Goudsche Courant, woensdag 3 augustus 1892

in t betit van een jachtakte Piet is dokters gids bjj het jagen en geoefend schutter Kwade tongen zeggen dat hij stroopt Maar mag een brutale haas of eend zoo maar op Fiets erf komen t Lijkt er niet naar Ik krqg morgen gasten Piet zou je me niet eens kannen helpen aan Dokter geeft Piet de hand Piet neemt de pet af en kn pt een oog dicht In naam der wet man zegt de dorpsveldwaohter Strooperij kerel I Strooperij Procei verbnal Kom Hein zegt Piet tot den handhaver der wet de jongens liggen te bed ga mee er zal nog wel wat in het fleschje zijo Hein houd wel vsn een drupske maar kijkt boos i hij zulke taal hoort Piet komt thuis en zegt Ik ben er gloeiend bij wqf I Hein lust nou geen slokje Zes dagen later Piet is voor geweest Boete en onkosten veertien gulden of twee dagen hechtenis Dokter wil volstrekt niet hebben dat Piet twee dagen bromt Hier kerel veertien gulden maak dat je wegkomt Piet draalt nog Dokter mag ik gaan zit eif Welzeker geef het geld maar aan je w f Piet gaat in hechtenis Hij heeft het achter slot en grendel best veel beter dan thuis En dan het geld nog Kleine Gerrit draagt al een nieuwe broek Mie heeft nieuwe laarsjes gekregen en moeder de vrouw heeft een nieuwen hoed besteld Piet heeft gebromd Een paar dagen later spreekt hy den dokter Wel Piot Weet u geen middeltje dokter om op zoo c fatsoenlijke manier 6 dagen tan de week te zitten HiètorUch volgens de Midd Crt Men herinnert zich hoe de sereen t b j het O I leger Bossart de medaille voo rter en twintig jarigen djenst ontvangen hebbende nu ook meende vier entwinüg jaar gediend te mebben Hg ging naar Europa terug en toen blee het dat er nog eenige dagen aan de vier en twin ig jaar ontbraken en hij dus i een recht had op het daaraan verbonden pennoen De Tweede Kamer tot wie Bossart zich bij weigering van de betrokken autoriteit gewend had besloot in hare laatste zitting dat het in overeenstemming met de billijkheid zou zijn als hem het pensioen voor vier en twintigen jarigen dienst werd toegekend De Haagsche Courant deelt na mede dat een paar weken geleden Bossart gestorven is Het kwaad kan echter nog eenigszins vergoed worden daar bij een wedawe nalaat Het blad hoopt dat haar een gratificatie zal warden gegeven gelijkstaande met het bedrag dat hem van 1885 tot 1892 onthouden werd Zeven jaar dus moest het doren eer Bossart s billijk verzoek werd toegestaan Verscheidene malen maakten wg reeds melding van de verschillende middelen die On Hui te Amsterdam aanwendt om het belang van de onbemiddelde volksklasse te bevorderen In het jongste overzicht betreffende de werkzaamheden dier instelling wordt ntt ook de kookles besproken Daarover leest men De kookles die Maandag Dinsdag en Woens Dit was in allen eenvoud zonder praatjes of gemaaktheid de ontvangst van een gastvrouw die een vriend omvangt en het jonge meisje scheen een vrouw die een barer gasten op zijn gemak brengt Solis was aan deze buitenlandsche vrgheid van manieren gewoon die hem evenwel in Frankrijk een weinig vreemd en zonderling voorkwam Maar van dit jonge eerlijke schepselije ging een eigeijaardige evalligheid nit de bekoring van oogen zonder droefheid van lippen zonder bitterheid van een glimlach zonder ironie van een mooi meisje van twintig jaar Hebt Te Sylvia op de wandeling verlaten Neen oom bij de princes ds Loaverchal Mevrouw de Louverchal houdt in haar villa een bazar ten voordeele van de visschers die door den orkaan in Januari arm geworden zijn En Sylvia koopt alle winkeltjes leeg Als tig niet al dat speelgoed die albums en dat tapisaeriewerk aan de armen stuurt dan krijgt gij uw huis vol dat zeg ik u vooruit O daar bgn ik niet bang voor zei Norton zg lal alles wel aan de armen sturen De Solis had zijn hoed genomen en groette een beetje haastig om heen te gaan Verlaat ge ons vroeg Norton Ik heb u toch niet verjaagd hoop ik sprak miss Meredith glimlachend O mejuffrouw Maar ofschoon ik hier mijn vacantia neem heb ik toch een werkje te verrichten Ja een rapport voor den minister van buitenlandsche zaken Een mededeeling over Honoï dagavond wordt gegeven 5 lessen kotten O SS vooruitbetaald was voor velen een aangenaam en nuttig uur Tengevolge van allerlei redenen waren niet alle lessen evenzeer bezet Wie tien lessen achtereenvolgens bywoont en goed aohtgeefi zal niet veel meer behoeven aan teleeren om bet middagmaal van het gezin te kunnen bereiden In dit tiental is het volgende geleerd Eerste les bespreking der inrichting van het fornuis aardappelen koken witteboonen koken witteboonensoep Tweede les spekpannenkoeken broeders Derde les macaroni met epek en kaas postelein metrgst en aardappelen Vierde les strooppuddding aardappelballetjes Vgfde les linzen mot zure saus linzensoep rauwgebakken aardappelen Zesde les haring met rgst en aardappelen bruine boonen en rijst bruine boonensoep Zevende les groentesoep karnemelk met boekwijteraeel soepvleesch met zure saus Achtste les drie in de pan kloemkool worteltjes Negende les vruchtentaart aardbeien met rijst en korst Tiende les gestoofde of gebakken visch vischsoep De huismoeder die dit leest zal opmerken dat het doel dezer kooklessen is eenvoudige uiot kostbare voedingsmiddelen ook die welke schoon minder algemeen bekend aanbeveling verdienen toe te bereiden Eenvoudig degelijk zoo voedzaam mogelijk moet hier het wachtwoord zgn Het is niet de aanslaande keukenmeid in bet deftig gezin het is de aanstaande huisvrouw van den arbeider die hier wordt verwacht Maar reeds deed zich de behoefte gevoelen aan eene kookles voor die meisjes die als dienstbode alleen in een burgergezin geplaatst denzoogenaamden burgerpot willen leeren koken In het aanstaande najaar zal men trachten aan die behoefte te voldoen en een cursus te openen die IS coaten per les zal kosten Deze verhooging is noodzakelijk omdat ds voedingsmiddelen hier vereischt zooveel duurder zgn Stel dat 10 meisjes deze lessen bgwonen zoodat aan leergeld een gulden vijftig cents wordt bggedragen dan etrekt deze som in haar geheel tot den aankoop van vleescb groenten aardappelen enz De Vereeniging geeft het lokaid brandstof licht en hoeft ook een eventueel tekort dat bg onvoldoende deelneming ontstaat aan te vullen de dames onderwijzereson werken belangeloos Na elke kookles wordt aaA de meisjes gedicteerdwat zij hebben gedaan met vermelding van gewicht en prgs dor toebereide spyzea zoadat zij aldus een receptenboek verkrqgan dat later het geheugen kante hulp komen Wij zgn wat uitvoerig geweest in het overnemen van de Igst der gerechten maar met opzet om te doen uitkomen dat men hier te doen heeft met een practisch toegepast denkbeeld dat aan eene groote behoefte der maatschappg beantwoordt Zeer vele vrouwen uit de Snindere klassen kunnen niet koken wanneer zg trouwen en eir de ondervinding ze zoover gebracht heeft dat zij iets eetbaars klaarmaken gaat er geruime tijd voorbg en wordt veel geld noodeloos uitgegeven Ook onder de jonge dienstboden die als keukenmeid zich aanbieden zgn er eene menigte die van hare mevrouw het kooken moeten leeren Ook bieraan komt de kookles tegemoet en de kleine som die de les kost mag doen verwachten dat velen er gebruik van zullen maken Het voorbeeld van On Hui verdient navolging En ik wil ook geen misbruik van Nortons tijd maken die is zelts te Trouville kostbaar En die wordt nooit zoo goed besteed als met u George Nu dan tot vanavond niet waar Dat blijft afgesproken Met genoegen I zaide de markies met eenige moeite Hij vatte Norton s uitgestrekte hand wier ipalm meer a tplek aanwees groette miss MeredithÉH I vergezeld vaa Hicbard die hem als sm ouder Wieder met een vertrouwelijk en hartelgk gebaar den weg wees Eva hoe vindt gg den markies vroeg Norton toen hg weer binnenkwam aan miss Meredith die haar handschoenen had uitgetrokken ea met baar fijns vingsrtjes haar horloge regelde naar de beroemde pendule met den stamper Hoe ik hem vind Ja I Och goed Heel goed Heel goed als gij het zoo noemen iUI l Een echt edelman Ja en een gentleman Nu zeide Norton lachend die knappe beminnalijke gedistingeerde dappere geestige man heeft zich één ding voorgenomen en dat is om nooit of nimmer met een Amenkaansche te trouwen Miss Merct ith had haar horloge weijgeborgen Zij keok haar oom oon oogenblik aan en barstte in een In het Liverpool Journal of commerce iDdt men een artikel over de vorderingen van het werk der Zui derzeedemping waarvan de Am t Ct eene vertaling get ft Het blad zegt dat ds drooglegging beter vordert dan men het had durven verwachten en reeds een goede stevige breede fundeering ligt van het noordelijkst punt van Noord Holland naar Wieringeo en vanoaar dwars door de zee naar het diohtbg gelegen punt van Friesland De 7ee helpt zelf mede door aan de binnen en buitenzgde enorme hoeveelgeden zand en slib achter te laten De dam wordt dus langzamerhand en over de geheele lengte tegenIgk hoe langer hoe hooger enz Het werk wordt uitgevoerd door mgoheer van Dunck Hoe dit alles in het Engelsohe blad vermeld komt begrgpeu wij niet Wg wenschten wel dat het waar was Waarsohijnlgk begrgpt men in Engeland niet dat met een werk van zoo groot belang voor ons land voortdurend gedraald wordt en meende men dat na het nauwgezet onderzoek en de voortreffelijke rapporten Holland reeds de hand aan het werk had geslagen Maar zóó spoedig komen in ons land de zaken in ons land ds zaken niet tot stand wij volgen meer het stelsel door Jules Verne in Dokter Ox uiteengezet Het is intusscheu het eerste voorbeeld niet dat men in Engeland voltooid verklaart want in Neder land ternauwernood of nog niet is aangevangen Wg herinneren ons hoe veertig jaar geleden bgna daags nadat te Haneweert de eerste spade in den grond was gezet tot demping van het Sloe aan de Londenscbe beurs het eraan werd verkocht dat gezegd werd op het drooggemaakte Sloe te zijn gewassen Amh Ct De Haagsche oorrespondent van het Handelsblad zegt over den veelbesproken nieuwen boekwinkel ia deu Haag die alle boeken ook zelfs schoolboeken 20 percent beneden den algemeen aangenomen prijs verkoopt o a het volgende Er heeft zich in de Prinsenttraat sinds vier maanden een boekhandel gevestigd die het stelsel goedkoop maar geld bg de visch huldigt en oenen meikwaardigen wedstrgd met al de Haagsche boekhandelaars heeft aangebonden Het is een jeugdig ondernemend man de zoon van den welbekenden populairen handelaar in gebruikte en oude boeken Blok die zulk eene blokkade begonnen is Wat zgn vader sinds jaren en met grooten bijval op het Binnenhof gedaan heeft met gebruikte boeken beproeft Blok Jr nu met nieuwe hij is met een matige winst tevreden en verkoopt alle nieuwe Iweken ongeveer an den prgs goedkooper Verbeeld u La Debacle van Zola fonkelnieuw regelrecht uit Parijs zoodat ge den Boulevardgeur sr nog aan vinden kunt voor f 1 50 in plaats van ƒ 1 90 I En hoeveel exemplaren deukt ge dat ds ondernemende Blok van Zola s boek in den Haag verkocht heeft Niet minder dan zes honderd I Me dunkt ik zie de tronie van menig vaderlandsch auteur zuurzoet glimlachen maar stel u dan eens voor wat een benard gezicht de Haagsche boekverkooper opzet Zes honderd exemplaren wier winst hem éotfutseld is door een vreemde eend in dslbijt sen eend dfs met de traditién sn usantién gebioksn heeft en zich om den onverbreekbaren bond weinig bekreuuende met een klein maar zoet winstje tevreden is Zoo heel klein is dat zoete winstje buitendien ook niet Voor eei boek waarvan de verkoopprijs op helderen hartelgken lach uit Is het waar zeide zij Heeft hij zich dat voorgenomen Nu dan is nij dom III Het diner bg Norton i as al lang afgeloopen en miss Meredith schonk thee Met haar fijne bandjes reikte zij ds Sèvree kopjes aan de gasten van haar oom over terwijl ngiss Arabella Dickson aan de piano tuBscbea de heeren de Bernière dokter Fargeai en een dikken man met grijze haren die hard lachte tegelqk met de muziek en de musici koketteerde Norton rookte een sigaar en keek naar de zes praatts tevens met iemand die zoo lang was als een populier het was kolonel Dickson de zeer beroemde ader der ichoone miss Arabella De kolonel met zgn puntia hoofd en langen rooden met jze haren vermelgden baard boven een hoogen witten boord zoo nauw als een uniformkraag was roo lang zoo mager dat de rook van zijn sigaar boven aan zgn lichaam uit zgn mond komende in de schaduw deed denken aan den rook die uit een hoogen fabri sohooTSteen komt Zijn vrouw de kolonelesse Dickson groot en dik op een kanapee uitgestrekt deed een weinig cognacbij de thee die miss Meredith haar gebracht had en koek met haar groote blauwe droomerige oogen naar de groap die onder de groote lampenkap haar Arabella omringde j de jonge Bernière was naar men zeide een goede partij Wordt vervolgd f 1 90 is gesteld geniet te boekhandeUir lo een rabat van 20 percent in dit geval 38 centen s ƒ 1 B2 Voorts 10 percent extra s 1 37 Bestelt de winkelier 12 exemplaren aan den uitgever dan ontvangt hg er 15 derhalve een winst van 3 exemplaren 1 37 X i s f 16 44 = 1 09 9 het exemplaar Wanneer nu de verkooper op elke f 1 90 een winst geniet van ruim 80 cents dan zal niemand zich verwondereu dat er een vorkouper opstaat die met de helft dier winst tevreden is Fransche klassieken en pracbtwerken fonkelnieuw eu schitterend gebonden Nederlandsche boeken van allerlei aard en van e populairste schrijvers liggen uitgestald bij dezen nieuwen boekverkooper wiens naam Onmiddellijk op den index is geplaatst van verreweg de meeste uitgevers hier te lande en over wiens persoon de ban nosk der Haagsche boekhandelaren is uitgesproken De man is een Blok aan hun been De Haagsche boejchandetaars roepen dan ook schaude over den man die niet raet hun bond meedoet om de schapen te scheren naar dezelfde mr thode Onedele concurrentie I heet het uit hun mond Ik herinner mij boe jaren geleden de Haagsche kruideniers eveneens nog een dergelijk bondgenootschap vormden en onderling overeengekomen waren hun stadgenoot en Haagschen broeder te laten oetalen wat hun met het oog op t spekken hunner beurs plichtmatig eu billijk toescheen Een onverbreekbaar monopolie Toen op zekeren dag in de Spuistraat een groot magazgn geopend werd met het uithangbord Ds nieuwe winkel dat brekende met de traditién alle kruidenierswaren tegen veel Ingeren prijs aankondigde ontsteltenis en verontwaardiging van alle eerzame Haagsche kruideniers Maar het help hun weinig want tal van burgers liepen over baar den nieuwen goodkooperen winkel en de kruideniers die hun belang inzagen richtten onmiddellgk den prijs hunner waren naar dien van den verafschuwden concurrent De Haagsche b ikkers hadden eijt dergelijk monopolie Zg regelden onderling den prgs van het brood en lieten de Hagenaars betalen wat zij goed vonden Toen ging men de Haagsche broodfabriek oprichten die de thermometer werd waarnaar de bakkers zich dienden te richten De broodfabriek regelde hare prijzen naar de korenmarkt en de bakkers waren nu verplicht zich te schikken naar den prijs dien fabriek voor haar brood nam De zeshonderd Débacle s zouden wel eens de voorlooper kunnen zijn van een andere debacle want zoodra de geheele wereld beseft dat er aan deze concurrentie niets oneerlgks of onbehoorlijks kleeft zal men nog drukker den nieuwen winkel iu de nieuwe straat bestormen Een ander die langer hadden zitten blokken dan onze Blok zou nisschien het middel niet gevonden hebben om op eenmaal tegen contant geld zulk een verbazenden omzet vnn boeben te verkrygen Als Blok noar Parijs gaat ora daar altijd noar nieuwen voorraad van Fransche boeken van Quontin Charpsntier Pion Levy e a te halen is hg zeker dat de Prausch verslindende residentie hem spoedig die honderden deeltjes voor l BO zal afkoepen terwijl bg lederen anderen boekhandelaar daarvoor ƒ 1 90 genoten wordt Doch Blok stelt als voorwaarde geld bg de visch en ontvangt daarvoor den zegen der koopera en den vloek der boekhandelaars Met het bouwen van het nieuws stationsgebouw der Staatsapoorwegen te Ngmegen is thans een aanvang gemaakt Met de twee ton gouds die aan de buitenperronoverkapping tunnel enz ten vorigen jars reeds verwerkt zgn zal het geheele station zonder bgkomsnde onvoorziene omstandigheden p m 700 000 kosten De stad Ngmegen zal dan eei barer waardig station krijgen Het Turnfeest te Qouda II Het fraaie weder waarvan de turners op Zondag zoo ruimschoots hadden genaten bleek hen op Maandag den dag der wedstrgd geheel verlaten te hebben Reeds om ocht uur des morgens WOB het ondoenlijk geworden om den wedstrgd de kindoruitvoering en het vereenigingsturnen op het feistterrein te doen plaats hebben Alles werd dan ook in de zaal van de Sociëteit Ons Genoegen gegeven Om 9 uur had de loting der deelnemende vereenigingen plaats en dadelij rN daarop werd er met den wedstrgd een aanvang gemaakt Er werd gekampt in twee afdeolingen nl in afdeeling A door heu die rejds vroeger eerste of tweede prijzen h lden gewonnnen en in afdeeling B door vereenijiagen die niet onder categorie A konden gerangfohikt worden In beide afdeelingen was Je strijd fel en bleef men tot het einde toe in heL sniAer wie dej palm der overwinning zou weg dragen De uitslag bewees 4an ook later dat het verschil in punten bij de prijswinnende vereenigingen uiterst gering was Te twaalf uur was de wedstrijd geëindigd en had na een kleins pauze de Kinderuitvoering onder leiding van den Heer Ouderkerk plaats Het publiek was inmiddels talrijker gsworden Velen wilden bigkbaar eens zien hoe hunne kinderen het er wel afbrachten en zeer zeker zullen die velen met de overtuiging naar huis zgn gegaan dat de heer Ouderkerk ook in zijn onderwijzen lan kindergymnastiek ds recht e man op de rechte plaats was De vrije en orde oefeningen welke hij bier eerst mot eene jongensklasse en daarna met zijne meisjesleerlingen alle kinderen der openbare burgerscholen van Gouda maakte waren voortreffelijk Na afloop der kinderuitvoering wnarbg het behoeft nauwel ks gezegd te worden de goedkeuring ran het publiek voortdurend betoond werd traden de turners weder op het waren in de eerste plaats de Gymnastiek vereenigingen Palaestra uit Schiedam Oefening kweekt Kracht uit Dordrecht en last not least de Algemeens Turnvereeniging van Uitterdara die wederom flinke en fraais ordeoefeningen te zien gaven Het toestelwerken aan rek sn ringen kon patuurlijk in de zaal niet peschiedsn wel werd echter door Olympia van sGravenhage eene serie brugoefeningeu ten beste gegeven die getuigden van de uitstekende krachten welko deze club zich onder de uitnemende leiding van hun onvermoeiden directsur ds heer Heugevelt heeft eigen gemaakt Stormachtig waren dan ook de toejuichingen die deze Vereeniging bg haar optreden inoogstte Langzamerhand was het 4 uur geworden en het tijdstip der prijsuitdeeling was daar Belangstellenden en de belanghebbende turners hadden zich in ds meeste gespannen verwachting voor het tooneel geschaard waarop kapitein Cheriex de voorzitter der feestcommissie aan het hoofd van verschillende leden dier Commissie aan de overwinnaars het eeremetaal zou uitreiken Hg deed dit in het algemeen onder dankbetuiging oor het vele goede en schoone dat men van de gymnasten had te zien gekregen f a onder bijvoeging der woorden We respecteerdeu u reeds bij uwe komst maar nu aan hol eind van dit feest nu we alles hebben gezien en er van verstomd staan hoever ge het door volhardenden ijver en stelselmatige oefening hebt gebracht nu is onze achting voor u nog onmetelijk veel hooger gestegen De heer van Santen dankte nu upg eens het publiek de feestcommissie en vooral den kapitein Cheriex en alles wat Gouda de oommissie en de onvermoeide overal tegenwoordige en sympathieke voorzitter voor de turners eu in het belang dei zaak hadden gedaan Daarna ging men tot de uitreiking der prgzsn over waarvan de uitslag was als volgt Ie afd Ie prijs Gouden medaille uitgeloofd door ds gemeente Gouda behaald door de Algemeene TurnVereeniging van Botterdam Ie afd 2e prgs Zilveren medaille uitgeloofd door den voorzitter van het Gewest behaald door Olympia van s Gravenhage Ie afd 3e piijs Zilveren medaille uitgeloofd door den Heer Burgemeester van Gouda behaald door Voorwaarts van s Gravenhage 2e afd Ie prijs Verguld Zilveren medaille uitgeloofd door de feestcommissie behaald door Doaar van Delft 2e afd 2s prgs Zilveren medaille uitgeloofd door hel Geweft Zuid Holland en Zeeland behaald door Palaestra van Schiedam e afd Se prgs Zilveren msdaille uitgeloofd door het gewestelijk bestuur behaald door Hellas van sGravenhags 2e afd 4s prgs Bronzen medaille behaald door Lichaamsontwikkeling van Delft Met veel geestdrift word deze uitslag vernomen en het was aaidig om te fien hoe telkens de overwinnende vereenigingen hun directeur p hunne schouders in triomf door de zaal voerden een hulde die ten slotte door alls gymnasten ook aan den hpofdvlaéder van het feest de Heer Ouderkerk werd bewezen Des avonds had Excelsior nog een ball aangebeden dat onder de meeste animo eveneens in Ons Genoegen plaats vond Er werd veel gedanst en de turners zullen zeker dankbaar zijn aan hunne Goudsche makkers dat deze hen in staat stelden om bg al de goede indrukken die zg reeds hadden ontvangen ten slotte nojü dcze te voegen dat het gastvrije Gouda alleen reeds een bezoek overwaard is om de keur van schoonen die men daar aantreft Het is tun slotte uw verslaggever aangenaam aan hot einde van zijn taak gekomen te mogen constateeren dat onder do vele uitvoeringen die da turners van het Nederlandscb Gymnastiek Verbond reeds hebben gegeven de uitvoeringen te Gouda steeds in dankbare herinnering zullen worden gehouden BoiteoiaDdscb Overzicht Bismarck s terugreis uit Kissiagea heeft volgens ds ingskomea uitvoerige bsrichtan het karakter van een waren zegetocht gehad Niet alleen te Jena maar ook te Erfurt Weimar Eisenach Halle Magdeburg enz werd hg op zgns doorreis indrukwekkend ontvangen Jena waar hg zich het langst ophield vormde echter het toppunt Daar hadden zich eens msnigte afvaardigden uit Saksen en Thüringen vsrzamsld Bismarck hield er twee belangrgke staatkundige redevoeiingen die zeer de aandacht trokken Zij zullen ongetwijfeld in de toekomstige verkiezingen nog nader ter sprake komen In het algemeen raakt men onder den indruk alsof de 78 jarige oud kanselier door zijns thai 8gshouden toespraken reeds een algemeen verstaanbaar wachtwoord voor de toekomst aan al zijne aanhangers wenscht te geven Voor het overige steramen alle berichten hierin overeen dat Bismarck er loer kras uitziet en hij aan de betoogingen en vermoeienissen der jongste weken met veel taaiheid weerstand geboden heeft Vele Parijsche ilagbladen Jiol en zich bezig met de gebeurtenissen aau den CodBo Zg dringen aan dat de regeering het herSt W de voldoening ui vragen die de ernst der gebeurtenissen eischt Verscheidene bladen schrgveu dat de minister van buit zaken Bibot zich niet moet tevreden stellen met het argument van nietontvankelijkheid dat de CongoStaat wil stollen tegenover de eischen van Frankrgk De republikeinen hebben in Frankrijk een schittsrsnde overwinbing behaald Bij de verkiezing voor de algemeene raden die gisteren gehouden werd moesten 1439 afgevaardigden gekozen worden voor 1439 zetels waarvan tot dusverre 1000 door republikeinen en 427 door conservatieven waren bezet Van 1132 verkiezingen is de uitslag bekend en daaruit blijkt dat de republikeinen 110 zetels gewonnen hebbeu Ia eeu aantal departementen is de minderheid der republikeinen in eens meerderheid veranderd Die uitslag is van groote beteekenis Wel hebben de verkiezingen voor de provinciale radon op verre ua niet het politiek bslang derparlemsntsverkiezingsn maar toch vormen zij eenigszins een toetssteen voor de kennis wie tot de vrienden der republiek bsho li sn wis nist Het blijkt dat het aantal dier vrienden dagelgks toeneemt Te Mans bijv verklaarde de rsactionnaire afgevaardigde Vilfeu dat de eenige regeeringwelke in Frankrgk mogelijk is do repablikeinscheis Hij voegde er aan tos ds conservatievenwenschen slechts trouwe dienaren der republiek tezijn In het departement Bouches du Rh6ne verklaarde de royalist Le Mee dat bij de republiek zou aanhangen In het departement van de Dordogne zei graof De la Panouse tot heden een der royalistische voorvechters dat hij een verklaard vgand was van stelselmatig oppositie tegen de republiek Max Isle de Beauchaiae verklaarde in hetzelfde departement dat het noodig is ruiterlijk zonder achterdeurtjes de politieks staatsinstellingon die door bet volk gewild zijn aan te nemen Zelfs het Journal de Dordogne dat tot dusver monarchistich was merkte dezer dagen op dot het goed en wel is steeds het ideaal eener gematigde en democratische monarchie na te streven maar dat men daarvan zal moeten afzien nu gebleken is dat de meerderheid van het volk or majÊ a weten wil Daarom TBu het blad in t vervolg werken vooreeu verbetering der republikeinsohe instellingen inplaats van deze té bestrgden i De kiezers hebben zich thans met deze betuigingeu eens verklaard JJu zg zagen dat schipbreuk onvermijdelijk was hebben de monarchisten zich vastgeklampt aan ds booten door hun tegenstandeis uitgezet liever dan te verdrinken De heer Gladstone is verkouden doch aan ds beterhand hg houdt zijn kamer en kan politieke vrienden ontvangen Men herinnert zich dat eenige dagen geleden van vsrschillende zgden bericht werd dat Gladstone inoverieg mot de loren besloten had Home ruls uit te stellen en den voorrang te geven aam dis radicale maatregelen welko dienen kondon een kiezerskorps te smeden dat een zeer gemnschte grootere Gladstoneaansche meordsrhsid belmde Van dit plan schgnt teruggekomen Gladstone o wordt thaus verzekerd zou met Home rnle niet langer willen dralen en gezegd hebben dat de radicale moatregelen wtl gelgktijdig met dit ontwerp km den wor len behandeld Toch komt er natuurlgk in dit jaar niet meer van want wanneer de motie van wantrouwen is aansrenomen wannesr Salisbury met zijn ambtgenootan sen buiging heeft gemaakt n Gladstoiie met zgnvoornaamste geestverwanten de plaatsen heeft ingenomen dan wordt het Parlement verdaagd vermoeI delgk tot Februari a s I Volgens berichten nit Britsch Indië zou de opstand