Goudsche Courant, maandag 1 augustus 1892

Dinsdag Z Augustus 1893 N 4900 GOUDSCHË COURANT IMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De iDzeading van advertentlén kan xeschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave Ondergeteekende maakt aan hare Stadgenoten en de bewoners der omstreken bekend dat zg met hare zindelijke Poffertjes en Warelkramen geplaatst is op de Markt de Eerste en Tweede van af de Korte Tiendeweg Hopende even als tal van jaren door hare zoo gunstig bekende naam die zelfde gunst te mogen genieten Wei J C SIBBES Bestellingen worden ten spoedigste aan huis bey orgd J BUEEBAART Lz Confiseur van wijlen Z K H Prins Hendrik der Nederlanden KBISTAL HËLDËa RUW IJS CITROEN LIMONADE Frambozen Limonade INA SAPPEL LIMONADE Puike kwaliteit nieuw bessensap vóór 15 Augustus is de prgs 16 cent per flesch acontant SchiedamSClle Wafelbakkerii prospectussen tarieven en inlichtingen zgn Gratis te bekomen bg J den Heer De Ondergeteekende maakt de Burgers van Gouda bekend dat hij met zgne NETTE INGERICHTE Firma J WlilLTER Magazijn van CORSlTTEi ONDERGOEDEREN WOLLEN en KATOENEN gezonèeids Gorsetten p ZILVER bericht aan z ne geëerde beganstigers dat hg by gelegenheid van de Eermiii met zgn welingerichte WAFELKRAAIH is geplaatst op de Markt tegenover den Heer G HOUTMAN Door de levering van de van onda bekende beste WAFELEU gemerkt P Z en mgn daarvoor bekendyp goeden naam is alle verdere aanbeveling oveffiodig Bestellingen worden aan huis bezorgd Laat met geen Wafelen langs de huizen venten Het is nu 27 jaar dat ik de Oondsche Kermis bezoek Dankbaar voor het gedurende dien tjjd genoten vertrouwen beveel ik mij beleefdelijk aan WAFELKRAAIH is geplaatst over Mejnfvr de Wed W C vam der LINDEN Hopende Hoor een nette en goede bediening en dc Bo schi WAFML8 met zuivere Delftsche gebakken in de gunst van de 6ond erg te mogen deelen Uwe Dunstw Dienaar N B Bestellingen worden zoo spoedig mogelijk aan huis bezorgd van welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkelijk en voortdurend genezen door het gebruik van het beroemde Extract van Prpf LEFBIES Prgs per flacon 35 Cetts Likdoorns Eellknobbels etc vinden radikale genezing bij het gebtuik van Prof LEFRIES tinctuur Attesten aanwezig Prgs per flacon 60 Cents et penseel Hoofdagent H SELLB Aneg fi 2 5aar cm Depóthouder L A de V LIB TT E B Markt 97 naast het Hotel dk ZALI i I Tweedaagsch Gymnastiekfeest op het EXERCITIE TERREIN aan den ROTTEEDAMSCHEN DIJK late DAO 2e Gewestelgke Uitvoering van de TURNERS van Zuid Holland en Zeeland MATINEE MUSICALE van het Muziekcorps van het 4e Regiment Infanterie 2e DAG VEDSTBlJU in Staafoefenin en Groote Kinderuitvoering Muziek der dd Schutterij 8 Avonds bij gunstig weer te geven door de Mn ziek der dd Schutte rg Kapelmeester de Heer J G ARENTZ Bal Champétre EER8TE GOUDSCHË ONDEBLM ULAS TEMEEINQ UAATSOHAFFIJ 33 B TJ 1 T I E evestig d te GOUDA opgericht den 12 Dec 1882 verzekert tegen ZEER LAGE gestelde Premiën alle Schade aan SFIECrEL en andei kostlsare HUITEIT Directeur H W M STESVENS HoogSraat A 114 Commissarissen M J OOSTERLING Th SCHMIDT en C G vAN bKR POST Agent voor Gouda G BELONJE Lange Tiendewe g D 28 Levensverzekerings Bank 99 k os Ls £OS Maatschappelijk Kapitaal ƒ 1 800 000 Waarborg Kapitaal ƒ 5 103 541 3l Directie Jhr F H van db POLL en Jhr F vam REENEN E KOK Az Kleiwegf Gouda Dagkaarten voor de Tribune zgn verkrygbaar op het Feestterrein ƒ 0 50 voor iederen dag Kaarten voor het Open Terrein ƒ 0 25 Deze zgn niet geldig voor de Soiree met Bal ZÜIVERK F RAINSCHE WIJNEN De bekende BORDEAUX f 27 per 48 Fiesschen met aocvjns franco buis geheel Nederland oolc per proef flesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merkeO zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 G 1 WE C 13 Gooda Eenig Depot van Reyn wiys Boonek amp Elizter VRAAG CHOCOLAAD ROOTES Onovertroffen KWALITEIT 5 Gegfarandeerd zuiver LET OP DEN N AAM Patriek te Westzaan Opgericht 1825 ADVERTENTIEN in alle Binnen en Auitenlandsche Cou Tanten worden dadelijk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BEINKMAN en ZOON te Gouda Gouda Snelpersdruk van A HhiNKMAN ZooN 1 Oe uitgave dezer Oouiant geschiedt dagelgks met uitzondering Tan Zon en Feestdagen De prfls per drie maanden is 1 25j Jranco per post 1 70 llzoaderlflke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 1 Augustus 1892 Ueroepep bij de Kamonstrantsche emeentii alhier Ds A K E Horst te Loch i Het ondersoek van hel water der Waterleiding had gedurende lull het volgende resultaat 2 Juli 6 6 Mg permanganas kalious per 1000 co 9 u 4 4 II II II II 16 n 2 2 II II II II II 23 n 2 7 n it ii ii ii ii 31 II 3 7 II II II II II Van de goedkoope reisgelegenheid des Zondags om voor verminderd tarief n ar den Haag te gaan maakten gisteren 373 personen gebruik Gisteren ia te Dordrecht een onderling fcolfconcours gehouden door de Kolfvereeniging de Boos te Dordrecht Schiedam te Schiedam Gouda te Gouda en Delli te Delft De Ie prijs is behaald door den heer G Vincent te Schiedam met 121 punten de 2e prijs door den Heer J H Spierings met 118 p en de 3de prijs door den heer P Klegheeg te Schiedam met 112 p Nog bekwam een consolatieprijs de heer N S Polak te Gouda voor het grootst aantal punten in de 2 eerste sericn behaald en de heer W Wijsbroek te Schiedam behaalde de 2o consolatieprijs daar hij in 3 serien niet eeuen poetlel sloeg de Goudsche kolvers roemden niet alleen do regeling maur vooral do prachtige kolf baan Gisteren morgen is in den Platteweghet 10 jarig doohlertje van E in het water gevallen eu levenloos daaruit gehaald FEVILLETOIM ss2s £znsriD mt iet Framch n Niet gelukkig Neen of eigenlijk het schijnt mij toe dat al het geluk slechts aan een zijden draad hangt Ik gevoel een bygeloovigen anast Voor een Yankee is uw vriend Nortou ondanks zijn nuttigheidspendule nog al romanesk niet waar Daaruit ziet gij al weer mjjn goede Solis dat het romaneske overal schuilt En God gave dat mijn ongerustheid slechts een roman was Maar neen Sylvia is lijdende Sylvia herhaalde de markies met een zoniterlinge ontroering dien naam uitsprekend wat Nfxrtonniet opmerkte Zij is lijdende ik heb het u reeds gezegïl aan het hart of aan de zenuwen wie weet het Nevrose verkeerde bloedsomloop dreigende vergrooting van het hart om roet dokter Fargeas te spreken vernauwink dor hartklep dat is de wetenschappelijke benan ing en dat vergiftigt mijn vreugde dat ik meister ben van mijn loven geluk Gisterenavond huil de opening plaats van het lokaal in de Noodgodsteeg waar de afdeeling Gouda van den Bond voor Algemeen Kies en Stemrecht haar tenten heeft opgeslagen De voorzitter de heer Carrière wees eu met voldoening op dat pas 15 maanden geleden de afdeeling was opgericht en men nu reeds in staat was door vereende krachten een eigen gelegenheid tot vergaderen te openen Dit feit deed veel hopen voor de toekomst der beweging in Gouda toch moest men met dit aanvankelijk slagen nog niet tevreden z u Nog meer propaganda moet er gemaakt worden nog grootor moet het aantal strijders van waarheid en recht worden Nadat hij de bestuursleden d r Kotlerdamsche afdeeling en de beide sprekers welkom geheeten had noodigde hij de vergaderden uit van hunne feestelijke stemming blijk te geven door t aanheffen van t stembuslied waaraan door bijna allen de vertegenwoordiger der heilige Hermi ndad zong natuurlijk niet mee met opgewekth4d werd gehoor gegeven Hierna kreeg de heer Gerhard uit Amsterdam het woord Deze spreker begon nMt een terugblik t werpen op het tijdperk dat du Goudsche afdeeling achter zieb had Hg herinnert ich nog zeer goed dat hij het bestuur der Goudsche afd gelukwensohte met de kranige zaal de Boelaka waarin de eerste vergadering plaats had Maar al spoedig mofst men ondervinden wat een Hollaiidsch spreekwoont zoo terecht uitdrukt Men verheugt zich ie veel met een eerste gewin Want toen hij de tweede maal in Gouda kwam spreken was men al verhuisd naar de Markt in een kleinere zaal De derde maal dat hij in Gouda optrad werd ook die kleine zaal gesloten voor kies en stemrecht eu moest men zich behelpen mot een nog kleinere zaal op den Kleiweg totdat meu ook daar nj t meer ontvangen werd We leven in een vr land hebben de vrijheid van het kig in mijn arbeid rijk en vrij maar met een bedreiging vóór mij een hinderpaal een rauur ja eigenlijk oen kerkhofsmuur Solis onderging als t ware een nieuwe beproeving en gevoelde een wreede voldoening terwijl hg daar zoo zwijgend Kicharil Norton aanhoorde die hem zijn angst mededeelde Ja langzamerhand liet de Amerikaan zich uitvragen zijp leven doorschouwen en vertelde onwillekeurig in zijn gesprek met den wedergevonden vriend hoe zijn huwelijk met miss Harley tot stand gekomen was Eu tienmaal had George hera in de rode willen vallen um te roepen Zwijg toch als hij niet verlangd had naar dan bitteren troost om uit den mond van den man te hooren dat de nasmaak dezer vereeniging teleurstelling en Igden was Ik had sprak Norton het jonge meisje waarmede ik getrouwd beu dikwijls bij haar vader ontmoet Zij was treurig peinzend zeer ernstig en dat heeft mij bekoord Ik ben niet peinzend of droefgeestig Tegenstellingen trekken elkander aan En toch evenals gij aarzelde ik mij te verklaren niet om mijn fortuin dat niet maar om haar verstand en schoonheid om de bevolligheid die niet voor mijn lompe ruwe handeu en mijn houthakkersmanieren i geschapen scheen Op een dag toen zij treuriger was dan anders was ik onwillekeurig meer ontroerd en welsprekender en ik vraagde haar of zij haar verdriet want dat had zij niet wilde toevertrouwen aan iemand die er deel in nam Ik zeide ADVBBTENTIBN worden geplaattt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Adverientiën grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt woord maar ook de kasteleins leven in een vrij laod eu die sloten de deur voor de stemreohtei s Alle zalen waren nu gesloten Vergaderen kon men niet I meer en de beweging in Gouda dus doodgedrukt Het vaderlaua en daar moet je wat voor over hebben was gered nu de lui niet meer bij elkaar konden komen Spr was geen bewonderaar van eigen gebouwen maar schatte de zedelijke waarde van t oprichten van dergelijke gelegenheden hoog t Gaf blijk van dat gevoel waarover hij hoewel hij t niet aauden Secretaris opgegeven had een eu ander zeg wat gq wilde n I het gevoel van Splidariteit Onze beweging zei spr is een ernstige een hoog ernstige beweging Lijnrecht in strijd met do leus leiler voor zich en als men vroom is zegt men er bij God voor ons allen en als men niet vroom is zegt men Ieder voor zich en de rest kan mjj niet schelen Ignrecht in strijd mot die verderfol ke leus stellen wij het beginsel op den voorgrond Allen voor één één voor allen Dit gevoel dat den grondslag uitmaakt van da gansohe socialistische beweging dat doat walgau vu dien onttettendeu worstelstrijd die in elk med mensch een vijand doet zien dit gevoel wordt onder druk tegenstand en vervolging aangewakkerd Maar zei spr wanneer men een weinig uit Jen druk is geraakt en de beweging begint veld te winnen vrienden weeat dan voorzichtig arbeiders dan ooren eu oogen goed open de mond behoeft zoo niet om te kunnen onderscheiden wie de ware broeders zijn onder hen die zich dan aanmelden Spr voorspelde dan ook dat de tegenstand verminderen zou maar men wellicht zou trachten da vereeniging binnen te sluipen om nu men haar toch niet kou keeren to beproeven haar te bederven Als hoogste eer van dit gebouw beschouwde spr het niet bobben van vergnnriug iels dat op vele plaatsen verschillende werklieden lokalen ontsiert en haar dat ik niets ter wereld verlangde dan mg aan haar te mogen wijden Zij scheen te gevoelen dat ik de waarheid sprak Haar vader was mgn vriend Hij was mgn voorspraak en won het pleit En zoo zijn wij getrouwd Keu huwelijk uit liefde zeide Solis die ar behagen in schepte om zichzelf den dolk dieper in het hart to drukken Liefde aan de eene vriendschap aan de andere zijde sprak Norton door deze vraag ernstig geworden Maar aan beide kanten het volmaaktste en diepste vertrouwen Misschien had zij een roden om spoedig te willen trouwen s om niet langer in tweestigd te zijn wie weet misschien om te vergeten Maar en zgn stem werd vaster wij zijn gewoon aan snelle bestuiten en verbintenissen en het huisgezin vaart er bg ons niet slechter om Buvnudien is bij ons een woord uit den gruuil van het hart in tegenwooi digheul van een predikant gesproken voldoende die de twoe menschen zegent in den naam van God en in deze koele plechtigheid ligt een ernst eu oen eenvoud die om haar grootheid rag behageu En de poëzie vroeg Solis op de pendule wgzend O de poëzie Die is uverd waar oprechte liefde is Men gaf mij haar die ik liefhad l oen ik haar trouwde was ik gek van blgdscfafeg dronken van hoop ik was gelukkig Mijn wakrde het geluk IS poëzie Misschien is het de be sprak 4 mirkiet ♦