Goudsche Courant, zaterdag 30 juli 1892

1892 lïïaandag 1 Augustus I o 4$99 GOUDSCHE COURANT IVieutvs en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt Mdart 10 JuM oer mfiaioraB sraatlamrad 0 M b T a to f pMit a MuibavoUn ta gomékoopt anceWMiBt MkH warlMna Genees en HalsniladeL B rMn doen eer het Pnbll k wa eker werkead e eaeohedeUJk mi Dr T Freriehs swiijn t T SoanZOni WOnburg C Wltt OopenhegM Zdekauer at petw xirs Soederat dt K Ma Lambl WerMheu Forster SlrmlnglHMi Onderbuiks organen Oe Inzending van advertentlfin kan geschieden tot een nnr des namiddags van den dag der uitgave Er wordt zoo spoedig mogelijk eene 1I1II81IB0J gevraagd bg BRAAT Onder de Boompjes Wtr MVZIJEK gedurende de KERMIS van af Donderdag 4 lot 7 Augustus H J de GROOT BeUevue Entree Vrg Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk 2 f Dv Retau s iELFBEWABl lG HoUandsche uitgave met 27 afb Pr is 2 gulden Ieder die aan de verschrikkel ke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarljjks duizend van een zekeren dood Te verkregen bij het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Gouda Snolpersdrttk van A Bbinkman Sr Zoon geen verandering daarin wordt gebracht ziillea de ambtenaren wanneer zij oen beest benaderd hebben van de gelegenheid gebruik maken het door slachting van de hand te doen waardoor zij een aardig winstje behalen Mijn doel van dit chrijven ia echter de ingezetenen en vooral zij die niets mot de ambtenaren te maKoD hebben beleefd te verzoeken het kwaad niet m de hsnd te werken eu niet zoo spoedig het vleesch aan de ambtenaren te bestellen wanneer zg komen vragen Vraagt eerst aar uw vleeschhouwer informatien omtrent de quahteit van hot benaderde beest en stelt als eisoh dat de prgs omdat het benaderd goed is ver beoeden de prye is waarvoor hij het U leveren kan Menigmaal is het gebleken dat de prgs gelijkstond ja zelfs hooger was De voorrechten die ilo ambtenaren geniften an het gemeentebestuur om te kunnen slachten in een koe of paarrienstal van don Heer Erberveld ik vind ze niet goed maar laat dat liever voor rekening dior Heeren Voor de opname van deze regelen zeg ik fj mijn dank EKN VLEE3CHH0ÜWKR LIJST van brieten geadresseerd aan onbekenden gedurende de ie helft der maand Juli lS9i en terug te verkrijgen door tusschenkomst van het postkantoor to Gouda Mu van landontginmng Apeldoorn Trietholf den Haag Plak Brulieim don Haag T Bos Nieunerkerk C Soct H A v Hoogdjiem Amerika T Krijve Antwerpen Van GOUDERAK J van Selm Amsterdam Van ZEVENHUIZEN J C Kramer Heusden Gouda 28 Juli 1892 Do Directeur van het Postkantoor VOKSTEK Burgerlijke Stand Reeuwijk OVERLEDEN J M Kraaienbrink 4 j Zevenhnizen GEHUWD G van den Bogerd en M Meteelaar C van Erk eu W Haak OVERLEDEN N B Bos 2 j ADVERTENTI N TE KOOP in een uitstekende toestand Br fr onder No 2207 Bureau Goudtche Courant Men vraagt zoo spoedig mogelgk TE HDUR EEÏÏE WOmN I in of aan de buitenkant van Jouda bg voor i keur BBNEÜENWONING of en klein op zichzelf staand liUISJË waarin een Kamer Keuken Slaapkamertje en verdere gemakken j Brieven franco onder No 830 aan de JONGH s AdvertentieBureau Arnhem Heineken s GEKSTE BIER perfl 9 et per V A s = WIENER EXPORT 15 Vi J j Specialiteit van Tafelbieren Depot A NOBTIER Gouwe C 34 35 gevraagd voor het aanstaande seizoen of aandeel in een wildrijke Jacht liefst vliegend wild aan Spoor gelegen tusscben den Haag en Gouda ot omstreken Brieven met opgave van ligging grootte aard van terrein Wild en prijs onder letter D 987 Adv Bur HAASENSTEIN VOGLEE den Haag Pm R Vlrohow Bertu V Oietl HBnchm ft Beclam Laipiig tt T Nussbaum MOndue Hertz Amitwlani T Korezynski Krakee Brandt KlauMnburg b j storingen tn de kwUea et lever Uat vmn eea IföQHIIIIR Jii beUee truen eteelcuis veort ttrende vereteppliur n d dak ÊiSMmÊVtV M TOartkomtad oii it ldl d ii ooili hoöapljB BlM MjUOÊ UfheM keBUw bel kertedem ICheld vebrek eea eeUnat wl Hlflh rd Brsndt word n om hu luhto wUaff deervrevne f n in f i w n m ilJn te tmtUmm borsn d k rp w rkand ZnirtM BUUmUt Dnppda HtiCMU nm Wr Om Eleh by den aankoop te bemhennen lp l n auteeitutkte pr pu tM nmt m n In d pothakMi rtMdr uu d nlbu echte BwltaerMhe PUIea Tan dem Apetheher RIehard Braadt Prri P doo nut brnUt unwiJiinr 70 Cnii m Lett n uwkenrl r op du b t U rlH n rndrukl door d wM boebemd k nd lni rk itU 1 het witte hralB ep het reode veld ea e handteekealBB Beh Braa t itab op Mu dooij b Tiiid ar Haofd epatt V B vaa Saatea KoIC te Botterdam GebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao Dceimatige door de nieuwste uitvindingen op macninaal gebied verbeterde fabricatie I en uitsluitend gebruik van fijne en fijnste gi ondstoö en gaiandoerei Irn verbruiker vnn StoUwerck s Chocolade en Oacao wil nanbeveienswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp l likotten De Firma boiiiuilde 27 Breyets als Hofleverancier 44 £ cre Dlploma s gouden enz Medailles oen bewijs van uitmuntend fijn fabrikiut Keeds 1874 sihreef de Accauemie national de Paris Nous TOU8 déoemons nae lledailie d or première cla He en consideration devotro excellente fabrication de Chocolat bonbons varies etc etc I StoUwerck s fabrikaat is verkrijgbaar bij H H Confiseurs Banketbakkers enz enz i Oeneraalvertegenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 Nieuwerkerk a d IJssel De Notarissen van WIJNGAARDEN NOLEN resideerende te Rotterdam als lastbebbende van liun pnncipaal zijn van meening op WOENSDAGEN 10 en 17 AUGÜSTD8 1892 telkens des vuormiddaga ten 11 ure ten koffiehuize van den Heer J Ouduk te Nieuwerkerk aid IJssel nabij het Station ft y Opbod Verhooging en J ëlag PUBLIEK TER VERKOOP aan te bieden in 2perceelen en in massa Twee perceelen en Watering gelegen ts Nieuwerhrk a d IJaael Strekkende van s Gravenweg Zui l op tot de middelwatering kadastraal bekend Sectie C No 309 311 312 313 en 314 Samen groot 3 hectaren 51 aren 10 centiaren Belend de heeren C Berkouwer A C Pinkse en M Moons In huur bij den heer P KOOLMEES Jz te Nieuwerkerk aid IJssel tot 1 JANUARI 1895 voor ƒ 315 per jaar Grondlasten over 1892 ƒ 13 70 Schielandspenninggeld over 1892 5 61 Polderlasten over 1891 ƒ 3 51 Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemde Notarissen aan de Zuidblaak te Rotterdam De aitgave dezer Courant geschiedt dagel ka met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr B per drie maanden is 1 25 franco per post f 1 70 Wzotiderlöke Nommer VIJF CENTEN BINNENLAND GOL DA 30 Juli 1892 Het gymnastiekfeest dat morgen en overmorgen in onze stad wordt gevierd belooft een gezellige drukte en VI ooiijk vertier aan te brengen De feestelijke stemming zou zeker worden verhoogd indien de ingezetenen vooral zij die wonen op straten waar de optocht passeert de vlag wilden uitsteken Op een feestdag behoort de stad haar feestkleed aan te trekken De optocht heeft plaats desnamiddags te 12Vg uur en niemt dezen weg Van het Kazerneplein door de Nieuwsteeg langs den Kleiweg Turfmarkt Gouwe Oostzijde Wijdstraat naar het Eaadhuis waar de ollicieele ontvangst plaats heeft door het Bestuur der Gemeente Gouda Daarna gaat de stoet langs den Korten Tiendeweg den Langen Tiendeweg Bleekerssingel Kleiweg Hoogstraat Markt Dubbele Buurt Haven Oostzgde Veerstal Botterdamsohe dgk naar het feestterrein Voor de amusementen en den toegangsprijs daarvan verwgzen wij onze lezers naar achterstaande advertentie Het Bestuur van den Nederlandschen Zwembond heeft besloten op den Nationalen zwemwedstrijd die Zondag 14 Augustus e k hier ter stede gehouden wordt het Kampioenschap voor Duiken te doen plaats hebben De tioudsche wedstrijd belooft daardoor hoogst belangrijk te zullen zijn Het progamma dat wij re ids vroeger mededeelden heeft nu eonige wyziging ondergaan Afdeeling D is nn gewijzigd als volgt OekUed Duiken en Zwemmen om hel Kampipentchap van Nederland Ie Prgs Gouden Medaille en Diploma als Kampioen van Nederland Uitgeloofd door den Nederlandschen Zwembond FEVltLEfÓlM iUÜ het Framei n 8 r Jammer dat dat meifije geen Yankee was aooals gij dat noemt Zij zou hefu gemakkelijker gemaakt hebben Ik ken een jong meisje wier vader vijfhonderdduizend dollars rente heeft en die getroUwd ifl met oen predikant uit Tenesaee wiens geheele fortuin ziju bijbel is Zij is zeer gelukkig Kom beste George een vrouw troost over een vrouw 1 Een Spaansch spreekwoord zegt De bloedvlek der moerbezie wordt Joor een andere moerbezio uitgewischt Oij zult bij mij in Park Monceau Amerikaansche meisjes zien bruine blonde rosachtige en bevallige bekoorlijke en betooverende meisjes en misschien zal ondanks uw vooroordeel een harer het beeld van uw landgenoote doen verbleeken Misschien antwoordde De Solis Altyd naar de pendule kijkende waar het kunst werk een machine geworden was voegde hij erbij Ik geloof het niet De Amerikaan haalde de schouders op 1 e Premie Verguld zilveren Medaille en Diploma 2e Zilveren 3e Bronzen hui Bepalingen Het gekleed duiken en zwemmen bestaat uit Sprong afstaiidzwemmen duiken op eene aangegeven plaats diepte circa 3 meters en aanbrengen ia zoodanige houding dat de geredde verondersteld wordt te kunnen ademhalen Voor deelnemers aan dit Kampioenschap moet de kleeding bestaan uit Zwembroek hemd onderbroek lange pantalon vest sokken en bottines droog wegende minstens 3 K G Naar men weet zal ook ora het Kampioenschap van Nederland op den rug gezwommen worden Meer dan ooit is deze wedstrijd waaraan naar wij uit goede bron vernemen de beste zwemmers uit ons land zullen deelnemen dus de belangstelling waard Wg kunnen voorts mededeelen dat de Maatschappij tot Exploitatie van Staats Spoorwegen en ook de Holl Spoor speciale retourkaarten verleent voor deelnemers aan dezen Zwem Wedstrijd tegen betaling van enkelen vrachtprijs Heden nacht ten ongeveer drie uur werden de ingezi tenen door de brandklok uit hun slaap gewekt daar er brand was uitgebroken in de broodbakkerij an J L Mimppn in de Kniperstraat alhier welk pand in twee gedeelten werd bewoond Het geheele benedengebouw is uitgebrand van de boven woning is de voorkamer blgven staan Spuit No 4 gaf het eerst water daarna spuit No 6 Van den broodbakker was alles geassureerd van den bewoner van het bovenhuis niets De oorzaak is onbekend De heer K van den Berg alhier deed met gunstig gevoli examen in de Engelsche taal L O Wat drommel I Zoo iets gelooft men nooit totdat men op een goeden dag bespeurt dat er na het vergeten van dooden niets zoo snel gaat als het vergeten van gevoelens die men voor eeuwigdurend hield En dat is zeer natuurlijk Maar beste George als men zijn leven doorbracht met zich over I niets te troosten dan had men geen leven Enleven moet menl Voorwaaris altijd voorwaarts i Dat is onze nationale zinspreuk En mijn zinspreuk is het ook Ik breng mijn leven niet doormet te blijven staan bij de schimmen van het gevoel I Terwgl Norton zoo sprak keek De Solis om zich I heen en hij gevoelde zich daar te Trouville in het kabinet van den Amerikaan dat er bijna uitzag als een office te New York alsof hg op reis was Zelfs in dit huis aan het zeestrand had Norton zijn bizonderen smank overgebracht en overal den stempel zijner persoonlijke keuze op gedrukt Dit kabinet in de Normandiache villa droeg inderdaad een eigenaardig karakter Te midden der weelde die in deze fantastische woning heersohte van al het moois dat te Trouville aan het hotel in de rue Rembrandt herinnerde geleek dit eenvoudig vertrek alleen verlevendigd door het uitzicht op do zee in het licht op een ruime cel van een Werkzaam mensch Weinig schilderijen naast een Ridder van Velasquez zilverig als een antiek goudsmidswerk hing een aquarel die op een veel te blauwe zee een jacht 1 voorstelde dat den naam droeg van mevrouw Norton Sylvin De lijst van dit zeestnk niet den ADVEKTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meerlOCenten GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdvertenttSn gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De gemeenteraad vaa Haastrecht benoemde jl Woensd tot onderwijzer aan de openbare school de heer W H Klijn te Sliedrecht die ook oene benoeming naar Strijen beeft onirangen Bij da atemming verkreeg de heer Klijn evenals de heer Oostroom van Beeuwijk 3 stemmen het lot wees toen den heer Klijn als de gelukkige aan Uit Stolwijk schrijft men aan de Schooni Cl l en 17 Aufruatus a s op den dag van zgn geboortefeest zal het vyfentifintig jaren geleden zgn dat de heer Aart de Vreugt te Stoln gk zijne betrekking als ontvanger der gemeente Stolwijk ïal hebben aanvaard Niettegenstaande zgn hooge jaren neemt de jubilaris ijne betrekking steeds persooolgk en met lust en ijver waar en het is zeker in den geest van velen als wij hem nog menig dienstjaar toewenschen Neemt men bg het bovengenoemde in acht dat De Vreugt reeds 53 jaren zijn vak als metselaarsbaas m deze gemeente heeft uitgeoefend en nog waarneemt en dat hg gedurende dat tijdsverloop ook meer dan 20 jaren de linaucièn der Ned Herv Gemeente alhier heeft beheerd dan geloof ik dat wg hier gerust kunnen spreken van een echten Stolker en van een man van wien met waarheid kan worden gezegd hij heeft zijn geheele leven mjt de gemeente Stolwijk meegeleefd Wij twijfelen dan ook niet ot het zal den jubilaris op zijn zilrerenfeest dat hij huiselijk hoopt te viei en aan vriendelijke attentién niet ontbreken en spreken nogmaals den wensoh uit dat De Vreugt nog vele jaren zal behouden blij en voor de gemeente niet alleen maar ook en niet het minst voor zijn talrgk nageslacht Gisteren bezochten HH MM de Koninginnen de Sporttentoonstelling Het bij die gelegenheid gegeven concours hippique was werkelijk schitterend Alle naam van een Amerikaansch kunstenaar hing vlak bij een landschap waar onder de schaduw van reusachtige pijnlioomen waarvan ernige omgehouwen op den grond lagen een kleine pionnierswoning stond Het huisje was de nederige woning van Norton den vader De kamer waar de oude Norton zoo vaak bij het licht der petroleumlamp aan zijn vflf kinderen uit den bijbel had voorgelezen terwijl zy om de tafel zaten waarop nog de bijl van den woudontginner lag I Dit schilderij nam Richard overal mede waar hij heenging eu hing het boven da plaats waar hij zat als een Rus zgn heiligenbeelden Het geheele leven van Norton was in deze beide schildergeo vervat Het houten huisje was de familie de oude man die uu onder een steencn monumentlag dat de i naim roemrijk als van den stichtereener dynastie droeg Abraham N rton Het wasde vader de moeder met haar lieven glimlach de zusters die nu getrouwd waren en de twee broeders beiden gedoid m den vrijheidsoorlog onder de sterrenbanier Het vacht was het tegenwoordige leven deinnige de eenige liefde de belooiiing van een geheel leven van werkzaamheid de aangebeden vrouw de dierbare Sylvia jm Onder ileze afbeelding hingen ebbenhouten boekenrekjes die oen beperkt aantal uitgeiocbte nuttige boekon bevatten verhandelingen over natuurnn scheikunde en zetfc r de scheikunde der iel Op een étagère lagen en met brioQes met roodea inkt geschreven korrels gond of stukjes steenkool