldentent Wad Xhallaire Hippodrome of Egmanege Pricelli Theatre Mecaniek en waarschijniyk Cohen en Blanes Paardenspel Naar wij vernemen staat Mejuffrouw Akko Sijlsina thans kweekelinge nau d Openbare Tusschenschool en onlangs geslaagd voor haar examen als onderwijzeres No 1 op de vpordracht tor benoeming v n eene onderwijzeres te Heienourd Bij het departement van koloniën is het volgende telegram van den gouverneur generaal van Nederlaudscb indie dd 23 dezer ontvangen Volicens laatste berichten zgn door do eruptie van den Goenoeiu Awoe twee duizeuil personen Kedood doch geen Europeanen Het noordwestelijk gedeelte van iroot Sangir is geheel verwoest het overig deel van dit eiland kan in zes maanden zich herstellen De oogst is vernield maai door zending van FEVILLETOIM BEllv£IlNriD UU het Franmh I 3 Juist riep Fargeus opgewonden Wel dokter zeide do Berniète meenende Knrgeas in verlegenheid te brengen waarom zijt gij dan niet getrouwd It Ik was van on werkelijken hartstocht vervuld Dl wetenschapP Zoo 18 het Kn u gelooft er niet aan zeide de jonge man Er zijn zooveel domoorou die meenen alles te weten zonder iots te hobbeii geleerd antwoordde Fargens zijn schouders ophalend Een geheel leven van voortdurenden arbeid is niet te voel om zich zelf te overtuigen ilat men niets weet En dan heb ik ook niet de vrouw gevonden die de vrouw O zool U heeft naar liefde gezocht Misschien had ik wel eigenbelang op het oog U uit baatzucht trouwen Neen dut geloof ik niet De markies De Snlis had gedurende dit gesprok afgetrokken nnnr het strand zitten luron waar de lëvensraiddëlea wordt hongenliood voorkomen Ueoverheid en de particuliere Ijefdadigheid verleenenkrachtig hulp St a Omtrent de ontdekkin van da schuldistrii aan den effeolendiffstal te Naarden Wordt nader gemeld Eeu handelsreiziger uit UtrAht zekere R die te I Gronintjen uoupoas behuorende bij de vermiste ef 1 feeieii ter verzilvering aanbood is aldaar nange I houden Volgens zijne jvürklüriug heeft de in zake H elbekonde C J v W ze hem tur hand gesteld en hebben ze samen de effecten ten huize van R j verborgen Verder zou zekere H E te Bussum de dief zijn doch v W de overige stukken in bewaring hebben die iii den grond verstopt moeten zijn H E is gevankelijk naar Amsterdam otergebrsoht twee andere vonlaohten zijn mede aangeliouden Ue wielerwedstrgdeu morgen te Scheveningen te houden zullen bezocht worden door de voornaamste Belgische wedstrijders o a den heer Bobert Prolin safety kain pioen van Uelgi ajkA baan an den beer J ü van Ooien kampioen vuu België op don weg beiden van Luik Holland s eu Belgie s beste krachten op wielersport geSled zullen dus te zameii zijn en oenige fraaie eindspottüii te tieu geven Bultmau Protin Van Ooien en negen anderen op den hoogen bicycle Hen der belangrijkste nummers z tl voorzeker zyn het rgdeii voor de derde maal um het prachtior zilveren schild uitgeloofd door den heer J P H Hademaker cacnofubrikant te Sohuveningon Dit schild hetwelk geschonken werd om gedurende lederen wedstrijd van lit seizoen te doen verryden dus vijfmaal Zdl hit eigeuiloin worden van hem die t meest aaiit il malen wint Op 36 Mei on 19 Juni werd t ieder maal gewonnen door den heer P de Waardt van Kotterdam Ook dü bardloop uummers beloven interessant te visschersvrouweu bozig waren zandaal te zoeken en met haar spadon in de hand die lange zilverkleurige dieren die hun imar snoek gelijkende koppen in het zand verborgen uil de zee haalden en naar de garnalenvisschers die met hun manden eu uetten op den rug in grooto troepen huiswaarts gingen Hij zag er naar zonder te zien want zgn i edachten waren ver weg Hetgeen dnar naast hem werd gesproken wekto sluimerende herinneringen bij hem op maakte dat half vergeten smarton hem weder lovendig voor den geest stonilen Zijn fijn besneden gekat bleek en mager met een weemoedige uitdrukking en omlijst door oen zwarten baard werd langzamerhand hoe langer hoe droomerigor tot hij zich eindelijk nis met geweld aar dio droevige heriuneringon onttrok en zicli naar den dokter wendend vroeg Dusc gelooft gij dat voor olken man één ideale vrouw bestaat om zoo te zeggen voor hem alleen bestemd die ireheol beantwoordt aan al zijn droomen Wel noeu ik geloof dat er voor eiken man vorschoideuen bunnen zijn die daa auii beantwoorden antwoordde Farireas lachend Nu dat laat ik golden voor de mannen zoide Bernicre maar hoe ru met de vrouwen vO voor de vrouwen Uat moet gy maar aan Emilie Delanoy vragen en aan movrouw Mongomery oen ziier bravo vronw en die toch al veranderd is van ideaal Mevrouw Moiigomory roeg Bernièro op een ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Oenten iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt zijn daar de heeren Veratreepen en Noojaar beiden van Antwerpen geduchte tegenstanders zgn voor onze Hollandsche atlileten De catalogus van de tentoonstelling voor den boekhandel die in Volksvlijt Ie Amsterdam gohouilen wordt is verschenen Het is een lijvig boek van 200 bladzijden in quarto postformaat met gekleurden gestoeiidrokten omslag dat verkleind te aanschouwen geeft het aankondigingsbiljet der expositie door Hobbe Smith ontworpen en door de firma Van Leer Co te Amsterdam uitgevoerd Ken door den heer Ij W B Wenckebach ontworpen in kleuren gedrukte titel opent h t boek hij werd m zink gebracht door de firma Koeiofsen en Hubner terwijl do firma De Charro te s üravenhage daarvoor iiet papiir leverdu trouwens aao den cat logns hebben niet minder dan 26 druk kersfivma s de eerste vau Ifet land haar medewerking verleend terwijl door 14 papieriiandulaars het benoodigdo papier is afgestaan en 3 fabrikanten van drukinkt hun artikel er voor heliben guleverd 12 boekbinders hebbrai ich bereid verklaard de zon voor het binden van een zeker getal exemplaren op zich te nemen De catalogus in zijn geheel is oen meesterstuk van drukkunst au bewijst weer eens welk en hoog trap die industrie hier te lande bereikt heeft ie vormt on door het gedeelte dat de exposi ie betreft on door de advertentiën een tentoonatollinï ui het kloin on ijeeft hel publiek ei n blik op alles wat door kdrukkunst al tot stand k iu wordeu gebracht Zitting Statea Generaal Tweede Kamer van Vrijdag 22 Juli 1S 2 Dn Vermogonbelasting is bij eindstomming aangenomen met 62 tegou 33 stemmen Do verlaging der Mutatierechten eu afschaffing van don Zeopaccijns werden goedgekeurd toon die te kennen gaf dat hij e meer van wenschte te weten Die mooie mevrouw Monirumery dokter is zij veranderd zoo maar op eeus Ja ina ir wettig ïedivorceerd oen eer schoone vrouw die mevrouw Mo goraery mijn waarde Bernière maar zoo goed en braaf als eon vrouw kan zijn Die niet van haar man houdt l Waarom zou mevrouw Mongomery niet van haar man houden Groote hemol omdat hg zeker niets heoft vau eop ideaal Dat hangt or vau af men kan niet weten zeide Fargoas ornstisr Nu dan als mijnheer Mongomery dat korte is elkaar gedrongen mannetje het ideaal is van mevrouw Mongomery die mooi genoeg is om te worden gebeeldhouwd geschilderd en bezongen dan mogen wij wel gaan wanhopen om het ooit zoover te brengen Of ons te troosten met Emilio Delanoy Fanny Kichard of Marianne Hozier Die troosteressen zgn altgd te vinden Zij zgn overal verspreid evenals drankwinkels en wgnhuizen En vroeg mijnheer De Solis die mooie me vrouw MouLMinury is Een prachtig betoovorend wezen antwoordde Bernièro Eene Amerikaansohe zooals al die vrouwen uit dat land die als reclame dienen voor parfumeurs cMi clroniqueiira Sedert het bndseizoen is begonnen hoort men van niets anders meer spreken Niemand