Goudsche Courant, donderdag 28 juli 1892

niet I bgeenkomst openen bijgestaan door het internationaal stafmuziekcorps vergezeld van sufkapt Fry den leider van de strgdkrachton in dit land Tegelij ertijd zal op het platform II een bgeenkomst zgn geïnd door vrouwen alleen Vlies wat do mannen in deze bgeenkomst hebben te doen is te luisteren te doen wat hun gezegd wordt en een I zegen te ontvangen Op hetzelfde uur op platform I Eene oproeping ten strijde geleid door stafkapt en mev Schoch van België dia weder iu Nederland gevestigd zijn als attaches van het internationale hoofdkwartier voor bijzondere zendingen naar andere landen op het vasteland van Europa Om 12 30 precies zal door een scbot bei sein worden gegeven en over het geheele terrein zullen mannen eu vrouwen zich in groepen verzamelen knielen zingen eu bidden Vervolgens andere bijeenkomsten waaronder te 3 uren eene groote plechtige onder leiding van den generaal Om 5 uren zal weder eeu schot vallen en alle soldaten rekruten en bekeerlingen geen enkele uitgezonderd verzamelen zioh in Park I aar zij korps1 gewijs zullen worden opgesteld in gelederen ten einde te defileeren voor den generaal Vervolgens zullen de soldaten zich begeven naar het platform in Park III waar zij de voorste zit ploatsen kunnen innemen om deel te nemen aan de j laatste grooto gebeurtenis van don dag ui de groote muzikale en dankzeggingsbijeenkomst om 6 uren loo K M p r uui Diet beieiken Door de eleotrieitcit te gebruiken rerdwijni het doode gewicht van den tender van den stoomketel en van de brandstof Ue eleotrisch 9 motors kunnen rechtstreeks de usen in beweging brengen en men hoopt op de ontworpen lyn eene snelheid van t60 K M per uur te kunnen bereiken Men zal iedere 10 minuten eenen trein Uten vertrekken die samengesteld is uit een rijtuig voor 40 personen Het gewicht van dit rqtuig zou 60 ton bedragen Het zou eene totale kracht van 800 paarden veVeischen waarvan 260 om den weerstand van de lucht te overwinnen en 100 voor de wrijving in de krommingen Ieder rqtuig zal van 4 electrische motors voorzien z n Een patriarch Het lid van den Tweeden Traosvaa schen Volksraad de heer O P Taljaard vierde onlangs zijn één en tachtigsten vei aardag H bc vnont met zijne tweede vrouw met wie hij al 53 jaren gehuwd i on met zijne vijftig kinderen en kleinkinderen de plaats Klipport in het district van Stauderton Hoe groot zijne woning ia vermeld de Folkulein niet waaraan wij dit bericht ontkenen Gisteren kwam voor het tweede kantongerecht te Amsterdam de strafzaak voor van het Openbaar Ministerie tegen den Arabischen oogarts Ooolam Kader Het gebouw was reeds uren te voren bezet met een groote menigte volks waaronder tal van blinden en halfblinden mot hunne geleiden Als kantonrechter fungeerde de kantonrechterplaatsïirvanger Mr Kappeyne van de Coppello hot Openbaar Ministerie werd waargenomen door den ambtenaar Mr Cohen Tervaert Ue inspecteur van het geneeskundig Staatstoezicht Dr J P Dozy op wiens aanklacht deze zaak in behandeling kwam had verklaard dat de beklaagde geen bewijs had kunnen overleggen vau bevoegdheid tot het uitoefenen der geneeskunde Goolam Kader wiens verklaringen door deu Heer T H de Beer uit het Fransch werden vertaalil deelde mede dat hij een bewijs van bevoegdheid had van een school te Shikarpur maar erkende dat bg hier te lande geen bevoegdheid bezat Verschillende getuigen deelden mede dat zij eenige beterschap badden gevonden sedert zg bij den beklaagde in behandeling waren gekomen Zij betaalden daarvoor 3 12 15 of 20 guldens per week en kregen de toezegging dat zij op den langen duur zouden worden genezen Ëene juffrouw was na OLkela dagen wpggegaan toen zij de zekerheid kreeg dat vele patieuteo met eenzelfde penseel in de oogen werden gestreken Beklaagde beweerde echter voor elke ziekte en eiken zieke tevens een ander penseel te gebruiken De raadsman van den beklaagde Mr Th Heemskerk stelde telkens de vraag of de getuigen bij andere oogheelkundigen geweest waren Zij erkenden dit zeggende dat zy daarbij geen baat haddan gevonden bij den vreemden dokter althans eeuige beterschap Dr C H A Weatholf oogarts te Amsterdam al getuige on levecs als deskundige gedagvaard deelde mode dat hij een séauce van den beklaagde had bijgewoond en ern tien of twaalftal patiënten had zien behandelen Trij ongehuwd reiziger uit liefhebberij en sinds een poar jaren uit een soort van lichamelijke en zedelijke b hoefte alsof hij dopr koortsachtige rusteloosheid iets zocht af te schudden wat hem vermoeide en drukte hij bad weinig menschen ontmoet die hem beter bevielen dan Norton eu die in één woord zoozeer man waren als de Amerikaan En de ironie vsn het noodlot deed hem iu dien vereerden man in den vriend aan wien hij zgn geheele leven de herinnering behield juist den man ouimoeten die met onbeschaamd geluk hem zonder het te weten de vrouw ontuam die hij liefhad Een geheel onafgewerkt roman die vrijwillig onafgewerkt bleef en de smart van het offer en een wereld vau geëindigde verjaagde droomcn kwam De Solis plotseling voor den irees t toen de dokter hem vertelde dat Richard Norton en zij die hij mistress Norton noemde te Trouville waren wMevrouw Norton Zij droeg een anderen naam toen hij haar nu reeds vier jaren geleden te NewYork l ij haar vader den heer Harley ontmoet had en tojp hij 13 de gesprekken van d n jougen man met het jonge meisje in de onwillekeurige vertrouweIgkheifl die lederen dag grooter werd bijna zoover was gegaan om aan Sylvia Sylvia do echo van dien naam was al wat hcra was overgebleven een steeds aangroeiende liefde te bekennen do eenige ware liefde die hij in zgn leven had gevoeld En scheen Sylvia h m niet wederkeerig te beminnen Bleek dat niet uit haar zachten blik uit haar langen Daarbg waran pitiéDtea ouder andere van drie hoofdtypen Igdeïs aan traohoom aan oataract en aan ziekten van do oogzenuw Die allen werden behandeld hetzij met een kleurloos vocht hetzij met een soort zalf Getuige verklaarde dat deie behandeling hoogst besmettelijk was eu dat de wgze van cataract operatie door Uoolam K auer uitgeoefend zeer verouderd eu zeer gevaarlijk is Spr kon zich verklaren dat de geopereerden van cataract eeuige tgdelgke beterschap ondervonden De geinige J P Anema arU bleek bg het verhoor een ander te zgn dan zgn naamgenoot die deu Arabier bij zgn consulten ter z gde stond Ëeii aantal audera getuigen etuafden de vroegere verklaringen omtrent de bebsudeliugswijze Beklaagde erkende dat hg in België tweemaal was veroordeeld tot geldboete wegens het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde en dat er een bevel tot uitzetting was gegeven dat niet ten uitvoer behoefde te worden gelegd omdat hg toeu reed weg was Het Openbaar Ministerie achlto do feiten volkomen bewezen en wel dat de beklaagde zooals deze trouwens bekende uiet bevoogd was eu dat hij zijn behandeling had gedaan buiten noodzaak Wegens het onbevoegd uitoefenen der geueeskunst zesmaal gepleegd buiten noodzaak en in verband met de overige feiten mocht niet worden geaarzeld het maximum te eischen voor de overtredingen en dus zes boeten van ÏOO te vervangen door 60 dagen hechtenis en boete van 200 te vervangen door 40 dagen hechtenis op grond van urtt 3 en 19 der geneeskundige wel van 1865 iu verband met de wet van 1878 en het Wetboek van Strafrecht Spreker voegde er bg het te betreuren dat de wet niet toeliet een inhechtenisneming te kunnen gelasten Mr Th Heemskerk meende zgn diepe verontwaardiging te moeten uitsprrleu over du requisitoir omdat de feiten hier z er betwistbaar wareueu daartegenover een aantal verklaringen stonden van patiënten die beter waren geworden Spreker las een lange reeks van verklaringen voor van personen die in bnhaudeling waren geweest en door spr zelf waren ondervraagd Al die leden waren bg verschillende doctoren geweest maar opgegeven Thans gingen zij vooruit Ue uitspraak is bepaald op Donderdag e k Statan Oeneraal Twieue Kameu ziitüig van Dinsdag 26 JuU 1892 Ue kamer heeft in korten Igd ds nog overgebleven werkzaamheden afgedaan Tal van kleine ontwerpen werden aangenomen en conclusien goedgekeurd Ook met het voorstel tot instelling oener centrale commissie voor de statistiek heeft de Kamer zich bij acclamatie vereenigd Wel bracht de heer T Mackay nog eenige bezwaren in het midden maar nadat de Minister zijn plan nader had toegelicht en uitdrukkelijk had te kennen gegeven dat de Commissie zich ook zander tusscheukomst van den Minister met openbare besturun en particuliereu in betrekking zou mogen stellen was blgkbaar ook die afgevaardigde bevredigd Zonder eenige oppositie werd ook aaugenomen s Ministers voorstel om 250 000 te besteden voor uitbreiding van de lokalen der Polytechnische school zoo ten behoeve van de triangulatie als van het handdruk en zelfs uit de woorden van den lachenden en toch ernstigen kindermond Hoe lief had hij haar gehad mei haar fierheid met die eenigszins trotsche kalmte in haar oogen die helder waren als een zonnestraal die zg op hem richtte als om in zijn binnenste te lezen en die onder de blonde wenkbrauwen de rosachtige haren het peinzende voorh ofd met bijzonderen glans schitterden Hij was besloten haar tot zijn vrouw te maken als zg wilde eu als mijnheer Itarley de bankier er in toestemde om zijo dochier aan een Franschman te geven Van Sylvia was De Solis zeker Hij behoefde slechts te spreken hij wilde spreken toen een verontrustend drini end bericht van mevrouw De Solis den markies eensklaps naar Frankrijk riep Haor zoon moest terugkomen om de fortuin der Solis aan de hebzucht der scbuldeischers te ontrukken De raarki s keerde terug naar zijn lond deed wat hij kon en ontrukto aan de klauwen van roofzieke schurken wat er na do ongelukkige speoulatirs van zijn vader nog overgebleven was Maar hoewel dit weinige voldoende was voor zijn moederen voor hem was het niet genoeg voor de dochter van den bankier Harley en de markies durfde do bekentenis en de vraag niet doen ïie hora op do lippen zweefden Hij wachtte en hoopte op een gelukkig toeval en de tijd ging voorbij en daar ginds wannde Sylvia zich vergeten en vergat zelf ook en op den dag toen Solis vernam dat miss Harley du vrouw van een ander werd vertrok hg en ging op reis om aan zijn eigen onderwgs in de geodesie het landmeten en het waterpassen Ongetwgfeld zal daardoor san een reeds lang bestaande behoefte worden voldaan Het wetsontwerp tot verlaging van deu Zoutaccijns ging door zander hoofdolijke stemming en nadat de kamer de huishoudelgke bugrooting in oomit geueral had afgedaan ging zg tot nadere bgeenroeping d i tot de nieuwe zitting in September uiteen Naar aanleiding van de volksoploopen te Bergen op Zoom welke oploopen door de marechaussee naar men zegt wat hardhandig zijn uiteeugedrevon werd iu de gemeenteraadzitting van Vrgdsg aldaar van gedachte gewisseld Het publiek was daarbij zeer ontstuimig De commissaris moest ook geroepen worden n deze werd door het publiek in d zaal aanwezig uitgejouwd en door een wethouder afl gesnauwd Ook de burgemeester werd enkele malen door het publiek uitgelachen Aan het verslag van de Zoom over de behandeling dezer zaak is bet volgende ontleend Ar Verlinde Ik zeg dat het maar niet opgaat om zoo eigenmachtig te handelen Voorz Ik houd mij aan de wet en in de eerste plaats aan de Grondwet die zegt dat iedereen kan wonen waar hij wil en deu godsdienst kan uitoefenen dien hij verkiest De wanordolgkheden zijn onderdrukt zoo zacht mogelgk Geon enkele ernstige verwonding is geconstateerd ICr zgn er wat gevallen en aan de knieën of aan hot gezicht gekneusd en ook enkele neuzen gekwetst Over ernstige verwondingen kwam geen enkele aanklacht in Er zijn er die hun voet hobbea verstuikt Zoo weet ik van deu adjudant van het garnizoen die zijn voet heeft verstuikt van kapt Groeneveld die gevallen is en van Grietje van t kerkhof of hoe heet ze Eerst zoide men dat zg een slag op het hoofd had onttangen Dat is een leugen Zg kreeg slechts een schampscheutje I Geen enkele ernstige verwonding heeft plaats gehad 1 Afkeurend ger p op de tribune V d Boom Ik begrgp niet hoe men er toe komt om de schutterij op te roepen want het heeft den schijn dat men het er op aanlegt om opnieuw volksoploopen uit te lokken Applaus Voorz Als u daar maar eens gronden voor aangeeft Denkt gij dat de schutters het voor hun ploizier doen V d Boom Neen de boel wordt er juist heelemaal door in in war gestuurd I De schuttery moppert genoeg Voorz Denkt ge dfn dat de burgemeester bet voor zijn pleizter doet misschien zou men willes dat ik de lieden van t Heilsleger aan de deur zette maar daartoe heb ik het recht niet dat recht heeft niemand zelfs niet de Koningin V d Boom Met de vuist op tafel slaande De politie is de sobuld zij maakt hel volk wotdend I Voorz V vergeet zeker wat er gebeurd is roet het ingooien van ruiten Maar als ge reden meent te hebben dan moet ge u maar beklagen aan hooger hand Il y a encore des juge a Berlin V d Boom Fransch versta ik niet Appelboom Mh de voorz Tot ragn verwondering heb ik vernomen dat er zoo weinig geslagen is Ik neem daar gaarne nota vau omdat er uit blijkt dat u niet beter weet U zult mg ten goede houden gedachten te ontsnappen al een gekwetst dier datde vlucht neemt in de hoop om al loopondo dapgnvan zijn wonde af te schudden Maar in dien voe I loop schudt men slechts druppels bloed af Dei markies bail op zijn reizen zijn treurigheid ne 1 voerd en zijn nieuwsgierigheid verzadizd hg badgeleerde zendingen volbracht of vrijwillig verbigfgehou len ver in het Oosten hij bod zijn tijd en zijn leven goolTerd maar zijn wondan waren metgeheeld De vergetelheid was niet gekomen on toendo dokter over Norton sprak was de markies vorbleokt Want om het verlies van Sylvia nog smartehjkerte molten moest de man wiens vrouw zij was geworden iuist als om hem te bespotten iemand zgn dien hg innig bad liefgehad een dergenen die menbij den eersten blik bij den eersten handdruk kenten waardeert Solis herinnerde ïioh niet dat Norton hem ooii over mis3 Harley gesproken had en toch haddon de beiilo mannen nauw aan elkaniler verbonden vroeger dikwijli vertrouwelijk samen gesproken Solis was aan Richard Norton aanbevolen door den gezant der Vereenigde Staten te Parijs een vruegeren compagnon van Norton en hij was Richards gaat geweest iu de raijninrichtingen die do Franschman wilde bestudeeren Hunne toevallige kennismaking was als ijzer dat in hot vuur verstaalt door bet gemeenschappelijk gevaar een volkomen hechte vnentt schap geworden JTordt vervolgd wanneer ik zeg dat uw physieke gesteldheid toelaat te zien wat er gebeurt Toejuiching van het publiek Appelboom tot het publiek hou je mond I Voorz Ik heb het gezien 1 Appelboom Misschien in uw rijtuig moar u hebt feitelijk niets gezien U moet dus afgaan op rapporten en uit uwe mededeelingen blijkt dat die rapporten niet deugen Wat daar op dien avond in de Licvevrouwestraat is gebeurd is eene misdaad Men heeft het volk niet uit maar op elkaar gedrongen om vervolgens een klopjacht er onder te houden De marcchaussois maakten daar charges terwijl het volk werd tegengehouden en ware het niet dat de deftige burgerij deuren en vensters openzette om vele vluchtelingen binnen te loten dan zou dair een bloedbad zijn eangericbt Als lid van don Raad kom ik daartegen op Uit alles bigkt dat hel plan vnn dezen aanval vooraf is geregeld Ik zelf heb het niet gaan zien maar weet het van ooggetuiüen V d Boom t Is van te voren beraamd I Woar om moesten du lantaarns worden uitgedraaid iu het Londonstraatje Oin verwarri ig te maken Voorz U weet het van hooreu zeggen en van hooren zeggen boort men veel liegen Ik heb geen klop gekregen en u ook niet Er is zoo gebundeld om de menschen van de kaai af te houden want daar zou het verschrikkelijk zijn geweest En t spreekt men knn ilc maréschouasees geen zakje chocolaadjes gevon wel eon kling Ik zelf hebt gelast zoo eens te slaan met het plat van de sabel en zoo eens over de keien te krassen om wat bombarie te maken om de menschen bang ie maken dat ze eruit zouden trekken V d Boom Ik zog u dat het heele plan van te voren beraamd ia s Mor ens hebben de agenten tegeii menschen iu de poorten zelfs gezegd ga van avond niet naar de stad want er zal vreeselijk gekapt en geslagen worden Voorz Dau hadden zg thuis moeten blijven I V d Boomx heftig Ge hebt uls een tiran uw bevelen gegeven I Voorz naar zijn insigne grijpend Zeg eens ik waarschuw u mg niet te beleedigeu I V d Boom rbeftiger Wat ü beleedigen Ikzeg maor dat een persoon die zulko oevelen geeft een tiran is Die ze uitvoeren zijn onmenscbelijkemensehen beulen I Voorz driftig Wou u dan baas zijn Om de orde te bandhavea daar beu ik voor I V d Boom Ik moet zeggen het te betreuren voor den Raad eu voor onze gemeente gorogeerd te wordeu door een burgemeester die totaal onbekwaam is voor zijn betrekking Daverend applaus van de tribune Wij ontvingen het programma van don Velddag di n eersten in Nederland dien hot Leger des Heils op Donderdag 4 AukusIus denkt te houden op het welbekende landgoed Vogelenzang vanjhr R A E Baruaart Hel programma is geheel ingericht in den trant van dal der Zendiugsfeestrn maar gesteld in de eigenaardige taal van het Leger Dm onzen lezers eenig denkbeeld te geven vun den aard dezer feestelijke bijeenkomst Uiten wij hier den beknopten inhoud van het Plan voor deu Veldtocht volgen Om acht uur precies zol het eerste schot vallen en kolonel Oliphant officier in bevel voor do reueliug van hel geheel vergezeld van al de officieren en cadetten in het kamp die op dat oogenblik geon andere plichten te vervullen hebben zal het feest openen in Park I door hot ophgschen van de legervlag hetwelk gepaard zal gaan met gezang en gebed voor liet welslagen van don dag en voor zegen van het Leger in alle landen Om 9 uur zal het muziekcorps van de maatschappelijke afdoeling zich opstellen op platform I eu zal spelen tot de aankomst van den stoet met generaal Booth Om 8 57 komt het internationaai staf muziekcorps uit Londen aan van Rotterdam en stelt zich op in üo laan niet ver van het station en do geheele staf van officieren en cadotton die op geen andere wijze verbonden zgn stellen i ch onder ieidiiïg van staf kapitein Palstia in het gelid achter het muziekcorps ora den generaal in zijn rijtuig te ontvangen en daarna met hefti naar het terrein te marcheeren Om 9 45 verschijnt de genoraal vergezeld van den geheolen aanwezigen internationalen staf op het platfonn ondar de daverende salvo s van duizende luunsohelijke stemmen Do kolonels rcepon den i eneraal het muziekcorps on den vreoindou i fficiereu eenige woorden van welkom toe De geui rual geeft daarna een kort overzicht over de te enwuordige positie van het Leger ui alle landen om vervolgens over te gaan tot de inzwerins van Ensign Tjaden deu hallelujaschipper lir Wagenaar en do heiis iuatrozeii Deze jonïena zullen met hun vaartuig het geheele land doorgaan en aan de dorpen do boodschap van verlossing breniten Om 10 30 zal de generaal een groote heiligings Eeu landbouwer te Tourtoirac Dordogne Cha minade iu geldnood verkeerende Dedaoht er op j zijne boerderij lo verzt keren en te doen afbrandou Ora allo achterdocht i f Ie wenden haalde hij een buurman Jounideau over om den brand te stichten daarvoor zoude liig ouder instemming van zijne vrouw moeder van twee kinderen hem deze laatste wie Jounideau het hof maakte als belooning afstaan I Zoo gezegd zoü gedaau Iu den nacht van 9 op 20 Maart 11 brandde de boerderij nadat vooraf al wat u aarde had et uit was genomen behoorlijk af Ongelultkig voor het edel drietal kreeg het gerecht evenwel achterdocht en Zaterdag is nu Obuminade tot acht Jounideau tot vgf jaar opsluiting teroor deeld Mme Gbamiuade is vrijgesproken Postduiven voor de Pers Veraoheideuo bladen 1 in Engeland hebben reads hunne duivenvluchten om nu en dan tijdingen ovir la brengen van afgelegen plaatsen Bij gelegenheid valt de jongste verkiezingen zag meu meermalen verslaggevers vergezeld vau een man met eenige korven met duiven het land inrijden naar de eene of andere plaats woor oene kiezers i bijeenkomst zou worden gehouden 1 Bij do verkiezings campagne des hoeren Gladstone j in Midlothian bewezen de postduiven goede diensten aan de Edinburgscho pers Telkens als de heer I Gladstone naar het een of andere dorp iu Midlothian i reed om er de kiezers to gaan toespreken werd hij gevolgd door eenige rijtuigen met verslaggevers en een met korven met luiven Gaandeweg maakten 1 de verslaggevers hunne aanteekeuingen van hetgeen I er op de reis gebeurde hoe de ontvangst iu een dorp was enz Als een blaadje wus volgeschreven ging het unar den duivenman die een duif uit een korf nam op Jon rug legde en het bericht aan I een der beenen bevestigde Het was merkwaardig zegt een berichtgever hoe gewoon da duiven al aan deze behandeling waren zich nauwelijks bewegend als het papiertje werd aangebonden 1 Opgelaten vlogen zij hoog de lucht in eenige malen in een kring om zich van de richiing die zij j I volgen raoestoit ie vergewissen en dan ging hot 1 regelrecht met den meesten spoed naar Edinburt Het gevolg was dat de avondbladen een geregeld l verhaal hadden van hetgeen deu heer Gladstone was wedervaren en wat hij zoooal gezegil had De Tijd wijst op hot gevaar der brievenbussen Niel alloen kunnen de straatjongens er vuiligheden j in werpen of zelfs zuoals wel eens gebeurd is den boel in brand steken moiir aan nog erger gevaren stelt hot de bewoners van een huis bloot Men kan er couranten en vbjgjekriften in loten glijden waar B de inhoud strijdt met de overtuigiug j der bewoners van het huis Kinderen eu dienstbo don kunnen op die wijzh in kennis wordeu gesteld I mot denKbeelden die de hoofden van het gezin noodj lotiig oordeelen Er is bijna geen zaak ter werold waarvan geen miabiuik kan worden gmnaakl zoo ook van brievenbussen Gelukkig bijstaat er een vrij eenvoudig I middel om dat kwaad te voorkomen het hoofd des j huizes late op zijn brievenbus een slotje maken waarvan de sleutel onder zijne berusting bigft Maar hij wake dan ook dai nooit de deur bg hem blijft aanstaan en do raraeii aan den straatkant I niet geopend worden want het zielverwoestend gift kan ook langs dien weg in huis gebracht worden Arni Ct Baltenlandscb Overzicht Het tot stand komen van de Berlgnsche wereldtentoonstelling is meer dan ooit onzeker geworden omdat verschillende bondsregeeringen waaronder eene der grootste tegen het plan zgn opzekomen Hot Engelsche ministerie zal morgen voor t eerst na de verkiezingen officieel vergaderen Men weet ochter al wat daar besloten zal worden Van bigven zitten ook indien Gladstone hetzg bij een amendement op hot adres van antwoord op de trooniede hetzij bij oen gewone motie van vertrouwen de meerderheid krijgt met zijn I iron is geen sprake meer Men kan dan ook zeggen dat de partijen in de afkeuring van zulk een handelwgre eenstemming zijn Er zal dus morgen door de hoeren ministers besloten worden om geduldig het lot af te wachten en wanneer er een meerderheid hoe ook samengesteld zich tegen hen verklaart heen te gaan In het vooruitzicht wees als premier te mogen optreden is Gladstone intusschen te Hawartien druk bezig aan het boomen omhakken daarbij maakt hg eiken dag groote tochteu te voet zooJat hij voor een man van S3 zeldzaam gezond en krachtig is Gladstone wordt door sommige staatkundige partijen in Europa als de beschermer der verdrukten beschouwd Eerst hebbeu de bewoners vau Agram de hoofdsta van Croatia btkende Panslavisten hem met zijne overwinning bij de verkiezingen geluk gewenscht Toen volgden de jong Czechen een van wier leiders nog den vorigen dag een heftige rede in deu Oostenrijkschen rijksraad hield waarin hij de vrijheid zooals die in Rusland bestaat prees Ook de radicalen van Servië hebben hem eeu telegram gezonden waarin zij den wenseh uitdrukten dat de wster van Gr Brit tannie helderder dan ooit zou schijnen over de volken van ZuidOost Europa op hunnen weg naar vrijheid Zoo volgen langzamerhand al do vijanden van het Drievoudig verbond de bovengenoemde Rumeensche Cnlturliga inbegrepen Zij besloot een artistiek adres tot deu liberalen leider in bet Ver Koninkrijk te richten Tevens wordt een brief openbaar gemaakt waarin Gladstone eenigeu tijd geledeu aan de studenten van Bucharest zijne belangstelling in hel welzgn der Rumeniers uitdrukte Uiö brief vervult de Rumeensche heethoofdun met hoop nu de heer Gladstone weder aan t bewind zal komen De Belgische Kamer is weer bijeen om de behandeling van de Grondwetsherziening voort te zetten Men weet dat in de laatste zitting met meerderheid van stemmen een commissie werd benoemd om het reglement van orde met het oog op de Grondwetsherziening te herzien Met vijf stemmen terwijl een dt r leden de heer Janson afwezig was en een ander de hoer Anspach van Puissant zich onthield heeft die commissie acht artikelen vastgesteld waarvoor de voornaamste aldus luiden WaUneer de wetgevende macht verklaard heeft dat er termen bestaan om bepalingen der Constitutie te herzien worden die verklarinijen bij den aanvang der nieuwe zitting door do Kamer ten onderzoek verwezen naar een commissie van 21 leden waaronder de voorzitter der Kamer Deze leden morden bij sorutin de lisle benoemd Allo voorstellen tot wijziging of redactieveranderingen van de te herziene artikelen worden aan de commissie voorgelegd zonder dat de Kamer vooraf machliging behoeft te verleenen om die te lezen in overweging lo nemen of in de afdeelingen te onderzoeken Ook bg gesloten zitting kan de commissie vergaderen en rechtstreeks voorstellen van de Regeering of de Afgevaardigden in ontvangst nemen De beer Anspach heeft ook in naam van den afwezigen Janson Schriftelgk zijn bezwaren uiteengezet betoogeude dat de nieuwe bepalingon ten deele overbodig zijn ten deele den gewenschten waarborg der openbaarheid wegnemen Aan het slot der Kamerzitting van gisteren werden duor den voorzitter de ontwerpen voorgelezen welke roet betrekking tot de grondwetsherziening door de uiterste linkerzijde zijn voorgesteld moer bepaaldolgk wat do verkiesbaarhaid van den Senaat de vertegenwoordiging der belansjen en het referendum aangaat Dit laatste zou verplichtend zijn wanneer het werft geencht door 100 000 kiezers door de provinciale en gumoenteraden vertegenwoordigende ramst genomen 1 millioen inwoners Buitendien zou do koning hel recht hebben een beroep te doen op het kiezerskorps ten opzichte vau elko door de Kamers aangenomen wet of ingeval van een conflict tusschen beide takken der wetgevende macht Men zou hoiiben een gekombineerd koninklijk referendum eu een volksrefereiiilura