Goudsche Courant, woensdag 27 juli 1892

i e billijkheid brengt mede dat tot hunne bewaking de militaire macht medewerke Het schgnt echter dat de heer Seyffardt deze overwegingen van gean belang aoht en de opheffing van de posten bg de gevangenissen begrepen bl jft in lijn plan om den wachtdienst dei militairen zooveel mogeIgk te beperken Er zijn echter wel wachtposten welke men gemakkelijker kon missen dan die bij de gevangenissen zouden wq zoo zeggen Men schryft aan de A Ct Werd ineen vorig nummer een voorbeeld vermeld boe volgens het Utr Dagbl dauk zg de verbeterde controle iemand zonder plaatskaartje van Deu Haag naar Amsterdam en terug reisde thans ksu nmtren die controle nog het volgende orden medegedeeld Sedert de groote uitbreiding het vorige jaar op de Ignen der H S M aan de abonnementen gngeven tyn ook de zoogenaamde smokkelreizen daarop zeer toegenomen vooral tusscben de stations Amsterdam en Haarlem waar bet aantal abonné s zeer groot is wordt van de wellicht minder goede inrichting der kaarten veel misbruik gemaakt Wat toch is het geval De abonnemectskaaiten hetzij Ie 3e of Se klasse rijn natuurlijk ook persoonlek doch op die kaart n geldig op een zeker traject ontbreek het portret van den houder waardoor de gelegenheid is opengesteld dat ook andere huisgenooten van datzelfde abonnement gebruik maken Immers nog conducteur noch controleur kunnen zien of weten dat d Toornamen ran den houder niet overeenstemmen met de voorletters op de abonnementskaart vermeld en meermalen gebeuit het dan ook dat twee of drie personen van eenzelfde kaart gebruik maken de houder en eigenaar dagelijks de broeder of broeders eenmaal per week des avonds Andere Smokkelreisjes minder ingrijpend doch op groote schaal gedaaan zijn vooral des Zondags aau het station Haarlen op te merken bij de avondtreinec naar Amsterdam waarbg door de conducteurs zeer zelden en indien de trein te laat il nooit wordt gecoutroleerd Reizigers voorzien ran plaitsbiljetten 3e klasse stappen heel gerust in de 2e 2e klasse reizigcts in de Ie klasse Heeft men plaats genomen en wordt er gecuntróleerd welnu dan is het nogde tijd de vergi8sing te merken oi zich door den beambte een plaats in minder rang te doen aanwijzen welke klasse volgens kunne meening vol was In den regel vooral bij de treinen 40 122 en 46 vorden de portieren met den uitroep allea voor Amsterdam en Halfweg dichtgeworpen eu ongestoord bereikt men de hoofdstad waar bij de verbeterde controle aldaar deze overtreding natuurlijk niet kan worden waargenomen Het school rapport van een koning Naar men aan het tleue Wiener Tagblalt uit Belgrado schrijft hebben de onderwijzers van koning Alexander van Servië na afloop van het examen onder het presidium van den gouverneur een vergadering gehouden waarin het volgende rapport omtrent den koninklijken leerling werd uitgebracht Z Majesteit Koning Alexander heeft bet examen in de studievakken ds volgt afgelegd l Moraal theologie voorgedragen door den rector Firmilian wekelijks een uur uitmuntend i Fransche taal professor Magrocb wekelijks een uur uitmuntend 3 Stereometric en trigonome beiden Zelfs voor Miss Dickson Waarom noemt gij Miss Dickson i Orad t iedereen over haar spreekt O zij ia zoo mooi I Door haar zon Trouville zijn vorigen glans terugkrijgen Het is waar aan den eeuen kant Trouville aan den anderen kant Miss Dickson dan wed ik op Miss Dickson Zij is prachtig Laatst zag ik haar te paard aan het strand Zg was om te schilderen Een portret van Carolus Van portretten gesprokeu mijnheer de Bemière vroeg de Amenkaao kunt gij die zulk een fijnen smaak hebt mij ook een schilder aanbevelen voor den aanstaanden Salon Maar het moet een uitmuntend schilder zijn die mevrouw Montgomery zou kunnen treffen Die mevrouw Montgomery zou kunnen treffen herhaali e Bernièro Door zijn monocle keek hij het dikke mannetje aan die zeer in zijn schik scheen te zijn met zijn vraag hg zag hem enigszins spottend aan en dacht die mannen Die mevrouw Montgomery zon kunnen treffen Maar mijn beste heer er is juist een landgenoot van u eeu Vmenkaausch schilder zeer in de modo sedert zijn beroemd vrouwenportret in het genre van Wbistler de schilder der Vrouw in het Zwart Eduard Harrison I Het kalme goedige gezicht van Montgome y was opeens betrokken trie professor StokoTios wekelyka drie uar uitmuDteud 4 Ëngelsohe taal professer Nedics wekelijks een uur uttmuntend 6 Logica professor Schlivics wekelyks een uur uitmuntend 6 Duilsche taal professor Romer wekolgks twej uur uitmuuteud Algemeene litteratuur geschiedenis professor staatsraad P Georgevics twee uur ivekelyks uitmuntend Romeinsch recht professor staatsraad Gerschics vier uur per week uitmuntend 9 vestingbouwkunde professor Mojooor Slanke vies een uur per weck zeer goud 10 Servische litteratuurgeschiedenis professor Boskovics een uur week uitmuntend 11 taktiek professor majoor Pavlovics drie uur perweek uitmuntend 12 algemeene werehlgesohiidcuis professor Couosevics twee uur per week uitmuntend 13 laiqnsöhe taal professor i Georgevics een uur per week uilmuntend Het examen hadin de bovenstaande volgorde plaats en duurde voorelk vak een uur Het examen werd bggewoouddoor de regenten deu aartsbisschop don president van den ministerraad uen president en de vice pre sidenien der Skoepobtina den minister van ouderwgsen justitie den president en den vice president vanden raad van State de voogden van Z H den Koning en den rector van de boogeschool Belgrado 25 Juni 7 Juli 1882 Da goeverneur van Z Majesteit deu Koning overste bg den generalen stafJohan Mischkovics Dus 12 uitmuntend eeu zeer goed Plink Alexander zegt de Frankfurter nu alleen nog maar een beetje vestingbouwkunde bggeblokt opdat ook de heer majoor Staukovics wat toegeven kan en de vorderingeu van zgn kweekeÜDg niet alleen zeer go d maar uitmuntend vindt en de menschelgke volmaaktheidnestelt in de schaduw van dun Servischen koningstroon 1 In de Hervorming bet orgaan van den Protestantenbond heeft de redacieur i van Loeueu Martinet predikant te Santpoort een reeks van artikelen geschreven getiteld De private grondeigendom voor de rechtbank van godsdienst en zedelijkheid De schrijver verklaart zich daarin een voorstander vau de landnatioüalisatie hij noemt den privaten groodeigendom een roof en scbrgft de woorden ua van Henry George r alle private eigendom ia diefstal Natuurlijk bedoelt hij dat niet in dien zin dat op hen die thaos den grond m eigendom hebben al de verachting behoort ie worden uitgestort die in onze maatscbappg gewoonigk aan dieven teu deel valt maar de iuslelli g de private grondeigendom in zgn geheel het fef dat enkelen gerechtigd zgn om do woonplaats der menscheu de voorraadschuur de bron van allen rgkdom in beslag to nemen kan hg voor zijn godsdienstig zedelyke overtuiging niet billijken meent hij dat door allen uitgodadienstigzedelijk oogpunt ten sterkste moet worden bestreden De redacteur van de Hervorming hoopt daarom dat do Protestantenbond de afschaffing van den privaten grondeigendom op zijn programma zal plaatsen edoch Gelria merkt bierbg op dat by waarscbijnigk in sociaalpolitieke quaesties nog te weinig in de practijk is geweest om te gevoelen dat tusschen het uitspreken van dien wonsch en de vervulling ervan nog een geweldige afstand ligt een afstand die misschien nooit overbrugd zal worden Maar zegt genoemd blad verder niettemin is bet openlijk getuigen van dezen predikant voor de landnationalisatie een merkwaardig verschijnsel Harrison zeide bij dat gaat niet Waarom Omdat hij de eerste man van mijn rrouw is Is het toch waar sprak Bernière Hij had lust om er bg te voegen Nu wat zou dat Des te beter kent hij hMtr Maar dit sceptische woord hield hij binnen Hy was alloen verwonderd dat de mooie mevrouw Moutgoraery niet zoo verstandig was geweest om dadelijk baar tegenwoordigen man te kiezen en langs den koristen weg lot don heer Montgomery te komen Maar een vrouw kan zich vergissen Daarvoor dient de echtscheiding zeide Montgomery kalm Zonder de echtscheiding is bet huwelyk een gevangenis En met de echtscheiding een gevangenis waaruit ontsnapping mogelgk is Zoo is bet Nu beste mynheer ik wensch mevrouw Montgomery geluk met hare ontsnapping en ik wensch u geluk dat gij daarvan gebruik gemaakt hebt Gaat gij eens mee kijken naar de paardjes Gaarne Ik amuseer mij altijd met naar het spelen te zien En gij zelf O zeide de Amerikaan ik speel nooit nooit Het geld dat men bij het spel verlies is als brood dat men wegwerpt men besteelt hen die het niet hebben I Bemière vroeg zich af of de Amsrikaan dit maar I niet zeide om effect te maken uit aanstellerij Maar Merkwaardig omdat het een der hoofdmannea in zijn kring ia iie hidr en dat is nog altgd noodig de erkenning uitspreekt van de sociale quaestie en tevens het middel meeut te kennen om haar op te lossen Merkwaardig ook hierom omdat ditmaal eens op zeer sprekende wyze wordt aangetoond dat moge da een of andere kerk of kerkelyke partij al lyurecht staan tegenover al wat geiykheid vryheid en broederschap in zgn taandel schryft de godsdienst op zichzelf daaraan geen sohuld heeft Dat is het waarvan vooral de democraten wel wat vaster overtuigd mochten zijn 1 In het jongste nummer komt de heor F Bartelink te Steenwgk o i tegen de beschouwingen van dei redacteur Hg acht het bedenkelyk dat in het orgaan van det Ned Prot Bond over zulke onderwerpen aldus wordt geschreven waarvan het verlies ven vele medestanders op godsdienstig gebied het gevolg kan zijn Hj gaat verder in enkele punten hel betoog van den heer Van Loenen Martinet ua om te doen uitkomen hoe oenzydig en onlogisch daarin eeuige vcornama stellingen worden behandeld en hoe daarin ten oenenmale wordt gemist alle bewijs dat de toestanden beter zullen worden door de opheffing van het privaat bezit en elke wederlegging van de bez raren door mannen van wetenschap tegen de landnationalisatie aangevoerd De Haagsche correspondent der N Gr Ct weet nog mede te deolen dat èn de kieswet èn de legerwet voor bet nieuwe parlementaire jaar dus in Augustus by de Kamer zullen inkomen De correspondent zou het betreuren als de weosch van enkelen om de belasting hervorming in de helft te staken en eerst het kiesrecht ter hand te nemen ingang vond Kr bestaat nog altijd eeuige vrees daarvoor Dezer dagen werd in weloiiderrichto kringen verzekerd dat de minister Tak van Poortvliet nog altooa vóór zulk een orde van werken gestemd is en dat deswege iti den boezem van bet ininiiterie geen volkomen eenstemmigheid beerscbt Vandaar dat er als t ware tusscben de heeren Pierson en Tak een soort van wedloop plaats beeft Ik beb zelfs maar ik sta daarvoor niet in hooron verzekeren dat de poging van liberale zyde beproefd om de invoering der vermogensbelasting een jaar te verdagen niet zoo geheel vreemd wus aau den wensch van den heer Tak om bij een algemeene verkiezing het lokaa van de vrgzinuige belastinghervorming aan de natie te kunnen voorhouden Indien echter de badrgfsbelasting en de peraequatia der grondbelasting nog iu Augustus by de Kamer inkomen en nu de vermogensbelasting met Mei 189S in werking komt vóór dien tgd kunnen worden afgedaan dau tal bet weinig gevaar opleveren dat ook de kieswet reeds is aangeboden Deze kan dan ook wel worden onderzocht maar de afdoening daarvan vóór Mei e k is toch niet zeer waarschijnlijk Hat ligt meer voor de hand dat dan na de tweede serie der belnsting ontwerpeu eenige rust genomeu eu d kiesrechthervorming weer in een zomerzitting van het volgand jaar ter band genomen wordt De nieuwe kieswetzou dan in 1894 kunnen in werking treden Zooals wy dezer dagen mededeelden gaf het Haagsche Dagblad in overweging mat het oog op de cholera in Rusland bet Spoorwegcongros te St Petersl urg uit te stellen neen volstrekt nief de door arbeid ryk geworden mau meende het eerlqk hy wilde bet met werken verdiende geld slechts nuttig besteed zien Langzaam wandelden zQ naar het Casino de zee schitterde ver weg in deu zonneschijn de jonge man zeltte hel gesprek voort Uonk niet dat ik gierig ben antwoordde Montgomery Ik geef toe dal men het goud uit bet raara werpt maar dat men het laat weghalen door hel schepje van den croupier dat vind ik al te dwaas Kom hot spel is even goed als ieder andere hartstocht prak Bernière En die zgn er toch al zoo weinig Vindt gg dat Gij zijl wel gelukkig Volstrekt niet ik verveel mij verschrikkelijk Trouw dan Waartoe Wat drommel riep de Amerikaan Al wa bet maar om kinderen te krijgen Alsof hel leven de moeite waard is om het hun te schenken Eu dau men ie wel neker een vrouw te hebben maar niet zeker kinderen te zullen krijgen Gy hebt ze ook niet Pardon zeide Montgomery lachend ik heb een vrouw eu die is mijn bedorven kindje Wij begrijpen elkander niet waarde heer zeide Bernière toen zg vlak bij bet Casino waren vGijayl een man van de daad ik beu een man van dentwgfel Dat zijn wij allen op bet einde der negentiende eeuw If nrdt veriolgil Thans zgn de uitnoodigingen door het Comité de direction van de Commission internationale du Congres des Cbemins de ftr to Brussel tot bijwoning van hel congres te Peteisburg verzonden Daarin wordt hel gevaar aan het bezoeken van dit congres verbonden zeer gering voorgesteld en gezegd dat de vreemde afgetaardigdon niets van de cholera te vreezen hübben Het Dai bl hoopt echter dal men hier te lande zoo voorzichtig zal wezen onze spoor en Iramwegambtenareu niet nanr Petersburg te zenden en hen aldus bloot te stelleü ann de aevaarlijko ziekte daargelaten nog d it de verspreiding der epidemie door zulk een congres bedenkelijk wordt bevorderd Frankrijk bekleedt een eersten rang in de pyrotechnie Do Fracsche vuurwerkors zgn do leveranciers van de meeste gekroonde hoofden Op drio punten van Parijs zijn ter gelegenheid van het nationale herinneringsfeest op 14 Juli inneming der Bastille groote vuurwerken afgestoken Eéu daarvan or dursoheidde zich bijzonder omdat daarbij voor de eerste maal electriciteil is iiangewend In sommige openbare vermakelijkheden wnren tot heden in dien geest proeven op beperkte soliaal genomen die trouwens voortreffelijk slaagilen hier kon dank zij de nabijheid der electriciteitsfubriek van bet 19de arrondissement de proef in het groot genomen worden met eeu voldoend aantal lampen Het electrische vuurwerk wisselde af met bet gewone en maakte veel effect Door eene kunstige verscheidenlieid vau kleuren wist men eene verwonderlijke uitwerking te verkrijgen Hel Parijscho publiek zal dus voor het eerst van deze uil vinding genoten hebben die weldra op de tentoonstelling te Cliicago opa ang zal maken Het schijnt dat het electrische vuurwerk allo temperatuursveranderingen trotseert en met den regen spot Hol nog niet geheel uitgeroeide vooroordeel tegen eene universitaire opleiding van vrouwen heeft miss Helen Gladstone dochter van den staatsman euii geestig opstel in de peu gegeven Du mannen 8i hrijfl zij hebben er nooit iets verkeerds in gevonden wanneer hooggeplaatste vrouwen de ticadumtsche studie gemakkelijker maakten voor mannen Er beslaan aan de Engelsche hoogescholeii een aantal beurzen on inrichtingen voor studie door vorstinnen en adollyke vrouwen gesticht en de mannen hebben dal altyil als iets zeer loffelijks aanvaard en geprezen Ook hebben zij bet uooii afgekeurd als beroemde vrouwen in de klassieke wetenschappen aan mannen gelijk waren Van Plutarohus weten wij dat Cleopatra al de toenmalige beschaafde talen eu al de lonxvallen van haar rijk meester was lady Jane Gray n as eene geleerde vrouw koningin Elisabeth pronkte met hare taalkennis Catharina van Rusland redetwistte als gelyke met de Frauscbe pbilosofen vele middeleeuwsche burcblvrouwen en abdissen bezaten meer dan gewone bedrevenheid in de genees en heelkunst van haar tyd Voor die talenten zijn do mannen ten allen tyde vol bewondering geweest en de eerste moet nog gehoord warden die er iets onvrouwelijke in vindt De tegenwerping dat vrouwelijke hersenen in het algemeen minder voor ontwikkeling vatbaar zouden zijn dan mannelijke verwaardigt miss Gladstone zich niet te beantwoorden Het is voldoende zegt zij te weten dat er vrouwen zijn wier verstand de moeite eeiier universitaire opleiding Iconen zou Maar dit is bet opmerkelijke terwijl de mannen iu beginsel niets aanvoeren tegen hel bezitten van wetenschappelijle kennis door vrouwen hebben zij eenen stroom van tegenwerpingen bij de hand zoodra er sprake van is om vrouwen in de gelegenheid te stellen die kennis te verwerven langs dezelfde wegen als mannen Eene geleerde vrouw best eene vrouwelgke student foei Hier komt miss Gladstone op grond barer persoonlyke ervaring tegen op Een meisje van meer dan gewonen aanleg zegt zij is in bet ouderlijke huis bijna nooit in de omgeving die baar hel beste past Zij wordt of als een woniter aangezien over het paard getild en verwaand gemaakt of zij wordt uitgelachen afgesnauwd ontmoedigd en bedorven voor alles Aan eene boogeschool zou zy in aanraking komen met een aantal andere personen die in aanleg en kunde haar gelijken of hare meerderen ware i en zoo doende zou alle dwaze inbeelding haar afgeleerd worden Geen inrichting is in dit opzicht zoowel om nederigheid te loeren als om moed te geven en tol inspanning te prikkelen met eene boogeschool te vergelijken maar het is alsof deze waarheid die eenparig erkend wordt ten aanzien an jonge mannen ophoudt eene vvaarheid te zijn zoodra er sprake is van jonge vrouwen Miss Gladstone geeft eene aantrekkelijke beschrijving van hel leven dat een ineiitje als student leidt hoe vroolijk opgewekt en leerzaam het is hoe ontwikkelenil in alle richtingen zoowel door de leiding der studiën als door de aanraking met verschillende personen inrichtinsen n gezelschappen Zij is daarom van meening dat het voorrecht eener universitaire opleiding geenszins bepaald behoort te blijven tol meisjes van geheel buiteugewonen aanleg of lol de i zoodanige die zich voor een geleerd beroep wenschen te beKwamen Deze eisch wordt ook aan mannen niet gesteld en toch zal niemand de voordeden ontkennen die er voor de maatschappij in het algemeen uit voortvloeien dat een aantal mannen van niet meer dan gewone geestesgaven en die geen wetenschappelijk beroep uitoefenen in hunne jonge jaren de intellectueele atmosfeir eener boogeschool ingeademd hebbeo Ditzelfde is op vrouwen van toepassing Een meisje dat niet noodifr heeft haar brood te verdienen loopt groot gevaar in haar volgend leven geheel op te gaan in beuzelarij in loilelmaken in onbeduidende liefhebberijen en ten slotte in verveling met al du kwade gevolgen daarvan Eenige jaren doorgebracht in de prikkelende en versterkende omgeving eener boogeschool in eenen kring van vrouwelijke studenten zou in staat zijn die gevaren van haar af te wenden Want aan elke andere inrichting van onderwijs wordt een meisje alleen maar cnderwezen aau eene boogeschool wordt zy ontwikkeld Zondagavond waren te Rotterdam duizenden en duizenden getuige van een hevigen brand welke omstreeks 10 uur was uitgebtoken in een pand nitkomenil iu den Hang en aan de Keizerstraat en achter in het water van den Stfiiger eu waarin aau de zijde van den Hang een manufiictuurwinkel en aan de zijde van de Keizerstraat het manufactuuren pellerijenmagazijn van A A den Arend is gevestigd Het vuur greep met zulk een geweld om zich heen dat iu een half uur tijd de twee bovenverdiepinger van voor tot achter als t ware een vuurzee Ijeleten eu het zeer zeker voor het kraohtdadig optreden der brand eer pleit dat do verwoesting niet veel grooter is geweest Het was een prachtig schouwspel zooals de verschrikkelyke vlammen om zich heen grepen en den verreu omtrek verlichtten Vooral zij die op de Grootemiirkt hadden post geval hadden een sohoonu gelegenheid daarvan te gemeten In een paar uren tijds was de brandweer het vuur meester en wist zij het tot do beide bovenverdiepingen van dat eene pand te bepalen Baltenlandscb Overzicht Indien bet werkelijk het plan van Salisbury is geweest om zooals men uit het artikel van de Morning Post moest opmaken v den 4n Augustus een motie van wantrouwen iloor de nieuwe zoogenaamile meerderheid oan te nemen eu dan het Parlement te verdagen tot hot olgend jaar dan kan men gerust aannemen dal daar niets van komen zal Waarom aftreden vroeg het blad de houding van lord Solisbury besprekende en het gaf dor regeering den raad niet af te treden zelfs al wordt zij de volgende maand bij een motie van wantrouwen geslagen Zelfs de toriea in Engeland hopen dat lord Salisbury dien raad niet zal opvolgou Van Engelscho ministers zegt de St James Gazette mag niet gezegd worden dat zij zich moeten vastklampen aun hun post en hun salaris ook dan nog als zij hel vertrouwen van de natie niet langer bezitten II Het is niet fair voor een ministerie aan te blijven op grond dat de oppositie toch wel uileen zal spotten of dat de leider van de oppositie te oud of zwak zal worden om de tougels te blyven houden En bovendien zou het dom zgn Het bitter verzet der tegenpariij legen de tory clubs die met alle goweld hun ambten willen blijven houden zou de Gladslonianen sterker makeu Bij de Gladslonianen zou door die oppositie de verdeeldheid verdwijnen en de geheele parlg zou een homogeen lichaam worden bet eenige juist wal Gladstone noodig heeft Die kans mag lord Salisbury zyn tegenstanders niet geven Hij moet Gladsloue dwingen zoo spoedig mogelijk te loouen wat hg in hel vat heeft Hel besluit van den Eranschou Minister van Binnenlandsoho Zaken om de uitgaaf voor de uitbreiding en verhooging der salarissen van de politieagenten op de begronling der stad Pargs te doen inschrijven heeft een botsing doen ontslaan tusscben don Gemeeuteraad en de Regeering In de jongste raadszitting heerschtu onder de leden groote verontwaardiging Een doel wilde dat de geheele raad zijn ontslag zou indienen anderen daarentegen wilden aanblgven ma ir tot het uiterste oppositie voeren Er werd zelfs een voorstel ingedieml om eenvoudig het geld op te maken door andere uitgaven zoodal er niets meer over zou blijven voor de verhoogirg dei salarissen Dit wijze denkbeeld vond nog 27 voorstanders er wareu er slechts 38 tegen Het Journal des Dsbats vraagt naar aanlei ling van deze zaak of het nu toch niet tijd wordt dal eindelijk do wel tot stand komt welke verbetoring moet brengen in de onmogelgke verhouding van deu Gemeenteraad De nieuwe wet op de Zondagsrust in Pruisen veroorzaakt veel ontevredenheid De bepaling is daarbg gemaakt dat leerlingen en bedienden in winkels op dien dag slechts vijf uren mogen werken maar bovendien dat gedurende den overigen tijd de werkzaam heduu niet zonder leerlingen of bedienden mogen geschieden ra a w geheel moeten worden gesUakt Dit ia natuurlijk hoogst nadeeüg voor den kleinen burgerstand die anners juist op Zondagen wanneer het platteland naar do steden trekt do beste zaken maakt Toch zouden zg zich hierin zeer goed kunnen schikken indien ook do hotelhouders door de wet getroffen werden Dit is evenwel niet hel geval en zij vreezen nu dat de hotelhouders niet alleen op Zondageu vele zaken zullen doen die anders de kleinhandelaars m groenten melk vruchten enz voor zich zouden honden maar dat ook de klanten uit kracht dor gewoonie in t vervolg meer en meer naar de hotelhouders zullen gaon Vooral de kleine kooplieden die mot karretjes rondrgden en zoodoende op Zondag goede zaken maken worden door deze ongelijkhoid getroffen In eene vergadering verklaarde men zich dan ook wel voor Zondagrust mits deze gelijkelijk toegepast werd Do reis van den koning van Italië naar Genua is thans in den ministerraad vastgesteld De koning wordt don 4den Augustus te Genua verwacht Het vaste eskador zal den 3 e te Genua binnenkomen Do koning zal waarschijnlijk vergezeld worden door den kroonprins De Courier de Naples verzekert dal Pransohe gezant Billot voor zijn vertrek bezoeken beeft gebracht aau de gezanten der andere mogendheden en hun hoeft kennis gegeven dat de Fransche rogeering een eskader naar Genua zou zenden De hoer Billol heeft ook deu Italiaauschen minister president van do komst van het eskader verwittigd Er loopt ook een gerucht dat da Duilsche en Oostenrijksche eskaders evcuzoo naar Genua zouden komen maar dit gerucht vereisoht nog bevestiging De Secolo is zeer ingenomen met het aangekondigde bezoek Het blad maakt de opmorking dat er sedert 1859 geen Fransche vloot is verschenec Toon bracht zij troepon die kwamen strijden voor Italie s ouafnankelij kheid PETROLKUM NOTEEKIiXGE van de Makelaars Cantziaar di Scbalkwyk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 6 50 Augustus levering 6 45 September October Novemberen December levering f 6 60 Burgerlijke Stand GEBOREN 21 Juli Arie ouders A de Jong en A Hogendoorn 23 Adriana ouders W F Blok en N Kramer 24 Antonius Adrianus ouders J van Dijk en M A van der Vlist Catharina Johanna ouders W van Vliet en C J van der Pool Johanna Catharina ouders R van Schalk en G Isarin Wilhelmus ouders H Agten en J M Bouwman OVERLEDEN 25 Juli A van der Kleg 16 j Il m A Roedolf huisvr van D van Havezaad 81 j J de Borst wed J van Dam 76 j APVERfËNTÏËN Ër wortJt tegen SEPTEMBER a s gelegenheid tot Host en Inwoning gevrsagd voor een JONGMM SCH die t GYMNASIUM bezoeken zal zy die toezicht op zgn Werk kannen honden hebben de voorkeur Verzoeke opgave van conditiën onder No 2206 aan t Bnreaa van dit Blad Zeer Uette Qesteendrukte NAAmAMS worden GELEVERD door A BRI KMAi en Zn