Goudsche Courant, dinsdag 26 juli 1892

1802 rni te Rotterdam op den 18 Juli 1892 zjjn executoir verklaard de Kohieren Nos 3 en 4 van het Patentreoht dienst 1892 98 Wyken E N Dat voormelde Kohieren ter invordering zyn gesteld iu handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zgni n aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termen van Drie maanden binnen wolken de reclames bebooren te wordeb ingediend GOUDA 26 fuli 1892 Ue Burgemeester voornoemd H W G KONING L B Woensdag 27 Joli N 4895i GOUDSCHE JCOURANT ISieuwS en Advertentieblad Door Gouda en Omstreken Oe iDseadlag van advertentlöa iuin gesctuedeu loi een uur des namiddags van den dag der uitgave werkini tredende koninklyk besluit van 18 Mei 1892 Staatsblad No 16 lot vaststelling van een rsjtlement ter voorkominj van aanvarinif of aandrijving op de openbare wateren in het Rijk die voor de scheepvaart openstaan opgenomen in de Sfaatêcourant Tan Zaterdag 11 Juni 1892 en inionderheid op de bepalingen van de artikelen 7 en 8 luidende ARTIKEL 7 1 leder stoomvaartui onder stoooi moet voeren a Aan of vóór den fokkenmast op eone hoogte boven den romp van niet minder dan de breedte van het vaartuig doch in een geval lager dao 3 meter eene lantaarn die een gelykmatig en onafgebroken helder wit licht doet schqnen hotzy rondsckijnend of ten minste over een boog van den horiilxn van 20 kompasstreken en in bet laatste geval zoodanig geplaatst dat zij licht werpt over ten minste 10 streken ter svederzjjde van het vaartuij te weten van recht vooruit tot 2 streken achterlijker dan dwars aan elke zijde Het licht moet bij donkere nacht en goed zicht op een afstand van ten minste 2 zeemijlen van 60 in de breedtegraad 3704 meter zichtbaar zijn è Aan stuurhoordzijde eene lantaarn die een gelijkmatig en onafgebroken groen licht doet schijnen over een boog van den horizon van 10 kompasstrekun en wel van recht vooruit lot 2 streken achter l jler dan dwars c Aan bakboordzijde eene lantaarn die een gelijkmatig en onafgebroken rood licht doet schyoen over een boog van den horizon van 10 kompasslreken en wel van recht vooruit tot 2 streken achterlijker dan dwars De lichten onder i en c vermeld moeten bij donkereu nacht en goed zicht op een afstand van ten minste 1 zeemijl van 60 in den breedtegraad 1852 meter zichlbaar zijn Zij moeten zoo itesteld zijn dat het bakboords of roode licht van sluurboordszijde en het stuurboords of groene licht van bakboordszijde niet kan gezien worden Deze lichten moa en op kleine slooravHartuifrengevoerd worden in ééne lantaarn bij den voorsteven mits voldaan worde aan de bovengestelde eiscben van zieht aar ieid i 2 leder stoom aartuig moet gedurende het uitoefenen van eenijjen sl epdienst behalve de lichtenhierboven voorgeschreven een tweede wit toplichtvoeren Dit licht moet in alle deelen overeenkomen met bet toplicht onder lo a omschreven en opeen afstand van niet minder dan 0 5 nieter en niet meer dan l meter loodrecht lioven het eerstgenoemde gehangen worden ARTIKEL 8 1 Alle vaartuigen die ondel zeil of drijvendezijn of sfesleopt gejaagd geroeid geboomd of getrokken worden moeten een helder wit licht van dengroöleii top voeren Ven de vaartuigen die onderzeil ïijn of gesleept worden moet het licht bij donkerennacht en goed zicht op ten minste 1 zeemijl van 60 in den breedtegraad 1832 meter zichtbaar zijn Vaartuigen met gestreken mast moeten het licht ter hoogte van ten minste 3 meter boren den romp voeren Op vaartuigen zonder mast moet het licht zoodanig ijn aangebracht dat het van alle zijden goed zichtbaar 19 Zeilvaaitui en mogen op ruime vaarwaters in stede van het boveübepaalde toplicht de in art 7 genoemde zijlichten voeren 2 Visschersvaartuiifen die in span aan de nellealiggen moeten een helder wit licht aan di n voorsteven voeren I erwijl krachtens artikel 2 van dat Reglement de bepalingen dakrvan niet gelden voor do rivieren De Rijn met Waal en Lek noch voor de rivieren De Merwede tot aan den mond der Wolleweversbaven te Dordrecht Do Noord en De Nieuwe Maas tot do lijn gericht van 100 meter boven den Oostraond van Het Mallegat onder de gemeente Rotterdam op lioekpuntpaal CCCXXXl der herziene rivierkaart ouder de gemeente Kralingen GOUDA 21 Inli 1892 De Burgemeester van Gouda VAN BERGEN IJZENDOORN Burgerlijke StandHaastrecht OVERLEDEN Gerarda StroDg oud 4 Maanden Hendrik Steenkamer oud 76 Jaren Cecilia Kompeer oud 3 Maanden Vlist Geboren Geertruida ouders J Veraluis en F Broeren De BURGEMEESTER V3n Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen UITKOMST voor lijders aan Rbumatiek daar zjj door gebruik der Abshaubbins of Anti Rhumatische Watten zich van bovengenoemde ondragelijke pijnen kunnen bevryden De zekere en doeU trefiende werking dezer watten is reeds in zooverre bewezen dat het plicht is de nog onwetende hiermede bekend te mBk en Verkrögbaar a 30 ets per pakje biJ den HoofddepÖt houder A BREETVELT Az te Delft en verder by T A G van Deth C B Verheul Oudewater Met 1 1 Bosman Gouda F W J donUiJI 8chooah A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop A Hoogendijk Cappelle S T d Kraata Bleiswjjk A Bos Berkel J van Dorp Zoeterraeer A Kaulinï Alphen Gobr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht Oebr Kauling Woerden G v d Oeur Wnddinxveen ADVERTENTI N Bg TöQnis der Arrondissements Rechtbank te t Oravenhagt den m Mei 1892 gewezen is door Echtscheiding ontboden verklaard het huwelgk den 6 Augustus 1889 te t Gravenhage DE NIEUWE LONBOU de beste van alle bestaande HAARKLEURMIDDELEN is zeer gemakkelijk in t gebruik wordt verkocht in flacons van 85 en ISO cents en is te Gouda verkrijgbaar alleen bg I A OATS Zeer Hette Gesteendrukte NAAUEAMES worden GELEVERD door A BKI KMA en Zn gesloten tussohen Vrouwe ANNA ELIZE van LANGEN eerder weduwe van wylen den Heer JTrederlk l heodoruH SeJUette en den Heer PAOLUS JOHANNES ZAALBERO zich schrjjyende Pauluit Johannes Zaalberg Johannes Cor ne liszoitn beiden zonder beroep en wonende te t Gravenhage 1 I W VAS B088EM Bz 1 Advociat en Procureur ADVÏilRTENTIEN in ulle Blnnen on Buitenlawlsche Couranten worden dadelijk o pf ezonden door bet Advertentie iBureau van A BRINKMAN eo ZOON te fonddf ip Cents per Trekking Ten einde een iedei in de gelegenheid te stellen om op eene voordeelige gemakkelijke en uiterst Koedkoope wgze deel te nemen aan de 38 trekkingen welke van af 1 Augustus 1892 tot en met 15 luli 1893 plaats hebben van de hieronder vermelde l4 verschillende Premieloten openen wiJ eene inschrijving op onze gecombineerde certiticaten welke elk het lj30 deel vertegenwoordigen van iioofiipiyzen l en Lot Freiburj 18fil trekkende tot en met 16 Juli 1893 2 maal Fr 35 000 6 Frs lóo üdO s 6 II Vrs 100 000 j 2 Fr lO OOOl 3 El 50 0001 4 Lire 100 000 ti 3 El is oool e B 4 Liro loo oool ffs 3 Krs 100 000 P 2 M xe 50 000 3 f 30 000 ft 38 Trekking m Een Lot Anlwerpftii I8S7 Een Lot BrUs8 l 188 Ken Lot Frefblllli IWS II II 1 1 Een Lot Uoktenrijksi b Koude Kruis Ken Lot Italiaauücli Kuode Kruis 1 Kon Lot iloBtfaarücli Koode Kruis Ken J ot Barletta 1M70 Twee Loten Wrvië 1888 Twee Loten fliluan 1866 Twee Loten Het Witte Kfuis Veertien Lot ii te zamen tot en met 15 Juli 1893 Do pr J9 van een gecombineerd certiticaat is slecht ƒ 6 betaalbaar in 3 achteroenvolgende mailndelijksche stortingen a ƒ 3 f ƒ 5 80 in eens ons per postwissel of postbowijs toe ti zenden waarvoor men het rncht heeft op 1 30 dnel van alie prijzen die tot en met 13 Juli 1893 in 38 treiiliinicen op bovenstaande veertien preinieloteu mochten vallen en ontvangt u na betaling van den eersten termijn de volledige nummuropgaveii der 14 stuks premieloten ZOOdat Q dan van af 1 AUKUStns aanstaande deelneemt aan lie trekiiiuKen jan de Loten Italjaansch Roode Kruis Hoofdprijs Lire 100 000 Witre Kruis Freiburg 1878 Barjetta 1870 wellir ultiottngen reeds op 1 Wij vptioorloven ons u 15 000 Frs 20 000 50 000 14 en 30 Augustus aanstaande piaats tiebbeu nog opmerkzaam te maken dat met de hotaliiig van ƒ 5 80 voor iu eenb of drie betalingen van ƒ 2 liet certiticaat Keheei Voldaan iS waarvoor u aan 38 trekkingen deelneemt zoodat u iedere treltkini op slechts 15 Cents kouit te Staan Treild gslijsten worden gedurende den duur der combinatie tuamhen den ste en De origi eele Loteo liggen HET GEHEELE J4AR voor eikco kooper ur inzage EAïlElTDS Co in Efecten Amsterdam 42 Leliegracht b d Keizersgracht Gouda Snelpersdruk van A Buinkman Sr Zoov De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 tranco per post 1 70 Uzoaderlöke Nommers VIJF CENTEN B INNENLAND GOL DA 26 Juli 1892 De beer Dr D Terpstra heeft tegeu 1 November e k tijn ontslag aangevraagd aU ArrondissementsSchoolopzieuor De jury voor den gymnaetiekwedstrijd op Maandag 1 Augustus a st bestaat uit de heeren G C Baorlands te s Ha e J H Gisolf te s Hage J Hellemans lo Rotterdam A B Meilink te Botterdam en H tl Steenbergen te Uouda Hoofdleider van het gymiinstiekfeest is de boer H Ouderkerk alhier De heer C J De Lusaanet de In Sablonière deed met gunstigeu nilslag het tiveede gedeelte van het notarieel examen Naar wy vernemeu werd aan de kinderen in het Weeshuis tlliisr ƒ 1 VrydagavonH eene aangename errra in bereid door den heer en mejuffrouw A van der Star aan do Turfmarkt alhier die op 7 Augustus aanstaande den dag hopen te herdenken waarop zg vóór 25 jaren in den echt werden verbonden Heden raoricn Is door de Politie aangehouden wegons bedelarij de persoon G in tW wonende te Alkemade In de Algemeene Synode werd medegedeeld dat was ingekomen een schreven van mr Hogorzeyl lidmaat der Ned Herv gemeente te Amsterdam inhoudende een voorstel tot oprichting van een onderlinge assurantiemaatschappij voor diaconieën on kerkvoogdijen der Neri Herv Kerk Door de ver FEVILLETODI BBls Zl lD VU het Franich I Daar heb ik al eeus over gedacht Maar dat zou opgemerkt worden 0 zeide de jonge man lachend zoo iets ziet men lederen dag I Norton zou mij uitlachen 0 ja mynheer Norton Het is jammer dat mijn neef Solis niet meer hier is om over mijnheer Ntrton e praten Er is in lang niet over mijnheer Norton gesproken l Kent gy mijnheer Norton P vroeg Montgomery Zeer weinig I Zooals men te Parys vreemdelingen kent Ik heb u gezien op de laatste soiree die hg in Park Moiioeau gegeven heeft Dat was de eerste keer dat ik bij hem geweest beu De inwijding van zijn hölel was prachtig Een weelde en een smaak Vooral de serre die was verbazend Een Pargsch kleinood bij Edison s licht gezien Er wordt alleen te weinig Frarisch gadering werd besloten dat Bolirijven ten fine van advies i i handen te stellen van eene commissie bestaande uit de heeren Krnijft Van der Von Vos en Vermeer Te Leeuwarden zijn de loden van een officierstafel onderscheidene onderofficieren en ook een paar gezinnen in meerdere of mindere mate ongesteld geworden ten gevolge van hut gebruik van het vleesch van een waarschijnlijk zieke koe afkomstig van een slager daar ter steile Do zaak wordt onderzocht Den uitslag der stemming in de Tweede Kamer over de vermogensbelasting besprekend zegt de Midd Ct net betrekking tot de anti revolutionairen Hun pers zal weer tal van drogredenen aanvoeren om hun houding te verdedigen Hoeveel excepties zal zg weten te vinden Hoe luide zat meu het gemoedsbezwaar van don heer Keiichonius doen wegen tegen de weglating van den ed voor de aangoslagencn en de in plaats stelling daarvan van een beloft J Men begrijpt echter niet boe deze Goescbe atgevaardigde door zijne beweringen geen compliment maakt aan het Nuderlandsche volk in het algemeen en aan het Christenvolk in hot bgzonder Het mag toch eigenaardig heeton dat dezen naar zijn gevoelen slechts door de vrees voor een eed van leugentaal en benadeeliig van het algemeen kunnen worden weerhouden Wij zouden altgd volgens don gedachtengang van don Goescheu afgevaardigde zoggen bun gevoel van eerlijkheid zit dan niet erg diep Do houding van eenige anti revolutionairen nagaande komt de M Ct tol de slotsom dat van die zijde uit partijbelang stelselmatigo oppositie werd gi voerd en eindigt met de volgende opmerking Dat juist gematigde mannen als de oud Miniater Mackay en de gewezen president der Kamer Bee gesproken Ik heb er Turken Perzen Amerikanen gezien maar Parijzeuaars zocht ik te vergeefs Het meest Parijsoh was nog een Japannres of een Javaan ik weet het niet recht meer Maar mijn beste mijnheer Montgomi ry is er nog eou andere Norton die tu Phihidelphia een Meissonier voor acht honderd duizend francs heeft gekocht Dat is de valsche Norton De valsche Norton Hoe bfdoelt gij dat Ja zooals ik een Montgomery met twee m s ben Do echte Norton dat is mijn Norton Richard Hepworth Norion de eigenaar der beroemdste kopermijnen en aandeelhouder in de brutaalste spoorwegondernemingen de llijke Norton zooals men hem noemt om hem te onderscheiden n den Armen Norton die slechts twintig millioeu bezit O die anno man aan rente voegde Montgomery er koeltjes bij Eu Richard Norton vroeg Bernièro O Richard Norton Die is schatrijk Juist sprak de Parijzenaar Rijk beduidt tegenwoordig niet veel Om zich het hoogstnoodige te kunnen verschaffen moet men Schatrijk zijn Juist Die ovortroffende trap is een uitvinding van ons Amerikanen Wij verlangen het kolossale het buitengewone het reusachtige Wij kunnen niet als uw oud Europa loveu op oen handvol aarde en met vier stuivers in den z ik zpnnl onze vaderen Wie niet I e rijk is heeft tegenwoordig niet genoeg Wie zgn man niet heeft over ADVERT ENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meerlOCenten GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt laerts van Blokland aan het totstandkomen der vermogensbelasting zioh hebben onttrokken stempelt te meer de houding van hot deel dor antiliberale parij tet eene partgdaad van het deel der antiliberale partij tot eene partijdaad van slecht allooi Een goode zijde heeft deze Het volk leerde nu zijne ware vrienden kennen en zal nog meer inzien dan tot heden dat de antirevolutionairen nog steeds dezelfde zijn gebleven niets geleerd hebben En tevens dat wij gelyk hadden toen w j het ten sterkste afraadden zijn belangen aan zulke mannen toe te v irtrouwen die steedi don mond vol hebben van schijnheilige redeneeringon en fraaie beloften maar op stuk van zaken zich onttreicken aan het tot stand brengen van hetgeen wezenlijk een volksbelang mag heeten Van de anti revolutionairen waren gel jk men weet de heeren van BylandI Löbon Sols Huber en Lucasse afwezig Kerstgenoerado evenals de heer Kerdijk wegens ziekte de tweede wegens sterfgeval in zijne familie De heer Hubor wilde met de illoyale oppositie van velen zijner geestverwanten niet mpdedoon zegt de M Cl maar durfde tooh ook niet vóór de wet stemmen Vanden heer Lucasse weet men niet waarom hij bjj dit gewichtig debat en besluit afwezig bleef Opnieuw wordt gewag gemaakt van het voornemen van den minister van Oorlog om de militaire posten aan de gevangenissen af ie schaifeu Toen ons dit eenige maanden geleden werd medegedeeld schrijft de tfArnh Ct wezen wij op de gevolgen van dien maatregel teiizg het korps rgksveldwachter werd uitgebreid ouden dan de gevangenissen uitwendig niet bewaakt worden en bedalve ontvloohting ook de gemeenschap van de tijdelgk inwonenden met de buitenwereld moeilijk worden tegengegaan Bovendien zijn ouder die inwonende ook militairen en laden hoeft niet gegeten Wie niet krankzinnig van liefde is heeft niet bemind Ik begrgp u zeide Bernière zijn zonnescherm openend gij wilt niet leven als kruideniers De Amerikaan schudde spottend het hoofd Waarde heer wees voorzichtig wees voorzichtigl Tegenover oen Amerikaan moet men nooit oen beroep bespotten al schijnt het voor uwe Fransciie vooroordeelen ook nog z o belachelijk want de sresant of de president dor Vereenigdo Staten kan het uitgeoefend heblien De man die met u spreokt heefl zijn fortuin gumaakt als kruidenier Een Montgomery Ja Mijn vrouw zou het wol willen verbeten maar ik schaam mij volstrekt niet bij de herinnering I Gij hebt gelgk Maar uw compaznon ragnheer Norton heeft toch zeker zijn Normandisch huis de verzamelingen daarin en zijn hotel in Parijs de verbazing der gasten het kleinood van Park Monceau niet in de pruimedanten verdiend Misschien heeft hij dat alles wel in de pruimedanten verdiend ik hob het hem nooit gevraagd antwoordde Montgomery koel Over het algemeen vragen wij niet waar een groot fortuin en eene mooie vrouw vandaan komen Wij groeten de eene en hebben eerbied voor het andere Hebt gij ook eerbied voor de vrouw vraagde Bernière lachend hij stond op want hij vond het te warm in de zou O voor beide zeide de Amerikaan Voor