Goudsche Courant, donderdag 4 augustus 1892

In de a loo n week ging ia een tapperij te Botterdam een bezoeker eene weddingschap aan om twintig glazen jenever uit te drinken ïocn de 20 borrela gebruikt waren zakte de man ineen en werd in bewusteloozcn toestand naar 2ijne woning overgebracht waar onmiddellijk geneeskundige hulp werd ingeroepen De man had uene jene erberoerte gekregen en heeft daaruit eeae Tertamming in de beenen behouden Van de vier gouden medailles door H M de Koningin geschonken ter bekroning op de Intern SporltentooDstellina te Scheveningen zullen beschikbaar worden gesteld twee voor de afdeeling Visscherg een voor de groep Schoone kunsten afdeeling Nederland éen voor de groepen IJs on Watersport Van de zilveren medailles loor H M de Koningin beschikbaar gestold zijn bestemd éen voor de Schoone kunsten afd Frankryk éen idem afd België éen idem afdeelinz Nederland éen voor de groep Kijverheid afdeeling België éen idem afdeeling Oostenrqk éen idem afd Frankrijk éen idem afd Nederland en éen voor de afd Voorwerpen ter opluistering Ue bron éh medailles door H M do Koningin geschonken zullen worden beschikbaar gesteld voor de afdeeling Nijverheid van Balgie Oostenrijk Duitschland Frankryk Nederland en Noorwegen ieder éen en voor de afd Voorwerpen ter opluistering twee Door U M de Koningin Regentes zijn l C zilveren medailles geschonken Daarvan zal éen worden bestemd voor den kolfwe lstrijd van den Ned Kolfbond de eenigo wedstrijd die zoodanige onderscheiding mocht verwerven omdat deze uitsluitend een nationaal karakter draagt Verder zullen deie zilveren medailles der Koningin Eegentes bestemd zijn voor de afdeeling Nijverheid nl België Oostenrijk Noorwegen Duitschland Frank rijk en Nederland ieder éen en éen voor de afdeeling Voorwerpen ter opluistering De bronzen medailles door de Segentes geschonken zullen aldus verdeeld worden afd Nijverheid België Oostenrijk Frankrijk Ne lerland ieder éeo afd Schoone kunsten Noorwegen Nederland j der éen eu twee voor de afd Voorwerpen ter opluistehhg De Parijsche corr Tan het Vaderland schrijft o a Er wordt te Parijs veel pepraat over een schandaal veertien dagen geleden uitgelekt in de bureels der geheime politie tu ten gevolge waarvan de herr Gnillaume secretaris in die bureeU bij den prefect in ongenade is gl yallen en verbannen naar een politiebnreel in het niiburige Cou bevoie Dip Guillaume i een neef van den heer Goro n cKef der geheime politie De bladen door de prefectuur met behulp van machtige middelen in toom gehouden heb oen dat schandaal zooveel mogelijk verzwegen maar onder de hand wordt het volgende verhaald Zoo dikwijls een geheim agent behoorende tot jie zoogenaamde crimioeele brigade door een rechter van instructie I met een of andere zending wordt belast arrestatie nasporing of wat ook levert hij na zijn taak te hebben verricht een declaratie in van de uitgaven bij deze gelegenheid door hem gedaan Nadat de declaratie geverifieerd is door zijn chefs stellen dezen hem een zoogenaamd requisitoir ter hand waarmede hö aan het parket vergoeding kan krijgen van i e uitgaven welke hij deed Dit requisitoir steunt zooals van Zij was voor de kolonelsvrouw eene figurante in dezen salon waar miss Dickson blijkbaar de eerste rol vervulde En wat het voornaamste was voor mevrouw Dickson de Beroière bemoeide zich vol j strekt niet met Eva Voor de kolonelsvrouw rekenden de getrouwd vrouwen even weinig raedp als miss Eva of als de geirouwde mannen EiT toch had ij de beide vrouwen voor haar Sylvia Norion en mevrouw Montgomery ook gerust kunnen bewonderen Het licht l 0ven Liliane s hoofd gaf aan haar bloote armen een lana als van parelmoer en wierp een gloed over haar blanke schouders haar witten hals en haar zwaar hooggekapt rossiK blond haar Als bot ware een tweede verpersoonlijking van Arabella dezelfde rijke schoonheid maar wat nevulder en levendiger wat rijper en aantrekkelijker Sneeuw die geen koude aanbrengt had de Bernière eens gezegd Eu naast Liliaue Montgomery Sylvia Norton verfijnd tenger een soort van New Yorksche Parisienno verleidelijk door haar min of meer droevige bevalligheid haar melonkolieke zachtheid de vage leeclerheid harer oogoD die in de verte naar de sterren en den hemel keken Sylvia was bekoorlijk met haar lijdend uiterlijk en haar zwart satijnen kleed dat do blankheid Van haar maagdelijk gelaat en haar smalle handen deed uitkomen eu d t voor hen die haar teedure befallighoid aanschouwden een teeken van rouw scheen te zijn om iets dat verdwenen gebroken vervlogen was zelf spreekt geheel op de declaratie van den agent 1 aan zya chets zoodat laatstgenoemde na afbetaling van het requisitoir vernietigd dient te worden Dit sohynt echter niet altyd te gebeuren integendeel moet het zyn voorgekomen dat de eerste declaratie bewaürd werd door hoogere ambtenaren der geheime politie welke het vervolgens deden voorkomen alsof de agent door hen betaald was en die betaling in rekening brachten Zoo werd dan op een en dezelfde declaratie tweemaal betaald eens door het parket aau den agent eu eens door de comptabiliteit der geheime politie aan hooge ambtenaren van die inrichting welke dat geld eenvoudig in den zak stakep Zooals altyd kwam de loak uit by gelegenheid van een ruzie Een agent van hoogeren rang die woorden had met zgn hoofdinspecteur schold niet alleen dezen uit voor dief en oplichter maar riep ook zijn onmiddellyUn chef toe i Ën gij zyt zyp medeplichtige Otoote opschudding natuurlijk de heer GoroUfWerd er bijgehaald die den agent dreigde met een rapport aan den prefect zoo hij zijn woorden niet terugnam Doch deze liet zich daardoor niet uit het veld slaan en gaf integendeel te kennen Nog voor u zal ik zelf by den prefect zijn I De daad bij i woord voegende begaf hy zich onmiddellyk op weg Doch de heer Goron die een schandaal vreesde zond hem een inspecteur achierna hem verzoekende terug te komen op zijn besluit om den prefect te spreken De zaak kwam niettemin den prefect ter ooren eu het onderzoek dat intra m os door dieu hoogeo ambtenaar werd ingesteld bracht o B aan het lioht dat de eigah neef van Goron de bovenvermelde Guillaume belast met de comptabiliteit der veiligheidspolitie op n voet leefde van 3 a 4000 fros per maand terwql hy een jaarlyksch traktement genoot van 2100 francs en op geen cent I fortuin kon bogen Ik heb my ook laten vertellen dat tijdeua de zaak Gouffée het hoofd der geheime politie die natuurlyk vrij reist op alle apoorweglijneu alleen voor een verblyf van 24 uur te Lyou eea de ratie van kosten had ingediend vao 300 francs Ik zou er voor bedanken bm dien liefhebber vry te houden zelfs Rothschild verteert gemiddeld niet meer per dag op reis Dooh waar het op s lands duiten aankomt scheppen de heereo maar naar hartelust in den gottdstroom Onlangs zag ik een spotprent voorstellende een declaratie van uitgaven van den anlangs afgetreden Minister van Ofkenbare Werken Yves Guyot Als eersten post op die rekening had j Z Exc geboekt 200 francs welke ik te veel gerekend bad op mg vorige declaratie 11 Dat maakte dus te tarnen 400 francs Helaas als ik zulke histories hoor en dan denk aan zeker burger van ons land die er zich een gewetensbezwaar van gemaakt zou hebben om ook maar een enkelen gulden te veel te rekenen op een daclaratie ingediend bij gelegenheid van het afnemen van een Staatsexamen Eene echt middeleeuwache strafoefening bad in de afgeloopen week te Kudelstaait eene buurtschap onder Aalsmeer plaats Een getrouwde vrouw had mot een der arbeiders aan de genieworken aldaar een uilstapje ondernomen naar Amsterdam Dit scheen de verontwaardiging de volks op te wekken Des avonds bij hare terugkomst werd zij opgewacht door een joelende menigte Men bond baar aan een touw Overgoot baar met water uit de sloot wierp De twee vrouwen zoo verschillend van karakter hielden veel van elkander misschien wet juist omdat de tegenstelling van hare natuur haar bij haar eerste ontmoeting tot vriendinnen gemaakt had Liliane was ile enigste in Frankrijk die mevrouw Norton haar vriendin kon noemen Sylvia en mevrou Montgomery teelden samen te New York de herinneringen aan hare kindsheid en hare gedachten over liefde als jonfi e meisjes en toen het leven haar scheidde Liliane tïuwde een kunstenaar eu miss Sylvia Barley werd de vrouw van Richard Norton en de twee vriendinnen elk haar nieuwe bestemming volgden waren de geliefkoosde vertrouwelijke gesprekken eerst gevolgd door brieven Toen was een stilzwijgen gevolgd na een langdurige scheiding want Liliane vertrok met haar eersten man naar Europa en Sylvia bleef bij Norton in ile Vereenigde Staten De betrekking en de vriendschap was met geweld afgebroken Sylvia s dagen gingen in volmaakte kalmte voort terwijl Liliane zich als een veertje door al haar grillen liet meevoeren dr omend van het veelbewogen overdrukke leven der vrouwen naar de mode eren te Parijs afstappend om de schilderijententoonstelling en de wedrennen bij ta wonen om den volgenden dag naar Dinard te vertrekken dan weer terugkomend maar alleen om in eensleepin car naar Mentoiie of Pau te gaan Om haar eersten man den schilder Harrison l ekommurde Lylian zij had hanr naam verfranscht en teekend zich Liliane zich volstrekt niet zij haar met kroos modder en Allerlei ander vuil Met loshangende haren en gescharde kleedereu werd zij aldus steeds aan het touw voortgetrokken overeen afstand van een uur gaans van huis tot huis geleid en bij het licht eener lantaarn aan de bewoners vertoond Toen men haar ten slotte bg de echtelijke woning had teruggebracht werd zij door haar dronken echtgenoot ten aansphouwe van allen afgeranseld alvorens binnengelaten te worden De justitie bemoeit zich zeer terecht reeds met de baibaarsohe handelingen tegen de voornaamste lamels is proces verbaal opgemaakt Op het congres voor binnenlandsche scheepvaart te Parijs gehouden waren buiten de officieele vertegenwoordigers de lieeren übnrad Deking Dura eu Welcker uit ons land tegenwoordig de beeren Lycklana a NyehoU burgemeester van Rotterdam Vao der Sleyden hoofdingenieur vanden waterstaat Schuurman directeur der Amsterdamsche gemeentewerken De Jongh directeur der gemeentewerken te Rotterdam en De Vries hoofdingenieur van den provincialen waterstaat in Friesland Omtrent het congres en de daarbij gehouden feesten meldt de Parijsche correspondent vau A R Ct o a nog de volgende bijzonderheden De President der Republiek hield ecu receptie te Fontainebloau en heeft daar den heer Conrad in zeer vleiende bewoordingen toegesproken De Sooiété des ingénieurs civils gaf een feestmaal waarjp sommige vreemdelingen en ook vier der Neder heereu werden genoodigd als contralieleofd heid voor de ontvangst der Fransche ingenieurs te vorigen jare in Nederland De heer Conrad heeft aan dit feestmaal namens de Nederlanders het woord gevoerd Dit heeft hij ook gedaan Zaterdag in de slotzitting van hot congres wnarby hij heeft voorgesteld bet aanstaande intornationale congres voor binnenlan lscbe scheepvaart over twee jaren te s Hage te houden Ziehier den iuhoud van die rede welke door al do aanwezigen met luide toejuichingen is begroet geworden Myne beeren onderscheidene leden van het congres hebben aar myo Nedorl ambtgenooien en aan mij hun wenscb te kennen gegeven dat het olgende congres zou plaat hebben in Nederland Die wensch i bijzonder vereerend voor ons en wy zyn verheugd dat ons land vol kanalen en stroomen en dyken ia aanmerking komt voor de volgende bijeenkomst Wanneer gij allen mijne heeren instemt met dien wousch heb ik de eer voor te stellen te besluiten dat het zesde congres plaats zal hebben in Nederland Zeer waarsohynlijk zal s Gravenhage worden gekozen als het punt van vereenigiug van het congres en als het punt van uitgang der uitstapjes Echter Mijne Heeren voordat gy daaromtrent een eiudbeslissin neemt veroorloof ik my in het midden te brengen dat gij niet rekenen moet op een zoo schitterende en zoo grootsche organisatie van het congres als het Fransche comité ons te Parys heeft bereid Het zesde congres in NtdorUod zal bescheidener verhouilingon aannemen Het programma zat minder uitgebreid zijn wat het aantal quarstiën tol onderzoek in de afdeelingen betreft en ook ten opzichte vea de gedrukte rapporten die gy zult ontvangen voor de bijeenkomst Als vergoeding daarvoor geven wij gaarne de verzekering dat wg zeer verheugd zyn u by ons te ontvangen en Oal sprak nooit over hem en deed haar best om zichzelf geluk te wenschen met haar echtscheiding en met den naam van haar tweeden man Montgomery die haar de illnsie schonk ilat zij een beroemden Franschen naam droeg Dien naam dien zy frsl wat meer echt had willen hebben liet zy klinken in den schouwburg te Cauterets te Biarritz by de bloemenfeesten te Nizza en by de sneeuwbuien van het carnaval de vroolijke Italiaansche confetti Zy kwam juist uit haar wintervei blgf terug toen haar man haar vertelde dat de heer en mevrouw Norton hun intrek hadden genomen in het hotel door den euikerraffinadeur Bonivet gebouwd aan do hertogen d Escard verkocht en dat Richard Norton voor de ronde som van drie millioen gekocht had en volgestopt met voor vier of vijf millioen aan kunstwerken Montgomery was in verschillende zaken Nortoiis compagnon en het toeval wilde dat de vriendschap de twee vrouwen vereenigde zooals het belang eii do achting de boidc mannen verbond Zoodra zij to Parijs was twee maanden voor haar tegenwoordig verblijf tu Trouville vloog Ijiliane naar mevrouw Norton viel haar om den hals vraagde van alles zag haar aan en vond haar nog altijd dezelfde met haar tentrere bevalligheid haar fijne trekken en zacht uiterlijk fTordt venolffd wy al het mogelyke zuUeu doen om u een gulle g vriendsohappelyke ontvangst te bereiden Voordat ik eindig Mijnheer de voorzitter vergun mij oen woord van dank te zeggüu ook uit uaam mijner landgenooten voor de uitstekende wijze waarop gij onze beraadslagingen hebt geleid en voor het schitterende onthaal dat ons geduiende ons verblijt te Parijs ten deel is gevallen Wanneer wij aan het vijfile congres zullen denken zullen wij ons de schoone iUgen herinneren die wij in hot goede land van Frankryk hebben doorgebracht Het vooistel om i 1834 te s Gravenhage bijeen te komen werd duarop met algerneene stemmen goedgekeurd Men heeft het voornemen na de hoffelijke ontvangst bg don President dor Republiek de bescherming over bet aanstaande congres op te draiten aan II M de KoninginRegentes Vooral na de aanstaande opening van het groote Rijnvaart kanaal van Amsterdam naar Goriuohem is het oen gelukkig toeval dat men de gelegenheid heeft een congres als dat voor de binnenlandsche scheepvaart to doen vergaderen in Nederland waanloor aan de nationale waterwegen een groute bekendheid in het buitenland gegeven wordt Ünt het kanaal van Amsterdam naar Gorinchem de afmetingen verkregen huett waarin de hoofdstad zich zal inogea verheugen is voornamelijk te danken aan den invloed van deu heer Courad als inspecteur van den waterstaat Thnns nu hij als zoodanig afgetreden is heeft men er te Amsterdam blijkbaar bij vergiasini niet aangedacht aan genoemden heer een uituoüdiging te enden voor de plechtige opening van bet nieuwe kanaal Zoo ziet men hoe licht er een aliuis ontstaat hij de best georganiseerde feesten Een rapport over den waterweg beueden Rotterdam en een ander over de tollen op de waterwegen in Nederland is wij hebbon het reeds gedeeltelijk gemeld op het congres met het meeste succes verdedigd het door domheer Welcker en het ander door den heer Deki ura Morgen wordt in net bijzijn der beide Koninginnen en vim vele öok buitenlnndsche genoodigdeu de vaan op het Merwede Kanaal de Nieuwe Keulsche vaarl geopend Eenige opgaven omtrent dit waterwerk zullen onze lezers niet onwelkom zijn Het kanaal bestaat uit twee volkomen gescheiden gedeelten het eene ten noorden van de rivier do Lek het andere ten zuiden dier rivier Alleen hel eerste of noorderpand wordt thans geopend het andere is nos niet gereed Hel kar aal is verdeeld in vier deeleo of paoden door schutsluizen gescheiden Het eerste liït tusschen de schutsluis te Zeeburg on die bij Utrecht het tweede strekt zich uit tot Vreeswijk het derde van Vianen tot het kerkhof te Gorinchem er het vierde van daar tot do Metwede De lengten dier panden zijn als volgt lo Amstelboezempaiid 35 2 KM 2o Vaartsohe Rijnpand 10 So Zederikkttoaalpand 20 9 4o Steenhoeksch kanaulpaud 0 7 Verder is de overgang van deLeklusschen Vreeswgk en Vianen 1 2 K M zoodat de lengte van don waterweg van de Handelskade te Amsterdam tot Vreesvgk 48 6 KM e tot de Merwede 71 3 bodniagt De lengte van de oude Keulsche Vaart was 64 KM Wat de waterstanden op de verschillende kanaalpanden betreft heeft men zich grootendoels bij het bestaan e aangesloten De waterverschillen zijn gewoonlijk taraelgk onbeduidend alleen bij de rivier de Lek n do Merwede kunnen do2o aanzienlijk zijn Danrom beslaan de sluizen daar uit gekoppelde sohutkolken die bij een verschil van meer dan 2 20 M beide gebruikt worden Do breedte der schutsluizen is 12 M Alleen de schutsluis te Zeeburg is 2 M breedoi genomen ten einde het Amstelpand dat evenwijdig en achter het belangrijkste doel van onze voornaamste militaire verdedigingslijn de HoUandsche waterlinie loopt tooKankelijk te maken voor de Rijksmonitors Tnsschen het Koordzeokanaal on het Amstelpand zal in den regel geen peilversohil bestaan zoodat de sluizen te Zeeburg gonooulijk open zullen zijn rf De afmetingen van het kanaal zgn 20 M bodem breedle on 3 10 bod radiepte beneden lagen kanaalstand Dit komt overeen met de minimum diepte van 3 M bij een stand van l M aan de peilschaal te Keulen De bodembreedte is zoodanig genomen dat twee der grootste Rijnschepen die men meende te kunnen verwachten elkaar passeeren kunnei Bij de bochten en voor bruggen en sluizen is de breedte nog iets ruimer genomen Ue loagte der schutkolken IS zoodanig at een sleeptrein van vier groote schepen en een sleepboot gelijktijdig geschut kunnin worden Voor het spoorwegverkeer zijn op één uitzondering ni in de lijn Gorincbem Elst hooge vaste bruggen aangelegd De draaibruguen voor het ijewone verkeer hebben twee openingen elk van 14 M Wie zich een denkbeeld wil vormen van den omvang der werken vooral als hij iu een spoorwagen over het kanaal rijdende slechts e u betrekkelijk smalle vaart ziet overwege eens het volgende lijstje Gemaakt werden 4 voorbovens 8 schutsluizen 3 hooge spoorwegbruggen 1 lage spoorwegbrug 1 hooge brug voor voetgangers 30 beweegbare bruggen l schipbrug 9 gewone ponten l jaagpaardenpont de syphon het omvangrijke werk te Zeeburg een aantal kleine schutsluizen in wederzijdsche kanaaldgken talrijke grondduikers bestemd om een door bet kanaal verbroken waterverbinding te herstellen bruggen en ponten bij de monding van kanalen die in het Merwedekauaal uitmonden uitwateringssluizen voor afwateringskanalen die op het kanaal loüzen werken die betrekking hebben op de defensie militaire inundatiesluizer enz eu ten slotte tnlloozo duikers en kleinere werken En daarnaast een gansche reeks van brugwachterswoningen nieuwe stations enz Leeken in do waterliouwkunde kunnen zich geen flauw begrip vormen van de tallooze moeilijkheden die het gravei van zulk een groot kanaal medebrengt Binnenkort zal worden overgegaan tot eene definitievo wijzij ing in het stelsel im voeding van don soldaat Tol heden is het zakgeld van den soldaat afhankelijk van Ie duurte der levensmiddelen dus in alle garnizoenen niet gelijk De minister van oorlog zal nu een vast zakgeld voor du militaire i der landmacht invoeren zoodat dit in alle garnizoenen hetzelfde zul zijn In tegenstelling van vorige jaren heeft dezelfde minister bepaald dat de cadets die dit jaar afkomstig vnii de Koninklijke militaire academie zijn benoemd tot 2ou luitenant on die den Hen Augustus a a zullen worden geïnstalleerd niet moer behoeven ingedeeld te worden bij de garnizoenen waarin zich do staven der korpsen bevinden doch dat ij ook ingedeeld kunnen worden bij de bataljons escadrons of compagniën die in kleine plaatsen garnizoen houden To Hekendorp was Zaterdag de watermolenaar De Frankrijker be zig de kap te teeren van den watermolen Nauwelyks is hij in de voor dat werk bestemden bak opgeheschen of deze stort naar beneden en op het gzeren scheprad waarbij De Frankrykrr zoo zwaar werd gewoud dat hij nog voiJrdat geneeskundige hulp aanwezig was overleed In eun Londensche correspondentie van de Amh Ct wordt over de geldverlegenlieid waarin het Leger des Heils verkeert gezegd dat het slechte beheer en de verkwistende ja dikwijls roekelooze wijze waarop met de fondsen werd omgesprongen voor een groot gedeelte daarvan de schuld zijn Zg heet het vorder die den generaal vroeger den grootsten steun verleenden hebben zich van hem afgekeerd en dit laat zich gemakkelijk erklaren nu hel blijkt dat trots het aanzienlijke kapitaal waarover hel Leger des Heils te beschikken had het Darkest England plan schipbreuk heeft geledeu en veel duizenden ponden sterling als ware het weageworpon zijn Wanneer de instelling het Leger des Heils werkelijk op spaarzaamheid ware bedacht geweest dan had zij haar kostbare pauden in de Queen Victoriastreet in het midden der City reeds lang van de hand gedaan De manier om toi de sohitlereudo ontvangt van generaal Booth een vloot schepen af te hurcni heefi ook veel schitterend geld gekost en dit zoomede andere staaltjes van verspilzucht van het Leger des Heils heeft het Engelsche volk dat zich niet onbemind laat wanneer het op edelmoedigheid aankomt niet blind gemaakt voor de gebreken en de spilzucht van bewuste instelling Bovendien heeft het publiek nu meer dan genoeg van het muziekkorps de trom en De Oorlogskreet en de reis die de generaal thans weder naar Zwitserland Duilachland Oostenrijk Denemarken en Sknndinavië zal ondernemen doet velen van verwondering de schouders ophalen en onwillekeurig vraagt men zich af Wie zal dat betalen Buttenlandscb Overzicht Blijkens eene nadere opgave omtrent de verkiezing voor de Fransche algerneene raden is de volledige uitslag als volgt Van de 1406 kantons vallen 1062 ten deel aan de republikeinen 202 aan de conservatieven en 25 aan de zoogenaamde onafhankelijkeo Het aantal herstemmingen is 117 De republikeinen winnen 167 en verliezen 19 zetels Bijna alle Berlgnsche avondbladen melden als gerucht dat de Pruisische minister vnn binnenlandsche zaken plan heeft af te treden of reeds afgetreden is omdat hij de belastingontwerpen van den minister van financiën afkeurt doch officieel is van dit besluit nog niets bekend VqJgeuB de Köl Zeitung zou graaf Botho Eulenburg als minister van binnenl zaken optreden Bismarck is in Schönhausen aangekomen De tocht ging van Kissingen over Jena waar hij zooals men weet een nacht overbleef Alle berichten stemmen daarin overeen dat hel een triomltucht was zooals men nog nimmer in Duitschland heeft beleefd Dat het geheel een machtigen indruk heeft gemaakt bemerkt men ook aan den verwoeden toon van de ultramontaansche bladen en de min of ineer zouteloote aardigheden van de vrijzinnigen Wij deelen eenige losse opmerkingen mede uit de rede die de groote staatsman hield tot de deputatie van de hoogeschool van Jena Men kan ie geschiedenis niet maken maar men kan uit haar loeren zeido hij Meu kan de politiek van een groeien staat indien men aan hel hoofd van dien staat zich bevindt zoodaiig leiden dat zij in overeenstemming komt met dejislorische roeping van dien staat Deze verdiftste heb ik getracht te verwerven Ik ben in mijn jeugd reeds jager en visschor geweest en toen heb ik geleerd het juiste oogenblik van handelen af te wachten Dit heb ik op de politiek toegepast Ik heb steeds op elk oogenblik van mijn loopbaan mij zelve afgevraagd wat kan ik doen om mijn vaderland en keizer Wilhelm I nuttig te wezen 15r zijn wendingen in mijn politiek geweest Politiek is geen logica en geen exacte wetenschap Zij is alleen een soort vaardigheid waardoor men op ieder oogenblik steeds die maatregelen weet te nemen welke bet minst schadelijk en tevens het doelmiligst zijn Dit is mij niet altijd gelukt maar toch in de meeste gevallen Me 1 heeft van mij gezegd dat ik verbazend veel geluk heb gehad in mijn politiek Dat is zoo maar ik hoop voor het Duitsche rgk dat het kanseliers en ministers hebben mag die altijd geluk hebbon Mijn voorgangers in dienst van deu Pruisiscben staat hebben niet dat geluk gehad Ik geloof niet dat als een van hen naar Jena gekomen was 7ooals ik thans doe dat hem dan de ontvangst ten deel zou zijn gevallen die mij bereid wor lt Ik hoop dat mijn opvolger ook zulk een ontvangst mag hebben als die welke ik thans geniet nu ik niets meer met de politiek tn maken heb en ik die ontvangst beschouw als eene erkenning der bewezen diensten Gelijk men kon verwachten hebben de politieke redevoeringen door Bismarck to Jena gehouden veel opzien verwekt De conservatieve Reichsbote zegt tiet schijnt dat Bismarck nu tracht Vijè onderen op als aanvoerder van een nationaal paWijf Itondgenootschap in den Rijksdag weder een ifiijW te verkrijgen gelijk hij vroeger van boven afljSJ mandataris van len monarch heeft uitgeoefend De ultramontaansche Germaitia spreekt van een gewetenloos en gevaarlijk djordrijven van Bismarck tegenover hetwelk geene consideratie meer te pas komt Do Foisiicie Zeitung zegt dat al de geestdrift dje jegens Bismarck op zijne reizen aau den dag woirdt gelegd slechts een snel opflikkerend atroovuur is en lat wannor hij poogde zich aan het hoofd eener parlementaire oppositie te plaatsen hij geen hoopje aanhangers zoo groot als dat der socialisten in den Rijksdag om zich heen zou zien scharen Daarentegen gelooft de National ZeUuHff dat Bismarck s redevoeringen weerklank zullen vinden in het hart des volks hetgeen bij verkiezingen zal kunnen blijken te meer omdat Bismarck zijne tegenwoordige inwerking op de natie wel zal voortzetten Naar aanleiding van het bezoek van den Duitschen keizer aan Engeland merkt de NordScutscke Mig Ztg het volgende op De keizer wonschta zgne familie een bezoek te gaan brengen Uit dt artikels in de Engelsche bladen blijkt dat niet alleen het Engelsche hof maar ook het Engelsche volk den 1 keizer hartelijk verwelkomt De Engelsche natie ziet in den Duitschen keizer den beheerscher van een vredeiievende naburige mogendheid en weet dat de politiök van deu keizer slechts ten doel heeft den vrede Dat Duitschland naar vrede streeft is duidelijk te zien en Engeland heeft dan ook een groot vertrouwen in de Duitsche politiek zooals blijkt uit het feit dat zelfs gedurende de opwinding tgdens de jongste verkiezingen nimmer een blgk van waitrouweu werd gegeven Een Engelsch blad zegt o a De Duitsche regeeriog meent het ernstig en volgt een heldere duidelijke politiek D inzichten van Dni t8ohland worden blgkbaar gedeeld door de andere Mlnbpeesche natiën zelfs door die welko mind r vriyfflchappelijk tegenover Duitschland gezind zijn Iedereen erkent dat de politiek van den keizer een der steunpilaren van het bohoud van den Europeeschen vrede is en iedereen weet dat do bevolking van Engeland naar belzelfde d el streeft Het kan niet anders of het bezoek van den keizer moet dienen om bij alle Èuropeesche