Goudsche Courant, donderdag 28 juli 1892

jtiwr i rsw Wlc Wegens het l2Vo jarig bestaan VAN HET 180d 1 4896 Donderdag 28 Jnli Schoenen Hagazün De Boode Laars op den tiOKk op de punt van den Langen Tiendeweg GOUDA heeft de Directie besloten g edureiide eeniffe dagfcn een BnitengewoneD Grooten DITTMOOF te houden van al de voorhanden SCHOENEN en LAARZEN ongeveer 4000 paren en geeft ter gelegenheid van zgn 12 g Iarig Bestaan ter waarde van duizeud gulden aan Schoenen Laarzen en Muilen Cadeau Alles solied prima Handwerk uit de beroemde Schoenen en Laarzenfabriek van Gebroeders HËSSELS te Uisterwyk Noord Brabant Zie d en rijs gr©d ujcend © cSLoaa TJitTr©r3roop GOUDSGHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inaendlng van adTertentiön lian geschieden tot d6a uur des namiddags van den dag der uitgave SPOED U SPOED ü Wie wil profiteeren van de nooit gehoord lage prjzen Nn Al I C worden contant verkocht en wegens de ivergroote drukte gedurende den Uitverkoop geenO Dl ALLt Goederen OP ZICBT GEZONDEN REPAK A TIE S en AANREMETKX WERK worden voortdurend in hot Schoenen Magazijn De Kondf l aar8 net en spoedig tegen billijke prijzen afgeleverd Aanbevelend J P HËSSËLS 9 33 werd op bizonder eerbiedigen toon gegeven Als mijnheer de markies zoo goed wil zijn om evon te wachten 1 Do bediende had een snelion blik op het kaartjogeworpen en den nimm van Markies De Solis gelezen Hij opende plechtig de deur van aen kleiuensalon dii m de vestibule uitkwam en vdjkieht denmarkies binnen te gaan Deze was zeer verwonderd zooveel i tiquette te vinden m deze weeldfnge villa hij ging zitten en besc iiiuw le de sjhildarijeu die er hingen in het jdat evenals te Trianon wit en goud Van verschillende ber emdc nietsters bilderij een aquarel of iets anden laar slechts een voorproeve van fn Riehard Norton wiens schilde Parijs als te NovYork beroemd Dames Kamg Ëlast Lnarzen ron fochet ol KalfsiederIdem prima handwerkDames KnooplaanenMeisje Dames cherrauleder Knoopluarzeu Meisjes idem Dames Ri gschoeneo Idem met laken ingelegd Dames glacé PantoiTels Siot paDtotTels met hak Dienstbode Pantotfels lederen Idera nieuwste model Idem Mjuder hakken Mans hooge Laarzen van af ƒ 3 S0 vao af Idem Kalfsieder 4 30 Meeren Bouii es 2 80 Idem prima handwerk 3 50 Heeren Molières 2 70 Jongens Molièrea 2 20 Heeren rün Molitu es 2 40 Idera prima Kalfsieder 2 75 IdeiD mrt laken ingelegd 3 20 Heeren Pantoffels 1 60 Idem prima handwerk n 1 8GDames Che rauleder Elasliek Laansen 2 30 Idem prima handwerk i 2 91 15 Cents per Trekking Ten einde een ieder in de gelegenheid te stellen om op e ae voordeelige geraakkelgke en uiterst goedkoope wflze deel te nemen aan de 38 trekkingen welke van af 1 Augustus 1892 tot en met 15 Juli 1893 plaats faebben van de bieronder vermelde 14 verschillende Premieloten openen wg eene inschrijving op onze gecombineerde certificaten welke elk het J JJO deel vertegenwoordigen van lioofiiprUiEen fen Lot l reibarK 1861 trekkende lot en met 15 Juli 1693 2 maal Prs 35 000 Fr Krs Frs Fl Lire Fl Liri Frs Lire ƒ 15U OI Ol 100 000 J 10 0001 50 0001 100 000 is oool loo oool 100 0001 50 000 1 30 000 Een Lot Antwerpen 1887 Een Ixit UrUhSel 188 Ben Lot Freibure 1878 Een Lot Oostenrijkseh Uuode kruis Een Lot Italiaausch Ruude Kruis Een Lot HoDt uirsch Koode Krul Een Lot Barletta 1870 Twee Loten ServiB 1888 Twee Loten Hunan 18 Twee iMm Het Witte Kruid Veertien Loten te zamen tot en met 15 Juli 1893 38 Trekkingen Iietaalbaar in 3 achteroeii De prijs vau een gecombineerd certificaat is slechts ƒ 6 volgende maandelijksche stortiiigeo a ƒ 3 of ƒ 5 80 in oi iis ons per postwissel of postbewijs toe te Zfnden waarvoor mea het Mcht heeft op 1 30 deel van alle prijzen die tOt en met 15 Juli 1893 iu i8 trekklueen op bovenstaande veertien preniieloten mochten vallen en ontvangt u na boialing van den eersten termijn de volledige numinerupgaven der 14 stuks premieloten ZOOdat U dau V8n af 1 Au UStUS aaUbtJUUlde deelneemt aan de trekkin t en van de Loten Italiaan seh Roode Kruis Hoofdprijs Lire 100 000 Witte Kruis 15 000 Freiburg 1878 Frs 20 000 Barletta 1870 50 000 welke uitlotiniren reeds op 1 14 en 30 Auj istus aanstaande plaats bebben Wij veroorloven ons u nog opmerkzaam te maken dat met de betaling van 5 80 voor in eens of lrie betalingen van ƒ 2 het certificaat irelieel voldaan is waarvoor u aan 38 trekkingen deelneemt zoadat u iedere trekiiiui op slechts 13 € ents komt te Staan Treikingslijêten worden gedurende den duur der combinatie tmtchen den ite ep Ibden ran elke miiand gratis en franco toegezonden De origioeele U m liggen UëT fiEHEËLE JAAR voor eiken kooper tsr iozafje PEAEEITDS Co in Effecten Amsterdam 42 Leliegracht b d Keizersgracht 3 S5 3 60 3 90 2 80 3 00 2 5U 2 40 2 8U 2 25 l 35 1 70 1 90 1 25 Pliiehe en sloffen Pant met hakken handwerk van uf 1 80 Mem zoaderr hakken 1 Meisjes on kiuderpantoffels In en 80ct Jongens Schoollaarzeii ƒ I 7S Idem prima hoog soort Ï ÏS Kinder Rygtaarzvn mooi soort 0 90 Idem kleiner soort 0 45 Jongens en meisjes Kijgsoboenen 1 70 Dames bruinlederen Badschoenen 2 20 Dito heeren bruinleder 8 Dames Badsohoeneu gewoon 1 30 Dito heeren 1 60 Dito meisjus en kinder 100 90 en 80 ot Heineken s GEKSTE BIER perfi 9 et per i fl et WIENER EXPORT IS Vi Specialiteit van Tafelbieren Depot A NORTIER Gonwe C 34 35 LIKDOORNS EeltknobbeU Boomvlies HuMeelt Wratten enz worden in 7 a 8 dagen tjjd geheel verwgderd xouder de minste pgn te veroonaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid PrijH per flacon met peniieel 50 ets AtUén eclu bg B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening vul A v TUIJLL EEIIEII 0IITVAN3E1I J imm mmm 3 ets merk GUT HEIL I Alom te bekomen I BE QOÜOSCHE IM j of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazeii van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St lanskerk der Glazen der cartont ekeningen enz waarbij toegevoegd een afzonderlek levensberichtder beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb P r ij i 80 Cents Gouda Snelpersdrak van A Bmotckan ie Zoon De mtgave dezer Coaraut geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Wzoaderlöke Nommers VIJF CENTEN do jacht op fazanton waarvan do opöniug is vastgesteld op Zaterdag l October Zondag middag maakten HH MM de Kouinginnen in een panier bestuurd door een koetsier een rijtoer van Soestdijk naar Amersfoort Op deu terugweg in de nabijheid van Amersfoort bij het landgoed Birkhove struilcelde een der paarden en bezeerde zich erustiï Een toevallig voorbijrijdend wielrijder do hoer G üeraerds Thesiugk bood aan op zijn rijwiel naar het paleis te Soestdijk te rijden opdat een andere equipage kqn worden geionden Dit aanbod werd minzaam aangenomen en bet rijtuig was weldra ter plaatse eu bracht HU MM naar hot paleis terug nadat do Vorstinnen den heer Geraerds Thesingk vriendelijk gedankt hadden voor zyno bereid vaardigheid BINNE NLA ND GOL M 27 Juli 18B2 Door Burj en Weth duzcr pjemeente ia benoemd I tot vyfilen commies ter Secretarie de heer E Moven llians tverlczaam ter Secretarie te Noordbroek Door Burg eti Weth dezer gemeeute is benoemd tjt stads tuinbaas W T Pieper thans werkzaam op het buitengoed Sonebeek bij Arnhem Mfiandiit ha l aan de Tuinbouwschool AiitUer dam t Water rnafsmeer het o vergan examen plaats Bsvorderd weril o a van den Isteu naar den 2den cursus VV do Koning Muniin van Neil ludie De tweede dag vau den internationalen zwemwedstrijd te Hamburj is voor onzen Nederlaudsohon kampioen len Heer J D Bloemen niet minder gelukkig geweest dan de eersfc Hij dong in twee nummers mede en uel in oGeklood zwemmen IBO M mot 3 kilo kleeren in drogen toestand en Schoolzwemmen 300 M Scliulaohwimmeri un won in beide nummers den prijs Hij startte in het geheel dus B keer en won 5 keer Ue korporaal J Rosier alhier in garnizoen behaalde bij den sohieiwedstrijcl in Hoorn op rie personeelen uaan vau 225 M op de popschijf met 35 puDten den ïlen prijs zgnde een JH e ie Milieu op zilveren voet aai geboden door het Kijk Bij kon besluit is aan den beer A Begeer te Utrecht fabrikant van gnuden en zilveren werken verlof verleend tot het aannemen van het Goudon Kruis van Verdienste met de Kroon hera door Z M den KeiZ jr van Oostenrijk geschonken Gisteren middag ten ongeveer 4 uur is op do Karneraelksloot nabij de lufirmerio een kinderwagen met e n kind er in en een dat het duwde te water geraakt Gelukkig werdru zij spoedig er uitgohaald De opening der jsclit op klein wild is voor dit jaar in deze provincie vastgesteld op Zaterdag 3 September met zonsopgang met uitzondering vau Op do algemeene jaarvergadering vau den Ned Kolfbond diü dit jaar zal worden gehouden op de terreiiion der Sporttontoonstelling te Schevouiugen op 12 September a s s avonds te 8 uur zullen worden aan de orde gi steld do verkiezing van twee ledeu van het hoofdbestuur van Zuid Holland in de plaats van de lieerou H Jager en J G IJsselsteijn die hun ontslag bobben eonomei en vefder de verkiezing voor do periodieke aftreding vau de heeren J W Tuinenburg die reeds outslag hoeft genomen FEUiLLETOH BElv ID ZD Welnu de eerzucht van eiken man die geen domkop is is een uitzondering te zije O als ik jong was en als ik een 1 ranechman was I Wat dan m hel FraMch Wat dan Niets Do zaken van uw land gaan mij niet aan Laten we naar de pajrdjes gaan kijken Ga voor Ga toch voor waa de heer Neen toch niel Na u 1 Na u 6 Nu dan zeide Berni re den Amerikaan onder den arm nemend mijnlieer Montgomery laten wij i samen binnengaan Allen Allen die denken II Die slechts aan zich zelf denken Geef mijn kaartje over als mijnloer Norton thuis is zal iiij mij ontvangen Do kneelit tot wieii deze woorden gericht werdeu op een vasten toon waarin ondanks alle beleefdheid de gewoonte om te bevelen merkbaar was zag deu spreker aan Een jongmensch of liever een jonge man brum slank met een vollen spitsen bii ird en een nauwriliiilende overjas zeker een officier iu burgerkleediiijï on i ontler ridderorde in het knoopsgat In de Nonnandisclie villa van den heer Riehard Norton zaïen de bedienden een menigte vragers die zells te Trouville het huis van den Amerikaan bestormden maar slechts zelden Fransche gezichten en het antwoord van den kuecht die het kaartje van don jongen man up oen zilveren blad gelegd had Beste mijnheer Mont omery ik zuu ivel eens willen vveten wie vocnnmelijk aan anderen denkt 1 Misschien de heilige Vincentius da Paulo maar die is dood Ma ir t gij niet min of meer familie van den heer De Solis Ik oen zijn neef Dacht die ook aan zichzelf toon hij naar Tonkin ging om in dat ongezonde land waarnemingen te gaan doen omtrent het klimaat Neen Gaf hg ïjor tot de ddoadeiiten te belioorou iNeen Maar nu noemt gij ook eei uitzondering Mijn neef is oeu uitzonderinsr e een held Ja op mijn wnoril En de uilzonderingen b veirtigeu don regel k AD VERTEN TIEN worden geplaatH van 1 5 regels 59 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt en G de Groot Jz te Alkmaar on C Witteveen Cz te Haarlem Ook zal aan de orde worden gesteld bet voorstel I vau de leroenigiug Keer niet te Haarlem Ie Elke trekbal ilie het achterschot raakt wordt geacht mis te zijn en telt geen punten 2e Elke trekbal dio direct of indirect d i over schot deu tweeden paal raakt kan worden overgeslagen uiet overgeslagen wordenda telt de bal het getal punten waarop hij komt te liggen doch minstens het getal zeven Eindelijk zal worden uitgemaakt waar het volgend jaar de algemeene vergadering zal worden gehouden en zullen de belanden van den bond n de jaarlijksche wedstrijd worden besproken Aan de leden van den boud worden door de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen eu de Hollaiidsche IJzeren Spoorweg Maatachappy voor den bondswedstrijd te Schoveniiigeu bijzondere retourbiljetten verstrekt tegen betaling van den vrachtprijs eener eukelo reis geldig van 11 tot eu met 14 Sept 1892 tegen vertooi vau ziju legitimatiebewijzen Voor den proviuoi Uen wedstrijd heeft alleen de Hollandsohe SpoorwegMaatschappij die reductie toegestaan voor retourkaarton geldig van 15 tot 17 Augustus a s De Goesche Harmonie Euphonia onder leiding van den Heer J Kooiman is door het hoofdbestuur van den Nederlandschen Kolfbond uitgenooiligd den wedstrijd te Sohoveuingen te komou opluisteren Men weet dat het voornemen bestaat een elec trischeu spoorweg aan te leggen tus ehen V eenen en Budapest de firma Gaiiz C heeft het ontwerp bewerkt Daar het er op aankomt eeue zeer orooie snelheid te verkrijürou heeft de boer Zyperijonski eene zeer bijzoudere wijze v iu constructie voor de geheelo inrichting moeten aaiineme j Do stoomlocomotieven kunnen oen snel loid van kleine sj loj gemeu zag m Maar de ver ifi rijen zoowel waren Tegelijkerlijd hoorde de markies deo bediedile onder aan de trap iemand door oeu spreekbuia roepen om te welen of de heer Norton wiens studeerkaraur zeker op de eerste of tweede verdieping waf te sproken was De Sülis had oen oiigenblik geaarzeld om uav Norton te gaan om u verleden op te roepon dat hem lief was geworde n Hij hield van N rtou dien hy in de Nieuwe Wereld gekend had waar De Solis de Amerikannsche wijngaarden was gaan bestud ereu om te trachten zooveel mogelgk to redden an de fortuin van zijn moeder ile markiezin De Solis was V I i il w