Goudsche Courant, dinsdag 26 juli 1892

ten v n 0 50 en Tan 0 7S z jn personeel en geTS alleen recht op toegang bjj de eventueel te geren Soiree Muticale Het Weekblad voor Woerden deelt medo dat men te Gouda beiig is pogingen aan te wenden om een seminarium te verkregen in den trant van de inrichting van den heer van Bgk te Doetinchem Van de goedtoope reisgelegenheid des Zondags om voor verminderd tarief naar den Haag te gaan maakten gisteren 368 personen gebruik Gedurende de maand Augustus zal als detaohe meutskommandant te Woerden optreden de Luit Duymar van Twist en aan de Wierichorschans de Sergeant Linthorst In de zitting der Rotterdamsche Arrond Kechtbank van Vrydag stond terecht de 17 jarige tamboer bg da infanterie te Gouda H A H die op S6 Mei nog niets uitvoerde en toen volgens zgn eigen opgave omdat hg niets te doen had 30 gzeren punten van het hek voor du Hoogere Burgerschool aan het Alkemadeplein te Rotterdam afsloeg Eisoh f B boete Uitspraak Vrijdag a s Zaterdagavond omstreeks 11 uur gesakte nabij 8tolwijk een rgtuig te water hetwelk wener op het drooge is gebracht zonder ongelukken te veroorzaken Zaterdag is te Rotterdam op de Markt aangehouden de varkenskoopman Arie Goor van Waddinxveen omdat hg zieke varkens te koop aanbood Bij zijne aanhouding gaf hg den naam op van van der Broere De varkens waren afkomstig van den landbouwer M in het Bloemendaal In eene bgzonderlijk daarvoor belegde strafzitting stond Zaterdag vour het kantongorecbt te Groningen terecht Charles Davenport anders gezegd Sequah wien door het Openbyr Ministerie waren te last gelegd twee overtredingen der geneeskundige wet en el in de eerste plaats die van in het openbaar aangekondigd te hebben immers in een lokaal waarin ieder tegen belaling van tien cent de toegang werd verschaft dat hij dien avocd d w z 8 Juli 2 personen zou wrijven met zijn Sequah olia en dat hij massage uitoefende trr genezing van lijders aao rheumaiiscbe aandoeningen in de twee plaats die Tan het onbevoegdelgk uitoefenen der geneeskunde door met het doel genezing aan te brengen enkele door rheumatiscbe aandoeningen aangetaste licbaamsdeelen van sommige personen te wrgven Als tolk deed dienst de heer Picnot leeraar in het Engelsch aan de hoogere burgerschool te Groningen De quaestie was zuiver gesteld t w of iemand bevoegd is in tegenwoordigheid van een geneeakundige massage uit te oefenen De ambtenaar van het O M meende na het verhoor van de getuigen tot de conclusie te mogen komen dat de gedaagde y in easu niet was een instrument van het denkend hoofd als doctor maar veeleer de hoofdpersoon terwijl de doctor er vrij wel als een pop bijstond Maar zelfs al had de doctor meegeholpen dan nog moest men in hetgeen geschied was zien eene overtreding der ret de dokter deid dan wat hij mocht lo n maar grijzende haren en baard die naar hem toekwam zouder hem te zien Hij liep zonder zonnescherm met de handen in de zakken en ademde den zeewind in met het welbehagen van een gezond man die het leven geuiet Wel mijnheer Montgomery Hij was het de man van de mooie merrouw Montgomery de meest gezochte de meest bengde man aan het strand en die als een wijsgeer het wicht der schoonheid zijner vrouw droeg Ah mijnheer de Bernière I zeide het dikke mannetje glimlachend Wat voert gg daar uit Schopenhauer Ik wed dat gij daar zit tot bevordering der spijsvertering Maar als het leven zulk een last is waarom sterft gij dan niet liever van gebrek aan voedsel gij onverschillig menach Ëen laat ja maar toch wel aardig zeide Bernière en wierp zijn halfopgerookte aigaar weg Een schouwspel dat dikwijls zeer vervelend is maar toch een schouwspel Gij zijt zeker wel eens in een schouwburg geweest waar eeu slecht stuk werd gespeeld Diknijls zeide de Amerikaan met een licht accent Hg ging naast Bernière zitten op een stoel waar kn de pooten in het zand zakten Dat vervelende stuk duurt maar voort en men tou wel heen willen gaan Maar men blijft vervolgde de Bernière Men blijft waarom weet men niet Omdat men er nu eecmaal is omdat men niemand wil hinderen bg het heengaan Zoo is het gedaagde niat De mbtenaar die het een zoowel als het inder h wfcw aohtte ra wiraercla dan ook schuldigverklaring en veroordeeling van beklaagde wegeus het Ie feit tot 25 gl boete en wegens het Se feit tot 7 dagen principale hechtenis Mr D Simons uit Amsterdam verdedigde den ge daagde en legde er den nadruk op in zgii pleidooi dat bekl handelende in tegeuwoordigheid en onder toezicht van eeu geneesheer uiut handelde tegen de wet welker bedoeling het ia dat een bevoegd geneeskundijfe aanwezig zg die de verantwoordelijkheid dragen kan van hetgeen plaats vindt terwgl de bedoeling geenszins is om de artsen te proiegeeren of een monopolie te verleenen Wanneer maar het publiek gewaarborgd is tegen de handelingen van nietdeskundigen Dat is hier het geval Gaat beklaagde in zgne handeling te ver dan komt da aanwezige geneesheer met zgu halt daaraan een grens stellen Beiden Davenport en Doutf zgu bedienden als men het zoo noemen wil der Sequah Oomp Limd en hebben ie ler hun bepaald aangewezen taak Dat doende is noch de een noch de ander strafbaar on pleiter meent dan ook de verwachting te mogen uitspreken dat geene veroordeeling volgen zal Mocht deze toch volgen dan meent spreker dat er althans geeu reden is om principale hechtenis op te leggen Al beweerde hut O M zulks recidive is hier niet i deze vervolging is een novum Na re en dupliek wenl de uitspraak bepaald over 8 dagen Aan oen brief uit Pargs aan de HaarUmuck Ct iontkeneu wij het volgende Zoo even zeide ik aan de Halles over do duurte dar groente te hebben hooreu klagen Ik was niet daarheen gegaan om te vragen naar den prgs der kool Mgn doei was eeu ander ik wilde een bezoek gaan brengen aan de soeprerkoupsters der Halles even bekend als en curieuser dan de dames des Halles Gij moet er van gehoord hebben van die soepverkoopsters Voor groote ketels gezetou verkoopeo zg lu de opeu lucht voor één sou een bord warme soep aan de rondom de Halles krioelende tallooze ongelttkkigen die een leege maag en een sou hebben Deze bescheidene neringdoenden waren in haar bestaan bedreigd Men zeida dat de pohtie prefect zo wilde doen verwgderen omdat hare nering oorzaak zou zijn van eene gevaarIgke opeenhoopiog van haveloozcn en vagebondenop die I uuten Kr scfagot vau dien maatregel mets waar te zgn n aar de Pargache bevolkiug heeft een oogenblik vuor de vrouwtjes gebeefd rn bg die gelegenheid dutdelgk do n zien dat zij er hart voorheeft Ik heb dan de 14 koopvrounen er zqner niet minder dsu vier en veertig evenals voorheen lalrgke kommen ware so p aan de nitgehongerden zien verstrekken voor de matige aom van nog geen twee en een halve cent per groote kom Zooveel hoorde ik in de laatste dagen over het nat dier vrouwtjes en over het verschrikkelijke van haar gemis dat ik er langer vertoefd heb dan nog ooit Ik heb na kunnen gaan dat hare klandizie inderdaad zéér uitgebreid is en dat zg werkelijk veel goed achgnen te doen Om geheel op de hoogte te komen heÜ ik de aoep geproefd Het waa de hier zeer bekende soep van prei en aardappelen vleeschnat kwam er vermoedelijk niet in voor het Uehoort trouwens ook niet in die soupe maigre thuia maar het smaakte niet kwaad en het was ver leven mgn beste ragnheer Montgomery O er komen ook wel een paar prettige dingen j bij Overigens hebt g j gelijk niets is zuo vervolend als een nare komedie In bet Casino werd er giateren een gespeeld Verschrikkelgkl En de acteurs Er waa een actrice bij die men ons voorstelde als den eersten prgs van hot Conservatoire te hebben behaald Er werd niet bij gezegd in welk jaar Missehien in Talma s tijd Eu ik ben gebleven om mgn vrouw die nooit weg wil die altijd alles zien moet Die is geen pessimist Lang niet Zij heeft overal pleizier in Zelfs in mg Och kom Dank u kwam de Amerikaan snel Bernière trachtte zijn Och kom goed te maken Ik bedoelde O laat het maar zoo sprak Montgomery goedig flegmatisch Verwondert u dat Het verwondert mij zelf den man van de mooiste vrouw der Amerikaansche kolonie Een schoonheid ran beroep Ja professional benuty Van het Engelsch van mijn onderwijzer heb ik alles onthouden wat Parijsch is geworden Maar voegde de jongo man er bg men moei zulke dingen niet vertalon Montgomery glimlachte bij de scherU van den Parijzenaar Ik begrijp u jn Die van schoonheid een beroep maakt Te Parijs zou men er zich in kua warmend Ik geloof niet dat de klanten dezer eenvoudige restauratie hoofdzakelijk uit gauwdieven aa schurken bestaan Zulke heeren leven er beter raa Voornamelijk heb ik er de ongalukkigen meeitsl werklui zonder werk gezien die voor vier of vijf sous van twaalf uren s nachts tot vier a vgf uren s morgens de groenteboeren met het losaen hun nar wagens helpen en daartoe op een rij geschaard elkander de groeuten aangeven van het voertuig af tot de groote stapels toe die van de kooien de uien de wortelen enz gevormd moeten worden Om de goedkoope soep te bereidon bedienen de kookvrouwon zich niet van de puikste ingredienteo maar tooh ook geenszins van bedorven waar Voor uiterst billgkea prgs leveren de groenteboeren haar de groenten die in de wagens verdrukt zijn de bladen die afgeplukt werden om aan de rest een fraaier uiterlgk te geven in één woord alles wat geeu oog heeft eu toch eetbaar en zuiver is Vet want de prei en aardappelen soep bevat geen bouillon wèl vet verschaffen de kleine stukjes afval die door de slagers van het vloesoh gesneden warden ook al weder eene billgke grondstof De nering duurt vsn twaalf s nachts tot twaalf uur s middags na een korten slaap wordt du overige tgd besteed voor het toebereiden der spgs lu des winter kan zoo n vrouw van drie tot vierhonderd poitien aoep verknopen a zomers is het wat minder Wetende dat er meer dan veertig vau die vrouwea zgo kau men nagaan hoeveel honger zg ten minste voor een oogenblik stillen Ten slotte heb ik aan mgne vriendelgke beriohtgeefster eene eeoigszins onbescheiden vraag gesteld Ik heb willen weten hoeveel zg op iedere soep aan eén sou twee en een halve oont verdiende Na eenig aarzelen om een geheim horer en barer zusters iakon te verraden kwam het hooge woord er toch uit Op iedere portie behaalde zij eene winst van ruim twee centimes d i meer dan veertig percent Prijs en hoedanigheid in aanmerking nemende schijnt dit ongeloofelijk Kn dat in het dure Pargs I Zouden alle volksgaarkeukens het zoover brengen t Toen de slager Borremans te Antwerpen Maandagochtend ontwaakte had hg een gevoel alsof hg stikken zou en zag hij een bgl liggen op zgn naohttafeltje Hg ging naar de kamer waar zgn vrouw met hun vgfjarig dochtertje sliep De eerste werd met een gil wakker op baar tafeltje lag een slagcrsmea Het doohlenje was eerst niet wakker t krgneo Later moesten zg alle drie braken en bet bleek dat het gebeele gezin waa gechloroformoerd door inbrekers die op hun gemak de woning hadden geplunderd en met een 5000 fr zich uit de voeten hadden gemaakt Bijl en mes waren natuurlgk klaar gelegd voor het geval dat de chloroform onvoldoaude mocht zgn Üp een zoelen zomeravocd wemelde t van flaneon in ten tuin vao het Palaia Royal te Parga De restaurants allen sehi terend verlicht hadden hun vensters wgd open gezet ieder wild van het heerlijke weder genieten In een hoek stond een man van middelbaren leeftijd en dicht bij hem een jong meisje een kind De man speelde viool om te trachten de beunen der wandelaars te doen opengaan Zijn spel verried uitputting Drie jongelui komen bras deaaus bras deasous aanwandelen en blijven met eanige aandacht naar den vioolspeler luisteren nen vergissen 1 Met zgn zonderling glimlachje voegde bg er bg Maar de vergissing zou niet lang duren Herrouw Montgomery is zeer lief allerliefst buitenshuis Laatst is Papillonne ja Papilloone van de Figaro op de gedachte gekomen om da geschiedenis van ons huwelijk te vertellen Een teer dichterlgk verhaaltje Toch waar kwam Bernière Montgomery boog e en Ik dank u nogmaals Toen de jonge man opnieuw wilde beproeven om zgn onroorzichtife uitdrukking goed te maken herhaalde de Amerikaan O laat het maar zoo Van haar eersten man gescheiden Mevrouw Montgomery Ja Hebt gij Papillonne dan niet gelezen Ik ben haar tweede Zij is dol op mij om ja lieve hemel om mijn naam Juist Montgomery zeide de Bernière die den historischen naam luid deed klinken Montgomery viel hem in de rede O neen zoo is het niet In het Fransch zijn er twee m s in Monigommery En in mijn naam maar één Dat vindt mevrouw Montgomery niet erg pleizierig Gij kunt er een bij laten maken Een m en een de l ordt vernolgd Zich wendende tot een der anderen zegt een hunnor die man kan niet meer j neem jg de viool op en speel voor hem dan gaan wij met het bakje rond Die aangesprokene wisselt eenige woorden raet don vioolsproker en begiut dan een prachtige fantaisie voor te dragen De wandelaars blgven staan e i weldra vormt zich een groote kriqg de virtuoos behaalt een groot succes en do twee anderen maken een goedu recette Nu zeide daorop de violist nu heb ik gespeeld nu moet jij eens zingen ik zul je accompagneeren De eerste der jongelieden liet zich niet smeekeii met een prachtige teuoistom droeg hij een der fraaiste liederen voor Kolossaal succes uu de hoed van no 3 vulde zich weder met muntstukken en het publiek dat onafzienbaar wns geworden riep bis bis eu eenige deftige toehoorders namen te gelijk de tank over om het geld in ontvangst te nemon zooiint er verlegenheid begon op te komen bij de drie jongelui Maar de derde wist raad Laten wij het trio van ïell zingen zei bij ik zing Guillauiiie en X de violist accompagneert ons Zoo gezegd zoo gedaan Na het andante klom het enthousiasme viin het publiekt en top het geld stroomde toe de jongelui vulden du zakken van den vioolspeler en zijn dochtertje en wenscbteu hem goede reis want hij moest naar Straatsburg waar hem een goede betrekking in de musikalo wereld wachtte Overgelukkig en met tranen in de oogen wilde de man de namen kennen van zgn weldoeners maar alle drie namen ouder het gejuich der menigte de vlucht Wij willen zoo discreet niet zgn de een was de later gevierde tenor Roger de tweede was Charles Gounod die een fraaie barytonstem had en de derde Hermann de groote violist Wio de beweldadigde man en zgn dochter waren zullen we niet zeggen Alleen dit menig Hagenaar beeft later ovaties aan de zangeres gebraclit Haagaehe Ct Onder den naam Ihe tcorld s Columbian Associa tion heeft zich te Chicago een maatschappij gevormd die zich ten doel stelt met eeu kapitaal vau 6 j mlllioeu dollar ter gelegenheid van de tentoonstelling een toren te bouwen van 1492 voet hoog De maatschappij die zich reeds vroeger ouder den naam Columbian Forver AsiociatioH heeft gevormd was niet in staat haar plan te verwezenlijken de nieuwe mantschnppg hoopt echter hut reuzenwerk ten uitvoer te brengen en dat nog wel iu veel grootere afmetingen Bovendion moet deze hemelbestormer reeds in Mei 1SS 3 klaar zijn Als plaats is gekozen de oever van het Miohiganmeer in de nabijheid der tentoonstelling Staal en ijzer zullen de bouwstoffen zijn Een ilakte van 500 voet in doorsnee zal voor het plaatsen van het gevaarte noodig zijn terwijl boven op een hoogte van H92 voet het beeld van Columbus op een vlakte van 52 voet doorsnede zal geplaatst worden Aan den voet willen de ontwerpers Wer hotels oprichten elk van zeven verdiepingen 4ioog die ie zaïnen 3000 kamers zullen bevatt n Op de daken dier hotels wil mon Babylonische hangende tuinen aanleggen Komdom den toren zal een dubbel spoor worden aangelegd waar langs men met een electrischen tram tot op een hoogte van ISOO voet zal kunnen komen De baan zal als een spiraal om den toren loopen met eeu stijging van drie procent De lenete der baan zei zeven engelsche mijlen bedragen zoodat men een ril van 14 mglen kan doen om boven en weer beneden te komen De maatschappij ziet zoo n druk bezoek te gomoet dat alles erop ingericht is dat 100 000 personen op één dag den top van den toren zullen kunnen bezoeken Hans V Biilow en de koolzure jonkvrouw De Berliner Naiiomlzeitun geeft bericht omtrent een merkwaardige artistieke corres ondentie die Hans v Bul w met een zoojfenaamde koolzure jonkvrouw ie Berlijn d i de juffrouw van een kiosk voor hot schenken van spuitwatur eu het verkoopeu van couranten moet onderhouden De bedoelde kiosk staat aan do Potsdamerbrug Op de smalte toonbank liggen gansche bergen couranten Wellicht draagt de gunstige ligging er toe bij dat de verkoop van couranten hier levendiger gaat dan op andere piaatsHu Rondom opent rich do muzikale wereld van Berlijn Overal conservatoria muziekscholen juist tegenover de Hoogesohool voor muziok vele muziekhandels instrumentenmakers de concert agentschappen de pensions voor de leerlingen der muziekscholen Al deze menschen hebben er gedurende den winter het meeste belang hg te wrten wat tie couranten in de ooncerl vorslagen omtrent hen hunne successen on hunne vrienden bevallen Het eerste grijpen van den kunstenaar is natuurlijk s morgens naar de critiek Mejuffrouw Marie ia intelligent genoeg om den kunstenaars dit werk gemakkelijker te maken hoe velen er dan ook s morgens op de kiosk toeloopen zij vinden niet alleen de couranten die hen interesseeren reeds uitgezocht maar ontvangen ook gelijktijdig een mondeling bericht Volgens de stemming volgt dan de bestelling van grooture of kleinere partijtjes van de genoemde oouranten De kunstenaars hebben in de vindingrijke koolzuurdamo behagen gevonden er is nauwelijks een onder hen die niet lange gesprekken met haar aanknoopt on die haar niet uitnuodigt om zijn concerten te komen bijwonen Om 7 uur s winters pleegt iu de koolzuur ltiosk op de Potsdamerbrug eene plaatsvervangster haar intocht te houden Dan gaat mejuffrouw Marie naar de Sing academie de Philharmouie of de Opera Van de e unieke onder de dames der spuitwater kiosken had nu ook Hans vou Bülow gehoord Geen wonder dat hij nieuwsgierig was liaar ook te leeren kennen Zij schikte zich naar zijn manier van gesprekken voeren en ten laatste uoodigde bij zooals alle kunstenaars haar uit zijn ooiicorten te komen bijwonen Zij heeft nauwelijks bij een ontbroken en den 6en April den laatsten avond van de Bülow wuek met de vermaarde Eroicarede die nog in aller herinnering ia gebleven woonde zij omdat de plaatsen verlocht waren het concert iu de logo dor directie bij waar Von Bülow haar ook aan zgne vrouw voorstulde Het publiek vergezelde op dien avond Von Bülow eerst naar het hotel en vervolgens trokken hondenleu naar het station Bij dezen beho irde natuurlijk ook onze kunstenthousiaste en hier gebeurde hut dat hij evenals Joseph II eens een meisje bij een dergelijke gelegenheid in de tegenwoordigheid van hut gehoole volk en van zijne ecbigenoote mejuffrouw Marie eu hiermee in zekeren zin het gansche volk kuste Deze kus is een historisch feit eu hieraan en aan de aanleiding hiertoe herinnert een photoijraphie die Bulow zgne vriendin geschonken heeft en welke het opschrift draagt Ue burgeros van Boriijn mejuffrouw Marie Rudolf Haiischen s beschermvrouw tot een vriendelijke herinnering aan den 6deu April 1892 Dr Haus von Bülow burger van Hamburg En uit deze keunismaking is thans eene correspondeolie voortgesproten dio helaas volgens den wensch en wil van do geadresseerde niet zal worden openbaar gemaakt Hansohen schrijft geregeld alle 14 dagen en de juffrouw antwoordt geregeld Hooggeëerde mejuRrouw luidt do aanspraak in het eene geval Hooggeëerde heer Doctor in hot andere Maar hoe weinig men anders ook omtrent den inhoud kan medèdeelen dit staat vast buiten berichten aangaonde den gezondheidstoestand bepaalt de inhoud zich uitsluitend tot muzikale zakeit Men meent dat de gal die zich bij Bulow ophoopt en dan ook weder de bitse opmerkingen en de geestighedon die hij anders niet kan kwijtraken hier een outladuig vinden dat deze brieven dus een soort bliksemafleiders of veiligheidskleppen zijn ButteDlanüsch Overzicht Gladstone hoeft een manifest aan zijn kiezers gericht waarin hg o a iegt dat de uitslag der verkiezingen hem versterkt iu zgn geloof aan de gehechtheid der kiezers aan de vrijzinnige beginselen en aan de staatkunde van verzoening voor de drie koniukrgken Hij verklaart overtuigd te zijn dat de kiezers steeds die gehechtheid zullen toonen Eene dépêche uit St Thomas aan de Mouvement géographique meldt dat de Arabieren uit de streek van OpperCongo te Yam Gruié in opstand zijn gekomen tegen de onafhankelijken Congostaat Do gemeeuschap met het Tanganika meer is afgebroken De lieden die tot het syndicaat van Katanga behooren zgu verjaagd Aan de Patriote wordt uit St Thomas geseind Hodistcr agent der Eugeluch Belgiache Handelsvereeniging te Kantanga had onlangs na het vertrek van Hinck agent der Belgische antislnveriig vor eeniging den post van Bonakamba in bezit genomen Do Arabieren van Nyangivé kwamen in verzet tegen Hodister die zich moest terugtrokken na twee man verloren te hebben Het land van Kaaongo is weder in de macht der Muzelmannen gevallen en do gemeenschap met het Tanganikameer is aan dien kant verbroken Tippo Tib en Zijn zoon Rachidzijn den onafhankelijken Congostaat getrouw gebleven De Ind beige meldt Ten gevolge van de circulaires door Le Mariuel in Opper Congo verspreid heeft een der sfdeelingec van de Belgische Handelsvereenigingon zich tot den te Brussel gevestigdeu staatssecretaris voor de binnenlandsche aangelegenheden van den Congostaat gewend met een adres waarin verzet wordt aangeteekend tegen de beperkingen door genoemden Staat aau den handel opgelegd Verder bevat dat adres de verklaring dat zg zich voorbehoudt vergoeding te vragen voor de schade welke daardoor kan worden veroorzaakt Den 31 en Juli a s moeten de algemeene raden in Frankrijk gedeeltelijk vernieuwd worden Er zul len in het geheel 1421 verkiezingen plaats vinden waarvan 992 zetels door de republikeinen 429 door de conservatieven worden ingenomen Bovendien zgn nog 13 zetels te vervullen waarvan 11 aan de republikeinen 2 aan de conservatieven toebehooren Bovendien zijn voor de arrondissementsraden 1725 verkiezingen noodig waarvan 1306 zetels zgu bezet door republikeinen 419 door de conservatieven In twaalf departementen is de meerderheid der algemeene raden conservatief Deze verkiezingen hebben onverwacht in dubbele mate da aandacht der politieke kriagen in Frankrijk getrokken Zooals onze lezers weten heeft de graaf van Parijs na lang stilzwijgen tot een aantal getrouwen meu weet niet hoeveel die hem te Folkestone eeu bezoek brachten een toespraak gehouden Deze koninklijke rede was vol pittige politieke zinspelingen Vooral merkwaardig zijn daaruit de zinsneden die men als een direct antwoord aan den paus en de Fransche katholieken dio de wenken van den Heiligen Vader ter harte nomen kan beschouwen Toen de on ierhandelingeo met den voormaligen eemteMioister Stang over de vorming van een nieuw ministerie dreigden te mislukken zeide koning Oskar van Zweden dezer dagen dat hij een buitengeivonen Rijksdag naar Karlstad zou oproepen De reden daarvan is dat de Koning volgens de tegenwoordige grondwot niet bet recht heeft de Kamers te ontbinden Eerst scheen dat de Koning het met Stang eens zou worden doch ten slotte is het toch weer gebleken dat de consulaatsquaestie een te breede kloof vormt dan dat men van weerszijden eikaars hand zou kunnen grgpen Zelfs met den conservatieven heer Stang valt niets aan te vangen en do onderhandelingen zgn weder voor onafiienbaren tijd afgesprongen De Storthing heeft inmiddels eene nieuwe oplossing beproefd Negen barer leden 3 van de rechter 3 van Ie linkerzijde en 3 gematigden hebben voorgesteld de grondwet in dier voege te herzien dat de koning het recht zou hebben de Storthmg to ontbinden en nieuwe verkiezingen te doen uitschrijven Mer wil dus dat de koning oen beroep op het volk zal doen Misschien komt er dan licht in de duisternis De verkiezingscampagne voor het Presidentschap in de Vereenigde Staten is Woensdag begonnen te Newïork met een monstormeetiug van 20 000 democraten Aan de heeren Cleveland en Stevenson werd kennis gegeven van hun door de Conventie te Chicago geproclameerde caodidatuur als President en vicePresiiiem der Unie Het was de eerste maai dat zulk een kennisgeving in het openbaar geschiedde De heer Cleveland de candidatuur aanvaardende zeide dat i ooit een groote partij welke recht en gerochtigheid najaagt meer reden gehad heeft om zich in te spannen dan ditmaal de Democratische partij Het oog slaande op de eenvoudigen in den lande zeide hij zien wij hun als verbruikers gedrukt onder een tariefstelsel dat op ongerechte en meedoogenlooze wijze bij het koopeu van de benoodigdheden en gerieflijkheden des levens hun een liedrag afvergt nauwelijks te kwijten uit bot loon voor gestadigen harden arbeid terwijl de hun aldus afgeperste sommeu de verm ogen8 opbouwen en vermeerderen van degenen om wier wille dit onrecht wordt gepleegd Wij zien den landbouwer luisteren naar voorspiegelingen waardoor zijn geest vervuld wordt van gedroomde voordeelen terwgl de slinksche hand van hooge bescherming zijn zakken plundert Onzen werklieden wordt het zoo dikwerf in wcerwl van zijn bewezen leugenachtigheid herhaalde veitelsel nog steeds voorgezegd dat hot bestaande beschermend tarief voor hen een zegen is en dat onder zijn weldadige werking hun loonen moeten stijgen en terwgl zij luisteren hebben op de plaats zelf woar de hooge bescherming zetelt tooneelen plaats elke de op haar gevestigde hoop bespotten en een blijk zijn van de goedertierenheid welke de werkman ondervindt van dezenen die een ongerechte begunstiging van Regeoringswoge eigenlieienil en baatziek heeft gemaakt Mot zulk een critiek kunneu de protectionisten t vooreerst doen De heer Stevenson zeide dat bij den komenden verkiezingsstrijd de Democraten een beroep deden niet op de hartstochten maar op het nuchter oordeel des volks en ook hg verwees naar de droevige gebeurtenissen in eeu naburigen Staat als ten nieuw bewijs dal hooge beschermende rechten geen bescherming opleverden noch strekten om don toestand te verbeteren van hen die hun diigelijksoh brood met arbeid verdienden KENNISGBVINO De BURGE MEESTER van Gouda vestigt de aandacht van belanghebbenden bg den binnenscheepvaart op het met ingang van 1 September 1892 in ifej igg Sfc v