Goudsche Courant, dinsdag 2 augustus 1892

Woensdag 3 Augustus INo 4901 189d GOUDSGHE jCOURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken oe mwading van advertentifin kan geBoModon tot edn uur des namiddags van den dag der uitgave dagen hechtenis Toor ds Ie en 3 dagen hechtenis voor de 2o geldboete Vissohen zonder vieohakte en zander schriftelijk bewys van vergunning van den rechthebbende A F te Gouda tot 2 geldboeten elk van 6 of 4 dagen hechtenis voor elke boete lo Verwekken van nachtelgk rumoer 2o a avonds rijden met een met een trekdier bespannen kar onder die kar te hebben voorzien van een helder brandend licht J van D te Bleiswyk tot ƒ 5 en 3 of eene hechtenis van 3 en van 1 dag Bgden met een kar bespannen met honden niet voorzien van muilkorven B van der K te Aarlanderveen A R te Nieuwerkerk a d IJssel en C van den B te Gouda iedertot ƒ 1 of 1 das hechtenis In do Korte Groenendaal te Gouda harder rijden dau stapvoets T van den O te Beeuwijk en M G te Moordrecht ieder tot ƒ 0 50 of 1 dag hechtenis Op marktdag in verkeerde richting de Turfmarkt te Gouda berijden J van S te Zoetermeer tot ƒ 0 50 of 1 dag hechtenis C de B te Berkenwoude vrijgesproken Spelen met geld op straat B M J J ie Gouda tot ƒ 1 of 1 dag hechtenis Eijdeu met een kar bespannen met honden niet voorzien van muilkorven S van W te Gouda ontslagen van rechtsvervolging Openbare dronkenschap gepleegd hij Ie herhaling D S te Gouda tot 3 dagen hechtenis Openbare dronkenschap C J an L en D S beiden te Gouda tot ƒ 3 of 3 dagen hechtenis J A van L en J van R beiden te Gouda P B zonder bekende woonplaais ieder tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis Allen zijn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bij lijfsdwang van 1 dag BultenlaDdscb Overzicht Be candidaten voor het lidmaatschap der Belgische parlementaire commissie voor de grondwetsherziening zijn Vrijd ag op vergaderingen van de rechteren linkerzijde aangewezen i Het trekt de aandacht dat geen afgevaardigden van de rechterzijde een voorstander is van het algemeene kiesrecht of van de vertegenwoordiging der minderheden terwijl de heer Nothomb niet eens tot de vergadenug eene oproeping ontvangen had l e linkerzijde heeft hare acht candidaten gelijkelijk verdeeld over de radicale en de gematigde groep De rechterzijde van den Senaat heeft zich onpartijdiger getoond dan die van de Kamer en ook aan de verdedigers van het atgemeene kiesrecht plaats gegeven De Kamer en de Senaat zijn des middags bijeengekomen hebben de beide commissien benoemd en zijn vervolgens op reces gescheiden Het bencht irordt bevestigd dat de rogecring van den Congostaat vertoogen van Frankrijk heeft ontvangen over het conflict aan den oever der Kotto een arm van de Oubrïnghi De Fransche regeeringkomt o a op tegen den moord op De Poumérac endiens geleide i Dei regeering van den Congostaat werpt de verantwoèrdelijkheid daar voor van zich af De Kotto behoort niet tot zijn gebied en geen enkel agent koB zich in die streek bevinden Seden 1891 is de toetoestand vrijgespauuen in de streek voorbg Yokoma en de onafhankelijke Staat dringt thans bij Frankrijk aan op het benoemen van een scheidsrechter die den toestand in itie streken op afdoende wijze zou regelen Men houdt zich te Bussel overtuigd dat de feiten waartegen Frankrijk protesteert ajingenomen dat zij juist zijn op de quaestio van grondgebied geen betrekking hebben De bedoelde streken zijn onderzocht door deu Belgischen kapitein Van Gele vóórdat de Franschen er kwamen en de Congostaat zou dus feitelijk eigenaar er van zijn Frsnkryk echter komt daartegen op Intusschen hebben de Belgische agenten bevel gekregen met omzichtigheid te erk te gaan in die streken waar het recht van eigendom nog niet geregeld is De koning van Oslende te Brussel teruggekeerd ont ing den minister president Beernaert den staatssecrelaris voor binn zaken Van Eatveld den graaf Dogrelle en den staatssecretaris voor buitenlandsche zake met wie hij zich gedurende geruimon tijd over de Congo zakeu onderhield Hij is daarop weder naar Osteude vertrokken Ten gevolge van de slechte berichten welke in de laatste dagen zijn openbaar gc naakt verkeert men in groote ongerustheid ten opzichte van de Belgische antislaveroijmissien bjj het Tanganikameer De aptislavernij vereeniging heeft ean dringend beroep gedaan op het publiek ton behoeve van de bedreigde zendelingen De dagbladen bevatten eene reeks zeer ongunstig luidende brieven door 4 den Belgischen kapitein Jacquet uit de streek gezonden Alle bladen beschouwen het bericht betreffende een conflict tusschen den Congostaal en Frankryk als van teer ernstigeu aard Torw l aldus opeens de stilte in de politiek verbroken wordt bigit in Rusland de cholera gestadig aan het werk Langzaam sohuitt de zwarte plek voort over Busland In Nishui Novgorod is de ziekte verschenen hoi wel het aantal sterfgevallen er gering bigft te Moskou stierven a de vorige week 737 personen aan inzewandsziekten en al tracht de overheid het geheim te houden het schgnt maar al te duidelijk dat ook daar cholera is in etredon Hier volgt een IQstje van het aantal sterfgevallen op één dag 26 Juli Astrakan 42 Voronesh 10 Kasan 7 Samara 74 Saratotl 61 Simbirsk 38 Ro8totf 79 Tanganrog 4 in Charkolf en in de stations op de Bostoff Voronesh epoorweg 9 In Simbirsk breidde de epidemie zich uit in de laatste dagen is zij ook in de gouvernementen Perm Peiisa en Tambow verschenen en volgens een telegram van heden zou een aanztonigk aantal dooden in het iTergobied zijn voorgekomen Is hiermede het gouvernement Tver bfdoeld dan zou de cholera reeds zeer dicht bij Petersburg zijn Het bericht dat 4 sterfgevallen van cholera te Warschau zouden zgn voorgekomen heeft te Weeuen groote ontsteltenis gewekt Er is echter een groot verschil tusschen deze cholera epidemie en vroegere Terwijl de besmetting zich noord en westwaarts uitbreidt vermindert zij nu reeds in de zuidoostelgke gouvernementen Astrakhan Samara en Tsaritjiin aan de Kaspische Zee Daaruit schijnt e blijken dat de bevolking in Rusland iets beter tegen deu gevreesden vgand gewapend is dan vroeger en dat hij zich niet lang op een zelfde plaats vestigt ADVBRTENTIÊN Voorspoedig bevallen van een Dochter B BIK ROOK HUIZEN Gouda 30 Juli 1892 AmbachtsiaDd Vereeniging Qoldersclie Eammetjes 45 et per 5 ons BANSET BMETJES a 32 j et per 5 ons Openbare Verkoopingf te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FOKTÜUN DRÜOGLEBVEK op DONDERDAG 11 ACGÜSÏUS 1892 by opbod en op DONDERDAG 18 AUGUSTUS 1892 bij afslag telkens des morgens te Elf uren in het Koffiehuis € Haemonib aan de Markt ran Eene in volle werking zgnde SCHEEPSTIUMERWERF met 14 dwars en langs SLEEPHELLINGBN GEBOUWEN SCHUREN SMEDERIJ 2 WOONIÏttlZEN eö ERVEN aan den Gouderakschen dgk te GOUDERAK in de onmiddellgke nabgheid der Gemeente Gouda ea liggende aan en langs de rivier dq j l Fssel te zamen groot 51 aren 15 centiaren en geschikt tot het repareeren en bouwen Tan de grootste Rgnschepen Terstond te aanvaarden en Dagelgks te bezichtigen Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten kantore van voornoemdeo Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda alsmede ten kantore van den Notaris A SPRUlJT e Jiotterdam Honttnin 15 De Eerste Initenant Ewartiermeester toegevoegd aan den toezienden Chef orer de Militaire Inrichtingen te Gouda zal op WOENSDAG 17 AUGUSTUS 1892 des middags om 12 unr ondershands verkoopen Oude Militaire Kleeding en Oitrusting stukken De goederen zgn op den dag van den verkoop ter bezichtiging De inschrijvingsbiljetten kunnen op ongezegeld papier zgn De Eerste luitenant Kwartiermeester voornoemd C DOORMAN Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER op DINSDAG 16 AUGUSTUS 1892 des morgens te elf uren in het Koffiehuis Habuonie aan de Markt van No 1 Een HUIS en ERF in de OostNood godsteeg te Gouda Wjjk B No 65 Verhuurd by de week voor 1 40 No 2 tot 9 Acht HUIZEN en ERVENin het Paradys in den Vogelenzang te Gouda Wgk M Nos 33 tot 40 Allen verhuurd hgde week en wel Nos 33 tot 35 elk voor 1 20 Nos 36 tot 39 elk voor 1 e No 40 voor 75 cents En No 10 Twee onder één dak gebouwde HUIZEN ERVEN en GROND aan de Goudkade te WadtHnxoeen Wyk D No 160 kadastraal bekend in Sectie F No 1168 groot 2 aren 23 centiaren Terstond te aanvaarden De perceeleu zgn de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopdag van 10 tot 3 uren en op dien dag des morgens van 9 tot 11 nren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk 2 f Dr Retau s iELFBEWABlI G HoUandsche uitgave met 27 aib Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkeiyke gevolgen vau deze ondeugfLiydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarUjks duizend van een zekeren dood f e verfcrggen by het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels n in eiken boekhandel in Holland LlfcDOOR S Eeltknobbels Hoornvlies Huideelt Wratten enz worden in 7 a 3 dogen tgd geheel verwyderd zouder de minste py te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid PrifH per flacon met penseel SO ets AlUén echt by B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handleekening vno A v TUIJLL 6ou a gnelpersdruk van A Brinkhak k Zoon Oe mtgave dezer Courant geschiedt dagel ki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prga pei dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderiyke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOL DA 2 Augustus 1892 Heden morgen werd op het Ëxercitieterrein aan den Botterdamschen Dijk door de alhier in garnizoen zigade militairen eeu parade gehouden tereere van den veigaardag van H M de Koningin Begantes De heer O van Ingen Schouten sedert jaren lid van den gemeenteraad te Oudowater heeft als zoodanig ontslag genomen Zaterdag waren aan het departement van binnenlanJeche zaken vergaderd de inspecteurs van het geneeskundig staatstoezicht ten einde te beraadslagen over de middelen togen de cholera te nemen Naar wij vernemen zal de generaal majoor Den Beer Poortugael oud Minister van Oorlog als opvolger van den generaal Beijen tot lid van den Baad an State worden benoemd Behalve de kiosrechtregeling heeft de Eegeering ook een voorstel betreffend den laerplicht voorbereid waarvan de indiening eveneens in het volgend zittingjaar kan worden te gemoot gezien Donderdag waren aan de markt te Ënkhuizen aardappelen van het tweede gewas S Schouten was Ie aanvoerder op 30 Mei 11 Op den vrygokomen grond heeft hij weder andere gepoot waarvan de vruchten thans aan de markt zijn Ze zijn reeds mooi van stuk Van 3 Augustus tot 1 September is op de Sportteutoo jistelUng te Scheveningeu de kegelwedstrijd geopend op de vrije baan waaraan dus ieder lief FEUILLETOJM idïl het framich II 10 Mijn beste Solis gij zult ons wel het genoegen willen doen om vanavond een klein conoert van mevrouw Norton bij te wonon Gij zult er de mooie miss Dickson ontmoeten en mejuffrouw Offenburger die ook allerliefst is O er wordt hier zeer goede muziek gemaakt dat verzeker ik u Alle Amerikanen pelen niet op de tang en de asohschop Mijn vrouw is een uitmuntende musicienne en het is een uitgezocht programma ofschoon ik wel weet dat gij niet om het programma zoudt komen Zou mevrouw uwe moeder mij niel de eer willen doen om u te vergezellen Neem mij niet kwalijk dat ik u zoo kort voor den tijd vraag maar ik wist niet dat gij te Trouville waart dat is myu exou us Ik zal met veel genoegen van avond komen ofschoon ik weinig uitga zeide de markies vOp mijn moeder moet gij maar niet rekenen Zij blgft het liefst thuis En ik vrees dat zij u niet zal vergeven dat gg haar zelfs voor een avond van hebber kan deelnemen Versoheiden prijzen zijn daarvoor op de tentoonstellisg zelve aangekooht waaronder verschillende zilveren voorwerpen terwijl tot eersten prijs is bestemd een groote zilveren beker In de gevangenis te Maastricht is diefstal gepleegd door een gevangene die eene maand straf had ondergaan Bij zijn vertrek werd nl in zijn bezit gevonden eene hoeveelheid koffieboonen afkomstig van koffie die hij gedurende zijn straftqd had uitgezocht Hen vond het ontvreemde in twee kousen op zijn lichaam verborgen Volgens nadere mededeelingen in de Debat worden tegenwoordig te Parijs niet alleen chinaasappelen maar allerlei vruchten kunstmatig gekleurd bleeke fletse aardbeien fraai rood gemaakt enz Zelfs heeft men aationale peren vanbinnon rood fit en blauw geschal eerd Meloenen wordea chemisch geurig gemaakt en wat dies mee zij TCeii thW r part In Jfoc wor Aüm wordt door een inzender geklaagd over de dunne van de partij Om een goed lid te z n van den suciaal democratischen Boud komt men tot de volgende kosten per week Lid van den Bondi 6 cents Lid van de Soo Dem Vakvereeniging 5 Het bezoeken eener cursus of openbare vergadering 10 Onvoorziene uitgaven 5 Alzoo een totaalcijfer van 39 cents zijnde geen wettelijke maar dan toch zeker eeu zedelijke belasting die men zedelijk verplicht is zich zelf op te legnen als men toetreedt als Ud van den Bond De inzender meent dat het niet baar zoon berooft I Dus tot zeven uur beste Solis oNeen ik kom later ik eet niet bij u Ik heb mijn goede moeder beloofd dat ik haar de eerste maand dat ik weer hier ben zoo min mogelgk zal verlaten en ik eet geheel alleen meV haar Ja werkelijk wg eten samen afzonderlijk als een paar Verliefden Gij hebt wel gelijk SoMsl Een paar verliefded Misschien is dat wel de liefde die nooit bedriegt Ik zal de eer hebben uwe moeder morgen te bezoeken en ik zal haar bedanken dat zij u van avond een poosje aan ons heeft afgestaan De markies vond iu den klank van Nortons woorden een nog grootere bitterheid dan straks en trachtte met zijn heldere oogen te doorgronden welke gedachten Bichard zoo deden spreken Maar de bediende klopte aan de deur en bleef op een woord van Norton op den drempel staan Waar is mevrouw riep de Amerikaan Mevron was nog niet thuis mejuffrouw Meredith was juist alleen thuisgekomen mejuffrouw Meredith zou het zelf aan mijnheer komen zoggen Welnu zeide Bichard met de plotselinge krachtige opgeruimdheid die aan zijn teldzamo oogenblikken van droefgeestigheid schielijk een einde maakte Solis gij ult in allen geval mijn nicht zien Toen de bediende weg was ging hij voort Zeg eens g j spreekt van Xrouwrn I Het jonge meisje utver droomen mijn vriend ideaal goedhartig AD VERTEN TIEN worden geplaatrt van 1 5 regels i 50 Centen iedere reg l meerlOCenten GROOTE LETTBE3 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adrertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgnt opgaat voor een werkman eeu belasting te heffen van ƒ 19 50 sjaars De commissie der Tweede kamer in wier handen het verslag is gesteld over hotarmbestuur over 1889 merkt op dat de cijfers vergeleken bij 1888 over t algemeen weiuig verandering aantooneu het bedrag door de gezamenl ke instellingen voor onderstand aan de voornaamste categorie van armen de huiszittende armen uitgegeven was iets geringer dan in het voorafgaande jaar Een oordeel uit te spreken over vermeerdering of vermindering van armoede in ons land is osiS wel mogelyk De oommissie legt nadruk op het gemis van gegevens omtrent de armenzorg door bjjtondere personen uitgeoefend Zij heeft met genoegen gezien dat Ged staten van de verschillende provinciën in het algemeen bij voortduring ingenomenheid betuigen mot de werking van de armenwet met leedwezen daarentegen dat zich opnieuw eenige gevallen hebhen voorgedaan van het zoogenaamd toeschuiven van ntaen Zg ebt h t wsBsofaelgk al het mogelijke iu het werk te stellen om de werking der wet op dit punt beter na te gaan En zij geeft ten slotte der regeering in overweging de gemeentebesturen die rechtstreeks ondersteunen en de instellingen o en rf uit te noodigen 1 het amital bedeelden sedert twee jaren of korter binnen het bedeelingsgebied woonachtig 2 het aantal der sub 1 bedoelde personen voor zoover zij gedurende het jaar vóór hun vertrek uit de vorige woonplaats aldaar onderstand hebben genoten op te geven en deze gegevens in de latere verslagen te doen opnemen Stroopers kostwinning Dokter en Piet kennen mekaar goed zeer goed Wat meet is zij erstaan elkaar Dokter is een liefhebber van de jacht en trouw als haar woord zoo s mijn nicht Als tq geen Amerikaansche was zoudt gg niets beters kunnen vinden I Norton hield stil Een heldere vroolgko stam zonder accent zangerig en lief vroeg op den drempel Mag ik binnenkomen Solis zag aarzelende bonding eeu groot jong meisje staan elegant en slank wier zwarte zeer levendige oogen in een fijn eenizszins bleek gezichtje hem dadelgk troffen Zg droeg een iirgs kleeilje een manteltje dat half van haar schouders afgleed en bijna als ean ceintuur om haar middel hing en op do min of meer krullende TS ine haren een uiterst envoudig maar koket hoeilje ïn haar geheele weten in baar toilet in haar lieven glimlach In haar kleine handjes met Su e handscl ocnen lag ieis van een flink meisje dat onbewust een soort van bekoring uitoefende de vrooUjke oprechtboid der grisette vereenigd met de trolsche houding dor voorname dame Op een wenk van Nortdn kwam miss Meredith binnen groette De Selia en wachtte totdat haar oom haar den markies voorstelde Op het hooren van den naam van Solis antwoordde sg met eén vriendelgk woord zonder gemaakte beleetijhhid Zg kende den markies wel Oom Bichard heeft mg dikwgU over u gesproken mijnheer Ik heb niet het genoegen gahad u in Amerika te rien daar ik weet dat gg een der beste vrienden van mgn oom zgt ben ik icrr bigdd datmg dit in Frankrijk te beurt valt