Goudsche Courant, donderdag 28 juli 1892

VrUdag 29 Juli 00 4897 180d GOUDSCHE COURANT J ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inaending van advertentiön kan geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave Hierby dieat opgemerkt dat het stelsel rao vertezenwoordi ing der belangen alleen vaa toepassing is op den Senaat Uit Cbristiauia wordt bericht De rechter en Iinkorzgde werden het in do Storthing eeus over het indienen van een voorstel waarbij het ministerie Steen wordt verzocht uit aanmerking van de noodzakelijkheid om aan de crisis in het belang van liet rijk een einde te maken op zgn post te blijven en de oonsulaats quaeslie tot later te verdagen Daar deze oplossing door den koning wordt goedgekeurd wordt de crisis als geëindigd beschouwd De Storthing heeft bovengenoemd voorsiel met eenparige stemmen en zonder debat aangenomen üe Popoio Romano te Rome merkt op dat ouder de 54 kardinalen waaruit het heilig college bestaat slechts 30 Italianen zijn Bij den dood van Prins IX telde het college 64 lenen Het is een zeldzaam geval dat er zoo weinig kardinalen zijn als thans Volgens genoemd blad is het noodig de vacatures te vervullen want voor liet geval dat een conclave werd bijtengeroepen zouden er te weinig kardinalen tegenwoordig zijn daar velen in het buitenland vertoeven Het blad hoopt dat de nieuwe kardinalen Italianen zullen wezen Hét zou voor Italië gevaarlijk zijn indien na Leo XIII een vreemdeling den paoselijken stoel beklom In September zal er een consistorie worden gehouden waarin zeven nieuwe kardinalen zullen benoemd word n INGEZONDEN Uijnheer de Redacteur Htt staat thans vast bij de geloerde wereld dat de choltTa bacil het meest verspreid wjirdt door hel lude en slechte water Maar de Gouds he Gezondheids comraissie schijnt het hiermede in het geheel niet eeus te zijn Mijnheer de Redacteur want getroost u eens ecne kleine wandtling door de stad te doen voornamelijk over de Grceueweg Spieringstraat langs de slout van bet pLiutsoen bij den Fluweelensiiigel uwe ueus zal dan aangenaam verrast worden door den heerlijken geur die uit deze slootei opstijgt U dankzeggende voor de genoten plaatsruimte noem ik mij Uwen Dienaar A V L Gouda 27 Juli 1892 Mijnheer de Redacteur Beleefd verzoek ik U een plaatsje in Uw blad Gisteren Dinsdag werd er weer een os benaderd en dadelijk togen twee commiezen gewapend met papier pen en inkt langs de huizen der ingezetenen gelijk gepatenteerde slagers om te vragen of er vleesch noodig was daar zij een os badden benaderd Dat de slagers bierdoor erg bcnadi eld worden behoeft wel geen betoog doch wat de slagers het meest treft is dat zij vergunning moeten hebben om in hun pand te mogen sbichten hebbeu zij die niet dan kan hun ecu boete opgelegd worden van ƒ 50 tot ƒ 300 gulden docli de commiezen verkoopen zouder patent en slachten steeds zender die vergunning nelke de gepatenteerde slager uooilig heeft en worden bovendien ook maar volgens hun iructeraent in de stedelijke belastin aangeslaiien Nu wil ik nog niet zeggi U aan wien en hoe zij het vleesch verkoopen Üit een en ander onder de algemeeue aandacht te brenyen is de plicht van alle gep itenleerde en m stedelijke belasting aangeslagene vleescbhonwer U Mijnli r de Redac enr dankzeggende voor de verleende pi itsruirate verblijf ik namens vele slagers Uw Dw On 8 un JONG AUBEIDSWET NIEUWE EORMULIEREN VOOR DE IjIJSTEN BEDOELD IN ART 11 DIER WET De BURGEMEESTER van GOUDA brengt ter kennis van belanghebbend n dat voor de lijsten welke ingevolge het voorschrift van art 11 Ie lid der Arbeidswet op uene zichtbare wijze moeten zijn opgehangen rtoor den Miuistrr van Justitie een model is aangegeven on dat een formulier overeenkomstig dit model op do Secretarie ter inzage is nedergelegd GOUDA 27 Juli 1892 IJe Bur cnieeder voornoetnd H W G KONING L B KENNISGEVING De BURGEMEESTER van Gouda br ngt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Direc e Belastingen enz te Rnlthrdaui op den 23 Juli 1892 is executoir Terklaard hot Kohier No 4 voor de belasting op het Personeel dienstjaar 1892 8 Wijken O T Kat voormeld Kohier tor invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkom verplicht is zgnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat da termijn van Drie Maanden binnen welken de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 27 Juli 1892 De Burgemeester voornoemd H W G KOJ ING L B Kermis te Gouda StanüplaatH Oroote Markt Buitenge wone VOOESTELLINGEN ADVBRTENTIÊN door het Hollandsche Tooneelgezelsohnp A VAN LIER van Amsterdam è TO 3 n Woensdag 3 Augustus Den 31 Juli a s hopen onze geliefde üaders J DK JONG EN M B S WEIJMAN HUNNl 25 Jarige Echtvereeniging te herdenken Hunne dankbare Kinderen en Behuwdzoon Gouda 26 Juli 1892 tot OPENING van het TOONEEL V Oroot Succes door geheel VS Nederland dam B£ft lg Jeaassx aasssai Bessen Genever bUSLOTEMAKEIldiCo Beroemd blgspel in 6 bedrijven naar de roman ut mine Shombid van f Kbutee voor het Tooneel bewerkt door A Junkkrmann Aanvnttff 8 uur Getrouwd Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk ZDr Retail s ËLFBEWAlilI G Hollandsche uitgave met 27 afb Prjis 2 gulden Ieder die aan de verscbrikkel ke gevolgen van deze ondeugd Ijjdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt aarl jks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bjj hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in fiostzegals en in eiken boekhandel in Holland ANTONIE FRANCISKÜS LOOMAN en MARIA HOOLBOOM die ook namens wederzijdsche familie ban bartelgken dank betuigen voor de vele bewjjzen van belangstelling bj hun IJnweIjjk ondervonden Gouda j og j i 1892 Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen gedurende de ziekte en bjj het overlijden van mijn ibnig geliefden echtgenoot E T J HOSKIJN betuig ik ook namens de familie mijnen bartelijken dank Wed e T J H08KIJN VlSSBU Gouda 26 Juli 1892 Wordt gevraagd met 1 AUGUSTUSeene FLINSE BIENSTBOBE Te bevragen Burean dezer Courant FEMSCHE STOOMVEEVEEU Clicinisclu en AvKsnrsche Wassclierij Wie zeker zijn wii de EcMe Eikel Cacao te ontTangcn tesamengesteld en na vele proofnemingon in di ii handel gekomen onile den naam des uitvinders Dr Michaelis vervaardigd op de beste machines in het wereldberoemde étabblissement van Oebr Stollwerck te Keulen eische Eikcl Cacao in vierkanten bassen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelijksch gebruik een k 2 theelepels van t poeder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij geval van diarrhee slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar by de voornaamste H H Apothekers enz p V Ko Ko proofbuajeg j f 1 80 c 0 90 c 0 35 Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt Amsterdam Kalveistraat 103 Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppeiiheimt r Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Uameskleedingstukkeu ook alle soorten Meubelen Ledikantgordjjnen Tafelkleeden Trijpen met n euwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Talles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander bljjven en worden onschadeljjk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Zeer ITette Gesteendrukte NAAEAAETJES I worden GELEVERD door A BRL KMA en Zn Goudn Snolperadruk van A Buinkmak 8r ZnoN Oe nitgave dezer Courant geachiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oa prgB per drie maanden is 1 25 rauco per poit 1 70 Aiioaderljike Nommers VU F CENTEN BINN ENL AND GOL DA 28 Juli 1892 De Oeueranl majoor Heniius Commandant der Ie divisie Infanterie bezocht hnden deze Oomeent tot hot faotideD eeuer inspectie over het 5o Bataljon 46 B giraent lnfai terie alhier in tiarnizDen De heer ü A Duppor Az te Haastrecht heeft wegens vertrek naar elders als kerkvoogd der Nod Hervormde kork bedankt Tot lid van den gemmnteraad te Ondewater is gekozen de heer K Silla liberaal met 132 van le 260 uitïubrachCe stemmen De heer Verheul katholiek bekwam er 127 Uit Den Haag wordt aan de N R Ct gemeld Het is zoo goed als zeker dat de Tweede Kamer m zich in September a s eeconstitneord te hebben het ontwerp tot regeling van het kiesrecht ingediend zal vinden Naar men verneemt is de minister van oorlog met zijn legerontwerp daarom zoo spoedig gereed gekomen omdat de daarby voorgestelde regeling der strijdkrachten niet groot van omvang is en zich enkel bepaalt tot hoofdbeginselen waarvan het voornaamste de invoering van ilen persoonlijken dienstplicht is De generaal majoor H F C Hardonberg inspecteur der infanterie is plotseling zeer ongestold geworden Heden is de toestand gelukkig iets beter en hoopt men dat gedeeltelijke verlamming zal worden voorkomen FEUILLETON UU liet Jfrantch II Jkihte sympathie laat zi h trouwens niet vorklaren Als zij elkander voor bet eerat iu een salon gezien hadden zoudon zij elkander hebben lietgekregeu als zij even vrij haddon kunnen sprekmi als daarginds waar zij zooveel dagen doorbra hten Norf n met uitlegden en Solia met luisteren De markies herinnerde zich aïles En uooit had Norton laten blijkon dal hij miss Harley kende Misschien kende hij haar toen nog niet Misschien had hij haar later ontmoet was verliefd op haar geworden had haar ten huwelijk gevraagd Dat alles üou Goorge in zijn eerste gesprok met Norton te weten komen Hij had een koorisige haast om hem te zien Hem of haar Die vraag durfde hij ziehzelf niet doen Maar roet de bijna wraede aanleg voor ontloding van hun binnenste dio sommige menschen be itten gevoelde hij dat m zijn verlangen naar Norton moer Te Ridderkerk worden bij de verkiezing van een lid der Proviinjiale Staten uitgebracht 1906 stemmen Van onwaarde 8 Do lieer Havelaar verkreeg er 980 de heer Smit 912 Dinsdag avond kwam do hoi der vai het logement De Stad Tilburg te RotteWara tot du ontdekking dat ton zgnon uadeele w s ontvreemd uit eene linnenkast in zijne woning aanwezig een ijzeren kistje inhoudende een ïpaarbannboekju waarop een bedrag van ƒ 2000 was ingeschreven oen bankbiljet van 1000 en eenice attüero bank en mimtbiljetten van 10 25 en 40 gtttden bevms oen tot nog toe onbekend bedrag aan specie Een ondorzoek door de politie ingetiteld leidde tot de ontdekking van het ij eren kistje dat teruggevonden werd in oeno kist toebehoorende aan een Israëliet vermoedelijk een Rus die sedert Zondag avond jl met een land en geloofsgenoot met wien hij in dat logement vertoefde die inrichting heeft verlaten zonder dat men woet waarheen In het ijzeren kistje werd hot spaaibankboekje w rop ƒ 2000 stond iugesohroven leru rgovonilon doch werd van het overige ontvreemde geld geen spoor ontdekt Het kistje was door do dieven mi t geweld geopend en do linnenkast waarin bet geborgen vvas waarsohijulijk met een valschen sleutel i eopend De aan de voortvluchtigeo toebehoorende kist is door de politie in boslag genomen en naar het bureau aan de Fauwonsteeg overgebracht De heerin ds H Pirrson voorzitter en R Derksen secretaris van den Schoolraad hebben bij den minister van biiinenlandsche zaken lö Juli een bezoek gebracht Zij zijn door Z Ex zeer minzaam ontvangen en verkregen de verzekering dat de medegedeelde bezwaron tegen vak wj van de wet op het Ij o ernstig zouden onderzocht worden Ook verklaarde Z Ex da een afzonderlijk lokaal 1 blijdschap was en in zijn hoop om Sylvia weer to i zien meer schrik j Hij had trouwens den wt g naar de villa Norton I afgelegd bijna zonder er bij lo denken werk I tuigelijk ais i ij iiislmot en hij stond voor de deur gorood om aan te bellen en zelfs nadat hij reeds gebeld ha i toen hij zich nog afvroeg of j hot niet beter zou zijn naar Parijs ce vertrekken en Trouville te verlaten zonder don mau dien hij liefhad I en de vrouw die hij m stdte en beschroomd had j aangebeden weer te zien 1 Hij was het nog niet eons met zichzelf toen hij in do kamer was waar men hem gebracht had het apeet hem dat hij gekomou was hij bedacht dat het beter was geweest voor haar en voor hem h t verledens to laten rusten Ken fluitje klonk ais een bevel aan boord vim een schip en de knecht I wam binnen met het verzoek of mijnheer de markies hem wilde volgen Voorafgegaan door den bediende ging De Sohs eeu trap op met een gebeeldhouwde houten leuning rijk versierd met porselein waai bij do kleuren van het oud Rouaausche aardewerk samensmolten met de verguldo tinten d r me zo arabischo schotels en op de tweede verdieping der villa even weelderig ingericht als een hotel in do Cuamps ïïlyces vond George De Solis een lakei die de deur van oen ruime studeerkamer voor hom opende waar een grt Ot raam op de zee uitzag op don drempel stond de jüns o man voor een flinken gehaardi n glinilarhcndfMi ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adverientiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt niet vereischt wordt wijl oefeningen bedoeld worden die in de school kunnen geschieden Over de gronden van aanvrage om vrijstelling voor 2 jaren zal voor elke school afzonderlijk beslist worden de aanvrage moet spoedig worden opgezonden De vraag of do Minister niet aan Ged Staten vu allo provinciën zou kunnen opdragen om oinnea 8 dagen aan de schoolbesturen bericht te zenden dat model P is ontvangen zal door Z Ex in overweging itenoraen worden alhoewel do ambtshalve kostelooze aanteekening van den dionstbrief waarin de modellen F zich bevinden toegelaten is Standaard Aan da Ddi Ct wordt uit Atjeh gemeld dd 14 Juni Gisteren avond rukte eene patrouHle onder den 2en luitenant Dijkstra van Lampermei uit om eene bende Atjehers die zich in hinderlaag had opgesteld bij ïjotlri op de plaats waar wijlen luitenant Cornelissen sneuvelde te verjagen De Atjehers hielden moedig stand bij het vuurgevecht en ook bij den aanval De commandant van Tjot Iri Ie luitonant Kosler rukte ook uit zijne benting om de patrouille Dgkatra te ondersteunen Ër werd toen nog een aanval gedaan waarna de Atjehers het bazenpad kozen Bij die gelegenheid werden gewond de 2e luitenant Dijkstra klewang houw over den arm de lo luitenant Kosler klewang houw op het hoofil Beide officieren hebben hunncT dieust hervat Een inlandsoii fuselier wurd zoo zwaar verwond dat hij niet lang daarna overleed Een Uur fourier had eeü schotwond in de lies en oen m den schouder zijn leven ia in gevaar zes andere minderen werden door schoten en klowanghouwen licht gewond Do vijand liet 7 doodon achter het aantal gewonde Atjohera is nog niet bekend man met een luide stdra on uitgestoken breede hand en die hem vroohjk met een vrij sterk yankee accent toeriep O dat is oen heerlijke verrassing Norton s stem klonk als een trompetgeschal Omhels mij toch en ga zitten beste En welke goede wind voort u hierheen De beide mannen zagen elkander eeu oogenblik aan met onwillekeurige nieuwsgierigheid als lieden die bij zulk oen stilzwijgende vraag de vervlogen jaren overspringen en George Do Solis hervond lot zijn grootü blijdschap torwijl plke autlere gedachte tijdelijk verdween zijn vriend Norton zooals hij hem verlaten had stevig gebou vd vierkant en breed met schouders als eeni iastdrairer en vuisten als een worstelaar Het voorboofd waarvau de beenderen onder de huid als van steen lekon omlijst door rosae haren die aan do sLipe bogunn ui te grijzen e de gladgeschoren krachtige o ii i w lippen de lange kinbaard de van bet hootd afstaaude ooren de min of meer puriteiusche kloediiig een lange overjas om de sroolH zware gestalte vastgeknoopt mets was bij den Amerikaan vyranderd ea op ziju beurt onderzocht Norton met ziju gryze oosren onder sgn borstelige wenkbrauwen het gelaat van den markies en zpide vroülijk tij zijt niig steeds dezelfile O ja maar nitjn liuid is wat bruiner on mqn haar wat dunner reworden Het reizon Ru waar kom gy vandaan