Goudsche Courant, maandag 1 augustus 1892

MM S@S @ I Fieuwerkerkji d IJssel J BREËBAAUT LZ Botermarkt te Gouda BENIG DEPOT der Haagsche Beschuit van den Heer J K SOMMER paarden en bespanningen elke tot eenzelfde nummer behoorden traden eerit tegenover do tribune op ééue rq aan om vervolgens in eene aangewezen volgorde langs de Koninginnen te défileeren De ruiters en bestuurders groetten bij het passeereu der tribune en trokken dan eerst in stap en vervolgens in draf of galop langs den ring terwijl de muziek dor jagers onophoudelijk de luoht met vroolqke aria s vervulde Vooral hadden de tweespannen uit de stallen van Bay te Berlijn en Schlesinger te Weenen veel succes aan hën vielen herhaaldelijk de toejuichingen van bet publiek ten deel Toen de vier officieren die voor den beker hadden meegedougen opkwamen moest kapitein Punt van de artillerie afstijgen en viel hem de eer te beurt om den eerebeker welken hij in het concours gewonnen had en uitgeloofd was door de Beschermvrouw der Tentoonstelling uit handen van Hare Majesteit zelve te ontvangen Ook de twee en vierspannen die keurig over de baan zwenkten schenen de Koninginuen leer te bevallen bq de ingespannen sulkeys en sjeezen trok zeer de aandacht een oud HoUandsche sjees afkomstig van den heer Van den Bdrg nit Haarlem geheel volgens e traditie opgetuigd en waarin twee Friezinnen in nationaal kostuum met obrijzers en kanten kap hadden plaats genomen en die zelfs om de echtheid te verhoogen eene ouderwetsche groene paraplu opzetten paard en zweep waren geheel met bloemen opgesierd De afdeeling springpaarden was bijzonder srhitlerend bezet en de ruiters die op hunne prachtige beesten proeven in bedrevenheid in bet springen over hurdles gaven welke de knapste beroepsluiters hen niet zouden verbeuren werden telkens en telkens luide van alle zijden toegejuicht Het vorstelijk bezoek aan dit concours hippique dat om ongeveer visr uur begonnen was nam tegen half zes een einde Het werd door uitstekend weer opgeluisterd en de terreinen waren zeer dicht bezet door otne talrijke menigte die zoowel de groote tribune als de open enceintes vulde Bij het verlaten van de koninklijke tribune en voor het instappen in het inmiddels weer voorgebrachte rijtuig verklaarde de jeugdige l oningin aan den regeeringscommissaris baron Van Brienen van de Groote Lindt dat zij rich buitengewoon goed had seamuseerd Onder het spelen vau het Volkslied en het hoerageroep en het gewuif van de aanwezigen reed de vorstelijke stoet van de terreinen om zich naar het station van den staatsapoorweg te begeven waar een hoftrein gereed stond om beu naar het Loo terug te voeren Omttent de gevolgen der invoering van den Mid deoEuropeescheu tijd komt o a het volgende voor in da Vereinazeitung Indien ergens dan had men hier in onze westelijke provinciën van Duitschland de nadeelen en bezwaren moeten ondervinden waarvoor tegenstanders van de invoering vaa den zönetijd ons hebben bevreesd gemaakt Niels van dat alles is echter bewaarheid Het spoorwegbestuur nam eenvoudig in zijna reisgidsen en tabellen de nieuwe tijdsbepaling over en liet te middernacht tusschen 3t Uaarl en 1 April le stationsklokken volgens Mid l Europ tijd stellen urwijl de Laudsregeering zonder verderen omhaal van wetten of formaliteiten aan alle gemeenten last gaf alle openbare uurwerken terzelfder tijd naar de naastbijzijnde spocrwegklok te regelen Aldus is zonder tegenspraak geschied en reeds den 2n April een modpl van een lo omolief een prachtstukje vanwerktuigkunde naast eeu telefoon op den schoorsteen zag men als om ta bewijzen dat de eigenaareen Amerikaan was de karakteristieke pendule waarvan de slinger eun stalen stamper was die geregeldals een chronometer op en neer giuff alsof Nortonliever den tijd zag aangewezen door ean nuttig voorwerp dan het lichte tik tak eener Ëuropeeschependule te hooren Deze pendule die De Solis beschouwde scheen op hare wijs eveneens te heggen Steeds voorwaarts eu met haar stamper waarop het licht een staalglans wierp te verpletteren wat Kichard Norion noemde de schimmen van het gevoel Wat gij mij daar zagt verwondert mij niet zeide de markies Er ligt een geheel bizondere levensbeschouwing in uw pendule Zij wijst den tijd niet aan zij verplettert hem De Hollanders dia toch nog al praktische menschen waren legden in hun klokken een poëzie die iets droomerigs had Zij hadden schepen die bg iedere sicoude hean en weer gingen nu leD8 die alle minuten draaiden vtsschers die aan oen blikken bengal een zilveren vischje ophaalden en 13e maan de blaeku maan die opging over fanlastiiche bijna Chineescjie lahaschappen zooals men te Saardam ziet Maar die lanuschappen en die huisjes waren voor die armo racnscben die in hun hutje bij de bevroren Zuiderzee opgcsiottn waren een k jl je op het idfeaal en in dtn rook van hun pijj zagen zij het verleijreoe of hun reizani terwijl vroeg uiamand me T wanneer hy s morgens om 8 uur opstond ot zich om lU uur s avonds naar bed begaf of dit volgens oude dai wel volgeua nieuwe tgdrekening geschiedde lila enkele scholen waar rekening moest gehouden worden met leerlingen die per spoor die scbnlen bezoeken en nu een half uur later komen werd het aanvBUgsuur der school een half uur later gesteld Ook dit schgnbare bezwaar zal te verhelpen zijn wanneer de spoorwegdieustregelingen gaandeweg in dien zin verbeterd worden dal de door scholieren gebruikte lokaaltreiuen weder in overeenstemming gebracht worden wat de uren van aankomst en vertrek betreft met den nieuwen tqd der provinciale hoofdsteden en wel zoo dat de sohooltyden op het oude uur kunnen blijven vallen Wat hot middaguur betreft hierop heeft do verschuiving geenerlei schadelijken invloed Wel trekt hel hier in het westen onze aandacht in dezea lijd van do langste dagen als iets nieuws maar daarom niet als iets onaangenaams dat bet s avonds een half uur langer licht bl ft dan wij het volgens de vroegere tjjdindeeling gewoon waren Dat daarentegen de zon thans oolk een half uur later opgaat bemerken wij meestal niet daar wij als beschaafde menschen toch altgd reads een stuk in don dag sliepen s Winters zuUen wg er ons mede kannen troosten dat wij het licht dat s morgens langer branden moet s avonds weer besparen Indien b j de invoering van den zönetijd iets verzuimd werd dan is het dat het helaas niet gelukken mocht dien gelijktgdig in het gefaeele Bijk in te voeren Dit gebrek zullen wij moeten dragen totdat het op l April 1893 vanzelf verdwijnen zal Zeer spoedig na dit tijdstip zal er over lokalen igd in het dageiijksch leven met meer gesproken worden tenzij dan als van iets uit de oude doos Het antwoord van dec Minister van Oorlog op het adtes van een 50 tal kantoorbedienden in Breda waarin zij den Minister vtirzochten aan militairen in actieven dienst te verbieden schrijtwerk bg particulieren te verrichten is ontvangen daaruit blgkt lat adressanten nul op het request hebben gekregen Nu zullen ze het naar men wil bij den Minister van Financien gaan wager en dezen uitnoodigen dien militairen ook een patent op te leggen wat echter naar men zegt onmogelijk is daar aan rgksbeambten eu onder hen zullen toch ook wel militairen behooren volgeus de patentwat geen patent mag uitgereikt warden De slachtoffers der sluwe Pargsche modiste Apparuti hebben iemand naar Petersburg gezonden om de historie der hun ontfutselde 3 millioen frcs eens nader te onderzoeken én die heer heeft van de juffrouw naur het schijnt eeu volledige bekentenis van hare kunstgrepen wettu te verkrijgen waarvan het hoofd der Fetersburgsche politie hem eeu getuigschrift heeft afgegeven Zij beeft verklaard dat al du beweerde bestellingen van het Russische Hof verzonnen waren en zij geen enkele medeplichtige heeft gehad Het zoogenaamde keizerlijk zegel op do valsche brioveu die zij nare cliénten vertoonde was niet andifirs dan een Moskuusch üouane stempel Voor twee jaar had zij eenige daarvan voorziene pfpieren in handen gekregen het lak uitgeknipt en daarnaar een zegel doen g aveereu het gbtik van den slinger hen zachtjes au regelmatig in droomen wiegde siil als een rustige slaap Gg daarentegen maakt van uwe pendules njortieren met sumpers of machineraderen Eu bij di o hamer die neervalt ec omhoog gaat on weer naarvalt en weer omhoog gaat denk ik onwillekeurig aan alles wat er in het moderne leven wordt onderdrukt en plalgemaakt en f uw verbrijzeld Ik geloof dat man do pendules die den vluchtenden tijd aanwijzen moet versierep als graven om te beter deu dood te j verbergen onder poëzie en bloemen En ik geloof zeide Norton en ik herhaal het dat men het leven moet aantojuen en waardeeren zooals het is met zijn waarheden zijn hardheid zijn stampers vail allerlei aard om het te kunnen omvatten ta onderwerpen en te doen lief hebben I De markies zag een oogenblik den man aan die daar stond als uit kernachtig eikenhout gehouwen met zijn breode handen op den schoorsteen en die hem beschouwde met een vroolijke an teveos tartende uitdrukking als wilde hij hft noodlot trotseeren Komaan sprak De Solis ik zie wel dat gij den droom zoo veracht omdat gij waarschijnlijk de werkelijkheid vli n het geluk gevonden hebt Ik erken daf het ondankbaar zou zijn als ik mij beklaagde Èn toch Wat dan Vroeg de markies Het harde beenderige voorhoofd van Norton rimpelde zich als onder een droefgatstige geduchte Besta vriend zaido da Amerikaan iedereen Mej Apparuti wordt nu door de Eussischo politie ter beschiltkiog vau de Frauscko ovorkeden gehouden Bulteulaodscb Overzicht De Tribuna zegt dat de koning van lulié stellig naar Genua gaat maar dat zijn vertrek is uitgesteld tot na afloop der kuur welke de koningin thans ondergaat Wat het bezoek der vreemde eskaders betreft wordt opgemerkt dat dit niet van de Italiaacsche regoariug afhangt maar overgelaten wordt aan de welwillendheid van die mogendheden welke aan koning Humbert oene hulde willen bewijzen waarvoor de regeering baar erkeutelgk zal zgn Ken afdeeling van het Ëngelache eskader der Midderlandschezee is te Syracuse aatgekomen van waar zij weldra naar Genua zal vertrekken om bij het bezoek van koning Humbert aanwezig te zijn De Neue Freie Presse noemt de redevoering die Bismarck ta Kissingen heeft uitgesproken wellicht de baste die hij sedert zgn uittreden uit den staatsdienst heeft gehouden Logisch in de samenstelling treffend in haar uitdrukkingen eii vol van vaderlandsche geestdrift levert zij zegt het Weenar blad een schitterende wederlegging van da belachelijke bewering als zouden zich bij Bismarck zwakheden van den ouderdom vertooneo Hat gausche Duitsche volk moge de vermaning ter harte nemen Wg moeten eeu zijn indien wij niet verloren willen gaan Hat denkbeeld dat da vereeniging van de Duilsohe stammen de wederoprichtiug van bat Bijk niet uit de gebeurtauissan van 1866 kouden volgen heaft Bismarck reeds meermalen toegelicht maar nog nooit zoo overtuigend uitgedrukt Men kan het slechts betreuren eindigt da N Fr Pr dat deze rede niet in den üuitsohen Rijksdag gahouden is deze was voor haar de aangewezen plaats Augustus belooft dit jaar een feestmaand te zgn Ongeveer ta gelijk met den tocht naar Amerika viertNederland de voltooiing van ean der bilangrgkstewerken van waterbouw Duitschland wil trachten dit werk ta overtreffen Toen keizer WUhelra op 5 Mei 1891 te Keulen zeide Misscbian zullen wg spoedig ËngelanQs schepen evenals in ouda tjjdan vobr de poort vac Keulen zien liggen s rak Kg naar het hart van vele Duitsobers In ean dazerdagah verschenen werkje dringt deKeulsche kamer van koophandel sterk aan dat Keulenzoo spoedii moge jk in betere varbinding met dezea zal worden gebracht Dit is uiat alleen van belang voor Keulen maat ook voor eau groot gedeelte van Duitschland gelooft bat bestuur Meer en mear blijkt dat het goederenvervoer te water de voorkeur verdient boven dat ta land Geheel West Duitschland met een bevolking van 16 000 000 zou met het oog op den handel in ijzerwarou steenkolen huiden kored enz door een directe verbinding mot da zee zeer gebaat worden Tot heden zijn do Eijn proïincién in haar handel op bat buitenland nog ta veel afhankelijk van Nederland au Balgié Da kosten welke Duitschland aan uitdieping en verbreeding vac verschillende riviar n benevens het aanleggen van nieuwe werken besteed heeft worden op 300 000 000 mark geraamd Dit is aan groote som maar men moet niet vergeten dat Frankrijk voor zijn waterwegen 1 179 000 000 mark uitgaf Het Duitsche rijk zou do stad geldelijk moeten heeft zijn verdriet zijn onrust Straks sprak ik terloops over de mijne Ik die nooit een romanheld was en bot nog niet ben nietwaar ik ffeb het ideaal en tevens da beste dar vrouwen gevonden Ik heb een jong meisje getrouwd dat waarlijk gg hebt haar weinig gezien maar gij kent haar toch aan uitverkorene is die alles overtreft Ik heb haar liaf uit deu grond van mijn hart Ik zou alles geven wat ik bezit om haar slechts ean glimlach ta ontlokken en dan vol ijver aan het werk gaan om haar op nieuw rijWom ta verschaffen En al dat geluk al die schijnbaar volmaakte zaligheid dia mg in de oogeu van de lieden dia mg niet kannen van vragers lastige mansohan eu onverschilligen van randgevars van reporters die maar altijd door tot vervelens toe van deu schatrijken Norton spreken Richard glimlacbta al dat schijnbare genot dat mij in da opgeu der Parijza□aars □ tot aan door het lot bevoorrecht wazen maakt dat iu iadar opzicht te benijden is dat alias Solis zelfs mijli fortuin waarvoor ik het lot dankbaar ban is niet bestand tegen de volle waarheid ik ben onrustig ik ben droevig en als ik het u moet bekennen ondanks mijn atrijdlust en liefda tot den arbeid en lot alles at hut ware leven uitmaakt welnu in het binnenste mijner ziel ban ik niet gelukk ig fTordl mrvolffd steunen Mocht Duitschland niet kunnen helpen dan zou men zgn toevlucht moeten nemen tot een naamlooze vennootschap De kosten van het Manchaster zeekanaal zgn ook door een vennootschap gedragen Ook wordt gehoopt dat Nederland hetwelk groot belang bg hot work zou hebban aan da kosten zal willen bQdra en Die laatste wensch heaft zeker niet zoo spoedig kans op vervulling Ook de vergelijking mat het Manchester kanaal een onderneming dia hoogstwaarschijnlijk als mislukt moet worden beschouwd is niet gelukkig In d eerste jaren zullen de transatlantische stroomers Keulen nog wel niet aandoen Het hof ta Marokko neemt bij voortduring eene uitdagande houding tegenover Engeland aan Buitengewone toebaraidselen worden gemaakt voor de ontvangst van dan Franschen gezant in September a s Volgens gerucht zouden de bewoners van vijftig woningen die moetan verlaten om plaats to maken voor den Franschen gezant en zijn gevolg Gisteren beersóhte hier een ongekende hitte De thermometer wees 98o in da schaduw aan Er zijn 80 personen tan gevolge der war nte overleden en het aantal zieken is bijzonder groot Ook in de oostwaarts golegen steden is de hitte ondragelijk en zijn de gasthuizen opgevuld met zieken De gevallen van zonnesteek zijn zaer groot Te New ïork zijn gisteren ook 162 paarden onder da hitte bezweken Burgerlijke Stand GEBOREN 28 Juli Willem ouders A G Snel an C H den Hertog 29 Neeltje ouders J van der Pool an C van Es Sophia ouders W Bokhoven en A C Borkus OVERLEDEN 29 Juli J van Rgswijk buisvr Tan J van Erkel 27 j ONDERTROUWD 29 Juli P Leaflang 51 j en M Hofstede 60 j ADVERTENTIÊN Ondertrouwd MARCüa VAN AALST en SOPHIE ROOS ÏTetuen l 29 J H 1892 ♦ Bevallen van een Dochter A C BOKHOVEN BOEKUS Gouda 29 Juli 1892 V De Heer en Mevrouw H PAUL betuigen hunnen dank voor de vele bewgzen vuu belangstellinf ondervonden by de geboorte hunner Dochter Voor de vele bewezen van belangstelling bg de geboorte onzer Dochter ondervonden betuigen w onzen hartelgken dank H C GABRY M R GABRY WöLOKEN mum im MAJIKT A 68 GOUDA Specialiteit in Meeren Mode en Sport Artikelen Groote keuze in Engelsche en Schotsche Stoffen Abonnement fl 95 per Jaar Het eerste jaar een COSTUUM twee PANTALONS en een DEMI SAI80N Het tweede jaar een COSTÜÜM twee PANTALONS en een WINTERJAS Men behoudt de Kleedingstukken en betaalt per kwartaal vooruit Wenscht men het eerste jaar de WINTERJAS JASen het tweede jaar DEMI ÖAISON dan betaalt men fl 100 het eerste jaar en het tweede jaar 90 Gulden Stalen worden aan huis beüorgd Natuurwollen Ondergoederen Systeem Prof JAEGER W P JAULUS Marchand Tailleur Markt A 68 Gouda en voordeeligste adres voor Wijn Likeur Bier en Gedistilleerd is bij J F HERMAN AZ Tlendew Specialiteit in Advocaat a la vanille a ƒ 1 20 per Flesch SMID Een FLINKE HALFWAS kan dadelgk voor VMSt geplaatst worden bij L B VAN ES Zeer Uette Cfesteendrukte NAAUSAASTJES worden GELEVERD door A BRINKMAX en Zn Bessen Genever Bier M J DE GRAAF Hooge Gouwe EIlüL7nMASEi S Góedkoope Aanbieding Ik zend franco Gouda 2000 STUKSa ƒ 2 90 Baal terug 30 Cts 1 f il i§©iE Haarlem EENI BEF0T7ANTBEE Meii wordt verzocht op t MERK te letten UIT HET Magazijn van M RAVENSWAAY ZONEN GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een Mlf en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prijs voorzien van nevenstaand sMerk volgens de Wet gedepo neer i n Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende De Notarissen van WIJNGAARDEN NOLËN resideerende te Rotterdam als lasthebbende van hun principaal zfln van meening op WOENSDAGEN 10 en 17 AUGUSTUS 1892 telkens des voormiddags ten 11 ure ten koifiehuize van den Heer J Oudijk te Nieuwerkerk aid IJstel nabg het Station b f Opbod r rhooging en Afnlag PUBLIEK TER VERKOOP aan te bieden in 2 perceelen en in massa Twee perceelen en Watering gelegen te Nieuwerkerk a d IJssel Strekkende van s Gravenweg Zuid op tot de middelwatering kadastraal bekend Sectie C No 309 311 312 313 eu 314 Samen groot 3 hectaren 51 aren 10 centiaren Belend de heeren C Berkouwer A C Pinkse en M Moons In huur b den heer P KOOLkEES Jz te Nieuwerkerk aid IJssel tot 1 JANUARI 1895 voor ƒ 315 per jaar Grondlasten over 1892 ƒ 13 76 Schielandspenninggeld over 1892 ƒ 5 61 Polderlasten over 1891 ƒ 3 51 Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemde Notarissen aan de Zuidblaak te Rotterdam OpenlDare Verkooping op DINSDAG 2 AUGUSTUS 1892 des voormiddags ten 9 ure in het Buurtje bg den Turfsingel te Gouda van eene groote partg ten overstaan van de Deurwaarders B H van DB WERVE aldaar Kermis te Gouda standplaats Groote Markt BïiitengeMrone VOORSTELLINGEN DOOK HET HoUandsch Tooneelgezelschap Directie A v N LIER van Amsterdam Woensdag 3 Augustus tot OPENING van het TOONEEL ilV Oroot Succes in Nedorlaad Wm Beroemd blijspel in 6 bedrgven naar den roman van F Reutee door A Junkekma vn Donderdags 4 Augpustus 300ste OPVOERING VAN Menscli erger je net Blijspel met zang in 4 bedrijven door C P T BIGOT Aanvang 8 uur Pbijzkn ƒ 1 25 ƒ 1 ƒ 0 75 0 40 TE HUUR gevraagd tegen 1 NOV a s EEK BIIIIGERUI IS op een goeden stand met VIER of VIJF Kamers Keuken Kelder en Waterleiding zoo mogelijk met Tuintje Brieven franco met aanwjjzing van stand huurprijs enz onder letter V byj de Boekhandelaars J VAN BËNTÜM ZOON alhier