Goudsche Courant, vrijdag 29 juli 1892

p 5 ï irai p f j rf i5 iiS Do commissie heeft met genoegen gezien dat Geder aanstelling van Benoit als directeur dier innch depu leerde Staten van de verschillende provinciën ting M b kan zicb eenig deukbeeld vormen van de in bet algemeen bij voortduring ingenomenheid bepopnlaritwt welke Benoit geniet als men weet dat t 1 11 in n v l a UI n 1 Vlaf nnB lio tuigen met de werking van de armenwet met leedwezen daarentegen dat zich opnieuw eenige gevallen hot bedoelde hoofdartikel gelezen had heeft hij naar het hoofdkwartier te Londen geseind dat hij van zins was aan het verlangen van de lïmea gevolg te geven Te Londen scheen men daar echter niet bijzonder op gesteld te zijn althans er was tot dusverre niets van gekomen Hij kwam thans op do zaak terug en zeide dat hij bereid was zijne plannen in banden te geven van oone commissiu vau onpartijdige mannen van zoudaniijen naam eu bekendheid dat hunne uitspraak bij het publiek vertrouwen zou vinden Voorts verlangt bij dat zijne voornaamste bestrijders zich bereid zullen verklarea om zich aan bet gevoelen dezer scheidsrechters te onderwerpen Wordt dit overeengekomen dan wil hij de commissie laten oordeelen lo over de vraag of hij persoonlgk oenig belang bij bet plan beeft 2o of do in bet eerste jaar uitgegeven golden bestei d zijn overeenkomstig bet te voren openbaar gemaakte ontwerp en of er behoorlijk boek en verantwuorilii g van gehouden wordt on 3o of met de tot dusver gedane uitgaven eene redelgke kaus op welslagen verkregen geacht kan worden De Times merkt ten aanzien van dezen voorslag op dat indien de vooruaamste bestrijders vooraf zich bereid moeten verklaren om in do uitspraak der soboidsrechters te berusten zij dan ook in do benoeming van de commissie en in de inrichting van het onder oek stem moeten hebben Ook moeten de punten die Booth wil doen beslissen in onderscheidone opzichten a ns evuld en nauwkeuriger omsobroven worden AU nan dit een en ander voldaan wordt dan verklaart de Time zich met het voorstel tevreden Uit de mededeolingen van Booth bleek verder dat het met het leger zoo voorspoedig mogelijk gaat Het heeft 50U0 officieren binnenslands en 600U in den vroomde 32 woekbliiden en maandschriften die gezamenlijk eene oplaag hebben van 47 millioen exemplaren en 5283 afzonderlijke vereeuigiugon over den ganschen aardbol verspreid De commissie uit de tweede kamer in wier banden is gesteld bet Verslag over do verrichtingen aangaande het armbestuur over i 88tt heeft daarom Uu do vorstrekte opgaven blijkt dat de cijfurs vergeleken bg 1888 over het algemeen weinig verandering aanloonen bet bedrag door de gezamenlijke instellingen voor onderstand aan de voornaamste categorie van armen de huiszittende armen uitgegeTen was irts geringer dan in het voorafgaande jaar Een oordeel uit te sprekeu over vermeerdering of vermindcriog an armoede in ons land is ondanks de breedvoerige toelichting niet wel moifelijk Don oningewijde zou eene beperking van do beschouwingen vergelijkingen on beogferingon in hot Verslag wellicht beter dan thans in staat stellen om het samenstel van öns armwezen te overzien do cijfers van ge icht zouden dan meer op den voorgrond treden en beter lot bun recht komen De meer ingewijde vindt ondanks de vele gogovens dio vorsteikt zijn nug menige leemte die ook bij do meest zorg vuhlige bewerking vuii bot Verslag niet aangevuld kau worden De commissie legt vooral nadruk op het gemis van gegevens omtrent armenzorg dóór bgzonderu persono i uitgeoefend Do opgaven in het Verslag gaan uiot buiten de bijzondere instellingen terwijl het van algemeone bekendheid is dat juist aan do bijzondere armenzorg buiten de instellingen eene voorname zoo niet de voornaamste plaats bg de beoor dcoling van het armwezen moet worden toegekend In 1889 bedroegen do uitgaven voor onderhoud van armen door de instellingen c ruim ƒ 1 850 000 waarvan ƒ 1 213 000 in godshuizon en ziekenhuizen oen bedrag ongotwijfolri zeer verre benedon dat door bijzondere personen aan armenzorg ton koste gelegd De betrekkelgke waarde dier cijfers springt bij du vergolgking der provinciën ondorliug in het oog In Drente toch zou behalve door middel van werkver j chaffing slechts ƒ 2 8 voor onderstand zijn uitgegeven Do ierhouding tusschon de ondorstandscijfors van burgerlijke en die van kerkolgko in tellingen in do provinciën en vooral in de verschillende gemeenten IS te zeer afhankelijk van plaatselijke orastandigbedrn en invloeden van oeoonomischon aard dan dat daaruit bepaalde gevolgtrekkingen ton opzichto van do werking der wet kunnen worden gemfjakt De commissie wgst daarentegen op hot belang van feiten en oijforgroepeeringen zooals deze op bladz 17 voorkomen Zij geven een juister inzicht in do toestanden der Friescho gemoeoto dan de cijfers die ill de gewone kolommen zijn opgenomen De gestadige toeneming der uitgaven voor bel armwezen in Friesland geeft redon lol bezorgdheid de oommissie rooeut zicb evenwel van nadjre beschouwingen te moeten onthouden na do uitvoerige behandeling van dat ontwtrp in do gewisseUle stukken over her wetsontwerp tot vèrhooging van hoofdstuk V De Oouveniear is heden per exttï rem nut diepoiten gegaan In een stuk weiland bij ds ii aanbouw zijnde kadettensohool te Alkmaar zyn bg het graven van de fundamenten twee mensoheugeraamten gevonden Vermoedelqk ïyn deze reeds drie eeuirec oud en Wkomslig van een klooster dat in 1420 door franciscaner dionnikon werd gesticht Dit klooster werd omstreeks 1570 afgebroken terwijl de leekebroeders overgingen naar de abdg van Ègmond Voordracht voor onderwijzeres te Oudewater Mej J A Kramers te Gouda G Weidema te Haarlemmermeer en M Kuipers te Gorkum De gebouwen vau Edison s electriciteitswerken te Nieuw York zijn afgebrand Honderde personen qn hierdoor zouder werk Zondagavond namen drie heoren plaats in een wagen Ie klasse van den trein die om 9 33 van s Hage naar Kotterdam vertrekt In de coupé gekomen bluften zij er op dat zij door de slechte controle der plaatsbewijzen besi in een hoogere klasse konden plaats nemen dan hun kaartje aanduidde Toevallig zat de stationschef van Delft mede in de coupé en deze liet aan bet station Delft den hoofdoonducteur roepen om de plaatsbewijzen te eontroleéren Toen nu bleek dat de drie heeren maar een biljet 2e klasse hadden moeaten ze uit ppen iedor een boete betalen van ƒ 3 en wachten op een lateren trein om naar Rotterdam verder te reizen Het geval bewijst echter volstrekt niet dat do heeren ongelgk hadden met hun kntiok op de controle Als ze haddeu weten te zwijgen tol Rotterdam zou de zaak deukelijk vrgwat beter zijn grlukt ouder t oog van een sialionschef nog wel Overigens zij opgemerkt dat in den latereu tijd na bet publiceeren van verschillende van dergelijke aardigheden ter verschalking van de ffpatont coutrole de maatregelen nog al verscherpt zyn zoodat men er niet vaak meer tusschendoor zou glippen Te Warschau heeft eeue jonge schooue Fransche vrouw gouveruante bij een hooggeplaatst Russisch I ambtenaar twee Russische officieren van de keizerlijkegarde mot een dolk zwaar gewond Zg ging oenrestaurant binneu waar deze beide heeren zaten te praten Irxl op hen toe en trof den een met haar idolk in de keel en daarna den ander in de borst Alles gmg zoo snel in zijn werk dat niemand tijd kafl lusscheabeide to komen In hechtenis genomen bewoerde zij dat deze officieren zich aan haar goeden aam vergrepen badden De cholera De epidemie uitgebroken in het ikrankzinnigengesticht van Bonneval bij Pargs waar op de 40 aangetasten 20 sterfgevallen voorkwamen wordt verklaard te zgn heftige cholerine Proust heelt in deu geneeskundigen raad te Parijs gezegd dat geen geval van Aziatische cholera zich in 1raak irijk tot beden heeft voorgedaan bet aantal steedsvoorkomende gevallen van inlandsche cholera wasgrooter geweest dan in andere jaren doch neemt nuweder af Gist r ontving de minister president Loubet het Zoowat overal vandaan Terstond na mijn aankomst te Parijs beu ik u gaan opzoeken Maar jawel Uw moeder was in de provincie Gij In China Maar nu hebben mijn moeder die ik bij mijn terugkomst te Solis vond en ik de Landes verlaten en tracht ik mijn lieve mama eeo weinig gezondheid en een lucbtbad te geven Ik had wel naar Ëiarriiz kunnen gaan dat is dichter bij Dax maar te Panjs waar altgd meer gelegenheid tot koopen en verkoopeu is wil ik na het badseizoen zien om een onzer eigendommen te verkoopen dat meer kost dan het opbrengt En dan is mijn plan mg met mijn moeder op Sous te begraven Gij zult mij wel de eer willen doen mg aan haar voor te stellen zeide Norton nZeer gaarne Zooals gij weel houdt zij veel van u O ik heb haar wel honderdmaal moeten vertellen boe gij mij bij dien brand in uw petroleumbron bewaard hebt voor letenil geroostenl worden Ik heb dikwijls aan ons avontuur gedacht Wij zijn er goed afgekomen ik zie ons nog zooals wij er uitzagen teen ik weer zoowat bij kwam ik half gestikt gij mot verschroeiden baard en verbrand haar r Gij ziet dat bet weer aangegroeid is lachte Norton Maar spreek daar toch i iet van boste George jVIs een van ons dien dag zooals men in de romans zegt den auder gered heeft dan waart gij het Wolzeker gij Ik heb u uit het vuur gered comité dat zloh opgeworpen heeft om gelden te verzamelen Toor Busaische oholeralgders hij stond een loterg te hunnen behoeve toe dooh lot een beperkt bedrag De Duitsche Staatacrt bevatte gister eon uitvoerig bericht over maatregelen der overheid tot afwering van het gevaar van overbrenging der cholera uit Rusland Voorts werd medegedeeld dat er spoedig overal openbare gelegeuhedeu lot ontsmettiug bg choloragevatleo volgeus de nieuwste aanwgzingen der wetenschap geopend alsmede eenige populaire raadgevingen hoe men persooulgk te handelen hoeft bij het uitbreken eener oholera epidemie ten beste gegeven zullen worden Ictusschen schrijft de NationalZeitung een naar het scbgnt van lioogerband iugxgeveu artikel waarin aan ieder Duitsch koopman zoo beslist mogelgk de raad gegeven wordt uiel naar de kermis te Nishuy Novojorod te gaan wijl de cholera daar het meest dreigend van aard is De Fomüchf Ztiiuug bericht uit diezelfde stad dat men er voor cholera oprosreii vreest zoodat de gouverneur fiaranoff heeft laten afkondigen dat bg de geringste onordelgkheid met geweld van wapenen zal onderdrukken de hoofdleiders terstond op de plaats zal laten opknoopeu en alleu die er deel aan nemen terdege zal straffen In de strafgevangenis te Groningen bevindt zich thans een man die in i83S geboren bgna zijn gansobe leven achter slot eu grendel heeft doorgebracht Op U jarigen leeftijd werd hg reeds door de rechtbank te Amsterdam wegens diefstal veroordeeld tot 14 dagen celstraf in 1862 door diezelfde rechtbank tot 6 maanden en in 1853 tot gelijke straf in 1858 tot 2 jaar en in 1858 dus kort na zijn ontslag tot 5 jaar In 1864 aangehouden wegens bedelarij werd hg veroordeeld tot opzcnding naar eene rijkswerkinrichting Intusscben n men zijne misdaden niet alleen toe in aantal maar ook in hoedanigheid Tot dusver nog steeds gevunnist wegens vergrijp aan andermans goud werd hij in Juni 1865 door het gerechtshof in Drenthe veroordeeld tot de straffe des doods welk vonnis echter veranderd is in gevangenisstraf van 24 jaren en 8 maanden Ongeveer 3 jaren in den kerker door ebraclit hebbende wist hg te ontvluchten Om zijne vlucht mogelijk te maken trachtte hij door diefstal met inbraak zich van kleoieu te voorzien maar werd aangehouden en deswege in 1868 veroordeeld tot 6 jireu becfateuis welke uu zijn veranderd in 8 jaren celstraf Ten einde nu deze straf te ondergaan is hij dezer dagen uur de gevangenis te Groningen overgebracht Een dokter te Astrakan die bij bet jongste oproer aldaar aan den dood ontsnapte beschrijft in eeu brief aan een vriend de stad als een groot ziekenhuis Bg do vele ziekenbarakkeo is bijna ieder groot huis tot hospitaal iiigericht Die huizen zgn toch door de bewoners verlaten de voorname lieden rijke kooplieden en burgers zijn allen gevlucht naar Moskou St Petersburg of het buitenland De dokter geeft daarna een verbaal van zijn vlucht TOor bet woedende volk dat de cholera weet aan de geneesheeren die zoo vertelde meu elkaar de zieken vergiftigd hadden om ben dan levend te verbranden De woeste menigte bestormde de hospitalen en barakken vulde de bedienden neder en doodde verscheidene geneesheeren De zieken werden waarin gij door een misstap govulien waart maar gij waart slechts daar gekomen om mg eruit te balen en zonder uwe hulp was ik zeker door de balken verpletterd O zonder twgfel Kn bovendien tot ascb verbrand Als gg zóó uw reizen aan mevrouw De Solis vertelt hoort zij slechts de helft De zedigheid gaat te ver en het wordt tgd dat ik baar eens de waarheid vertel Nu dan goed sprak de markies glimlachend Wij hebben elkander woderkeerig het loven gered Laten wij de belouning ileelen en er niet meer over praten Daarbij dat alles is al zoolang geleden Vgf jaar Ik zal u met meer waarheid zeggen dan gij straks tot mg zeidet Gij zijt niet veranderd Uf toch Gij zgt jonger geworden Dat is het beste wat men doen kan als men over ae veertig is Eo raen moet wel O ik ben niet meer diu halve wilde dien gij gekend hebt die bijna als een werkman leefde te midden van zgn fverklieden daarginds Ik heb mij hoe zi l ik bet noemen verzacht ik beu vrouwelijker geworden terwitle van de lieve vrouw mot wie ik getrouwd ben Richdrd Norton had die paar woorden onwillekeuri op eeu teederen toon uitgesproken en Do Solis die iuer ontroerd wtis lioowei bij zich bebeerscbte trachtte niet onverschillig te schijnen inlegendeet vol bejaiigstull ng maar als een vriend voor het gulul vitn zijn vriend De Solis begreep dat het voor dien man eeu dringende behoefte wai op hunne bedden op straat gesleept en het volk danste dan er omheen ouder het zingen van volksliederen Zes of acht kerels roet bglen en een paar tevolver sloegen de deur van deu briefschrgver in eu stormden zgoe kamer binnen Hij vluchtte door het venster dat laag bg den grond was en snelde naar een weide diohtbg het huis waar hg zich versobool tussohen het booge verdorde gras Daar hoorde hij geruimen tgd het gejoel der menigte on het gejammer der zieken Toen werd alles opeens si il en een oogenblik later sloegen er hooge vlammen uit het ziekenhuis bet gepeupel had het in brand gestoken De winil dreef vonken en stukkeu brandend hout naar het grasveld dat bier en da ir al begon te branden en de vluchteling moest zijn schuilplaats verlaten Hg vluchtte in den tuin van een nabiirig buis De bewoner van dat huis die hem kende was bereid hem oen schuilplaats te verleenen Daar klinkt buiten een woest gebrul en er wordt met bijlen op do deur gebonsd De dochter des huizes komt doodelijk vertchrikt aansnellen Vader het volk wil ons vermoorden Oiiüe vroegere boetsior is aan het hooofd der bende De drie verscholen zicb toen in den kelder waar zestig vaten spiritus en nog een aantal vateu wijn lagen Daar boorden zij boven bun hoofd de plunderaars den boel vernielen Eindelgk toen alles stuk geslagen was drongen zg ook in don kelder door De tvoestalingen deden zich daar te goed aan den drank die er lag en de andere vaten sloegen zg stuk hot was een vloed van spiritus Hé jongens I riep er een Als wg den spiritus eens aanstaken Dut zou een mooi brandje zgnl Ja maar dan moeten we eerst door het kelderluik naar buiten Anders verbranden wij allemaal moe I De troep ging weg eu de vluchtelingen hadden nog juist den t jd uit den kelder naar den tuin te snelleu Nauwiijks haddeu zij dien nieuwen schuilhoek bereikt of daar sloegen ds spiritusvlammen uit de kelderrameu wn in een oogwenk stond het huis in licbtu laaie Den volgenden dag kwam er versterking van de militaire macht De orde werd hersteld en een aanul oproermakers werden in hecbtenis genomen In eene talrgke bgeankomst in Exeter Hall te Londen ter viering van bet zeven en twintigjarig bestaan vau het beilsloger hoeft generaal liooth Maandagavond bet woord gevoerd Na zijne ingenomenheid betuigd te hebben met den uitslag der parlements verkieziogen die uaar hg gelooft zgne zaak ten goede ral komen sprak de genoraal voornamelgk over de vooruitzichten van zijn groot sociaal reddingsplan Hij zeide oubswimpeld dat EngeUind hom vgftigduizend ponden sterling schuldig ie en hoe eerder het die schuld afdoet boe eervoller De lime die onder volle erkenning van het menschlievende in Booth s streven voortdurend zijn groote plan bestreden heeft op önancioele gronden beeft oenigen tgd geleden na het openbaar worden van het eerste jaarverslag o a gezegd dat indien de generaal wilde toestem men om zgno berekeningen en ramingen te onderwerpen aan het onderzoek van eenigo beksnde mannen van zaken geheel buiten het beilsloger staande hij daardoor veel meer vertrouwen zou wekken dan door al zijne persoonlijke verzekeringen en vermaningen Over deze uitdaging zooals bij het noemde sprak Booth nu ook in Exelor Hall Terstond toen hij destijds to Parijs zijnde om vau zgn aangebeden vrouw te spreken vHet i waar ook gij zgt getrouwd zeide ds markies Eu met zulk een lief vrouwtje O wat spgt het mij dat mevrouw Norton uit is Zij zal zoo blijde zgn als zij u weder ziet Zoo I sprak de jonge mka Bewijst mevrouw Nonon mij de eer dat zij nog aan mg denkt Aan u denken mijn beste Maar wg spreken dikwijls heel dikwijls over u Solis zocht naar eeu passend antwoord een coiDpliraenlje of zoo iets Hij vond niets Zonderling wat Norton hem zeide deed hem leed in plaats van genoegen Zij sprak ovor hem Hij bewaarde hoar naam zorgvuldig in zijn geheugen als in een heiligdom Hij daehl altijd weer opnieuw aan baar eu sprak er met niemand over Zg sprak over hem zij was onverschillig getroost gelukkig En de gedachte dat Sylvia zicb zóó zijner herinnerde kwelde hem meer dan stilzwggen en vergetelheid Zij is de liefste vrouw van de wereld hernam Norton Zij is oen weinig lijdende Zoo zeide De Solis Ja om bare gezondheid ben ik besloten om teParijs te gaan wonen Bij zeuuwziekten doet doktor Fargoas wonderen En daar lijdt Sylvia aan I Ja zij hooft Ï8U baar moedor de dochter van eenVirginier dio veol van jagen eten en drinken hield en die aan de jicbt is gestorven den aanlog voor een gowricbtsziokte geërfd Wordt vervolgd hebben voorgedaan van het zoogenaamd toeschuiven van armen vnn een dezer gevallen in de provincie Friesland wordt uitvoerig melding gemaakt Zij is echter geneigd te veronderstellen dat die gevallen tot de zeldzaamheden behooren en dat de enkele voorbeelden van misbruiken in het Verslag officieel geconstateerd niet met vele andere vermeerderd zouden kunnen worden Een enkel geval van dien aard maakt gewoonlijk veel indruk en die indruk geeft voedsel aan de meening dat de armbesturen zich dikwerf niet ontzien bedeelden uit hunne woonplaats elders heen te zenden om van de fiuancieela zorg te worden ontlast en deze aldus op bet bestuur van do nieuwe woonplaats van don bedoelde over te dragen De wijziging of afschaffing van het domicilie van ondeiBland in 1870 in de wet gebracht beeft de klachten over bet afschuiven van armen zoo niet geheel doen verstommen dan toch zeer verminderd Geen stelsel is bij machte om een armbestuur onder alle omstandigheden te verhinderen zicb aan de zorg voor een geziu ten koste van een ander besluur moedwillig te onttrekken allerminst echter een stelsel waarbij do beslissing omtrent bet verstrekken van bnl jif aan het eene do betaling der daaruit voortvloeiende kosten aan bet andore zijn opgedragen Do commissie wenscht geen oordeel uit te spreken over bot advies van den Commissaris der Koningin in de provincie Frieslaud dd 22 Juni 1889 bladz 7 om in do wet eene wijziging ten behoeve van uitbreiding der bevoegdheid vau Gedeputeerde Staten of Commissaris te brengen Zij ucbt hel intusscben wenscbelijk nu de indruk is ontslaan dat bet afschuiven van armen voel meor voorkomt dan uit de officiee e raededeelingen blgkt al bel mogelijke in het werk te stellen om de werking der wet op dit punt beter na te gaan De medewerking van de armbesturen is biertoe noodig Vhn de ruim 70 000 gezinnen en personen die door de instellingen a en rf gedurende het geheele jaar of slechts tijdelijk ondersteund worden zullen verreweg de meeste weduwen en ouden van dagen vole jaren in dezelfde gemeente hebben ge oond het spreek van zelf dat deze dus vallen buiten den kring van armen waarbij aan afschuiven gedocht kan worden Het is zelfs niet aan te nomen ilai onder do tegenwoordige wetgeving een bestuur voor het onderhoud van oen arm gezin in eene andere gemeente enkele jaren zal bijdragen om het ten laste na de nieuwe woonplaats te brengen Zeker zal waar het een gezin geldt dat twee of drio jaren in eene gemeente gevestigd is on zich daarna om hulp bij bet burgerlijk armbestuur aanmeldt het vermoeden niet rijzen dat de aanvraag bet gevolg is van afscbuiving De commissie is van meening dat ter betere beoordeeling van de zaak allereerst een overzicht moet verkregen worden van de personen die binnen dien termijn tot de bedeelden gaan behooron Indien voorts de instellingen a en d aantoekeneu uit welke gemeente de armen die korter dan twee jaren in de gemeente wonen en tevens bedeeld wordeu gekomen zgn en of zij daar in hot laatste jaar onderstand hebben genoten zullen dio instellingen van zelf hare aandacht gevestigd houden op deze categorie van personen en is do kans niet gering dat de tot afsahuiven gezinde armbesturen zich bg het scherper toezicht van verkeerde praktijken zullen onthouden De hier bedoelde aanteekeningen hebben ook dat nut dat men beter dan tbans zal kunnen nagaan in hoover de vlottende bevolking die vooral in de grootere gemeenten in de laatste jaren zoo sterk is toegenomen reeds binnen enkele jaren na hare vestiging ten laste komt van bet burgerlijk armbostuur Do commissie vindt vrijheid de regooring in overweging te geven om de gemoentobosturon die rechtstreeks ondersteunen en de instellingen o en rf in het vervolg uit te noodigen om lo bet aanlal bedeelden sedert twee jaren of korter binnen het bedoelingsgebied woonachtig 2o het aantal der sub L bedoelde personen voor zoover zg gedurende het jaar vóór hun vertrek uit de vorige woonplaats aldaar onderstand hebbon genoten op te geven en dezo gegevens in de latere verslagen te doen opnemen Zij stolt aan de Kamer voor om onder dankbetuiging voor de verstrekte inlichtingen n n de rogepring afsclirift dezes te zonden en het Verslag voor kennisgeving aan te nemen Te Antwerpen is feest gevierd ter eere van den veimaardrn componist Poter Benoit tevens een der wakkere verdedigers van bet goed recht iler vlaamsche taal t Was namelijk den 24 n jl bet jubelfoesi der reorganisatie van do Autnorpsche muziekschool en minstens 12 000 personen do bloem der Vlaamsche burgerij in don Lande deel uitmaakten van den stoet die te 12 uur voor Benoit én het lokaal der Vlaamsche Muziekschool defileerde en dat tienduizenden bijeen aren om den stoet toe te juichen Niet minder getuigt daarvan het feit dat van een blad twelk mot zgn portret verschenen is 40 000 exemplaren zgn verkocht Tegen 1 uur waren in de feestelijk versier le zoal tan de Kon HarmouieMaatsobappg behalve circa 500 gouoodigden al de deputatiën van voornoemden sloot om er don meister huldo te brengen Onder de vele vlaggen en wimpels vertoonde de oude Liebaard van Vlaanderen zegevierend klauwen en tanden Voor de estrade waar een orkest on oen talrijk kinderkoor hadden plasts genomen verhief zich een berg van bloemen rondom s meesters bronzen medail lonportret Daverend waren de toejuichingen toen Benoit in do zaal verscheen en naar de eereplaats werd geleid en spontaan hieven houderden krachtig aan Benoit s eigen lied Nu mag de beiaard spelen Daarop volgden een paar wel wat langdradige toespraken gevolgd door de uitvoering van De Pacificatie 6eu van Benoit s beste creaties door het orkest dat met een gloed speelde waaruit warme toogenegepheid voor don meestor straalde eu van de Van Rijswijokcantate gezongen door hot kinderkoor Üo dag werd besloten met een sohittereud feestmaal van 200 converts Onder de aonzittendon werden de corypheeen op hot gebied der toonkunst en der Vlaamsche beweging opgemerkt zonder onderscheid van partijen Van do talrijke toosten was or ook oen eewijd aan koningin Wilhelmina en deze dronk werd met buitengewone geestdrift begroet Behalve de ontelbare bloemgeschenkon ontving Benoit ook tal van andere stoffelijke bewijzen der innige vriendschap hem door zijn vereerders toegedragen en der hooge gunst waarin hij bg het Vlaamsche volk slaat Uit Borgen op Zoom meldt men aan do T d Te elfder ure zijn de heeren raadsleden ni ingewonnen advies teruggekomen van hun voornemen om door drie van hen op grond van artikel 40 der Gemeentewet een raadsvergadering aan te vragen en wel uit vrees dat burgemeester De Uoock krachteas artikel 70 zou trachten een spraak in t wiel te steken Zij vergadereu beden in oimité ten Baadhuize tot vaststelling van een adres aan Z Exo den minister van Binneiilandsbe Zaken en tot benoeming van een commissie belast met bet aanbieden van dat adres Mej H gaat onbeschermd door politie of officieren van het Leger dos Heils avond op avcnd ongedeerd naar den tempel en naar huis Berkmaan de sluipmoordenaar die den directeur der Carnegie maalsohnppij hcoft willen doodschieten is student geweest aan de boogeschool te Wilna doch om zijne anarchistische gezindheid van daar en uit Rusland verwijderd In Nieuw Yprk aangeland werd hij eerst sigarenmaker en daa rna lettorzetter of misschien medewerker aan het anarchistische blad van Most Maar deze hoe weinig ook voor oen geruobtje vervaard vond de gevoelens van dezen geestverwant te bar en zond hem heen Toen vond Berkmann werk in Singer s naaimachinefabriek te Elisabeth en vervolgens als colporteur van anarohistischo blaadjes en geschriften Als zoodanig op de hoogte van alles wat er te Pittsburg voorviel oordoolde hij Hat Frick de vertegenwoordiger van Carnegie den dood verdiend had en dat hij Berkmann de beul behoorde te zijn Hij trok naar Pitts burg nam een paar dynamiet patronen in zijn mond tenojnde na het voltrekken der daad een einde aan zijn leven to kunnen maken kreeg na eenige vergeefscho pogingen Frick op diens kantoor te spreken en joeg 4ioin drie revolverkogels door het lichaam Frick s secretaris snelde op den knal toe en maakte zich van don moordenaar meester voor dat deze tijd gehad had opnieuw te schieten Wat do dynamietpatronen betreft deze schijnen geweigerd te hebben af te gaan en hiaraan is het te danken geweest dat Berkmann levend achtervolgd door eene schimpende en scheldende menigte in de gevangenis gebracht is kunnen worden Eeu dag of wat te voren baddoo indien men aan een gerucht geloof mag schenken goestverwanton van Berkmann getracht Frick s vrouw en kind te vergiftigen De toeleg moet mislukt zgn doch een der dienstboden die van de vergiftigde spijs gegeten had ligt ziek KuitenlaDdscb Overzicht De Belgische Kamer heeft na eena zeer korlo beraad