Goudsche Courant, vrijdag 5 augustus 1892

NO 4903 iVietiwM en f tier ten ft e f iad èoor Gouda en OmatrekefK AD IeRTENTIEN worden geplaatat a il 50 Centen iedere regal van 1 5 meer 10 éeuten GROOTE LETTERS wordeh berekend naar plaatsruimte Bovendien woirijan alle Advertentiën gratit opgenomen in het ADVE TENTIEBLAD t welk des Maandags verscognt uWir des nami4daSB van den dag der uitgave Kermis te Gouda ffliJWiG m m StandfjiaatH Oroote Harkt Buitenge wone i VOORSTELUNGEN DOOR HKT Uollandsch Tooneelgezelschap Directie A I VAN LIKR van Amsterdam ur Qroot Sticces In Nederland Wm Donderdag 4 Augustus H 300ste OPVOERING VAN lH Menscli erger je niet Blgspel met zang in 4 bedrgven door C P iT BIGOT 1 Vrijdag 5 Augustus BE JONBSTE LUITENANT Sensatieblijspet met zang coupletten qudlibets evolntiën en door C P T BIGOT I Aanvang 8 uur Pbuzbn ƒ 1 25 0 75 Ü 40 10 Abonnementskaarten ƒ 10 Ook per stuk verkrggbaar bg I S KËISËR Korte Tiendeweg en verder bg alle bekende Depdthouders PUIKE KWALITEIT I ieuw Bessensap tot 15 Augustus is de prgs 16 cent per flesch a contant bg J BREEBAAET Lz en J J 7 d SAl DEH Zeer Uette Gesteendrukte NAAEAMES worden GELEVERD door A BaiNRMA en Zn Gouda Snelpersdruk vnn A Brinkman Zoon Tolken het vertrouwen op het behoud van den vrede sterker te doen worden INGEZONDEN U de Sedacteur Dezer dagen ontving ik met een tussohenruimte van een paar weken twee i i iu brieven beide met hetzelfde model adres en behoorlyk gecontrasigneerd door denzelfdon persoon In bet ééne geval moest ik 5 ets port betalen volgeus opgeplakt portzegel in het andera gcvitl uiet Wat kan daarvan de reden zijn Van eenig kon tiesluit tot wgziging der reglementen heb ik niet gehoord Het kan zijn nut bebhea op die willekeurige toepassing der wettelgku bepalingen de aandacht te vestigen X Sel geval beuyU o i dat er aan helfottkantoorambtenaren zgn die niet toldoende met de reglementt bekend zgn If ij rade den imekder aan zich metzijne beide omslagen al bemjaêukien te wenden totde i directeur van het postkantoor i die zeker tot ithlichtingen en desnoods tot teruggave van onverschuldigd port zal bereid z Red EENNISOEVINO INEICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op Art ü en 7 der Wet van den 2n Juni 1875 Staatsblad no 95 brengen ter algemeeue kennis dat op de Secretarie ter visie zijn gelegd vcraoekrn met bijlagen van J Lafeber om vergunning tot het oprichteneener suikerballenbakkerg in het perceel gelegenAchter de Vischmarkt Wjjk I No 190 kadasterSectie B No 878 G van Veen A om vergunning tot bet oprichten eener slachterij in het perceel gelegen aandan Raam Wgk O No 51 kadaster Sectie D No 229 J E T Langeler om vergunning tot betoprichten eener sme ler in het perceel gelegen aan den Kattensiugel Wijk Q No 178 kadaster Sectie A No 3025 Dat op Woensdag den 7 Burgemeester en Wethouders voornoemd H W G KONING L B De Secretaria BROUWER APVERTENTEËN VLEESCHHOÏÏWEEU SN SPERSLAGKRIJ late Kwaliteit RUNDER en VARKENSVLEESCH zeer eoncurreerende prgzea bg B A VËRZUL Spieringstraat P 48 GOUDA Scliiedamsclie Wafelbakkehj De Ondergeteekende maakt de Burgers van Gouda bekend dat hfl met zgne NETTE KNGERICHTE WAÏELKRAAin is ge plaatst op e 1v£ A IS3S T over Mejafvr de Wed W C van deb LINDEN Hopende door een nette en goede bediening en de WA VELS met zuivere D e 1 f t a c h e Boter gebakken in de gunst van de Goudsche Burgerfl te mogen deeleu Uwe Diensiw Dienaar N B Bestellingen worden zoo spoedig mogeiyk aan huis bezorgd COMMISSARISSEN der SPAAR en HULPBA I K alhier maken bekend dat wegfenls de Kermis Zaterdags 6 Augfustus van 8 10 en Maatidagp 8 Augfustus van 8 9 g een ZITT1l G zal worden gfehouden doch MAAI ÜIAG 8 AL GUSTlJS van 12 i grelegj enheid lot inlegt èn terugfbetalingf zal bestaan De ontvangfst van aiflossingfen iï de afd Hulpbank zal op den g evt pnen tijd AéG STlJS van 6 7 ls geschieden I j Commmaritun voornoemd Mr J FORTÜIJN t l oOGLEMV R L D RUIlETl i I I Secretaris 340 i3iaats terij Trekking ian Dinsdag 2 Augukeus IS92 1 Nq 339 AOOO f N ill 07 a ISOfl i No 9388 ƒ 1000 iid 950 ei 13118 40 NotJ 674 en 8H 200 No 4453 13236 13581 15e8 l 1706 ien 187ï ƒ 100 i lÉ Prijzen van ƒ 30 4 i720 5501 3055 10647 13U99 15566 18701 2 f2774 6618 8086 10655 13107 16584 18713 176 12790 6633 8136 10692 13145 15709 18767 201 2852 6707 8172 10606 13240 16746 1S889 228 2964 5727 6261 10667 13310 15823 18910 263 2971 5769 8262 10713 13824 16978 18953 263 3007 5816 8330 10769 lS826 16064 18951 288 3010 5866 8374 10781 13354 16143 19039 299 3095 6887 8393 10782 13452 16161 19061 324 3142 5910 S436 10802 13474 16229 19136 359 3192 6947 8448 10881 13480 16266 19226 414 S27r 6948 8610 10888 18489 16316 19249 440 3641 6969 8532 10899 r3565 16325 19266 492 3548 5979 8652 10917 13617 16398 19271 606 3717 624U 8686 11074 13626 16417 19283 6l2 3724 6312 8680 1 1106 13640 16480 19385 623 3733 6366 8720 11206 13664 16543 19394 661 3787 6413 8746 11396 1367V 16556 19406 750 8807 6616 8797 11426 13683 16661 19416 779 4020 6566 8844 11509 1368S 16608 19486 782 4115 6678 8870 11577 1S86B 16635 19478 808 4121 6844 8916 11S29 1388 16705 1948S 812 4167 6862 8924 11676 13897 17063 19647 822 4186 6374 8969 11714 13930 17206 19601 828 4186 6916 8972 11783 13966 17283 19651 835 4246 6967 8979 11821 14036 17334 19670 897 4263 697 909J 11860 14071 17371 19700 951 4270 7034 9099 11879 14074 17410 19705 957 4286 7037 9124 11930 14079 17483 19834 1018 4311 7041 9135 11967 14232 17525 19913 1059 4345 7073 9193 11973 14233 17687 19949 1080 4375 713 9241 11985 14236 17666 19971 1124 4414 7147 9242 12004 1+315 17846 20060 1136 4427 7173 9267 12010 14323 17664 20066 1269 4637 7199 9318 12073 14366 17672 20129 1307 4547 7241 9430 12085 14465 17714 20208 1411 4611 7246 450 12095 14487 17744 20219 li 3ü 464 7247 9497 12119 14603 17748 20226 1595 4649 7347 9607 12232 14507 17833 20S80 1718 46 0 7398 9665 12242 14563 17855 20882 1752 4720 7407 9767 12278 14646 17899 20408 1773 4729 7408 9813 12321 14688 17913 20419 1822 4760 747 9846 12357 1 741 17986 20428 1904 4780 7494 9939 12390 14874 18004 20441 1931 4788 7506 99 4 12404 16004 18008 20463 1941 4898 7568 9992 12410 16008 18024 20653 2053 4925 7820 10000 12553 15036 181 32 20582 2066 4964 766110071 12569 16062 18140 20689 2195 4975 7668 10086 12688 15073 1814 20614 2200 4999 7682 10110 12607 15094 18164 20634 2220 5068 7709 10174 12638 15096 18193 20669 2257 5099 7759 10180 12741 15117 18278 20671 2360 6146 7760 10186 12784 mhS 18393 20747 2353 6209 7766 10276 12793 15800 184IB 20828 2401 5265 7770 10290 12848 16319 18419 20840 2458 5279 7838 10360 12850 15841 18467 2087 2461 5350 7872 10422 12891 15 88 18486 208H 2523 5376 7908 10432 12904 16429 18541 20897 2647 5 189 7986 10436 12910 15436 18610 20924 2568 6430 79 6 10612 12963 15440 18644 20836 2872 6481 8043 10630 12966 15531 18678 I Öen wecskinieren is gisteren middag toegaiig verleend n de tent tan Princellie terwijl ix gisteren avodd op kasten van den heer 8 Z in de sohouirburg tent van Van Lier zijn geweest ikët Itilaot genoegen woonden w gisterenavond in li t thiator Van Lier do opvoering liij van Oma Bfaesig naar Fritz Renter voor het tooneel bewerkt door Junkormaun Uitstekend werd de hoofdrol vervuld door den heer Bigot Sr terwijl wij insgelijks niels dan lof hebben voor den beer Is van l ier die Mozes voorstelde Voor een eersten tooneelavond op de kermis was de teut tamelijk goed basiet vooral op den eersten rang Wij zijn er zeker van dnt alle aanwezigen zicli goed amuseerden en dat do directie wel eal doen als zij dit stuk nog eens geeft W j twijfelen niet of de schouwburg zal dan geheel lH et zgn Alle vertooners werken mede om de aardigo tooneelen rn geestige zetten tot hun rocht te laten komen Bg de weinige degelijke amusementen welke deze kermis aanbiedt is de schouwburg Van Lier oen uitkomst voor hot kunstlievend publiek Qaat de directie zoo voort dan zal het aan een druk bezoek niet ontbreken en dit verdient ze ten volle Ds heer J Noordhof alhier deed met gunstig geyolg examen voor de Kngelsche taal lager onderwijs FEVtLLETOIM Uit het fransch IIL 12 Liliane groot schitterend met rossig haar duo middel on breede snhoudors met haar elegante trotsche gestalte vroeg aan Sylvia Hoe vindt go mij Ben ik niet te dik geworden P Ik doe gymnastiek als een clown om niet al te kolossaal te worden Maar wat zal ik er aan doen Ik ben vijfentwintig jaar Ik zo het vreeselijk naar vinden als ik er zoo opgeblazen uitzag En bij deze eorste ontmoeting bij het vertrouwelijke gesprek waarin de dradcTi van het verlcdene één voor écu weer samengroeien als ile vezels van een afgezet lichaamsdeel hadden de vriendinnen elkander weergevonden als vroeger docli uu wisselden zij niet meer haar droomen maur liaar herinneringen en teleurstellingen Beiden stond dit eorste gesprek nop duidelijk voor dec geest met zijn vertrouwelijke raededoelingen die zich meer dan eens aan Sylvia opdrongen en haar bevreesd rnaaktou Sylvia had toon herhaabl Il Naarmg vernemen hebben de gaz m6nlijke winnsUers op het terrein der SporttentobnstcUirig eene fBohtsvorllering ingesteld legen l et Uittcerehd Coittité egpns het Mzonderlijk entree poffen voor de paard 9lft ntoon8tell ng terwijl hun plaatsruimte is tferhubidlop do Internationale 8port Vis8cl er j en i uu 4 tèatoou8tellmg W I Aeoniposl liet bestuur van den Alg Ned Wielrijaersbond laat wegwijzers plaatsen een aanvang zal worden ifemaakt met de wegen Utrecht Gouda Den Haag D wegwijzers zulleh bestüan uit houten palen met de nationale kleuren en armen waarop de afstanden in kilometers vermoM zullen zgn niet het bondswapen er op De wielrijders die zoo dik yis den een of ander van den weg af belpen zullen dus nu gewone stervelingen ook eens behulpzaam zgn den rechten weg te houden Al weder heeft de heer Oscar C$ri iS tot afwisseling iets nieuws voor de bezoekers van zijn circusto s Hage Ditmaal is het een kattenfamilie die allerlei kunsten cp en om llesschen uitvoert voorts een collectie getlresseerde ratteu muizen kanarievogels een hond en een aap De heer Eduard Bo inptty die deze happy family gedresseerd heeft en aan het publiek voorstelt wekte veel bewondering en werd zeer toegejuicht Menige jonge dame maakte zich bezorgd over het lot van du r suoezige kanarievogels te midden van die Valsche katten maar alln vroi s week spoedig en men aiousoerdo zich met de kleine artistec Zondag uamiddag heeft er in eon gedeelte van Duitscliland een zwaar onweder gewoed Blijkens de I berichten werden de langdurige donderslagen en felle bliksemstralen afgewisseld door aanhoudende regen ffGg zijt de eerste mijn lieve Liliane die ik met blijdschap in Parijs ontmoet Nu dat is ook prettig voor de Parijzonaars I zeide mevrouw Montgomery lachend Eu Sylvia had er eenigszins droevig znchi op geantwoord Die zijn geheel buiten spel want ik ken ze niet 1 En ill Ie zekerheid dal mevrouw Norton met een feest eeu receptie een concert of iets anders iets waar Liliane van hield op den een of anderen avond zou trachten de koningin te worden u de Parijsch i wereld welke waardigheid soms wel een seizoen lang duurt en waarbij de feestverslagen als Moniteurs Officiols dienst doen behandelde mevrouw Montgomery dadelijk in dit eerste gesprek de interessante vraag Mijn lieve Sylvia als gij de Parijzenaars niet kent dat is des te boter voor u I Jrlet is alleraardigst om kennis met hen te maken Zij zijn ener vroolijk zeer geestig Wel een beetje stijf Ia veriieeld u eens bosto Parijs wordt Engelseh Het doot mij denken aan Liniden Als wij ur niet waren urn met onze dollars tevens wat vau onze fantasie uit de Nieuwe Wereld rond tu strooien zou men er zich verveion nis iu een Duitscho rosidentiestad Parijs bevalt u das goed Zeer goed Sedert ik Montgomery erheen heb gebracht heb ik er mij goo i minuut geen oogcnblik verveeld En toch Liliane zwoeg zuchtend Wie zucht vingen als wolkbreuken gepaard met hevige bagelslab met h ot gevolg dat op verscheidene plaatsen de te veld staande gewassen en do wijnbergen totaal zgn Vernield en zoow el spoorlijnen als straat en andera wegen oen geruimen tijd ton aenenmale onbruikbaar waren Zulke berichteu zgn er ontvangen uit het Nahedal Uit KreuZnacb Niederhausen Altenbamberg Barenbach Maintz Mannheim Kassei en verscheidene kleinere plaatsen Ook in het noorden van Frankrgk is dienzellden dag door onweder veel schade aangericht Tegelijkertijd zijn in de streek van Wohlen in het Zwilsersche kanton A irgau bij eene donderbui vele boomen door storm ontworteld Te MüUheim in het kanton Thurgau heeft terzelfder tijd de bliks im brand veroorzaakt en ging in Obwalden het onweder gepaard met hagelslag terwijl tusscheu Kaiserstuhl en Lungern tengevolge van den aandrang van water eene spoorbrug weggeslagen en oen eind spoor eg ter lengte vau 600 meters aaumorkolijk beschadigd word Omtrent de aardschudding die Maandag ochtend ten ö ure in Zwitserland heeft plaats gehad wordt uit Lucorn gemeld dat men aldaar oen vrij sterken schok in dfe richting van zuid naar noord beeft waargenomen In St Gallen en Weiafelden hoorde men tevens oen geluid als van eeu dreuuenden slag De schudding deed zich ook gevoelen te Schaffhausen Steckboru Rolhenhausen Wintertliur en verscheidene andere plaatsen Te Frauenfeld hoorde men eerst een gerommel gelijk een zwaargeladen vrachtwagen op straatsteenen maakt Te üesslingen zgn vier schokken waargenomen In Ragaz stonden tafels en stoelen te trillen Te St Gallen was de dreuniog zoo sterk dat in een huis een drinkglas van eme kastplank afrolde en eeu wand uurwerk op den grond viel In Glarus heeft men in houten wauden oen sterk gekraak gelioord In Engeland neemt de laatste jaren steeds het getal der derde klasse passagiers toe terwijl dat der tweede ou eerste klasse vermindert wat blijkt uit een En toch wat had Sylvia gevraagd Niets Gij zijt gelukkig Sylvia Uw man is zeer voornaHin Wat beiloelt gij lit bedoel dat Richard Norton iets beleekent Hij is geen prins of hertog ja dat ontbreekt hem Miiar overigens Gij moet hem wel zeer liefhebben In het vermakelijk gebabbel van de mooie Amerikaansche lag zulk een prettige stemming zulk een geluk en als t ware zulk een brutale levenslust dat Sylvia s droefgeestiaheid dadelgk verminderde Liliane s gepraat werkte op de jonge vrouw als tintelende Ch iinpagne Sylvia vond haar na do scheiding terug zooals zij de mooie Liliane als jong meisje te NewYurk gekend had toen zij vau een kruoo dr iomde het Wapenlioek van bijna allo landen van Europa vnii buiten keude en er over dacht om haar vader te vragen het artikel te koopen dat in de NewYork Herald aldus werd aangeboden Te koop blazoen en naam eener aristocratische Europeesclii familie met hijbeh orende geschiedenis voor 1100 dollars Adres Rudolph Smith door midilel van L Mooser 142 Smiihfieldstreet Pittsburar Maar men had eens nioeteii hooren hoo Liliane s vader ten volblot d democraat over die valsche Enropoescho aristocratie sprak die haar titels oor eeiiioe dollars verkocht alsof ht t l ab n kofbewaren Liliane die haar vader eerde on liefhad liet haar ailellijke droomeii varen doch meer dan eens had Sylvia bniir verr i st terwijl zij den Inter Ocean