Goudsche Courant, dinsdag 2 augustus 1892

doch wat betreft de laatste zich vooraf moeten verstaan met het Comité Kleine voorwerpen Kunnen op verzoek door de zorg van hel Comité worden geplaatst zonder dat het hiervoor eenige verantwoordelijkheid op zich neemt 3 Het Comité zal op vertoek der belanghebbende bet ingezondene ten billijkste voor bun rekening uoen assureeren tonder eenige verantwoordelijkbeid zijnerzijds § 4 Het tal ook laten toezien dat de toestellea met nauwkeurigheid worden behandeld voor bescbadiging wordt echter niel ingestaan § 5 De inzenders en hun gemaohtigdtn hebben vrijen toegang tot de tentoonstelling zij kunnen hunne toestellen verknopen doch mag do levering eerst na 20 October plaats hebben Het Comité stelt bg verkoop geeuerlei coaditie tot eenige uitkeering § 6 Plaatsruimte wordt berekend ifls volgt tafelof grondvlakte ƒ 5 per vierk meter aangrenzende localen en plafondvlakte na overeenkomst met het Comité Alles bg vooruitbetaling bij den Penningmeester te voldoen Aanvragen worden ingewacht lot 21 Augustus a s bij den Secretaris van hot Comité § 7 De inzending der toestellen moet kosten vrij plaats hebben te beginnen op 3 October terwijl ternghaling moet Kcschieden vóór 2 October Het niet op tijd algehaalde wordt ten koste der inzenders opgeslagen § 8 Opgave van prgzen en verdere aanteekeningen van de inzenders ter opname in den Catalogus mot bijvoeging van clichés worden ingewacht tot uiterlijk 1 September a s even als gewenschte mnoHce die a ƒ 3 per pagina 2 per halve pagina zullen worden geplaatst ging binnentredeu moet men de voorwaarde opleggen die Jezus dau zoon van den rijke oplei fdoe afstand van datgene wat u van ons oudersoheidt d w z doe afstand van uw klassevooroordeel want tusschen bezitten en niet bezitters ia niet andera dan wantrouwen mogelijk Wij arbeiders moeten uiet vergeten zei spr dater maar twee soorten van menschen bestaan heelbescheiden merkte spr op dat by die soorten nietin t leven geroepen had maar nu ze bestonden t recht meende te hebben ze te noemen dievenen bestolenen Tusschen die twee is geen vriendsehap mogelijk De bezitters die liefde huicbeleu voor don arbeider doen hem denken aan dat meisje van pleizier die met de rechterhand een matroos liefkoost om hem met de linker zgn vollen golabuidel te ontfutselen Van de blykens de biljetten gewenschte discussie werd geen gebruik gemaakt Nadat de voorzitter de openb verg gesloten had bleven vele leden nog eenigeu tijd gezellig byeen Een onzer lezers maakt er ons attent op dat in de overigens volledige Goudsche spoorweglijst uitgave A Kok 8c Co de trein ontbreekt die tea 58 uit Kotterdam aankomt Ds talrijke gebruikers van die lijst kunnen daarvan nota nemen eu op hun exemplaar dien trein aanteekeneu Van 9 tot 20 October a a zal er alhier in de zaal Kuustmin der Sociëteit Ons Genoegen eene teutooustellin van gasioestellen tot verlichting verwarming en drijfkracht plaats hebben Ue Commissie van beheer der Stedelgke gasfabriek alhier heeft daartoe het initiatief genomen omdat zij het wenschelijk acht de ingezetenen meer bekend te doen worden met het gebruik vatl gas tot bovengenoemde doeleinden Terecht ziju de ontwerpers van oordeel dat er in onze stad van 20 ÜÜÜ zielen die het middelpunt van verkeer vormt tusschen veel welvarende gemeenten die gasfabrieken bezitten Schoonhoven Woerden Oudewater Alpben Bodegraven nog een ruim veld van bearbeiding is als men in aanmerking neemt uat het gasverbruik het zeer lage cijfer van 27 kub Meter per iuwoner bij de particuliere verbruikers bedraagt en sints i Jan 92 de prijs foor lichtgas is verminderd tot 7 cents en voor andere doeleindou tot 6 cents per stère Daar de zaal Kunstmin eene uitstekende gelegenheid tot oxposeereu aanbiedt en er zal gezorgd worden voor publiciteit eu andere doeltreffende maatregelen kan men zich vleien dat de oproeping van het comité hetwelk de leiding der tentoonstelling op zich genomen heeft weerklank zal vinden in den lande Het zal een nuttige ouderueming zijn voor inzenders en verbruikers beide Het comité bestaat uit de heereu 0 G van der Post voorzitter L Burgersdijk J J Prins penningmeester H Enno van Gelder ï Tb Lateber secretaris De voorwaarden waarop inzendingen verlangd worden zijn de volgende § 1 Voor het gebruik van gas en de toevoerleidingen worden geen kosten berekend § 2 Voor de opstelling van voorwerpen eu gasmotoren zullen de inzeud is zelf moeten zorg dragen Aan bet postkantoor Gouda en de daaronder rossortoerende hulpkanloren werd in de Eijkspostspaarbank gedurende de maand Juli 1892 ingelegd ƒ 7210 66 Terugbetaald ƒ 5311 06 Het laatste door dal kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 3172 Uit Paramaribo wordt geschreven Een buitengewoon verschijnsel dat naar menschenheugenis zich bier nooit vertoond heeft maken de zwermen nachtvlinders die thans bij bet invallen van den avond overal indrmgen Eenige weken geleden bespeurde men aan het kaalvreten der bladeren van de paroewaboumen JeiceHmia nitida L A lang de rivieroevers dat dit was van een bijzonder groote massa rupsen die zich aan het groen tegoed deden Zoodra het avond wordt is hel aan de waterzijde hier niet uit te bonden zoo veelvuldig vertooneu er zich de vlinders Bij zwermen dringen zij de woningen binnen blijven aanhoudeml om de lamp vliegen en Imaken het zoo lastig dat in veel gevallen het aanzitten aan tafel niet mogelijk is Veel personen kregen ze in de ooreu en moesten de hulp van een geneosheer inroepen Gelukkig bepalen de vlinders zich tot nog toe tot bet opeten van de paroewa en daar deze boomen vetlvuldig en zeer verspreid voorkomen mag de hoop gekoesterd worden dat niet andere boomen er last van zullen heobeu Mocht echter het tegendeel gebeuren dan i het kwaad niet te overzien geluk weet te vinden wijs mij dan waar die vogel uit de spookjeswereld zijn nest heeft gebouwd Dan zal ik het met tnpazen laten versieren Maar spreek vooral niet met mevrouw Norton over mijn I ongerustheid j Natuurlijk dat beloof ik u Al sprekende had do Amerikaan op het ivoren j knopje van een elcctrische bel gedrukt Ga eens z en of mevrouw is ihuis gekomen zeide hij tot eeu knecht die spoedig kwam en zwij I gend boog tot antwoord I Solis stond op en zag Norton aan wiens hooge gestalte afstak tegen den horizon den heldereii hemel in de zee die men in de verte hoorde ruischen Hij vroeg zich nogmaals af waarom hij hier gekomen was en of bij niet liever moest vluchten omniet terug te keeren Over eenige minuten zou hij Sylvia zien De lakei wiens siap in de voorkamerklonk ging inevrouw Norton waarschuwen Soliszou opnieuw voor baar staan En deze ontmoeting na een jaren lange scheiding zou weldra plaats hebben en de echtgenoot zou er bij tegenwoordig zijn Nu zwegen de twee mannen die het geluk baddengesmaakt elkander te hervicden en het geapjek dateven te voren zoo opgewekt en vertrouwelijk wasgev eest liep uu over alleilnagscbe dingen alsof devrienden elk indor op eens nibts meer badden meete deelen waarde vriend Maar hoe bet zij of die ramp mijn vrouw heeft bedroefd of dat zij een andere reden tot treurigheid heeft sinds dien tijd ben ik ongerust over mevrouw Nortons gezondheid en ia mij meertfgelegen aan wat dokter Pargeas denkt dan hoe hoog de actiën van mijn petroleumbronuen staan op do beurs van Chicago En vroeg De Sulis misschien wel om zijn gedachten van Sylvia af te trekken bestuurt gij nog steeds van uit uw kabinet in Parijs die explniiaties die een gedurig toezicht veteischen Xurtons glimlach toonde zijn gezonde sterke tanden O maak u daarover maar niet ongerust mijn goede Solis De Yankee komt altijd weer boven lu het hotel van de straat Eembrandt of in dezj Normandisohe vüla houdt de transatlantische kabel mij op du boogie van mijn zaken alsof ik daar ginds op mijn kantoor zat Ik ben een Parijsche Amerikaan maar tiigenwoordig is er geen Parijs en geen Amerila meeM Of liever om uw vooringenomenheid te 4 i h heelal is slechts de lérens van Parijs on gij bewij jiet door van Annam terug te komen evenals men vroeger van Saint Cloud of van Bougival terujjkiva o Eu ik ben nccht blijde dat ik u vküi vond en mij kon verkwikken aan uwe flinkheid beste Norton maar zijn stem die vast moest klinken beefde een weinig ik ben bedroefd ja bedroefd omdat gij niet volkomen g Hkjg zijt 1 Kom om zeide Nort Hl als gij het volmaakte Wordt vervolgd bederft Nadat spr nog verklaard had waarom bq geen politieke rede had gehouden hij beschouwde nl bijna alle aanwezigen als vrienden van de volkstaak werd op verzoek van den voorzitter op de wijze van de Marseillaise een paar ooupletteu van het vrijheidslied aangeheven Ue heer W P G van Helsdingen van Kotterdam nam daarop do plaats van den heer Gerhard in Hij herinnnrde er aan boe in Gouda uadat men uit alle zalen gebannen was nog slechts de gelegenheid overgebleven wa om de tegenstanders in hunne eigen vergaderingen te bestrijden en hoewel men op die nijze twee vliegen in één klap sloeg was t hem toch aangenaam in een eigen gelegenheid der Goudsobe afd te kunnen spreken Do bourgeoisie kon nu haar zalen voor zich houden ze mogen ons komen opzoeken in ons lokaal om ons te bestreden ze zullen welkom zijn Spr vergeleek de georganiseerde arbeiders met een organisch wezen zooals de mensch on evenals de mensc h een stem heeft om zich te uiten hebben de arbeiders een orgaan uoodig om zich te uiten hun blad Evenals elk organisch wezen een woning uoodig heeft om te huisvesten hebben de arbeiders vereenigingeo aan een te huis behoefte d i hun lokaal Dit lokaal moet de forteresse worden waaruit de aanvallen gericht worden op eon maatschappij die een caricatuur is van een samenleving Van hieruit moet strijd gevoerd worden tegen uitzuiging berooïiug en onrecht De bezitter zal ons antwoorden Zoo erg als het vroeger met den werkman was is het nu toch niet meer Maar dan antwoorden w het is niet de vraag of we vroeger eenige procenten meer bestolen werden maar of we ons ded krijgen Spr vergeleek de huidige maatschappij bij een met verguldsel opgesmukte kermistent üe eerste de beste kwajongen kan t moois er afkrabben eu dan blijft er een nare akelige vertoouing over En nu doet men tegenwoordig maar zijn best die tent telkens wat op te kladderen Wat baat onft vroeg Spr de gro Jté vlucht die kunst en wetenschap genomen heeft wanneer men er nog uiet in geslaagd is den meuschen dat te geven wat uoolüg is om waarlijk gelukkig te zijn Wat baat ons dat I statistiek ons vertelt dat de nationale r kdom grooter geworden is wanneer we tevens weten dat de armoede het eigendom geworden is van een steeds grooter doel der Nedeilanders Nooit is er een tijd geweest waarin de voorwaarden voor geluk zoo aauwezig waren al thans Eu als ge om u ziet wal merkt ge dan op Eijkdom en armoede wouen naast elkaar evenals de zee aan het land grenst De ellendigste armoede tiert in de schaduw van den meest overdadigen rijkdom Hoe men dien rijkdom verkrijgt wordt met gevraagd dat raakt de baker uiei het geld stinkt niet Onze strijd moet dan ook gericht zijn tegen den grondslag van het kapitalistische rijkwordersstelsel legen het privaatbezit der arbeidsmiddelen want die alleen ziju de eenige middelen oin rijk te worden Die strijd is echter een reuzenwerk dat de medewerking eischt van allen die onder het stelsel lijden Men moet echter nu op zijn hoede zijn voor hen die evenals de dompers met de drukpers toeu Bj deze niet moer konden veruietigen de driikpers Diet gebruikten om het volk voor te lichten maar om het voor te liegen Aan allen die onze bewe die zeer bleek geworden was En later Later Norton aarzeldi even later Ach volmaakt geluk duurt niet lang De eerste smart voor mijn vrouw was de dood van haar vader De arme man was geruïneerd zonder dat ik wist dat zijn zaken slecht stonden zoo trotsch was hij op J l als koopman eu zouder dat ik hem heb HL kwam het dat gij het niet bemerkt hadt bij uw huwelijk bij het contract Het contract Welk contract Norton lachte O die soort van dingen behandelen wg met met é en notaris De Amerikaan trouwt baar die hg li f beeft nder eerst het Wetboek na te slaan en eemt de zorg voor haar t elnk op zich zonder dat redevoering als bij een proces Zij brengt als br n Tui haar schoonheid hij zijn moed mede En dan t Gods naam voorwaarts De ouders hebben gewerk en geVpaard nu zijn zij oud Nu is het de gd niet om te eischen dat z j hun geld zullen natellen n afsuan De goede menschen kunnen hun leven ten einde brengen zonder zich iets behoevei to outTg en want zij leven van wat zij eerlgk verdiend riben Als zij lust hebben hun geld te verspillen u dat moeten zij weten Zij hebben het veMiend Bn kunnen er mede doBn wat zij willen Dat is hun zaak Mijn vrouw ilacht er e en weinig over nf haar vader haar een dollar zou nalnt jn als ik En dat is nu de afschuwelijke geldzucht der Yankees Een galante kolonel is die van het 11e regiment infanterie t Regensburg in garnizoen De Kegensb Ztg maakt een reüimentsorder bekend waarbij de muzidt van bet corps opdracht krijgt om aan de echtgenooten der officieren op haren verjaardag een morgenconcert van zes nummers voor hare woningen te brengen Aan de dames wordt do bevoegdheid verleend het concert al of niet aan te nemen De zucht om de snelheid der treinen tusschen groote steden niet zeer levendig verkeer steeds op te voeren heeft op lijn Berlijn Hamburg tot invoering van nieuwe locomotieven van Amerikaansch model doen besluiten Het zijn ontzaglijke machines ter lengte van 16 meters die op een draaibaar tweeassig onderste rusten Do diameter der drijf ielen is buitengewoon groot De koeriertrtinen die deze machines vervoeren zijn nu de snelste van geheel Duitschland De afstand tusschen Berlijn en Hamburg wordt opgegeven als 286 kilometer eu deze wordt in 3 uur 45 minuten afgelegd hetgeen op een lijn van die lengte de zeer aanzienlijke snelheid van 84 kilometer per uur geeft Deze z g Pacitlclocomotievea kunnen naar gemeld wordt tot een snelheid van 110 kilometer per uur komen zonder dat de rustige loop der voertuigen gestoord wordt Tot lid van den Gemeenteraad te Moordrecht is verkozen de heer A J Heestermans met 87 siemmen De hoer W Tom Dz verkreeg 32 stemmen Het Turnfeest te Cfouda Sedert jaren heeft bet Nederlandsch Gymnastiek Verbond door het geven van openbare uin oeringeu in verschillende plaatsen van ons vaderland beproefd de gymnastiek meor en moer ingang te doen vinde on in het algemeen het doel voo oogen gehouden dat de gymiiasliek in Nederland een volkzaak moet worden Het is dan ook een ontegenzeglijke waarheid dat de behoefte aan lichamelijke ontwikkeling in onze dagen bij de vele inspanning van deu geest toeneemt Weinigen zullen dit tegenspreken maar uiet ieder is het eens over de wiije waarop aan deze behoefte op de geschiktste wijze kan tegemoet gekomen worden Sommigen meenen in de beoefening der Sport wielrijden cricketten enz een voldoenden tegenhanger te vinden voor inspannendeu en dikwijls afmattenden arbeid terwijl andereu weder de overtuiging hebben dat alleen door stelselmatige lichaams oefeniug een goed resultaat hiervoor kan worden verkregen Het zijn dezulken in de eerste plaats die als beoefenaren der gymnastiek voor het heilzame eu weldadige van hunne kunst te velde trekken en veelal door overtuigende redevoeringen of door populaire volksgeschriften het nut daarvan aan do mensohbeid verkondigen Maar veel meer dan door deze middelen zal het bepaalde goede nuttige on leerrijke dat de gymnastiek als leervak bevat voor oud on jong zijn gebleken door eene openbere uitvoering zooals die door het gewest Zuid Holland en Zeeland eeu der vijf afdeelingen vau het Nederlandsch Gymnastiekverbond op Zondag 31 Juli 11 te Gouda werd gegeven Heeds in het begin van dit jaar werden door het Gewestelijk bestuur in overleg met de Goudschegymnaslitkvereeniging Excelsior de middelen beraamd om tot deze uitvoering te geraken In deeerste plaats was daartoe de medewerking noodig van het gemeentebestuur van Gouda en tleze medewerking werd al spoedig op de meest volkomen en sympathieke wijze verleend Mot deze steun gewapend worden verschillende heereu uit Gouda autoriteiten op velerlei gebied aangezocht om onder Eere Voorzitterschap van Gouda s burgervader een feestcommissie te vormeb die alles ib het werk zou stellen om de voorgenomen uitvoering mogelijk te maken Deze feestcoramissiB constitueerde zich weldra als volgt C P Cheriex kapitein der Infanterie voorzitter Dr P J A Levedng arts onder voorzitter D C W van der Laar directeur der Goudsche waterleiding penningmeester H Ouderkerk turnleeraar te Gouda Ie secretaris G Kamphuizen president van Excelsior 2e secretaris en de H H H W G Koning J M Ngjtboven van Goor G J D Az Riesz Mr D N Brouwer M de Sitter H J W Huber G Prince A van B edt Dorlland P Gie G H G de Lange en Mr W J FortuijnDroogleever leden Nadat in den vroegen ochtend van 31 Juli de verschillende treinen een menigte Zuidhollandsche turners hadden aangevoerd begon de feestviering te 10 uur in de Sociëteit Ons Genoegen alwaar de Voorzitter der 1 eestcommissie de heer Cheriex het woord nam en ongeveer hot volgende zeide Keeten gydiiiasten Hart lijk heet ik u welkom in deze voste Toen voor ongevier vier maanden het aowèst Zuidhollaud eu Zeelaml besloot hier te Gouda eene uitvoering te geven en ons uitnoodigde hiertoe onze medewerking te verleenen was het toet zeer ge mengde gevoelens dat we ons deze benoeming lieten welgevallen We deden het gaarne omdat we de zaak wenschen voor te staan waarvoor door u wordt geijverd maar de vrees bekroop on dat we in den tijd waarin uw feest moest plaats hebben wellicht niet in staat zouden zijn om u waardig te ontvaugen Gouda is niet groot eu beeft buitendien dit jaar reeds tweemaal feest gevierd maar vooral waren we bevreesd dat de meesten van hen die ge aan het hoofd van dit feest hebt willen plaatsen door de vacantietijd aangespoord reeds de stad zouden hebben verlaten De uitkomst is echter bevredigend geweest De nog talrijke overgeblevenen hebben gaarne hun beste krachten ingespannen om u het verblijf in deze stad zoo aangenaam mogelijk temaken Gij mannen van do daad toont ook hier dat ge werken wilt en werken kunt voor bet schoone doel dat ge beoogt Ik heet u nogmaals namens de feestcommissie hartelijk welkom De heer Van Santen voorzitter van het gewestelijk bestuur dankte daarop den voorzitter voor hetgeen deze had gezegd en voor de ontvangst aan de turners bereid Hg wees er op hoe deze feestcommissie zoo bijzonder actief was geweest en leitelijk al het werk gedaan had dat anders op de schouders van het gewestelijk bestuur wordt gelegd Deze woorden werden door de turners met het gewone bondsapplaus begroet Verder wekte de heer Van Samen de turners op zoowel bij de uitvoering als bij den wedstrijd te toonen dat de qualiteit de quautiteit niet overtrof en dat ook bij dit feest aigemeene samenwerking en algeheele tevredenheid onder hen mocht heersohen Hierna werd aan de officieren vertegenwoordigers eu de banietdragers der verschillende vereenigingen de eerewijn aangeboden waarna allen zich naar het Kazerneplein begaven om de vrije en ordeoefeningen die op het feestterrein zouden worden uitgevoerd te repeteereu Reeds dadelijk bleek hier onder de leiding van den heer H Ouderkerk dat de turners ernst van de zaak gemaakt hadden De oefeningen werden netjes afgewerkt Het geheel beloofde te slagen Te half een precies formeerde zich de optocht die als volgt werd samengesteld een peloton soldaten met tamboers het muziekkorps van het 4e regiment infanterie de leden der feestcommissie de afgevaardigde en het aanwezige eerelid van het Nederlandsch Gymnastiek Verbond de Heer Meijer in drie open rijtuigen gezeten daarna het bestuur van het Gewest Zuid Uoltand en Zeeland en de juryleden van den wedstrijd do Vereenigiagen Excelsior van Gouda Lichaamsontwikkeltng en Donar van Delft Oefening kweekt kracht van Dordrecht sGavenhage Olympia en Hellas uit deu Haag het muziekcorps der dd Schutterij Voorwaarts eu Oranje van s Gravenliage Hercules van Leiden de Algemeeno Turnvereeniging de Rotterdamsche Gymnastiek en Schermvereeniging eu Coroebus van Rotterdam Palaestra van Schiedam en een peleton soldaten voorafgegaau door flinke opwekkende muziek eu geschaard onder hunne dikwijls zeer fraaie banieren marcheenlen de turners van het kazerneplein door de Nieuwstteg langs deu Kleiweg de Turfmarkt do Gouwe oostzijde de Wijdstraat naar het Raadhuis Hier werd halt gehouden de officieele vertegenwoordigers en de vaandeldragers met hunne banieren volgdeA de feestcommissie en het gewestelijk bestuur naar binnen in de Raadkamer waar de Heoron H W G Koning waarnemend burgBineester de Heer Noothoven van Goor wethouder en de Heer mr D N Brouwer gemeentesecretaris beuevens vele leden van den Raad aanwezig wjiren om de feestvierenden te ontvangen Ue waarnemend burgemeester sprak daarop de aanwezigen toe ea zeide ongeveer het volgende iMijne Heeren Ik roep U namens het bestuur dezer gemeente het welkom in Gouda toe De inwoners van Gouda stellen uwe komst op hoogen prijs want ze weten dat hetgetn door Ü gedaaii wordt nuttig edel en goed is Ik wensch U een aangenaam maar tevens een nutiig feest voor de verbreiding uwer zaak Do meest mogelijke aangename indrukken blijven ü bg van het bezoek aan deze stad waarvoor ik hoop eu vertrouw dat ook gij de meest mogelijke aangename indrukken zult achterlaten Ik bied U thans den eerewijn aan en drink daarbij op uw succes op de bloei van hef gewest ZuidHolland eu Zeelaud en op den bloei der gymnastiek in ons vaderland I De heer van Santen dankte voor de even aange name als vereereode woorden den turners toqgesproI ken Hij wees er p hoe steeds de traditie bij het Nederlandsch GyJmastiek Verbond medebracht een ontvangst van hot gomooutebesluur te vragen Het is ons zoo wel wanneer wo binnen de bid zijn waar vroede mannen het nut der gemeente behartigen want we weten dat we daar niet zijn zouden indien onze zaak ook niet de hnnno was Ook U hebt die ont vangst toegestaan en we danken U daar ten zeerste voor Het zij mg dan ook vergund te Wiuken op de stad Gouda die 600 jaar bestond en dikwerf in slechtere omstandigheden verkeerde dan op dit oogenblik het geval is Ik spreek den innigen wensch uit dat het deze stad steeds voorspoedig ga dat ig groeie en bloeie Nadat met dezen wensch de aigemeene instemming was betuigd verliet men het stadhuis en trok de optocht verder langs den Korten Tiendeweg den Langen Tiendeweg Bleekerssingel KlefWeg Hoogstraat Markt Dubbele Buurt Haven oosUijde Veerstal Rotterd naar het Feestterrein aan dezen dijk gelegen Aan bet einde van dit door touw omrasterde en met tal van vlaggetjes getooide terrein was eeu fraaie tribune opgericht eveneens keurig versierd met vlaggentropheen schilden wimpels en groen Aan de linkerzijde daarvan bespeurde men de muziektent waarin de Kapel van het 4e Reg zich tijdens de uilvoering deed hoeren benevens eenige tentjes waar ververschingen te verkrijgen waren Do turners defileerden eerst voor de goed bezette tribune en de feestcommissie Daarna werd overgegaan lot het uitvoeren der vrije en ordeoefeningen waftraan door 160 turners deelgenomen werd Deze oefeningen aangegeven en gecommandeerd door den hoofdleider den heer H Ouderkerk werden begeleid door muziek en slaagden uitnemend Dikwijls werden zeer schoone effecten verkregen De turners werkten mei lust en ijver en blijkbaar zeer tot genoegen van bet publiek dat dan ook uiet naliet dikwerf luide bijvalsbetuigingen te laieu hoeren Een warm woord van hulde voor de voortreffelijke leiding komt dan ook toe aan den beer H Ouderkerk en ook aan zijn voorturuer de Heer C Zoet lid van Excelsior voor de wgze waarop deze zich van zijn taak kweet De afmarseh der vrije oefeningen had plaats door het vormen van eqn spiraalloop die eveneens eon zeei aardig effect maakte De uitvoering werd verder gevolgd door het in twee drie en vier afdeelingen werken aan de verschillende toestellen als rek ringen en brug waarbij vele turners bewijs gaven van dooroefening verkregen stalen spierkracht Een eigenaardig intermezzo werd geleverd door de Aspirantenafdeeling van de Scherm en Turnvereeniging s Gravenhage de oudste club vau N G V die een fraaie serie staafoefeningen ten beste gaf en daarmede evenals met hunne gecombineerde oefeningen aan ringen en trapeze een welverdiend succes inoogstten Daarna nog het keurturnen waarbij de zwaarste oefeningen dikwijls met de meestakalmte zekerheid en bedaardheid werden verricht en de 2e openbare uitvoering van het Gewest behoorde tot het verIqdene Nadat door een op het void aanwezigen photograat van het geheel oen groep was gemaakt begon te ruim 4 uur de aftocht naar de Sociëteit Ons Genoegen Ook hier kenmerkte alles zich door orde en regelmaat zoo van de zijden tier turners als van het vele publiek dat medeliep Te half zes begon de officieele maaltijd waaraan verschillende leden der feestcorn missie van het bestuur der gymnasteu en verschillende turners aanzaten Do gezelligheid die hier van het begin lot het einde heerschte werd ten zeerste bevorderd door hte tal van keurige toasten door verschillenda heeren uitgebracht te veel om te noeipeii maar waarvan althans de bezielende toast door d Levedug aan onie beide Koningiunen gewijd en door de turners op de levendigste wijze begroet niet onvermeld mag blijven T e strekking dezer heildronk werd aan HU MM telegrafisch bericht en in den loop der avond werd oen dankbetuiging namens de Koningin Regentes ontvangen Nadat verder de heer v Santen o a nog een heildronk had uitgebracht op Gouda s burgemeester die nog heden den turners voor hun wedstrijd het eere metaal schonk scneidde meii noode van tafel maar vond toch weer genoegzame bevrediging in den tuiu van Ous Genoegen waar Vau der Linden s kapel de heerlijkste tonen ten beste gaf en aldus op kalme wijze dezen drnkken dag deed eindigen Na afloop vau dit concert bleven vele turners nog eenige oogenblikken bijeen en danken zij het aangename van dien tijd vooral aan de leden van Excelsior die geen moeite hadden nt ien om hen door allerhande voordrachten bezijtte houden Eindelijk zochten zij toch huiife verblijfplaatsen op om zi h door een velverdiende rust te sterken voor den kamp die hen op boden wacht Kantongerecht te Gouda Zitting van Woensdag il Juli 1S92 De volgende personen zijn verbordeeld wegens lo Openbare dronkenschap 2o het door bet bcvoead gezag naar zijh naam gevraagd opgeven van oon ralsch en naam J J de J te Oosterhout vot 1 n ƒ S of 2 A V f i i a i m p n i n iiH i i l n i pi i jji