Goudsche Courant, zaterdag 30 juli 1892

men b hooge nitzondering een van bet sohoone gedacht zelf de pa irden voor een coureuse mennen vel ziet men van t d tot tijd eeu krachtige dame en fraai beest vasthouden om voor eeu haastigen en drukken photograaf te poaeeren het zyn en blqven toch excepties die de algemeene aandacbt trekken en woorden van bewondering ontlokken voor den stevigen bouw dezer dravende amazonen De stallen trekken den geheeleu dag een druk bezoek Ue hokken die aan weerskanten van de bouten loodsen in twee rijen z o getimmerd en door eene middengaug gescheiden zijn doen aan de achterge leelten van een circus denken wanneer men byv s avonds in de pauze bij Carré de paarden gaat zien In sloffende en drentelende troepjes loopen de kijkers door deze middengang heen sommigen bang voor een trap van de krachtige viervoeters en met angstige oogen links eu rechts uitkijkend anderen moediger en met kennerszekerheid de beesten vriemlelijk op de schterschoften kloppend en bevoelend weer andere vragend biedend en afdingend Éenige paarden trekken bijzoLder de aandacht evenals de beroemde prysathleet dragen zij hunne medailles bij zich met dit onderscheid alleen dat de athleet ze rond den hals meesjouwt en dat het paard ze boven zijn kop iyn hoofd I heeft hangen verscheidene beesten glimmend en glanzend als zij buitengewoon opgepoetst voor deze gelegenheid hebben manen en staarten die opgesmukt zijn met atrootji s en lintjes en eene kinderacbtii e parodie vormen op bun stoere kracht hier staat een prachtige hengst met edelen kop en wilde oogen onrustig hinnekend door ae nabgheid van eene merrie en wiens nobel bloed voortspruit uit eene vermenging van twee beroemde geslachten Even merkwaardig als de viervoeters zijn in vele opzichten de menschelijke tweevoeters die door of voor hen leven Ook onder hen vindt men volbloed en halve rassen werk en luxe exemplaren enz Daar loopt een mal opgedirkte Engelschman met alopkousen en karrewats le eosmoe met knikkende knieën daar gaat een snorrebaardige Germaan sterk breedgefaouderd en luid pateiid daar een kleine Pranschman lenig en smal lispelend en levendig causeererd en daar de kruisrassige Belg ruw plomp en tevens vroolijk en opgewekt Hier verlustigt men zich in een Hollander die alles schijnen wil behalve wat bij is en daarom geworden is een mislukte Franschman en een mislukte Hollander hier ook ziet gij den altijd in lichte kleuren uitgedosten landjonker met de paarden van zijn papa en gevolgd door een palfrenier ook van zijn papa den stalhouderszoon met boogen hoed en keurig hoog linnen paarden en palfrenier dito als van den landjonker den echten handelaar slordig op zijn uiterlijk maar uiterst zorgzaam voor zijne beesten den boerenknecht met langen blauwen kiel eu stok met riempje en die de tentoonstelling geniet door in de hitte met zijne paarden te mogen meehoUen Ën dan ten slotte eene geheele categorie van menschen van wie men niets weet te zeggen Is het een gentleman Neen Een gelukzoeker Noen I Wat doet hij hier Niemnnd weet t Hoe heet hij Niemand weet t Hij praat met vele menschen maar nooit lang Hij betast alle paarden maar zegt niets 1 Men komt hem overal tegen hij is bij elk ongelukje hij is getuige bij elk buitengewoon geval hij heeft nooit haast en weet alles hij staat ieder oogenbli aan de buffetten en is nooit dronken dus toe besloten Ik ben wel een beetje bang voor het huwetijk evenals men bij zijn eerste bad bang iê dat bet water te koud zal zgo Maar ik ben besloten erin te springen Weet gij ook iemand die mij zwemmen wil leeren Norton Zoolang Üe Solis gesproken had had de Amerikaan do oogen niet van hem afgewend onder de geveinsde vroolijkheid vermoedde bij dat eeu smartelijke ironie dat oen leed verborgen wa of wel het bestuit van een man die naar iets nieuws haakt omdat bij verlangt te vergeten Das is trouwen voor u in het water springen Nu dat is galant voor uw zwemmeesfr zeide Norton Ik ken niemand die uwer waardig is in ernst Als ik een meisje kende onder onze Araerikaansche dametjes Neen O neen I geen Amonkaiingcbe sprak Soils levendig wWaarom niet Ik trouw nooit met een Amerikaansche Maar wa irom Omdat er i ijn8 inziens in het huwelijk al genoeg kans op wrijving bestaat door het vei schil van kaïakler zonder dat er nog verschil van ras bgkoint Do markies ivas bijna plechtig en zoo ernstig dat Bichard Norton met kon nalaten tu glimlachen Als mijn landgenooljes u hoorden zouden zij in tant zijn u de cogen uittekrabben De Amerikaansche meisjes zijfi toch mooi en eitgant en ernstig en vol todwij liug ondanks haar excenlriciteit Men beefl hem nooit te voren gezien eu zal hem naderhand ook nooit meer terugzien I Ket is het bekende geheimzinnige type van de paardeutentoon atellingen s Middags wanneer de zon warm schijnt de muziek haar hoogste harde jubelgillen doet boeren dichte troepjes meusoheu de terreinen aan alle kanten vullen de groote baan omringen en het drukke leven van deze houderden menschen en paarden de lucht van een aangename gezelligheid vervult verschijnen prachtige spannen op de baan en hoort men de namen fluisteren van Berg uit Berlyn Schlesinger uit Weeneu of Carré met evenveel eerbied als een gewoon soldaat den naam van een beroemd generaal zal uitspreken Eenvoudige bankbreuk ter zake van buiteusporiite verteringen en valschheid in geschrifte waren de feilen Woensdag aan C J S vroeger logementhouder te Dinksperloü voor de rechtbank te Arnhem ten laste gelegd Uit de verklaring van den curator mr Losecaat Vermeer bleek dat de vaste eu roerende goederen van bekl haddon opgebracht ruim ƒ 400Ü Hiervan moest betaald 2600 hypothecaire schuld en ruim ƒ 1600 aan andere vorderingen Daar evenwel nog gouden voorwerpen aan bekl loebehoorende waren in beslag genomen eu ook nog eene twijfelachtige vordering in den boedel was kon het gebeuren on was het zelfs waarscbgnlijk dat lOn pet zou worden uitgekeerd De buitensporige verteringen van bekl bestonden daarin dat hij kort voor zgn faillisement ruim ƒ 400 herkomstig van eene tweede hypotheek op zijn huis aan een pleizierreisje had ten koate gelegd In het begin van het jaar had bekl aan den kleermaker A Te Kamp roeden grond afgestaan voor ƒ 4 de roe die deze voor den bouw voor aardappelen gebruikte In het begin van Mei kwam do koop tot stand die evenwel met dichte beurs geschiedde daar beklaagde het land aan Te K afstond als vergoeding voor diensten door diens vrouw aan zijne vrouw bewezen Toen nu 28 Mei bekl failliet verklaard zou worden meende te Kamp dat van dien koop niet veel terecht zou komen en daarom schroef bekl op 1 Juli eene quitautie die hij dateerde 10 December 1891 en gaf die aan Te Kamp Bekl bekende de feiten en hot O M waargenomen door den substituut olficier mr Scheltema achtte de feiten bewezen VVel meende deze dat het onderzoek ter terechtzitting die in oen ander daglicht had geplaatst doch i zou er alleen toe leiden dat een lichtere straf werd geeischt Al werd ook 100 pet uitgekeerd toch was hier eenvoudige bankbreuk gepleegd omdat daarvoor niet noodig is beeadeeliiig van schuldeiscbers Ook hield bet O M vol dat uit de valsche quitantie door bekl opgemaakt nadeel kon ontstaan De eisch was 4 maanden gevangenisstraf Mr C de Kempenaar als verdediger voor bekl optredende achtte de stelling van het O M onhouilbaar en in een uitgebreid pleidooi zette pleiter uiteen dat bijkens den titel waarin ait 340 voorkomt wet degelijk benadeeling der schuldeiichers vereischt wordt alvorens eeu failliet wegens buitensporige vor eringen kan worden gevolgd Dat uit do valsche quitantie nadeel kon ontstaan achtte pi evenmin bewezen Dut weet ik wel sprsk Solis rBovendien gij wilt trouwen om te trouwen bijna op goed geluk of ik moet u zeggen ik begrijp niet hoe men zulk eeu ernstige zaak als een loterij kan behanilelen Msar als men hot als een zaak beschouwt zeide de markies nog steeds met denzelfden spottendeu trek om de lippen De grijze oogen van Norton staarden hem voortdurend aan alsof de Amerikaan het geheim dier treurigheid had willen doorgronden die vroeger Solis niet eigen was geneest Een zaak Een zaak Ik weet toch wel beste George dat do bruidschat u onverschillig is Geheel en al Bovendien bestaat in Amerika de gewoonte niet om een bruidscliut mede te geven waardoor het huwelijk veel minder aan een geldzaak doet donlen dan bij u in Frankrijk Gij zult moeten toegovon dat voor een haiidelsvolk dit versmaden van de banknoten nog al mooi is Solis was een oogenblik blijven zitten zonder tu antwoorden ei keek naar oen zonderlinge pendule op den sclioorsteen met een stalen stamper als slinger Ik denk er volstrekt niet aan sprak hij steedsnaar den slinger kijkende volstrekt niet om uwgebruiken of uw jonge meisjes te beoordeolen wanneer ik u zog ilat ik seen Amerikaansche zal trouwen evenmin als ik aan een koop denk bg het loelijke woord een ziiak Ik bedoel alleen dat als Z jne conclusie was vrqspraak met verzoek tot ou middellijke invrijheidstelling van zijn client De rechtbank gelastte na beraadslaging de invrijheidstelling vau bekl Na re on dupliek uitspraak 2 Augustus lu de laatat verschenen aflevering der DeuUci Medmniaeie fyocimtchrift ia eene hoogst belan r jke studie opgenomen over de cholera in de omgeving van Parijs Het stuk beeft voornamelqk ten doel te constateeren dat er zich aldaar reeds sinds April gevallen van echt Aziatische cholera hebben voorgedaan Ten gevolge der ontdekking van Kooh is de stellige zekerheid voor de diagnose der cholera BsiatioB gegeven door de aanwijzing van den kommabacillus in de uitwerpselen der lijders in den inhoud der darmen en in den darmwand der lijken Door zorgvuldige bacteriologische onderzoekingen heeft men bij vergelyking van den bacillus van 1892 met de in do laboratorién aangekweekte uit de jaren 1883 Calcutta en 1884 ïoulon eenige punten van verschil gevonden Do microbe van 1892 is namelijk korter dikker en sterker hg maakt het vleesch na troebel en vormt aan de oppervlakte daarvan eerst na verloop van twee dagen een vliesje terwijl de door Koch aangekweekte Dacillus reeds na verloop van een dag bet vliesje vormt en bet vleeschnat helder laat ook brengt hy de molk aan hetsiremnien hetgeen de bacillus van Koch niet doet Zulk eene afwijking is echter niet van belang en zij is waarvoor de sprekendste bewijzen zijn geleverd alleen door de voort ezette aankweeking in de laboratorién aan het licht gebracht Wy moeten alzoo rekening houden met het bestaan van oen brandpunt der echte Aziatische cholera ook in bet Westen En boe in onze geneeskundige kringen de zaak wordt opgevat blijkt uit het einil resumé vnn het artikel Dit resumé nu luidt aU volgt Sinds April dezes juars heerscht le cholera asiatica in den omtrek van Parijs Een gedeelte der lijders wordt in de hospitalen Ie Parijs behandeld Ue voornamelijk in de zomermaanden plaats hebbende choloraaebtige toestanden met den ongelukkigen naam cholera nostras dienden hij vroegere epideinién en dienen helaas ook ditmaal als ilekmantel ter verberging en geheimhouding van niet onbeduidende brandpunten der guvaarlgke ziekte in de naaste omgeving van Parijs dat centrum hetwelk ter verspreiding der ziektestof de gunstigste voorwaarden op den geheelen aardbol oplevert Bij de tegenwoordige kennis van bet cootagium der ziekte bij de kennis der biologische eigenschappen van den komma bicillus en van zijn ectogeen bestaan bij de konnis der voorwaarden voor de opneming van deu ziekteverwekker bad metug met het oog op de tegenwoordige toestanden van hë verkeer de daarnaar veroischta maatregelen vroeger moeten nemen dan men heeft gedaan Aan de FranBühe artsen valt niets te verwijten zij hebben in tijds het feit geconstateerd De gevolgen van zulk eene handelwijze der Franscho autoriteiten van toezicht zijn ook niet achterwege gebleven en strekken ons ter vermaning om op eene verdere beweging van dien kwaadaardigen vijand beilacht te zijn lo meer omdat hij ons langs de oostelijke grens niet minder bedreigt Volledige gefeeilbeid ten strijde is hier eene dringende noodzakelijkheid men niet met haar die men lief beeft getrouwd li het misschien het beste is om aan hot toeval over te laten of men haar die men trouwt zal lief hebben Nu dat is een mooie stelling riep Norton lachend Het is geen stelling het is een der duizend noodzakelgkheden die het hedendaagsche leven zooala het is ons opdringt Oij en de markies sprak langzaam zijn woorden één voor één wegend als een man die voorzichtig stap voor stap op een bevroren vijver doet gij zijt ongetwijfeld zoo gelukkig geweest om uit lietde te trouwen Hij deed alsof hij door bet openstaande roam ver in zee keek maar zijn oogen hingen oan Norton gezicht Ik aanbad hot jonge meisje wier baud ik gevraagd heb sprak de Amerikaan zeer ernstig Solis antwoordde luid Ik heb een vrouw aangebeden wie ik niet durfde zeggen dat ik baar liefhad Ik vraag u nograoals waarom öij waart rijk zeer rijk en met uw fortuin kondl gij uw naam aanbieden aan wie gij wildet Zeker Ik vervolgilo do Solis was vrij arm in verger lijkiug van hel jonge meisje en ik kon noch durfdehaar vragen om een leefwijze te dealen die haarminder zou toegeschenen hebben dan die zij tot nogtoe bij haar vader geleid had Mijn liefde drongmij te sproken en mijn hoogmoed beval mg tezwijgen fTordt vermlgd Omtrent het gevecht bij Lampermej is te sGruven hage een sehrijvon ontvangen van den luit ügkstra die bij deze gelegenheid gewond werd Het Vaderland ontleende daaraan het oen en ander Na geconstateerd te hebben dat zijn wonde eene weinig beduidende zoo goed als genezen i deelt luit Dijkstra mede dat hij den 13un Juni des avonds te 7 j uur uitrukte met 20 man ten einde een hinderlaag te bezetten tusschen zijn post Lampermej en Tjot Iri Al spoedig werden achter do spoorwegboan die als bot ware do grens vormt van bet vgandelijk gebied Atjebors ontdekt die begonnen te vuren en een inlandsch soldaat kwetsten Toen werd attaqueeren gecommandeerd en de vijand ging aan den haal Het was nu doodstil geworden alleen hoorde il kermen oompenie compenie Ik begreep dus gewonden te hebben Van den spoordijk afgaande om de gewonden bg elkander to zooken sprong op eens een Atjeher op diu echter onmiddellijk nedergelegd werd Bij dezen aanval bad ik in bet geheel vier gewonden eekregen waarvan twee zeer zwaar Ten einde do nevenposten te waarschuwen dat ik gewonden had liet il door een der fuseliers die oen hoorn bij zich had een signaal blazen De post Tjot Iri liet im een liohtfakkel aansteken om het terrein Ie verlichtun en daar zag ik vlak bij mg koppen van Atjohers in de along along Met een flink hoero er op in we rookten hondgemuen waarbij ik liclit gewond werd maar inij echter voldoende gen roker hel door den vent met 2 sabelhouwen op zijn onwaardig hoofd neder te leggen Ken tweede werd eveneens afgemaakt terwijl het ondertiisscben uitgerukte detacbement van Tjot Iri er nog twee doodde en een vluchteling neerschoot Een Europeusch fuselier kreeg een houw mei een kiewang in den hals een inlander een schampschot do luit Kessler van Tjot Iri twee lichte houwen over het hoofd en een paar vm zijn fuseliers lichte schampschoten Ik behoef dus niet te zeggen of het warm is toegegaan We hadden den vijand echter zoodanig klop gegcep dat hij er van doorging met achterlating van zes dooden iets wat een Atjeher nooit doet en in jaren niet is voorgevallen We maakten nog buit twee achterlandgeweren eeu voorloodgeweer 3 donderbussen een lans 5 klewongs en 5 rentjongs eeu gevaarlgk wapen waarmede gestoken wordt en de noodige munitie voor vooren achtorlaadgoivoren Volgens spionnenberichten had do vijand 16 gewonden waarvan er reeds twee Overleden zijn Uit het verdere gedeelte van den brief blijlct dat onze gewonden goed vooruitgaan en gevallen van cholera hoogst zeldzaam voorkomen Onze neveiipost Sirooii aldus eindigt het schrijven is ongeveer drie ivekon geleden des nachts beschoten Uit twee kanonnen werden granaten op genoemden post geworpon welke bijna alle boven de beating sprangen terwijl dit alles begeleid werd met het noodige geweervuur Dat grapje duurde van s avonds 10 uur tot s nachts I uur Wij bekwamen aan onze zijde slechts 2 lichtgewonden door granaatscherven U ziet dus van en vrede zgu wij nog ver af on het is de vraag of het wel ooit zoo ver zal komen Do Atjehers schijnen ons een ouverzoonlijken haat toe te dragen niettegenstaande al onze pogingen om zoo goed mogelijk tegenover de kerels to zijn Automatische warmwaterfonteinen welke voor een stuiver een emmer warm water leveren worden tegenwoordig te Parijs geëxploiteerd met veel succes Door een vernuftige inrichCing met gebruikmaking von de gas en waterleiding levert men het water op een warmte van 65 graden Celsius De heer J J P Valeton te Utrecht schrijft over de vulkanische uitbarsting op firoot Sangir non het Hbl Uit eeu zoo even ontvangen schrijven uit Menado dato 12 Juni kan ik omtrent bovengenoemde ramp het volgende meedeelen Den 7n dezer zoo deelt de briefschrijver ons mede hoorden wij hier tegen 7 uur s avonds geweldige slagen en zagen een hevigen vuurgloed in de richting van Saiigir Wij onderstelden aanstonds dat er een uitbarsting moest zijn en te oordeelen naar wat wij hoorden dachten wij dat zij op Siaoe zou hebben plaats gehad Juist log het 8 3 Heouba op de reede Dit werd door het bestuur gehuurd om informotieiï ie nemeü Den 8n des namulilngs 1 uur gingen wij onder stoom in da richting van Tagoelandog waar wg tegen den avond aankwamen Wij stoomden langs den Roewaiig ranar bespeurden niets Laii zoam aau stoomden wij nuar Siaoe waar wij om 6 uur aankwamen De preside nt radjo kwam hieraan boord Deze deelde ona mede dat de berg op GrootSangir hevig had gewerkt De op Sinoe gevestigde zendeling P Kelling wiens vrouw zich bij haar vader op Manganitoe op Groot Sangir bevond was reeds por prauw derwaarts vertrokken Met volle kracht stoomden wij nu naar Taroena de hoofdplaats van GrootSougir Wij kwamen daar aau den 9n s 1 araiddags 1 uur Ik ging onmiddellijk aan wal Geen pen is in staat de ramp te beschrijven die aangericht was Alles was met zulk een laag stof bedekt dat de daken bezweken woren s Avonds kwam de zendeling Steller aan boord die ons veel mededeelde maar onder den indruk van het doorleefde alles nog onsamenhangend Den volgenden morgen gingen wij onder stoom om achtereenvolgens Kolongan Kondar Sowang Tarian en Taboekan te bezoeken 1 Overal loopen breede bonen van den vuurberg naar het strand waar het kokende water alles heeft vernield Boven en langs Sawang tot voorbij Tarian tot nagenoeg bij Taboekar staat geen enkele klapperboom meer alles is één woestijn derhalve niet alloen hot noord ivestelgk maar het geheele noordelijk gedeelte van het eiland is verwoest Hoeveel dooden er zijn is nog bij benadering niet te zeggen Ook het werkvolk vau den zendeling Steller 2 is omgekomen Men was juist bezig met padi plukken zoodat er veel menschen in de tuinen waren Onder hen was ook de Djoegoegoe het eerste hoofd onder don radja ook hg is dood De modder steen en aschregen was zoo geweldig dat olies er üuiler bezweek Do heer B heeft 00 pikols rijst aan het gouvernement geleverd voor de Sangir bevolking Uit andere brieven van de zendelingen Steller en Kellirg blijkt dat do nood op Sangir inderdaad groot is en indien niet krachtige maatregelen genomen worden hongersnood onvermijdelijk Ook in die plaotsen die niet tot de eigenlijk verwoeste streken kunnen worden gerekend zooals in het iets zuidelijker gelegen Manganitoe ztjn de boomen door den aschregen geheel van bïaiteren en vruehlen beroofd Zoo sterk was de aschregen dat tot in Manganitoe toe de ademhaling er door bemoeilijkt werd Deze plaatsen liggen alle in het noordelijkgedeelte van Groot Sangir Kolongan aan de westTaboekan aan de oostkust Bedoeld zgn de jongens die hunne opvoeding ontvangen bij den zendeling Steller oan huis Een gedeelte van ben was op wog naar een bij Kandar gelegen tuin en schijnt op dien tocht omgekomen te zgn Boitenlandsch Overzicht De Keizer van Duitschland is weer te Berlijnterug De dagbladen bevestigen dat Caprivi reeds op den weg van Spandau naar Potsdam den keizer het voorstel tot het houden der tentoonstelling overbraoht Do rijkskanselier merkte daarbij op dat nog slechts het kleinste aantal der bondsrogeeringen an industrieelen wier instemming was gevraagd goedkeurend geantwoord hadden Dientengevolge kan nog geen beslissing genomen worden Particuliere berichten melden daaromtrent het volgende Hel plan betreffende do wereldtentoonstelling wordt tbona in goede onderrichte kringen ols mislukt beschouwd Althons de tot dusver ontvangen antwoorden zoowol uit de nijverlieidskringen al van de bondsregeoringen hebben op ons kabinet een indruk gemaakt welke voor het plan zeor ongunstig is Te Berlijn is oon brochure verschenen getiteld Darf Caprivi bleiben Von eiiiemalten Politiker t Schijnt niet veel bijzonders Toch zou men kunnen zeggen die vraag wordt door tal van Duitschers tegenwoordig in siilte gedaan en in stilte met neen beantwoord de ultramonionei en vrijzinnigen uitgezonderd De ontvangst lan de Zuid West Duitschers te Kisaingen heeft de woede van deze heerea tegen Bisraarclc opnieuw ontvlamd en de Germania brult tegen den grondlegger der Duitschs eenheid t Is ook wel ongelukkig voor deze heeren dat de toespraak van Bisraorck algemeen een guustigen indruk heeft gemaakt en zolfs do Kölnische weer blijken van haar hooge goedkeuring begint te geven Men vindt dat Bismarok door die rode wel verro van verzwakt en verward te zijn geworden zooals de offioieuse Norddeutsche beweerde het bewijs heeft gegeven dat hij nog altijd dezelfde is in helderheid en frischheid von gedachten Zijn schildering van de verdeeldheid der politieke partijen en de nenschelgkheid dot de gematigden uit alle partijen zich verbinden om bij Waderzijdache concessies een groote sterke partij te vornie n dat er meer werk zal worden gemaakt van hel bedenken der dingen die het vaderland tot heil kunnen fjn dan vau het visscheii naar stemmen bij de vurkiezin n wordt zeer geroemd en geprezen als een i ece it waarmede de oudEijkskanse lier veel ja bijna alles Tfoer heeft go goraaakt Volgens do laatste bevichton is hef oil onzeker of Bismarok heden vnn Kissinaen trekt Ür is sprake do ontvangst von een groote de it l ie ui Wzas Lot haringen Het bezoek aan Jena zou in dat geval een paar dagen verschoven worden Ook over het verblijf te Berlijn zijn de berichtgevers t niet eens Volgons sommigen zou op de terugreis Berlijn in het geheel niet worden aangedaan en de weg genomen worden over Schönhausen Uit Antwerpen wordt het overlgden bericht van den heer Pecher In den heer Pecher verliest de liberale partg haren ouden leider en ee i krachtigen steun Aan hem is het voor het grootste deel te dankeu dat in 1872 de liberalen na tien jaren vruchteloos strijden tegen de Meeting te Antwerpen weer bovencp kwamen en bezit van het stadhuis namen waarop zg nog zetelen Ook aan hem is de inrichting te danken der liberalo partij die sedert meer dan 20 jaren hare onwankelbore macht heeft uitgemaakt en nog maakt Gedurende vele jaren was hij de voorzitter der Ldierale Associatie waar hij steeds toonde een man van strijd en volharding ta wezen Niet alleen op politiek maar ook op kunstgebied was de Pecher werkzaam Jaren lang oefende hij het ombt uit von voorzitter van den Cercle Artistiquey waaraan hij onschatbar diensten wist te bewijzen steeds met weergalooze eenvoudigheid en zedigheid Berichten uit Engelscben oorsprong geven thans toe dat het mislukken van sir Charles Evan Smith s zending bg het Marokkaansche hof riet aan Fransche intriges is te wgten De sultan weigerde hat tractaat te sluiten omdat hij zich machteloos gevoelde tegenover die leden zijner omgeving die er tegen waren wijl het een belangrijke toenadering tot Europa on tol de beschaving beteekende Nimmer is de macht vau den sultan in Marokko geringer geweest dan tege iwoofdig In zijn zwakheid waagt hg I het niet den vijanden der Europeesche beschoving te weerstoan Het feit dat er thans binnen zijn rijk reeds vijf of zes oproeren onder machtige stomhoofden ziJB uitgebroken ontnam hom den moed nog andere invloedrijke hovelingen te ontstemmen Bovendien vreest de Marokkaansche regeering een uitbarsting van fanatisme bij het domme volk wanneer een Britach vice consul was toegeloten op den aanblik van de Brilscbe vlag boven het consulaatsgebouw zou het gepeupel buiten zichzelve geraken 1 omdat het dit zou beschouwen als een oetheiliging van do stad Fez Het religieuse element in Marokko de priesters en de fakirs toonen zich meer en I meer ontevreden over den sultan en zijn politiek en neigen steeds meer het oor noar de vrome leerstellingen aii den Sonussi Mahdi die openlijk in Sus en de nog naderbij gelegen provincie Garb verkondigt dat de sultan een verachtelijk werktuig der Christenen is geworden I I Het toelaten vau oen Britsch consulaat zou onmiddellijk gevolgd zijn door de aanvrage van allo I overige Europeesche mogendReden ter verkrgging I von hetzelfde privilege ie sulton zou niet kunuen I weigeren maar de terugslag van deze oonwinst der i Europeesche beschaving aon do kuststreken zou zich onmiddellgk in het binnenland doen gevoelen en I dit ten koste van Moelei Hassan s souvereioe rechten Dolziel geeft uit Londen nog het volgende bericht Stanley is door het agentschap Dalziel geinter vieuwd over den jongsten opstond der Arabieren en de bloedige voorvallen op het gebied van dm Con I gostaot Hij werpt de verantwoordelijkheid op de ontislaveruij vereeniging Hij heeft wat nu gebeurt voorspeld in zijn werk Dorkest Afrioo en gipst ten sterkste de wijze waarop deze vereeniging is to werk gegaan in het ontwerpen en samenstellen van expeditièn De Staat behoort het initiatief te nemen door het zenden van bijzondere missien tot afschafling van den slavenhandel Men begaat zeide hg thans dezelfde fout als Gladstone toen hij Gordon met zeven man tegen I 60 000 man zond Mét betrekking tot Emin pacha liet hij zich aldus uit Emin is een geestdrijver hij gehoorzaamt niet oan de bevelen van Wismaan maar gaat naar eigen inzicht te werk Zgn gezondheidstoestand is zeer slecht en onder zgn volgelingen heerschen pokken Eemin verklaarde Stanley ten slotte bezit goede hoedanigheden maar heeft zijn leven versleten in eene nuttelooze taak IN Q E Z ON DEN mmdele Heer Naar aanleiding van het ingezonden stukje in uw courant vai eergisteren onderteekend door S de Jong hen ik zoo vrij UEd beleefd te verzoeten onderstaande regelen voor mij te willen plaatsen Onbillijk is do Wet die de ambtenaren in de gelegenheid stelt de benadering te doen zooals zij geschiedt omdat zg zelf de voordeelen in de zak steken en de schatkist bij de benadering van een beest 1 il Va gulden kon prq iteeron Zoolang i us