Goudsche Courant, maandag 25 juli 1892

ÏW o 4894i Dinsdag 26 JoU 1892 GOUDSCHE COURANT j ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzending van advertentlön kan geschieden tot eén uur des namiddags van den dag der uitgave te O O XT 3 = Êw Donderdag 4 Augustus 1892 des namiddags ten 1 uur van FAAHDEIT die nimmer een FEIJS hebljen gewonnen om Prijs en Premie in CO TA TE ï Na ier bij Biljetten omschreven Het Betluur J BREEBAART Lz Pre J L T N KIJK Secret EERSTE GOUD8CHE ONSESLINQE LAS 7EEZEEEBINB UMTSCEAFFIJ JD E Cr iTI E gevestigd te GOUDA opgericht len 12 Dec 1882 verzekert tegen ZEER LAliE gestelde Premiëa alle Schade aan SFIEQEL en andere kostbare EI7ITEIT Directeur H W M STEKVEN8 Hoogstraat A 114 Commissarissen M J OOSTEKLING Th SCHMIDT en C G tak dkr POST Agent voor Oouda G BELONJE Lange Tiendeweg D 28 15 Cents per Trekking Ten einde een ieder in de gelegenheid te stellen om op eene voordeelige gomakkeiyke eu uiterst goedkoope wy7 e deel te nemen aan de 38 trekkingen welke van af 1 Augustus 1892 tot en met 15 luli 1893 plaats hehben van de hieronder vermelde 14 verschillende Premieloten openen wg eene iuschröving op onze gecombineerde certificaten welke elk het I 20 deel vertegenwoordigen van lioofiiprUzen trekkende tot on met 16 Juli 1893 2 nmul Frs n Fr 1 D Lut Freibars 1861 Een Lot Alltwer ieil 1887 Ken Lot Brugsel 188 Een Lot Freibur 1878 Een ot OosteiiriJkM h Kuode Kruis Keo Lot IhiliaaiiM h Koixle hrais Kon Lot Hoiij aar cli Kuode Kruis K n Lot Barletta 1870 Twee Loten Servië 1888 Twee Loten JNilüau 18 Twee Loteu Het Witte Kruis I Veertien Loten te zanien tot en met 15 Inli 1893 38 Trekkineen De prijs vau een gecomhinee d certificaat is slecbLs ƒ 6 betaalbaar in 3 aclitereenvolsende maandelijksclie stortioKeii a 3 of ƒ 5 80 in orns ons per postwissel of postbewij toe te zenden ivaarvoor meü het r cht heeft op 1 30 deel vail lie nriizen ili t it eu luet 15 Juli 1893 ill 38 irekkiujren op bovenstiWDde veertien preiulelofeii mochte vallen en ontvangt u na bcialinfj van den eersten termijn de volledige nurameropgaven dor 14 stuks premieloten zoodat U lau vau af 1 AOjfUStllS aaiutaande deelneemt aan de treliklnKeu an do Lolen Italiaanseh Roode Krui s Hooidprijs Lire 100 000 Witte Kruis f 15 00oi Freiburg 1878 Frs 20 000 Barletta 1870 50 000 welke uitiotinseu reeds op 1 U eu 30 4uKUstns aanstaande plaats liebben Wij veroorloven ons u nog opmerkzaam te maken dat met de betalin van ƒ 5 8ü voor in eens of drie betalins cn van ƒ 1 liet Certifieaat felieel voldaan is waarvoor u aan 38 trekkingen deoineemi zoo lat iedere trekkiui op slechts 15 C euts komt te Staan Tre kinffslijsien worden gedurende den duur der combinatie tueschen den Ute en Ihden van elh maand gratis en franco toegezonden De origineele loten liggen HET GEHEELE JAAR voor eiken kooper ler inzage BAHEITDS Co in Effecten Amsterdam 42 Leliegracht b d Keizersgracht Gouda Snelpersdruk van A Brinkman Se Zoon ITieuwerUörk a d IJsseL De Notarissen van WIJNGAARDEN NOLEN resideerende te Rotterdam als Uithebbende Tan hun princinaal zijn van meening op WOENSDAGEN KT en 17 AUGUSTUS 1892 telkens des voormiddags ten 11 ure ten kofBehuize van den Heer J Ouoijk te A iev werkerk aid JJisel nabö het Station bij Opbod Vertiooying e Afiilay fUBLlEK TER VERKOOP aan te bieden in 2 perceelen en in massa Twee perceelen en en Waleringp gelegen te Weuwerkerk a d IJeael Strekkende van Oravenieeg Zuiil op tot de middelwat ring kadastraal bekend Sectie C No 309 bil 312 313 eu 314 Samen groot 3 hec tareo 51 aren 10 centiaren Belend de betren C Berkonwer A C Pinkse en M Mooni In huur bji den heer P KOOLMEES Jz te Nieiitoerkerk aid IJstel tot 1 JANIARI 1895 voor 315 per jaar Grondlasten pver 1892 ƒ 18 76 Schielandspenninggeld over 1892 5 61 Polderlasten over 1891 3 51 Nadere inlichtingen te bekomen ten kanton van Toornoemde Notarissen aan de Znidblaak te Hotterdam Tentoonstelling van te Croiad a wordt gehouden in OCTOBER a s Voorwaarden op franco aanvraag te verkrjgen bg den Heer Directeur der Gasfabriek van af l AUGUSTUS 1892 HET COMITÉ mum im MARRT a 68 GOUDA Specialiteil in HeerenMode enSport Artikelen GLrootekenzeinEngelscheen Schotsche StoSen Abonnement fl 95 per Jaar Het eerste jaar een C08TUÜM twee PANTALONS en een DEMI 8AI80N Het tweede jaar een COSTÜÜM twee PANTALONS en een WINTE1UA8 Men behoudt de Kleedingstnkken en betaalt per kwartaal vooruit Wenscht men het eerste jaar de WINTERJAS en het tweede jaav DEMI 8AIS0N dan betaalt raen fl 100 het eerste jaar en het tweede jaar 90 Gulden Stalen worden aan huis besorgd Natuurwollen Ondergoederen Systeem Prof JAEGER W P JAULUS Marchand Tailleur Markt A 68 Goxda De uitgave dezer Courant geschiedt dageljjks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prfls per drie maanden is 1 25 tranco per post 1 70 AiModerlöke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOL DA 25 Juli 1892 Up het tweetal voor predikant bij de Remonstrantsohe Gemeente alhier zijn alpbabetibch geplaatst le heoren A K E Horst ie Lochem on A H Humrao te Oude Wetering Het programma van hel op Zondag 81 Juli en Maandag I Augustus e k in deze gemeente te bonden ftymnastiekfeest van het Ned Tl üymnastiekverbond gewest Zuid Holland en Zeeland dat gehouden wordt op het Exercitie terrein aan den Kottrrdamsoheu dijk luidt aldus ZONDAG 31 JULI Voormiddags 10 uur Ontvaugst der turners door het Gewestelijk Bestuur en de I oest Commissie in do Sociëteit Ons Genoegen zaal liunsiniin Voormiddags IL uur Eepetitie der vrije oefeningen op het plein voor de kazerne Namiddags 12 i uur Optocht der turners met de vaandels der vereenigiugen van het kazerne plein door de Nieuwsteeg lanjjs den Kleiweg de Turfrnurkl do Gouwe Oostzijde de Wijdstraat naar bet Raadhuis Officiekle Ontvangst Door hel Bestuur der Gemeente Gouda Voortzetting van den optocht Langs den korten Tiendeweg den langen Tiendeweg Bleekerasingel Kleiweg Hoosstraat Markt Dubbele buurt Haven Oostzijde Veerstal Rotterdamsche Dijk naar het Feestterrein Samenstelling van den optocht Een peloton Soldaten Het Mu iekeotps van hot 4o Rog Infanterie Het Bestulir der Feest Commitsie FEVlLLETOJ BEllv£IlïTlD Uit het Frantch I 3 En betooverend voegde Bernière or bij Verbazend mooi haar lichtbruin met een goudgloed er over en oogon I ja zie jo zo hebben soms zoo n weerschijn als men bij de zee kan waarnemen Intusschen hernam dokter Fargeas heeft het weinig gescheeld of dat mooie teera wezentje had het mij gevraagde consult duur betaald De wind de hooge zeeën en het onstuimige weder verstoorden het regelmatige der hartklopping Slechte verschijnselen raanr die met c e verandering van klimaat en do noodige rust waarschijnlijk spoedig zullen verdwynen Na op zijn vraag aldus een uitvoerig antwoord te hebben bekomen scheen de heer De Solis liever niet meer over de Amorikaanscho te spreken Hij bleef naar de grooto villa staren en begon over zijiio reizen te praten van Annara en Tonkin vanwaar hij juist was teruggekeerd Morrouw de Solis zal zeker wol gelukkig zijn Het Bestuur van het g t Zuid Holland en Zeeland De Turners met de vaandels der vereenigingen Een peloton aohlateu Aan het feest en den optocht wordt deelgenomen door 21 gymcastiük vereeniningen Namiddags l g uur 2e Gewestelijke uitvoering op het feestterrein onder leiding van den heer H Ouderkerk 1 Orde en vrije oefeningen 2 Vereenizingsturnon groepen toesteloefeningon 3 Keuzooefeuingon vrij turnen Tijdens de uitvoering Matinee Mmicale te geven door hel Muziekcorps van het 4e Reg Infanterie Namiddags 4V2 uur Aftocht der turners van het Feestterrein naar de Sociëteit Ons Genoegen waar een kameraadschappelyke maaltijd zal gehouden worden Namiddags 7Vs uur Harmonie Concert in de Sociëteit Ons Genoegen oader directie van den heer VV van der Linden hh Turners welwillend aangeboden door de Leden n de Sociëteit Ons Genoegen Na afloop van het concert Gezellig samenzijn der turners en genoodigden in ile zaal Kunstmin der Sociëteit Óns ienoegen MAANDAG 1 AUGUSTUS Voormiddags 9i j uur Aanvang van den wedstrijd voor de vereenigingen in Staafoeteningen op het feestterrein bij onguLstig weer in de Sociëteit Ons Genoegen W edstrijd in Staafoeftningen Afdeeling A Eere Wedstkud Voor vereenigingen die reeds een In of 2n prijs tohaalden Ie prijs Gouden medaille 2e prijs Zilveren medaille Aangeboden door de Gemeente Gouda en den geweest u weder te zien zeido Fargeas Mijn moeder nu dat zal waar ziju die beste goede moeder Zij was zoo vorheuïd lal ik het mij bijna verweet haar te hebben verlaten Wat ben ik u nog altoos dankbaar dokter haar voor mij te hebbon behouden Behoudeii behouden Mijn waarde De Solis men behoudt geen zieken die eenmaal veroordeeld zijn Het eenige wal ik heb gedaan is mijn raad te geven dien zij aetrouw heeft optievolgd Zij heeft dus zelve meer dan ik aan haar herstel toegebracht Als ik beweer eeuigs ius aan do geneeskunst te twijfelen dan moet ik er bijvoegen dat ik zeer aan de uitwerking var suggestie geloof en dat dokters die sterk op de verbeelding hunner patiënten weten te werken veel tot hun genezing bijbrengen Ik heb bepaald verwonderlijke uilkomsten verkregen door pillen van mica panis voor te schrijven vergezeld van een geleerd samentrekken der wenkbrnuwen Mijne mica panis dat vertaald wil zeggen broodpillen werden met een huivering van hoop en vrees ingeslikt Och die monaclienhersens Kon en al inbeelding en vooroord oeien Hot gesprek iep verder over algemeene onderwerpen over hel nieuws van den ilog en over het artikel in do Vie Parisiame dat geheel a in de badkostumes van miss Arabella Diokson was gewijd Het was nu Bernière die prn Ute maar de markies De Solis luisterde niet meur Zijn ïecLicliton waren geheel vervuld van iets ander s en hij had geen oog ADVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt heer E M van Santen te s Gravenhage president van het Gewestelijk Bestuur Afdoeling B Wedttryd voor vereenigingen die aan den Eerewedstrijd niet deelnemen Ie prijs Verguld zilveren medaille 2e prijs Zilveren medaille 8e prijs Zilveren medaille Aangeboden door het bestuur van het Gewest en de FeestCÓmmissie Namiddags 1 uur GbOOTE KiNDEBÜirvOESING Te geven door 100 jongens en meisjes der Bar gerschoien van Gouda onder leiding van den heer H Ouderkerk Door den lieer A Driossen te Rotterdam is eon kist met Cacao beschikbaar gesteld Deze is door de Feestcommissie bestemd voor de kinderen die aan de uitvooriug deelnemen Namiddags 3 uur Keurturnen door de vereenigingen die aan den wedstrijd in Staafoefeningea hebben deelgenomen De uitvooriugen zullen opgeluisterd worden door de Muziek der dd Schutterij te Gouda Wedstrijd A Staafoefeningen Alleen open voor hen die reeds vroeger een eersten of tweeden prijs mot vrije oefeningen behaalden Daaraan nemen 4 vereenigingen deel Wedstrijd B open voor hen die niet onder Categorie A vallen Daaraan nemen 12 vereenigingen deel Wanneer er tijdig een voldoend aantal dagkaartou genomen worden zal er op Maar dag 1 Augustus op het Terrein eene Soiree Mtisicale en Sal Champétre gegeven worden Dagkaarten voor de Tribune mits vóór 31 Juli genomen ƒ 0 50 Op de dagen van uitvoering ƒ 0 76 Knarteu voor het optn terrein ƒ 0 25 Dagkaar af van de villa die met haar roode daken in het licht der zou schitturde Plotseling stond hij op en den dokter en zijn neef de h nd schuddend liet h hen te zamen voorgevend een briet te hebben vergeten die haast had waarna hij m de nahijzijnde straat verdween De dokter haalde zijn horloge ml en vewijderdezich insgelijks zoodat Bernière alleen in zijn strandstoel een fijne sigaar bleef zitten rooken want inzijn qualiteit van pessimist was hij er steeds op uilvan alles het beste te nemen Hij redeneerde overSchoponhauor maar bracht de leer van Epicurus inpraktijk f Als fijn opmerker was hem de kleine verwarring van De Solis niet ontgaan en hij vroeg zich af waarom de markies hem zoo schielijk verlaten had Hij had niets van dien brief gezegd en zij zouden stnks samen een rijtoer gaan maken Hoe kon de markies dal vergelen Toen viel hem in hoe nauwkeurig De Solis naar de gezondheid van mevrouw Norton gevraagd had hoevee botaiiü i i markies blijkbaar stelde 111 wat de dokter van den Amerikaan vertelde en Bernière had oen roman en een mogelijke intrige vonr oogen Wel wel wel Die goede Solis Doch in de open lucht van dien heerlijken dag verdween die godachie tegelijk met het blauwe rookwolkje der aigaar En Borniore vergat weldra zijn neef op het zien van oen korr dik rond zeer rood mannetje met