Goudsche Courant, zaterdag 30 juli 1892

Zaterdag 30 Juli 1898 NO 4898 GOUDSCHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De mzeading van advertontlén kan geschieden tot t n uur des namiddags van den dag der uitgave slaging het door de centrale commissie opgemaakte voorstel tot wijziging van het reglement van orde der Kamer ten behoeve der grondwets herziening aangeuomen Ër zal eene oommissie van eonentivintig leden benoemd worden waaronder de president der Kamer als voorzitter Deze commissie houdt ook gedurende het reces zitting In hare handen worden gesteld alle voorstellen tot wijzij iiii der grondwcts artikelen Zg laat die voorstellen met de toelichtingen die er bij worden ingediend drukkeC en ronddeelen Be oommissie is bevoegd de versjkgen harer beraadslagingen openbaar te maken H fe zittingen zijn alleen wettig wanneer meer dan de ïelft haror leden aanwezig is Zy pleegt overleg met da ministers wanneer dit door deio verlaüud wordt De commissie belast een of meer harer leden met het uitbrengen van haar rapport De Kamer heeft besloten dat de twee partyen voor de vorrain iUr commissie hare afgevaardigden zullen kieken elke party overeenkomstig de iu haren boezem bestaande nuances en tevens overeenkomstig de sterkte der twee partijen twaalf leden voor de rechte en acht voor de linkerzijde De voorzitter der Kamer die geacht wordt tot geeue partij te behooreu zal het een en Iwiutigste lid der oommissie zijn Morgen Vrijdag zullen de loden worden gekozen Het voorstel tot grondwelsherziening van den heer Jaiison z l naar de commissie worden verzonden Verder heeft de president nog drie andere voorstellen ontvanüen Eeu van den heer Ferou en vijf anderea om art 2G aan te vullen als volgt De Koning heeft het recht de kiezers te raadplegen over elke wet door de twee Kamers of bij conflict door een harer aangenomen Het refereiidnm is verplichte id j indien 100 000 kiezers of vijf provinciale raden het verlangen of wel eeu aantal gemeenteraden die te zamen minstens een miUioen inwoners vertegenwoordigen Het tweede voorstel is ook onderieekeud door denheer Feron en drie der indieners van het eers e verder door twee andere personen Irfet strekt omart 53 te vervangen door bepalinaen volgeas welkede leden van den Senaat onmiddellijk door het alge I meen kiesrecht worden gekozen overeenkomstig debepalingen van art 47 volgons welke verder de wetbepaalt de samenstelling het getal bet belang en dewerking der kiescolleges deie colleges verdeeld kunnen worden naar dun grond naar de betrekkingen of naar de beroepen elk burger zijo kiesrecht zal juitoefenen iii het college waaraan hij is verbonden I door zijne betrekking zijn beroep of zijnen socialen I toestand do wet bepaalt het aantal senatoren door ielk college to kiezen i Het derde voorstel draagt weder andere namen in 1 de onderteekoniug Art 56 zou luiden Om verkies baar te zijn voor den Senaat is het noodig Belg te zijn door geboorte of optie of naturalisatie te gemeten van zijne burgerlijke en bargorschapsrech t ten in Belïie gedomicilieerd te zijn tem minste 30 jaren oud ie zijn Het hoofd van het Kabinet heeft aan de Kamer de vraag voorgelegd of de tegenwoordige Kamers zullen geacht worden ontvangen te hebben de ontwerpen welke aan de ontbonden Kamers waren voorgelegd Na eene vrij lange beraadslaging hac ft de Kamer besloten dat zij alle niet atgekoudigde wetsontwerpen als niet bestaande beschouwde De crisis in Noorwegen is voorloopig vermeden Den radicalen rainsster Steen is door de Storthing verzocht te büjven en de coiisulaatsfjuaestie tot later te verdragen De koning heeft gelijk men zich herinnert goedgekeurd dat de consulaatsquaestie tot het volgende voorjaar werd verschoven i Dit was slechts uitstel an executie Doch de onbepaalde uitdrukking tot laier doel veronderstellen lat de Noorsche Kamer van Afgevaardigden haar bartewensch heeft opgegeten tot een gunstiger gelegenheid De quaestie zal echter na eenigen tijd wel weder iterugkeereii Zelfs do Zweedsche Nya Dagügt AHe handa het oraaan van een minister Bostróm beginter aan te twijfelen of de vereeuigiog met Noorwe gen wel behouden moet blijven In oorlogstijd heeft Zweden van zijn buur en broeder niets te hopen Geen soldaat geen oorlogsschip I mag het verwachten I Voor het koningshuis en de diplomatie draagt jNoorwegen slechts wemig bij m vergelijking met de offers die Zweden brengen moet Daarom acht hot blad het wenschelijk i it I et jonnoodige en vernederde verbond met Noorwegen jhoe eer hoe liever wordt opgezegd j Als dan Kusland tracht in Noorwegen oen haven te krijgen die t geheele jaar vrij van ijs is behoeft Zweden geen hand uit te steken maar mogen Duitschland en Kngeland de kastanjes uit het vuur hakn HAR TBEBICHTEN Gouda 28 Juli 1892 Bij zeer geringen aanvoer konden de prijzen zichnog moeilijk staande houden Tarwe Zoeuwsohe ƒ 8 2B a ƒ 8 75 Mindere dito ƒ 7 40 a ƒ 7 90 Afwijkende ƒ 6 25 A ƒ 6 75 Polder ƒ 6 a ƒ 7 50 Roodo ƒ 6 60 a ƒ 7 Rogge Zeeuwsohe ƒ 6 60 a ƒ 7 Gerst Winter ƒ 4 il y 4 40 Zomer ƒ 3 80 a ƒ 4 80 Chevalier ƒ 5 a ƒ 6 75 Haver per heet 3 50 a ƒ 4 26 per 100 kilo ƒ 7 50 i ƒ 8 25 Hennepzaad Inlandsch 10 a 10 50 Buitenlandsch flM i ƒ 7 50 kanariezaad ƒ 7 60 a ƒ 8 60 Boonen Duivenbooneu ƒ 6 75 a ƒ 7 25 Paardenboonen ƒ 6 20 a ƒ 6 5U Krwten Buitenlandsche voorerwten per 80 KG ƒ 6 40 a ƒ 6 60 Mais per 100 kilo Bonte Amorikaansche 8 76 a ƒ 6 90 Cinquantiue ƒ 6 60 a ƒ 7 Veemarkt Melkvee geen aanvoer Vette varkens red aanvoer handel vlug 22 ü 24 et per half K jtr Biggen voor Kneeland red aanvoer handel vlug 21 ü 22 et per half K i Magere Biggen goede aanvoer handel vlug ƒ 0 90 ii ƒ 1 40 per week Vette schapen weinig aanvoer handel gewoon ƒ 16 a ƒ 22 Ijammeren goede aanvoer handel flauw ƒ 5 ü ƒ 10 Nuchtere kalveren weinig aanvoer handel vlug ƒ 5 i ƒ 8 l okkalveron ƒ 8 a ƒ 1 4 Aangevoerd 125 partijen kaas Isto Qual ƒ 27 a ƒ 30 2de Qual ƒ 23 a ƒ 26 Zwaardere ƒ 30 Boter goede Hanvoer handel vlus Goeboter f 1 35 f 1 45 per kilo Weiboter ƒ 1 15 it ƒ 1 25 per kilo Burgerlijke Stand GEBOREN 23 Juli Adriana ouders VV F Blok en N Kramer 26 Jacobus Petrus Joseph Aloysius ouders J J van Liegen en C C M Hoek 27 Jacobus ouders U Gerritsen en M de Vriud Simon ouders S Boot en J H de Weger Aaltje ouders N A Hoogteijliiig en A Brandse OVERLEDEN 27 Juli A Blok 4 d M Kwiukelenberg 28 j GEHUWD 27 Juli 11 A J Bron en G van Leest J van Leeuwen en A C van Genderen ï Ie Jo g en P F Visser S G Kielliger en M de Knogt N J van der Wouden i n A Zoet ADVERTEÜffTIgN Openbare Vrijwillige Verkooping op WOENSDAG den 3 AUGUSTUS 1892 des Toormiddage ten 10 ure ten huize van P Stoppei knburg herbergier te Slolwijk van een Landbouwerswoning Vet Notaris SPRUIJT Een ware Schat Toor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s CLFBËWABIKG Hollandscbe uitgave met 27 afb Pr s 2 gulden Ieder die aan de verschrikkeljjke gevolgen van deze ondeugd lijdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlps duizend van een zekeren dood Te verkrjjgen bjj hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel iu Holland ADVERTENTIEN I in alle Binnen en BuitenlaniUche Cou 1 rnnten word n dadelijk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda ITieuwerkerk a d IJssel De Notarissen v n WIJNGAARDEN NOLEN resideerende te Rotterdam als lasthebbende van hun principaal zjjn van meening op WOENSDAGEN 10 en 17 AUGUSTUS 1892 telkens des voormiddags ten 11 ure ten kofiSehuize van den Heer J Ouoijk te Nüuwerkerk aid IJssel nabjj het Station ö Opbod Verhooginij en Afnlay PUBLIEK TER VERKOOP aan te bieden in 2 perceelen en in massa Twee perceelen en Watering gelegen te Nieuwerhrk ajd IJssel Strekkende van s Gravenweg Zuiil op tot de middelwatering kadastraal bekend Sectie C No 309 311 312 313 eu 314 fjnmen groot 3 hectaren 51 aren 10 centiaren Belend de heeren C Berkouwer A O Pinkse en M Moons In huur bji den heer P KOOLMEES h te Mieuteerkerk aid IJssel tot 1 JANUARI 1895 voor ƒ 315 per jaar Grondlasten over 1892 ƒ 13 7C Schielandspenninggeld over 1892 ƒ 5 61 Polderlasten over 1891 ƒ 3 51 Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemde Notarissen aan de Zoidblaak te liotterdam van welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkeljjk en voortdurend enezen door bet gebruik van het beroemde Extract van Prof LEFKIES Ergs par flacon 35 Gents K Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing bji het gebruik van Prof LEFRIES tinctuur Attesten aanwezig Prgs per flacon 60 ents met penseel Gouda Snelpersdruk van A Bhinkmak feZoON Hoofdagent H SELLE A negang 42 öaarfem Depóthouder h A le V L li T T B B Markt 97 naart het Hotel cuk ZALM Oe uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prfls per dne maanden is 1 25 tranco per post f 1 70 Uzoaderlijke Nommers VlJK CENTEN BINNENL AND GOUDA 29 Juli 1898 He lenniorgen is op de Oostliavon het paard gespannen voor de omnibus op Schoonhoven gevallen waardoor een der hoornen brak De passagiers zijn uitgestapt en werden met oen ander rjjtuig naar Schoonhoven vervoord Uit Gouda schrijft men aan de Tijd In de jl Zondag gohouden vergadering van de Zouaven Broedersohap werd lezing gedaan van de in De Maashode verschenen rede door generaal De Charette gehouden ter gelegenheid an den lOOjarigen gedenkdag der geboorte van paus Pius IX z n Een treffend oogenblik was het toen vervolgens alle aanwezigen opstonden om het slot dier redevoering plechtig te herhalen en te oekrachtigen Wij vorklaren bereid te zijn te etrqdcn en te sterveh oo het zqo moet voor den Paua Koning voor de tijdelijke macht des Pausen deze dubbele vertegenwoordiging van alle recht Ën het zal ons r iet verhinderen en nimmer beletten onzru plicht te doen als Nederlanders en vaderlanders geschaard onder den standaard van het H Hart De heer H Grendel uit Rijswijk deed gisteren te s llage met goeden uitslag het examen voor do akte alt boofdondorwijzer Kaar men verneemt is bij de regeering het plan aanhangig tot instelling eener slnntscommissie voor het ontwerp betreffende de droogmakiug der Zuiderzee Sohielands hoogo boezemgeld en Schielands penninggeld zijn door dijkgraaf en hoogheemraden van FEVILLETOIM BElv £i lD UU het l ramcL II 7 En als Ie erfenis van moedors zijde zich nu maar daarbij bepaald had was hel nog niet erg geweest maar zij heeft bovendien haar buitengewone ziekelijke vatbaarheid voor indrukken ovorgeoomen Het klimaat van Xew York met zijn afwisseling van gloeiende hitte en ijskoude deugde niet voor haar Eeu of twee zomers in Florida waren niet genoeg om haar weer op treek te brengen En dan ook ik geloof alleen aan Fnrgeas voor Sylvia heb ik eeu bijgeloovig vertrou en op Pargeas Onwillekeurig sloot George schielijk de oogen de naam van Sylvia die hij voor het eerst sedert jaren hoorde uitspreken deed hem zonderling aan Hij groette hem met de oogen zooals een soldaat voor den eersten kogel het hoofd buigt ten groet Norton ging mot zijn vertrouwelijke mededeelingen yqprt en sprak over Sylvia met de overstroomende hartelijkheid van don liefhebbenden man op eens hield hij op en zeide aangedaan dat waterschap voor het jaaf 1S92 vastgesteld op ƒ 1 en ƒ 1 60 per hectare In de gisteren gehouden zitting van het kantongerecht te Amsterdam werd Goolam Kader sioh noemende Doctor Oculist Indien Arabe veroordeeld lot zeven geldboeten van ƒ 150 subs voor elke geldboete tiO dagen gevuogeuisstraf Deze uitspraak werd door een talrijk publiek aangehoord Wij lezen in het DU v Néd iSenige liberale dagbladen hebben het noodig geacht hun lezers in te lichten omireut de op Zondag alhier belegde vergadering der radiouien Wij hebben ons daarvan onthouden oojdat bij herhaling in de vergadiring zelvti is verzocht dat geen verslag van het daar behandelde in de bladen zou gegeven worden Thans zullen wy dan ook zonder die berichten van onjuistheden te zuiveren en aan te vullen alleen mededoelen dat iu die vurgad ng bezocht door een groot getal belangstellenden ttitt verschillende gedeelten des lands met algemeene stdfi en de wenachelijkheid is uitgesproken tot stichting van een radicale partij en dat een oouimissie is benoemd geworden die de statuten en het programma van den partijbond naar op de vergadering gegeven aanwijzingen zal ontwerpen Volgens het libl zal dr Mozger zich in den herfst van dit jaar naar Rome begeven Waarschijnlijk zal hij zich te Eome of te Amsterdam vanwaar hem opnieuw aaubiedingen gedaan zouden zijn of in BadenBaden vestigen In alle geval schijnt dr Mezgor Wiesbaden vaarwel te willen zeggen Over ie Paarden Teutoonstelling te Soheveningen schrijft do A R CL het volgende Zie toch eens wat de vriendschap doet Gij zijt pas vijf minuten hier beste Soils en ik vertel u vanzelf wat ik aau niemand zou zeggen wat ik ternauwernood aan mijzelf beken Laten wij er nu maar over zwijgen I Vertel mij eens iets over uzelf Zij zaten tegenover elkander voor het raam bij een tafel waarop onder presse papiors telegrammen brieven en brochures lagen netjes gorangschikt en met spelden aaneeugestoken Een sigaar vroeg Norton rtDank u gij weet ik rook niet ffDat is waar En wat is er in al dien tijd vau u geworden Solis schudde het hoofd wWat or van mij geworden is Niets Ik heb gereisd om mij te verstrooien ik ben naar Aunam gegaan zooals ik naar de Voreenigde Staten hen geweest zooals ik langs den boulevard zou gewandeld hebben tfAlleen heeft do wetenschap er moer nut van gehad I Ik heb in de Revue oen stuk gelezen over Ie kolonisatie van het Verre Oosten dat mij vrij praktisch voorkomt En om het te schrijven had ik niet zoozeer behoeven te gaan Misschien leertAnen te Parijs nog het meeste zelfs over vreerade landen In de Club heb ik vrienden aangetroffen die op raiju woord van eer rvonvoel lan Turken wisten als ik die er was In tien regels en in twee minuten ADVERTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschflnt Wij durven gerust zonder vrees voor tegenspraak deze paardenexpositis de meest geslaagde en de meest interessante noemen welke tot op heden door de Scheveningsclie tentooustellings commissie georganiseerd is Zelden zagen wij iets zoo geheel aan de verwachtingen beantwoorden als deze onderneming Terwijl er nog hondenliefheboers waren die de gehouden dogsshows met op eeno lijn durfden stellen met die te Amsterdam en in het buitenland en met deftige voornaamheid den neus optrokken voor eenige slecht bezette klassen hoort men over deze paardententoonsteling zoowel van kenners als van leeken slechis woorden van lof en bewordering Wanneer men de terreinen opkomt is de aanblik allervioolijkst Aan alle zgden bewegen zich drukke meiibchen rennende paarden geuïiteerde paardenKnechts luidpratende eigenaars ernstige juryleden en rinkelende huzaren officieren Op honderden palen wapperen lustig en wild de vlaggen en wimpels hier schreeuwen de Belgische maquigmm met vreemde keelgeluiden om hunne dieren harder en mooier voor de jury te doen draven daar schetteren de harde tonen uit de koperen ilistmmenten van het muziekkorps bij de restauraties rammelen de borden hollen de kelluers schreeuwt men do orders Eensklaps vliegen de toeschouwers op bet terrein uiteen een wild paard naast hetwelk een boerenknecht holt maakt wilde cabriolen en slaat rond zich heen tot groeten angst der kijkers en totdat het door rukken van het hoofdstel en booze woorden van den knecht tot bedaren is gebracht Vele dames in lichte toiletten wandelen tusschen de stO terfjknecht UI en do adellijke liefhebbers heen Maar terwijl op de honden tontoonstelling de dames een werkzaam aandeel in den loop der zakeu namen zelf tot do executanten behoorden en de dieren voor de keurmeesters brachten hier spelen zij eeno meer passieve rol Wol zjjn er eoniire die in nauw contact met de viervoeters komen wel ziet deelde de telegraaf hun mede wat mij twee maanden kostte om te ontdekken En dan dat reizen dat reizen Het zou heel mooi zgn als men niet bij zijn bagago altijd oen beetje ergernis een herinnering meenam Herinneringen Aan uw moeder O die lieve engel sprak De Solis De herinnering aan haar had mij slechts kunnen bemoedigen Maar er waren er andere Ik hoop ze trouwens vergeten te hebben ja onderweg verloren hier of daar laten liggen bij niiju verschoten kruit en mijn ledige kardoezen Ik ben teruggekeerd met het vaste besluit om alle avonturen op te geven en hg mijn haard oud te worden gelukkig als gij getrouwd als gij Gelukkig sprak Ric iard hoofdschuddend Bodenk u eens De markies beproefde te glimlachen na raüt geweld de herinnerins eLt verdreven to hebben die bij hera opkwamen Bwlenk ii eens Norton kent gij ceeii jong raei jt die een braven man wil hebben die een beetje droevig maar niet knorrig is die veel van zijn illiisien verloren hoeft maar niet volgens de mode pessimist is da ir doet mijn neef Bernière aan en die nog genooi v rtruuwen en tiartstocht bewaard heeft om zoo noodig een dwau iheid te doen en elfs om verstandig te weiden Mijn moeder zou nuu gaarne zien dat ik ongetrouwd bleef Dus wil ik trouwen En bovendien een reis in het hoekje van den haard is de eeuige die ik nooit gedaan heb Ik ben er