Goudsche Courant, maandag 25 juli 1892

j Dfe TeAooging van den aoojjns op gedistilleerd wetd aangenomen met 62 tegen 44 stemmen Bij de behandeling van het wetsontwerp tot verlaging van den Zoutacogns tot 4 per 100 kilo is met 61 tegen 27 stemmen aangenomen het amend FerfZijp De strekking daarvan was 1u om den accgns op zout in plaats van op ƒ 4 te bepalen op ƒ 3 per 100 KG en 2o om ia art 74 te doen vervallen de vrydom van accijns voor bet zout benoodigd vnor het maken van boter surro at en kaas bestemd voor het buitenland De minister bad het niet bestreden Tegenover den heer Bahlmann brstreed bij sterk het denkbeeld om een tabakaccijns in te voeren Dinsdag eindstemming en andere ontwerpen De heer W J A Sohook aan wiens openbare school te Amsterdam sinds September sohoolbaden ingevoerd zijn geeft daarover in het Sociaal Wbl eenige mededtelingen Hieruit blijkt dat de door het bestuur der hoofdstad genomen proef althans aan deze school als uitstekend geslaagd beschouwd mag worden De bezwaren vói5r de invoering ge opperd zijn geleken uiet te bestaan of ziju gemakkelijk te overwinnen De kosten van exploitatie kunnen esteld worden op V g cent per kind en per batl Geen kind blyfi voor bet bad langer dan een half aur uit de klasse De jongens de vier hoogste klassen unnen baden ter ijl da meisjes in hot gymnastieklokaal zqn en de meisjes als de jongens gymnastiekles hebben zoodat er telkens ééne of twee Iclassen leeg slaan en de onderwijzer dier klassen in de badkamer kan zyn Bij een goede inrichting der badgelegenhcid kunnen alt jd 60 kinderen in de badkamer we en Er staat dus altijd eene geheele klasse als de school niet g nier gd is of twee of drie halve klassen als dg school wel gemengd is leeg zoodat er altgd een onderwgzer of eene onderwijzeres beschikbaar is om de leiding in het bad op zich te nemen terwgl een der andere onderwijzers met het toezicht op de niet badende halve klasse belast wordt Bij den aanvang maakten sommige ouders voor hunne kinderen bezwaar maar toen zij zelven gelegenheid hadden de inrichting te zien en de zaak aan den gang was bleef slechts ééne mosder weigeren omdat zij zelf ook zonder baden groot geworden was De kinderen waren nog pas twee keeren in het bad seweest of de toestand der onderkleedcren begon reeds te verbeteren Uit Pargs schrijft men aan het Handehblad Te St Oueu zijn 35 sterfgevallen aan cholera nostras toegeschreven Ook hier filtreert men thans bet water en neemt andere voorzorgen Hetzelfde te 8t Denis vaar de epidemie in kracht schgnt te verminderen Maandag waren er 10 dooden eergisteren slechts 2 i Het hospitaal dezer stad verpleegde 49 lijders van welke reeds l6 als volkomen genezen ontslagen zijn i Het ergst heeft ile ziekte te Aubervilliers gewoed Hier zijn reeds 5 7 sterfgevallen in de gemeente aangegeven welk cijfer mg vermeerderd moet worden met de zieken die men naar de Parijsche hospitalen gezonden heeft Aubervilliers heeft zelf geen hospitaal en daar gestorven zijn Men filtreert nu zooveel mogelijk het drinkwater zelfs wordt er van gemeentewege gekookt water uitgedeeld Ook heeft men een is bij haar te vergelijken dan alleen de mooie miss Arabella Dickson maar die is dan ook ongeëvenaard Op het uur dat miss Arabella gaat baden worden te Dcaville bonten gehuurd om haar hals en armen te lorgneeren Op dat psychologisch oogenblik zijn er geen rijtuigen meer te krijgen Het is dan ook werkelijk mooi en verdient ten volle te worden gezien En die juffrouw Dickson vroeg DeSolis verder Is de dochter van een kolonel Een zerr knappe kerel Hg ziet er niet uit om mee te geksrheren Een echte Yankee een Mohikaan een type Hij moet aan het hoofd van eenige cow boys tegen de Indianen tantielijk met de revolver hebben ge erkt zooals BuffaloBill kaatst heb ik hem in het Casino bij les pettts chevaux ontmoet Zij waren zeer omringd dat trio Dickson wunt er is nog een moeder ook insgelijks buitengewoon mooi Al die Dicksons zgu C hligd menschen Over het geheel vervolgde lière achteloos achter in zijn slraudstoel leunend vmd ik dat het Amerikaansche ras een vreeselijk contrast vormt met het onze dat in een toes and van verval verkeert Wij gelijken bloedelonzo schepselen zooals Ie dokter zegt naast die kolossen rliu wel nit marmer gehouwen schijnen Daar heb je bijvoorbeeld dien mijnheer Norton Norton vroeg De Solis Dio naam deed hem plotselina bet hcofd omkeeren en hij vroeg zijn neef welken Norton hij bedoelde Wel die rijke Norton de miUiardaire om de nieuwste uitdrukking te bezigen Eichard Ho iwortli Teilaten Artesitoiw put der in gebruik gesteld Wel neemt ook hier de ziekte af maar men kan haar nog niet als bedwongen beschouwen Da gezondheidscommissie is van oordeel dal 1 I M Igk hut drinkwater de schuldige is gebleken miM bovendien dat de ziekte niet krachtig van aard wal en dat de meeste sterfgevallen personen betroifen die of wegens doorgestane ontlwring öf wegens hun prille jeugd of wel wegens hoogen ouderdom een uiterst gering weerstandsvermogen bezaten liet lean zgn nut hebben hel recept mode te doelen van een drank die tot verhooging van het weerstandsvermogen tegen cholera door de beambten der Begrafenismaatschappg gebruikt wordt Het mengsel ia 40 oL alcohol van 36 12 gr laudanum van Sydenham 12 druppels extract van Engelsche pepermunt en 60 cL zuiver water waarin ÏOO gr suiker is opgelost De Maatschappg heeft ilit middel wa irvan een hkeurglas genomen wordt bg alle ch ileraepidemieen met goed gevolg aan hare beambten toegediend De epidemie heeft tot een nieuw geschil tussohen Parijs en de baulieue geleid wegens de vuilnis van allerlei aard die dagelgks in de wereldstad bgeen verzameld wordt Tot dusverre belastte de stad eenige ondernemers met de opzameling en verwijdering tegen een matig subsidie De ondernemers verkochten de vuilnis als meststof en behaalden vrij aardige winsten Nu evenwel zgn de landerijen dicht bij Pargs gelegen of met huizen bebouwd of zoodanig van vuilnis terzadigd dat de boeren dien mest niet meer koopen kunnen terttij ook de gemeentebesturen der omliggende plaatsen het houden van mestvaalten in hunne gemeenten thans gaan verbieden De ouderuemere zoeken nu naar nieuwe afnemers Bezwaar leveren echter d hooge vervoerkosten daarom zijn er onderhaudelingen aangeknoopt met de s ioorwegmaat8 happgen vooral dm Oosterspoorwcg welke beloofde tegen een tarief van 2 5 centime per kilometer den afval van Pargs te vervoeren mits de stad op hare kosten voor dit weinig geurige vervoerartikel afzonderlijke laadplaatsen inricht Het voorstel om hiervoor frs 300 000 beschikbaar te stellen is bg den raad ingekomen Het ontmoet vee tegenstand daar vele raadsleden op het voorbeeld Van Londen en andere j ngelsche steden verbranding van bet vuilnis als de eenige goede oplossing beschouwen Het raadslid Georges Berry acht di verbranden te kostbaar en de vernietiging der mestspecie verkeerd zoolang men niet beproefd heeft hetgeen volgens hem zeer wel gelukken kan den mest te ontsmetten vcxir men dien in i handel brangt Daardoor zou het be8waar der omliggende plaatsen legen de Farg che mestdepota op haar gebied grootondeels vervallen Humbug De reclame dringt ook in het onderwgs door Meer en meer begint dit de aandacht Us trekken In het begin der zomervacastie vindt men in verschillende bladen advertenties van dankbare ouders waarin zij den eenen of anderen iusliluteur hunnen hartelijken dank betuigen voor het degelijke het uitstekende onderwijs dat hunie zonen hebben genoten waardoor deze in staat gesteld werden een voldoend nummer te behalen op een vergelijkend examen Inderdaad aan eeno school behooren andere hoogere eischen gestelil te worden dan het voldoen aan een examen voor Breda Willimsoord posterijen belastingen enz Norton de bankier die het hotel naast de hertogin van Escard in het park Monceau beeft gekocht en er zoo ongeveer voor zeven of acht millioen schilderijen beeft laten ophangen zonder da telephonen mee te rekenen Bicliard Norton bie naam bracht jen markies menige herinnering voor den geest Te Nieuw York j had bij dien Norton zeer goed gekend en nu vond hij hem op eens na zoo langen tgd op dit NormaU dische strand terug Norton is dus hier Ja zeide Fargeaa fhij woont ginds in dat groote huis een van de laatste villa s aan die zijde men kan ze van hier zien De markies tuurde nu niet langer naar de zee maar hield den blik onafgenend op die lange rij gebouwen gevestigd sommige elegant andere zonderling van stijl die allen hun vensters naar den zeekant openden Letterlijk een paleis die villa van Norton vervolgde Kargeas er bevinden zich zoovele kostbare Zeldzaamheileu in dat men het Ie Parijs een museum zou noemen Te Trouville heet het ueu merkwaardigheid Maar niets is in de oogen van dun heer Norton te kostbaar en te fraai voor zijn vrouw die hij aanbidt en die dan ook dat moet ik bekennen het betoovereudslB schepsellje is dat ik ooit heb ontmoet üe dokter bemerkte niets van de weemoedige uitdrukking die op hil gelaat van den hoer De Soli Ontwikkeling van geeit en gemoed Tomiiig VM karakter zgn niet uit te drukken in een cgfer Ui school waar op aangename wgze zonder overlading ponder afriohting hot onderwijs dienstbaar gemaakt Ijiordt aan het vormen van flinke degelijke mannen l aAf lichaai en geest harmonisuh worden ontwikkeld staat veel hooger dan die waarvan het grootste aautal candidateii voor een vaak oppervlakkig vergelijkend examen slaagt Zelfs wordt er reeds openlijk bedankt voor het uitnemende onderwijs waardoor kindoren geslaagd ziJB bg het toelatings examen voor de eerste klasse van een hoogere burgerschool of een gymnasium Wie up de hoogte is van du ei chen voor die examens meestal gesteld weet dal daaraan ieder middelmatig leerling die den leeftijd van twaalf of dertien jaar bereikt heeft en behoorlijk in de vakken van gewoon lager onderwgs en de beginselen der Fransche taal onderwezen is kan voldoen zonder dat op de school daartoe speciale voorbereiding vereisoht wordt Dezer dagen kon men de volgende treffende advertenlie lezen I Ondergeteekenden gevoelen zich godrongen het instituut van den heer aaa te bevelen daar hunne zoons elf jaar oud heden met goed gevolg examen deden voor hot gymnasium Daarenboven ziju zg toegerust nwi de grondige beginselen van Duitsoh Kngelsob en wiskunde wat hen hopen doet dat zg gemakkelijker het verdere onderwijs zullen kunnen volgen Door zulke aankondigingen mankt men hot onderwijs en de onderwgzers belachelijk In de Vacature wordt voorgesteld dat alle iiislituteurs zich zullen vereenigen en zich verbinden deo ouders der hun toevertrouwde leerlingen hunnen ttiidrukkelgken wensch kenbaar te maken dat voortaan gcene aanbevelende of daukbeluigeiide advertenties meer geplaatst werden A R Ct Men schrijft uit Sittard aan de H R Ct Een bode die in den afgeloopen nacht omstreek 1 uur bet stationsgebouw te Dremnien bij lleiusberg voorbijliep merkte tot zgno verbazing op dat er in het kantoor licht brandde Naderbij komende lag by drie personen bezig de laden to doorzoeken Hij spoedde zich naar den stationschef Peters wiens woning op eenigen afstand van het slation is gelegen stelde hem iu kennis van hetgeen hij had g zieu waarop de chef met een revolver gewajwud hem volgde Ter plaatse gekomen zageu zij door on ventter de dieven nog aan het werk De chof gelastte nu dan bode politie te gaan ontbieden en zeido dat hij dn eerste di een poging tot ontvluohting mocht wagen heer zou schieten De dieven schijnen dit gehoord te hebben want nauwelijks was de bode vertrokken of een kwam ai een vuurwapen voorzien naar buiten en loste eeu schot op den chef die onmiddellijk neer zeeg Toen kort daarop de bode met politie terugkeerde hadden de dieven het hazepad gekozen Hun buit kan hoogstens 10 mark bedragen aangezien de chef s avonds de kas lot op een kleinigheid na mede huis anrle neemt De hoer Peetei is levensgevaarlgk gewond De geneesheeren die hem behandelen slaagden er lot dusver niet in den kogel die in de borstkast is gedrongen er uit te verwgderen Van de disvan ia bet spoor tot dusver niet ontdekt versche n De markies had bg den naam van me vrouw Norton een lichte trilling niet kunnen weerhouden die aan de aandacht van Fargeas niel zou zijn ontgaan indien do dokter hem had aangezien Maar deze zat met de oogeu half dicht geknepen naar bet zeegezicbt te staren om eenige lichteffecten waar te nemen De markies had weldra zijn zelfbeheersching herkregen en hij ondervroeg verder den dokter over mevrouw Norton met gewaande onverschilligheid alsof het een dei aalvangsters van het stranil gold En hij was aan het rechte kantoor om inlichtingen te bekomen daar Fargeas mevrouw Norton onder behandeling had Deze leed aan een soort van zcnuwziekte die door de dokters te Nieuw York werd beschouwd als iets wat van zeer langen duur kon zijn De Fraosche geleerde had de kwaal echter terstond herkend als een aandoening der hartzenuwen Eigenlijk een geleorde naam voor een algemeene melancholie De jonge vrouw was sterk aangegrepen door den dood van haar vader dien zij aanbad en om haar te onttrekken aan die vonrtiiureude weemoedige stemming waarin zij zelfs te midden der wereldsche verstrooiingen steeds verkeerde had Bichard Norton zijn vrouw naar Europa gebracht Dus is mevrouw Norton altijd droevig gestamd vroeg l o Solis Altijd maar daarbij kalm en gelaten Bnitenlandscb Overzicht Uit Tangier worden thans bgzonderheden bekend omtrent den gang der onderhandelingen van den Engelsohen gezant De Sultan trachtte dezen herhaaldelijk over te halen om met zijne echtgenoote en gevolg eene wijkpjants te nemen in het paleis Hij ivendde voor dat er voor den gezant on de zijnen buiten het paleis gevaar was om vermoord te worden De gezant weigerde ten stelligste en zeide dat het gezantschap misschien vermoord zal worden maar de Sultan kan er op rekenen dat er dan een nieuw Engelsch gezantschap behoorlijk geëscorteerd binnen eene maand te Fe zou komen en Marokko dan zonder sultan zou wezen Het blijkt dat de grootvizier len gezant een met des Sultans handtoekening voorzien handolstractaat heeft voorgelegd quasi De Sultan van den staat van zakuu onderrichten het vertrek van den getaiit vreezeiKie liet alle ezels en paarden van het gezantschap weghalen De gezant had inmiddels reeds besloten een buiteugewonan koerier naar Gibraltar te zenden en vroeg den gouverneur eeu gewapend gelelde naar de kust Toen bedacht de Sultan zich en zond hij de ezels en paarden terug Ziehier het door den gezant ontworpen handelstractaal dat door den Sultan verworpen is lo Vorming van een korps kustpoliiie onder gemeenschappelijk bestuur van den Sultan en de groote mogendhedun 2o waterverzorging in Tangier So opheffing van de tolhii voor goederen die in het binnenland vervoerd worden 4o vermindering van uilïoerreohten op granen behalve op tarwe waarop de rechten onvoranderd blijven op verroek van den Sultan dio hongersnood vreesde bij den uitvoer van tarwe 6o onderdrukking van den slavenhandel in de kustplaatsen 6o opheffing van de beperking voor de Europeanen tot aanbouw van huizen alsook van die betreffende den verkoop hunnor landerijen De Dailji Sew protosteert reeds bij voorbaat tegen het waarschijiilgke chauvinisme van de tories in Marokko want daardoor zou bet aand aande KabineiGladstone beinoeilgkt kunnen worden Ook de Mouvement géographique eeu aUgoed ingelicht erkend orgaan in de Kongozaken doet mededueling van ernstige voorvallen aan den bovenOubangi tengevolge waren de agenten der Socjeté beige du Haut Congo hun etablissement hebben moeten verlaten en in die streken alle bandelsoperalies hebben moeten opgeven Uu factorijen te Yukoma en te Baugasso werden door negersoldaten an den Kongo staat bezet en de kooplieden werdeu bedreigd met vervolging wegens verduistering indien zij hunnen handel voortzetten Het blad maakt den tekst openbaar van twee circulairea waarin verboden wordt aan den Oubangi ivoor en caoutchouc te verzamelen en in het geheel handel te drgven op de Guelle en Bomu Deze handelingen van den Kongo staat veroorzaken in België groote verontwaardiging De dag voor tt presidentsverkiezing in de Vereenigde Staten is gesteld op 8 November Tweedo groote en twee kleine partijen betwistenelkaar den voorrong Van de kleine is de volkspartij met haar Candida t James B Weaver de voornaamiite Het merkwoardigsle is dat men omtrent de krachten dezer partij die sedert 1888 bestaat nog vrijwel in het onzekere verkeert Men weet niet of zij over een half millioen dan wel over drie millioen stemmen beschikt In 1888 had de repiiblikeinsohe partij bijna honderdduizuld stemmen minder dan de democraten en toch werd er eeu republikeinsolie president gekozen Dit kon jegens du bijzon lere inrichting van het kiesstelsel De president wordt gekozen door zoogenoemdo electors In eiken staat worden door de gewone kiezers een getal van die electors aangewezen Hun getal ia steeds in overeenstemming met het aantal senatoren en afgevaardigden dat door dien staat naar het Congres wordt gezonden Dit lichaam is hut kiescuUege In 1888 bedroeg het aantal leden voo de geheele republiek 403 en thans zal het 444 wezen Deze veriiieardering van 41 leden is gedeeltelijk toe te i schrijven aan het toetreden van nieuwe staten zoo als Montana North Dakota South Dakota W is I SSVe b Iv otn flra srent Drranij Pm Deo FaiUissemeut FRANE De Tweede Vergadering tot verificatie der schuldvordering zal gehouden worden op WOENSDAG 17 AUGUSTUS des voormid dags te 10 uur in het Gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam De Curator Mr M M SCHIM va n dbr LOEFF Advocaat en Procureur te Gouda die in een of anderen Staat bij de volksstemming de overwinning buhaalt beschikt over de stemmen welke die Staat in het kiescollege heeft en do legen partij heeft dan over niel één stem iets te zeggen Alleen in Michigan wordt een andere regel gevolgd Door zulk eene regeling is het mogelijk dat een candidaat die bij de volksstemming minder stemmen heeft dan zijn mededinger toch tut president verkozen wordt Burgerlijke Stand Inlandsche en Fransche GEBOREN 31 Juli Johannes Pbilippus ouders H W Schneider en A M Bosch 22 Cornolis ouders P den Hertog en C Carati Dirk Hendrik ouders F H Weurmau en C J Lunenburg bij SLOTEMAEER Co Onovertrefbaar van sterkte en gemakkelgkheid is de ZWART of BRülN LINNEN HUIS of TUINPANTOFFEL van 80 ets 90 ets en ƒ 1 25 BACKER S Bazar GOUDA Men neme proef en overtuige zich OVIELEDEN 22 Juli W Spruit 5j 7m 23 G H Arot 4 ra ONDERTROUWD 22 Juli P M Happel 25j en M van dun Burg 20 j T Plokkaar 26 j en M Koppers 28 j AJrVERTENTIËN Voorspoedig bevallen van een Zoon C J WEURMAN LUKENBORÖ Gouda 22 Juli 1892 PDIKE OUDE SCHIEDAMMER GEIIE7EE Merk NIGHTCAP Op den 20sten Juli overleed te Amsterdam onze geliefde Vader en Behuwdvader de Heer WILLEM OAREL BERKHOUT in den ouderdom van 67 jaar M H HAVEEKAMP Bekkho jt JACOB J HAVERKAMP Gouderak 23 Juli 1892 Eenige kennisgeving Verkrijgbaar bij PEETERS Jz Ak bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE ADVERTENTIEN in alle Bhtnen en BuitetUanduche Couranten worden dadelijk opgezonden door hetAdvertentieBureau van A BEINKMAN enZOON te Gouda M NB Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank aan allen die ons bij de herdenking onzer 25Jarige Echlvereeuiging blyken van belangstelling gaven P J REVET 0 J REVET Peins Firma J VVIXTEB lagazijn van CORSETTËN OIËRGOËDEREN WOLLEN en KATOËIN gezondheids Gorsetten Van af maandag laatste week der Worden Dames en Kinder ZOMER en REGENMANTELS alsook eene g roote partij DIVERSE LAPPEN tot zeer LAGS prijzen OPGERUIMD BAHLMA l en Co VRAAG CH0C0L44D GKOOTES Onovertr olTeii KW ALITEIT Gegarandeerd zuiver LET OP DEN NAAM Fabriek te Westzaan Opgericht 1825