Goudsche Courant, vrijdag 5 augustus 1892

leefd zonder in haren groei belemmerd te worien zg ook thans geen behoefte aan dien steun heeft Wat zij thans vooral behoeft is een ruim gebied waarop g hare voortbrengselen kau plaatsen Dat gebied heeft zg in de eerste en voornaamsti plaats tol nu toe kunnen vinden in onze Oost lud bezittingen Van de welvaart dier bezittingen hangen haar bestaau en baar bloei bij voortduring in hoogo mate af en ik meen dat de beste handelspolitiek der Nederlandsobe regeering zal z jn de bevordering van alles wat strekken kan om den bloei dier echoone bezittingen in de ruimste mate te bevorderen Aan de bijzonderheden aangaande do hitte te NewYork op Vrgdag II gemeld kau oog het volgende worden toegevoegd In de RefoH Club aldaar in het deftigste gedeelte van de stad geiegen wees du thermometer 107o in de schaduw Zelfs in de gedenkwaardige jaren 1847 en 1376 is do sterfte niet zoo groot geweest In de arme d w z i i de dichtst bevolkte wijken was die onder de kinderen ontzettend De ziektegevallen waren onder alle standen zeer talrijk en sedert acht dagen had men niet geslapen zoo heet wos het ook des nachts De lijksohouwers het hospitaal personeel het ambulancikorps konden hun werk niet sf ïe Chicago was het Igkenhuis de morgue zoo vol dat er geen Igken meer opgenomen konden worden Zondag avond was het te New York veel minder warm maar Zaterdag waren nog 90 personen bezweken en was bet getal gevallen van zonnesteek en uitputting buitengewoon groot Ook de sterfte ouder de paarden hield aan Kveiials veel fabrieken en kantoren bleven dien dag veel winkels gesloten Men ekeode Zondag dal de dampkring 79 pCt vocht bevatte en dat in hut geheel te Ncw York 296 personen aan de hitte bezwekeu warm Gedurende de afgeloopeo week tot Zondag middag 12 uren toe bedroeg de geheele sterfte te New York 1484 het grootste cgfer dat sedert 20 jaar ii Toorgekomeu Naar aanleiding van ds wgze waarop de gemeenteraad van Heiloo zich onlangs vau een onderwijzer ontdeed adviseerde de Bond van iVed onderwijzers die gemeente te boycotten d w z niet naar vacante plaatsen aldaar te aolliteeren Nood breekt wet evenwel Ër loopen te veel onderwqzers leeg die voor hun leveusoaderhouQ behoefte aan een plaats hebben Heiloo nep onlangs sollicitanten voor drie plaatsen als ouderwqceres op en er meldden zich 13 dames aan Voor het vangen van vlinders muggen en ander nachtelijk ongedierte bestaat een eenvoudig middel Men zet een kuip water buiten laat daarin een plankje drijven en plaatst daarop eeu Dachtlichtje Neemt men nu de voorzorg in het water 2 of 3 gUzen besseawijn te gieten dan zal men over het resultaat verbaasd zgn somtijds is het water een vinger dik met insecten bedekt Des zomers wordt er te Pargs altijd wat verzonnen om du vreemdelingen bezig te houden die alsdan de gewone Parijzenaars aflossen op de boulevards en in de Champs £ lys rs Dit jaar is het aantal vreemde schitterend en benijdenswaardiif maakt als bij maar kan Ik ken geen Beter map geen trouwer vriend geen eerlijker hart Liliane luisterde terwgl zij Sylvia een weinig spottend aanzag Ga maar voort zeide zij Wa gij daar zegt is verschrikkelijk In ééu woord verschrikkelgk Hoe zoo Zgt gij nog altijil e en spotziek als vroeger lieve Liliane Spotziek O volstrekt niet Maar arme Sylvia gij prijst uw man op een wgs die mij doet denken aan de manier waarop ik over den mijne spreek Diu goede Montgomery hij is heel lief heel hartelijk hij geeft aan al mijn grillen toe hij let op ieder mijuer fantasieën om ze te verwezenlijken maar maar maar Montgomery uit de Tweede Avenue Ingemaakte Groenten en Likeuren O lieve geloof mij al mijn aristocralische Kevoeleus worden hierdoor gekwL tst Als men van de I ware de eeuia e Montsiominory s spreekt Je MontI gommery s der legende de Mo itnommery s der geBcliiedeui9 dan is bet alsof men mij met een haarborstel wrijft het kwetst mij bloedig Mo ilgomery tu lieeten on slechts oo valschi Montgomery ie ïijn eo nagemaakte Mootjoraery oen Montgomery uit deu almanak BoUou in p asls vau uit den almanak de Gotha Gij zult mij begrijpen gij zijt immers aristocratisch nis elke goede republikeinache uit Amerika lik begrijp en Sylvia s stom klonk zacht rapport van den heer Laing president van den Brii htpDspoorffeg Op de aandeelhouders vergadering zeide hg dezer dagen dat in 25 jaren tijds het eg Ter der derde klasse op die Ignen gestegen is van 12 378 882 tot 39 754 111 Oe vraohten welke zg betaalden stegen van £ 310 384 tot £ 1 050 312 terwijl die der eerste klaase passaziers van £ 254 431 tol £ 217 587 die der tweede klasse passagiers van £ 249 827 tot £ 187 403 slonken Een der rooruten te Slenaken L aldaar aanwezig ter bewaking der stallen enz ten gevolge van het hoerschen van mond en klauwzeer kreeg Vrgdagnamiddag toea door onvoorziolitige behandeling van eeu revolver welke hg van een der rijksambteuarcn in handen nam deze losging den kogel in zgn hoofd Na enkele uren de smartelijkste pyuun geleden te hebben stierf de ongelukkige Op eene groote hofstede te Ubachsberg in dezelfde provincie bewoond door den landbouwer Kerckhoffs is het geheele gezin vergiftigd ten gevolïe van het gebruiken van middageten dut van des middags tot des avonds in een koperen ketel gestaan bad en met kopergroen vermengd was Twee Igken zijn er tot dusver in dit ongelukkig gezin In de Scottomut geeft de heer A Ledeboer uit Enschedé een overzicht van de Nederlandsohe katoennijverheid in de laatste dertig jaren Hg heeft als lid der commmissie voor de Handelspolitiek een aantal gegevens dienaangaande verzameld voor het verslag dat van Regeeriugswege verschijnen zal en in afwachting dat dit nog eens gebeurt ze alvast gepubliceerd Zijn opgaven betreffen niet alleen Twente n Gelderlands achterhoek doch ook de fabrieken in Venendaal Hilversum en Ijoiden de katoennijverheid van Noord Brabant ia inlusichen buiten beschouwing gelaten als van weinig beteekenis De beer Ledeboer geeft van alle plaatsen in het kort de cijfers der katoenagverheid weer van I860 91 hoofdzakelijk het getal spillen in de spinnerijen en dat der weefstoelen in de wevergen De belangrijkheid der katoennijverheid wordt n I naast het aantal arbeiders vooral door deze twee gegevens bepaald Uit zijn eindcijfers nu blijkt dat de spinindustrie zich minder krachtig heefi ontwikkeld dan de weverij In 1861 was het aantal spindels 55 800 in 1871 229 660 in 1881 281 210 en in 1891 264 672 Het cijfer der wetfstoeleu as 3530 in 1861 10 939 in 1871 13 647 in 1881 en 19 397 in 1891 Uat de spin industrie minder sterk is toegenomen is evenwel niet zoozeer te wgten aan de minder voordeelige resultaten dan wel aan het verbranden van verscheiden spinnergen In 30 jaren verbranden 14 spinnergen terwgl geen enkele weverij door het vuur vernield werd Valt zulk een brand nu in een tgd dat de spinnergen met weinig winst werken dan worden ze vaak niet weder opgebouwd Intusschen reden van bestaan heeft de spinnerij evengoed als de wevenj zij behoort er bij als de eece hand bij de andere De weverij verkeert in een gezonden toestand Zij heeft zulk een bloei bereikt dat het geUl weefstoelen spoedig 20 000 zal bedragen en dat zij geen bescherming noodig heeft is door de geschiedenis van baar opkomst bewezen Ik meen schrijft de heer Ledeboer dan ook dat waar zij de katoennijverheid een moeilijk tijdperk zonder den steun der bescherming heeft door las de courant die de lijst opgeeft der ongetrouwde heeren uit de stad met de beschrijving van hun persoon hun maatschappelijke belrekkiugen hun zaken hun dagelijksche gewoonten en dergelijke berichteu En als Sylvia dan aan haar vriendin vroeg Wat zoekt gij toch in die courant Dan antwoordde Liliane lachend Ik Een man met een titel als oen Montmorency De liefde een barUtochtelijke liefde een slroovuur dat in rook onderging de liefde die zij voor Harrisou had gevoeld deed haar tijdelijk haar voorliefde voor den adel vergeten welke voorliefde vrij algemeen is in de Republiek van koning Katoen maar nadat zij in drift gescheiden en welstaanshalve weer getrouwd was omdat Montgomery rijk was en haar zeer lief scheen te hebben koerde Liliane haars ondanks terug tot haar meisjesdroomen en verweet Richard Norton zoowel als dun armen Montgomery dat zij geen hertig of prins waren Maar lieve Sylvia niottojenstaande dit gebrek van uw man hebt gij hem lief niet waar Hoe zou ik hem niet dankbaar zijn voor al wat hij voor mij gedaan heeft antwoordde Sylua Nortou houdt met van Parijs en toch is tij er heen ge aan omdat hij meent dat slechts doktor Fargeas mij kan genezen van de zenuwkwaal die mij ondermijnt een soort van bloe larmoede een hartsaandoening ik weet hbt niet recht Norton hoeft drukke zaken te New York en hij hoeft alles verlaten om dit nieuwe leven dat hij voir mij in ïrankrijk zoo lingen minder groot dan gewoonlgk een gevolg eerit van de dynamietontploflingen en daarna van de overdreven geruchten betreffende de cholera die altijd erger worden voorgesteld dan zg op de plaats zelve blijken te zgu Dit jaar heeft men in het Ng verheldspaleis het aardige denkbeeld verwezenlijkt van eene tentoonstelling die de kleeding der vrouw betreft Ik geloof dat men voornemens is in 1900 op de wereldtentoonstelling dit plan nog verder uit te werken dan nu geschied ii want du deukbeeld leent zich lot aantrekkriijke vertooiungeo Pargs is sedert den tijd der Uenaissance het land van de modes Waar kan men dus beter een geheel overzicht geven van do kleeding der laatste eeuwen Natuuriijk ook de vreemde Ëuropeesche en overzeesohe landeu komen daarbij te pas in hunne oorspronkelijke looale kleur Onder du Juli monarchie zou een der zoons van Louis Philippe als ree officier eene reis om de wereld doen en voor zijn vertrek beloofde hg aan oeue der prinsessen dat hij de kleediug van eene dame uit eenig verafgelegen land zou medebrengen Torn Hg van de reis terugkwam gat de prius aan zgnu zuster ern snoer koralen en toen zg daarop vroeg naar de beloofde kleeding antwoordde de prins dat het suoer den gelieelen dos uitmaakte Men ziet dus dat er tusschendergelgko oorspronkelijke kleedij en een toilet van den modernen tijd plaats is voor een aantal gezichtspunten De schilderkunst de beeldhouwkunst en de gravure hebben sinds de hoogste oudheid de vrouw tot model gekozen en men heeft eene ruime keuze om van al die beeltenissen eene fraaie verzameling bgeeu te brengen Dat heeft men dan ook gedaan De bovenzalen van het Nijverheidapaleis zgn behangen met oude sohildergea en met photograpbieén alle bctrcffi nde de kleediug en in het bg onder den haartooi der vrouw Men kan het hoofd van do mooie mevrouw Sidilon van Gainsborough zien hangen naast het afbeeldsel van mevrouw Swarieiihond die door Rembrandt werd geschilderd en naast de portretten vsn Rubbens en van mevr Vigée Lebrun Men heeft nog een stap verder gedaan en aan een aanUl kappers te Porg opgedragen om vijftig levensgroote borstbeeldrn in was te maken naar geschiedkundige vrouwekoppeu Het is jammur dat men dit denkbeeld heeft beperkt tot de borstbeelden en niet de geheele menschelgke gestalten heeft trachten weiler te geven Maar het is waar met zulk eene onderneming ia heel wat geld gemoeiil Ieder borstbeeld in was onopgemaakt kost reeds tweehonderd vgftig of driehonderd franken Daarna moeten de schouders worden aangekleed met oude stoife n of ksnten en het kapsel moet streng gevolgd worden naar da teekeningen of beelden van het tijilperk dat men wil woderguven Aldus is ook werkelijk gedaan ten opzichte van vgftig borstbeelden uit den tijd der Romeinsoho keizerinnen tot aan deu bnidigen dag Vooral van de mode onder het Directoire en Lodewijk XVI die thans bijzonder in den smaak vallen heeft men veel werk gemaakt en menig ouil beeld dat werkelijk naar echt oud model gemaakt is zou als hedeudaagsche modeplaat kunnen dienen Wg verziunen geen nieuwe vormen wij bestudeeren niet ander dan de geschiedenis en aangezien die mgn nimmer uitgeput raakt behoeven de modemaaksters nimmer verlegen te staan boe zij hare klanten zullen kleeden Een van de hoogleerareu der Sorbonne houdt zeer langzaam onderworpen dat gg als gij den heer Montgomery lief hebt gelukkig moet zgn Eu ik begrgp dat gg misschien niet zeer gelukkig zijt omdat Richard Norton boe zeidet gg daareven ook weer omdat er geen eerlijker hart geen trouwer vriend is dan hij Och als men bemint maakt men niet zooveel praatjes Nog sterker het hindert niets als men van eeu man zegt 01 die ellendelinit Wat een ellendeling maar ik ben dol op hem Integendeel die ellendolicg wordt dadelijk eeu engel I Zoo sprak ik over Harrison Harrison Ja de voorganger van Montgomery Maar mijn lieve Liliane als gij zouveel van dien mijnheer Harrison hield waarom zIjt gij dan van hem gescheideu In Liliiino s oogon was iets als het weerlichten van vrorgeru gramschap Schouderophalend riep zij Waarom Om een zeer eenvoudige reden hg bedroog mij Eho schilder Modellen Hij beweerde ilat hij mij niut altijd voor model kon gebruikon Dat zou zijn schildorijen vervelend eentonig maken Al zijn vrouwennguurtjfs leken op elkander 1 0 koopers klaajdon er over Het was nadeelig voor zijn lalont Hg inoust eens verandoron Do noodzakelijkheid do liefde tot do kunst Ik begreep hut niet Jaljosi Scènes üe wet Een proces viin een jaar Bedovooringen Wordt vervolgd onderhoudonde voordnichton ovor de kleeding der Romeinen en vertoont aan zgne hoorders op een levend model hoe do rijke lieden op het Forum hunne tunica en hunne loga droegen en hoeveel studie zij raaaktoii van den sierlijken vorm der plooien zoodat do vuurroode randen eon sprekend eifect maakten op don witten grond dier kleediugstukken Zeer zeker zou een Parijsohe lioogleeraar zooals ze hier wel zijn die wereldsohe vormoii weet te doen samengaau met oen pwekkolijkou boloogiraut bij hol sehoone geslacht met weinig sucous hebben als hg tbiiiis in het Nijverheidspaluis op deze tentoonstelling oen cursus hield ovor de kleedmg dor vrouw en over het verband daarvan mot de zeden en de denkwijze van de verschillendo tijdperken Zou het bijvoorbeold niet oen fraui oudenierp voor een hooglüoraiir zijn om to spreken ovor die dame uit de achttiende eouw dio een geheel liiiioschip in haar kapsel droog blijkbaar et ne rnodu diu men aan den vrijhoidsoorloi dor Nuord Vinonkanen aan de overzijde van den Oceaan verschuldigd was Zoo hooft leder tijdperk zich afïespiegeld in de kleeding der vrouw liöt krijgszuchtige eorsto keizerrijk huldigde de sobere en kalme lijnen van do Romeinscho oudhoid nadat de achttiende eeuw geofferd had aan eone versiering van beel vvat meer apeeischon aard Do iicgontieüde eeuw die het reizen heeft gepopulariseerd hoeft tegelijkertijd do Engelsche zedun en de Engelsche kleeding binuenge eid op het vastelnud N R a Het proces togen Rudolf Jiiger ji Frankfort hetwelk Dinsdag aldaar is begonnen betreft in hoofdzaak het volgende Jager was hoofdkassior bij hut bankiershuls Rothschild aldaar en wordt tlians beschuldigd in die betrekking een bedrag van 1 700 000 mark te hebben verduisterd Hij had een vast traktement van 4500 mark benevens eenige toelagen te zameu van ruim 15U0 mark Nu was hij iu 1879 in rolaiie getreden mot eene onderneming vostmeslerij van pluimgediertr waarin hij uit eigen miildden 10 000 mark had gegeven Deze zaak ondR directie van lloinrich Hensel mislukte en werd toen vuranderd in oen eierenfaandel Hensul had telkens geld noodig en kwam dan bij Jager die hem zulke voorschotten deed dat Hensel in het jaar U89 bij hem eene schuld vau 102 000 mark had Deze voorschotten had Jiger heimelijk betaald uit gelden die hij voor zgne eigen familie administreerde Toen die gelden waren uitgeput en Hensel nog al meer noodig bail nam Jager zgne toevlucht tot de kas zijner patroons Eerst gaf hij geld op cheques die door een derden persoon op de Ofwerbekiuie gelrokken en eenige dagen vroeger gedateerd werden Nadat die cheques een jaar lang geregeld waren gehonoreerd hield dit op Jager gaf hem toen geld op assignatieu en zoo was bij het einde des vorigen jaars de schuld van Hensel tot 410 000 mark gestogen Tot op dien tijd had Jagor het zoo welen aan te leggen dat bij de inspectie der kas niemand ie s van de knoeierg bemerkte zoodat hij na de laatste opaeming dor kas nog 90 000 mark aan Hansel kon geven wiens schuld alzoo tot oen half niilliaen was npgeloopen In de eerste dagen van Januari echter kreeg hij Jager te kwaad en maakte toebiroidseleii om op de vlucht te gaan maar wist eerst nog een bedrog van 1 200 000 mark voor zich zelf bijeen te brengen Ten einde zich uit de voeten te maken dat hei niet spoedig werd bemerkt ging hij op Goeden Vrijdag er van door omdat de kantoren van het huis Rothschild wegens de christelijke en israëlitlsche PaaschvieriiiK alsdan voor zooveel dagen werden gesloten dat hij reeds ver over de grenzen kon zijn eer zijne afwezigheid aandacht kon trekken Die laatst 1 200 000 mark had hij echter niet geheel beslemd om im eeu veilig beent omen behoorlijk ie kunnen leven Want alvorens op du vlucht te gaan heeft hij do gelden die hij voor zijne familie en een paar anderen odministreerde maar voor Hensel had gebruikt aan deze rechthebbendon uitüekeord Voorts heeft hij ten behoeve zijner vrouw een zeker bedrag te huis weggestopt en zoo verder voor het een en ander gezorgd dat hg 660 000 mark voor zich zelf behield Met eone beminde Josephine Klötz genaamd ging hij toen op reis Gelijk indertijd reeds is gemeld is het voortvluchtige paar later in Egypte gevanscen genomen on naar Duilschlnnd toruKgebracbt natuurlijk met inbeslanneming van alle bij hen gevonden waarden Wogons de gevolgde niisporiugen en huiszoekingen ook bij do familie en een paar anderen is hot aan do juslitio gelukt vnn do verduisterde golden zooveel in handen te krijgen dat hot huis Eotbsohild het groptsle godeclto kun tcnigbokoraon De 19de algomeeno vorïadorinï vau den Volksbond Voreoniaing logon Ürnnkinisbruik oii volgens bot liosluit van dn vorige algeraeono icrgadoring te Groningen plaats hebben doch zal wegoiis het te s Gravenhage plaats grgpende Internationale Congres tegen het misbruik van sterken drank iu de residentie gehouden worden en wel op 7 September e k den dag vóór de opening vau het Congres Op do Igst dor werkzaamheden in den tamelijk lijvigeii rondgezonden besohrijviugsbrief opgenomen komen behalve de gewone huishoudelijke aangelegenheden verschillende voorstellen van afdeelingen voor waaraan wij de volgende ontleenen Utrecht o a slelt voor zich tot do Regeering te wenden met het verzoek weilelgke bepalingen te maken waarbij het uitbetalen van werkloonen in lokaliteiten waar sterke drank wordt verkocht wordt verboden Du afdeoling acht het oogenblik daarvoor bgjonder geschikt omdat men in de afdeelingen der Tweede Kamor verklaard heeft zich algemeen te kunnen vereenigeii met eou dergelgke bepaling voorkomende in het door don vorigon Ministor van Justitie ingediende door deu tegenwoordige ingetrokken vvetsontwurp betreffende de vrije beschikking door werklieden over hun verdiend loon Truiiigingen weuseht zoodani io wijziging iu do drankwet uit te lokken dat verboden wordt aan minderjarigen sterken drank te schenken Voorts komt ook aan de orde hot rapport over arbeidorswoningon ia verband mot de middelen o n betere arbeiderswoningen te verkrijgen l o daartoe benoemde commissie bestaande uit do heeren L P Walburah Schmidt en mr J Krusoman had tot taak 1 om aan de veroenigingen tol hot bouwen van nrboiderwoniugoii nadere inlichlingon te vragen over de werking iu de praoLgk van de bepalingen in hunne reglementen betreffende het weren van dronkaards en tapperijen in hunne huizen 2 om aan de voornaamste workliudeuverbouden inl ons land dezelfde vraag te stollen on tevens huune meening te vernemen wat in bet olgemeen gedaan kan worden tot verbetering der arbeiderswoningen Ter voldoening aan de opdracht sub 1 vermeld heeft do commissie aan vorschiHoude bouwvereanigingen in ons land eene circulaire met de noodige vragen gericht en uit de ingekomen antwoorden is het haar duidelijk geworden dat de toestand werkelijk in de practijk zeer goed mag worden genoemd eii dat waar zooals tot nog toe do bouwvoreenigingon op erioht zijn door bokwaipe mannen met de beste bedoelingen bezield op de ttedurigc toepassing van bepalingen tot weren vau dfonkaurds en tapperijen met gerustheid mag ivordo i vertrouwd Wat betreft de tweede opdracht heeft de commissie insgelijks eeue circulaire aan werkliedenvereeuigingeu gericht met de vraag wat er h i gedaan kon worden om iu ojis vaderland en in het igzonder in de groote stedèlï de oude vaak verwaarloosde en bouwvallige woningen der achterbuurten door betere te vervangen en wat indien de weg ware aangewezen de Volksbond zou kunnen doen tot bereiking van dit doel Vooits welke bepalingen vaorkotoen in reglementen van bouwvereenigiugen de sti ekking hebbende om personen die misbruik maken Ivansterkou drank uit de woningen te houden of duai uii te verwijderen en om tappergen uit du wouiog0n te weren En welke maatregelen langs practischen weg genomen zouden kunnen worden om tot wering van het drankmisbruik in do woningen an bouwvereenigingen Ie kunnen geraken Het komt der coramiasio voor lat het vraagstuk door haar onder de aandacht der ti erkliedenvereenigen gebracht van te ingrijpendeu aard is om iets meer dan antwoorden vau zeer aigemeeue strekking te ontvangen Voor zoover uit d sohoarsohe gegevens ia op to maken vindt h t denkbeold van outeigening ten behoeve van woningbouw en verbetering bg de arbeiders veel instemjing Bnitenianüsch Overzicht De Belgische commissie voor de grondwetsherziening is na de beaoemiug van haa r bureau en het vervullen van eenige forinalitoiten tot Jctober a s iteongogaan Er is lol dusver bij de regeering van den Congostaat geen bevestiging ontvangen van de berichten aangaaude het gebeurde lussohou Congoleezon en Franseben Men wacht thans het antwoord af van do Fransche regeering op het voorspel om do zaak aan eone scheidsrechtorlgko beslissuiig te onderwerpen De besturen dor haudelsvennootabhappen hebben besloten den Coogostaat in rechten to vervolgen j wanneer do ingebrachte ijrieven nietl langs minnoly ken weg worden opgelost p Van welinselichle zijde wordt bevdstigd tlat RusI land opuiouw stappen hoeft godaan tot het aanknooI pon van onderhandelingen mot Duitschlantl betrefI iende de handelsstaatkundo en dat hier in onder schelden departementen beraadslaagd wordt ovor de concession belroffondo in on uitvoerrechten welke koudon gegovun en goeischt worden De Franiohe officieuse bladen zijn opgetogen over den uitslag van de verkiezingen voor de Algemeene of Departementale Raden waarbg de republikeinen weer zulko overwinningen hebbeu behaald dat de conservatieven dreigen i riteiteu te orden De Tempt wgdt daaraan eeu opgewonden artikel ongeveer daarop neerkomend dat dit nu indordaod alles overtreft wat men lot heden in Frankrijk heeft aanschouwd en men ken aannemen liat de dynastiequaestie voorgoed uit de verkiezingen is verdwenen Nu hot parlement eerstdaags zal worden heropend begint het politiuk leven te Londen Ie ontwaken Gladstone is reeds geruimen igd weder in de hoofdstad De heeren Balfour en lord Lothian kwamen Maandag sir George Trevelyan de heeren Bannerman Chamberlain sir William Harcourt lord Bosebery zijn onderweg of reeds aangekomen Zaterdag komt het Lagerhuis weder bijeen en Gladstone heeft in een open brief zgne aanhangers opgeroepen tot bijwoning vau de eerste zitting waarin een voorzitter zal worden benoemd en van de zitting van Maandag voor de troonrede en het adres van antwoord Vooral op hunne tegenwoordigheid bij het djbat over het rdres van antwoord wordt door don liberaleu leider sierk aangedrongen Lord Wolmer heeft tot de leden ber überaal uuionistisohe partij een gelijksoortig verzoek gericht De nieuwe zitting zal kort doch ongewoon belangrijk wezen Met spanning wordt afgewacht in wolken vorm de oppositie haar motie van wantrouwen zal stellen Het kan ziju dat Gladstone die zich niet graag iu den vinger snijdt zal afwachten of de troonrede hem eou geschikte aanleidini zal geven om zijn programma zóó mede te deelon dat een achterdeurtje openstaat aan elk der vier windstreken Bij de besprekingen vau het adres van antwoord zal het warm toegaan De regeering zal geen moeite doen om de belling waar zg af moet zeer glad te mokeu Zg staat niet tegenover een eensgezinde meerderheid eu acht zicb sterk daar zij iu Engeland nog steeds de meerderheid des volks vertegenwoordigt Herrfurth s aftreding als minister van binnenlanscho zakott wordt thans algemeen als zeker geacht eu zoowel door de liberale als door de gematigdconservatievo bladen betreurd hoewel zij tevens zgn verzet tegen Miquel s belastinghervormingen afkeuren Herrfurth wilde naar thans blijkt niet de geheele grondbelasting en de bolasting op gebouwde eigeudomroen maor slechts een doel daarvan aan do gemeenten laten üe beroemde hoogleeraar Virchow is benoemd tot lector van de academie te Berlijn Reeds driemaal is hij vroeger als oandidaat voor deze waardigheid gevallen on wei omdat de meerderheid in den Senaat aanstoot nam aan Virchow s politiek Wat zal do Keizer daar wel van zeggen Z M heeft zooals men weet Virchow bij ziju jubilé het vorige jaar in het oogloopeud gepasseerd hetzij omdat hg Jood hetzij omdat hij vrijziunig is De President van de Vereenigdo Staten Harrison hooft do wet goteekend waarbij de arbeidsdag voor mijnwerkers on andere werklieden in staatsdienst op 8 uren wordt bepaahl Er werd iu het Huis van Afgevaardigden te Washington een oomraissio benoemd om een onderzoek in te stellen naar de beschuldiging dat leden van het Huis dronkou plachteu rond te loopen en dronken redenaars over gewichtige belangen het woord voorden Verscheiden getuigen werden reeds door de commissie gehoord Eenige verklaarden heeren Afgovaardi cleii beschookon te hebben fezien Eén lid van lowa zeide dat hij er wel is waar vier te gelijk had opgemerkt maar over hel geheel beweerde hg was het Huis van Afirovaardigden het nuchterste lichaam dat hij ooit was tegengekomen en in de I steden van zijn eigen Staat waar sterkodrank verboden was zuu men zooveel mannen niet bijeen kunnen zien zooder dal zij veel moor gebruikten dan de ledeu van het Huis MARK TBEBICHTEJJ Gouda 4 Augustus 1892 Wederom heersehle een flauwe stemming over de Markt Van hot nieuwe gewas waren enkoio partijtjes koolzaad en wmtorgorst ter markt die tot onderstaande prijzen verkocht zijn Tarwe Zceuwsche ƒ 8 20 a ƒ 8 70 Mindere dito 7 40 a ƒ 7 80 Afwijkende ƒ 5 25 a ƒ 5 75 Polder ƒ 6 ii ƒ 7 50 Kogge Zeeuwsche ƒ 6 60 a ft Gerst Nienwo winter ƒ 4 80 y 5 10 Chevalier ƒ 5 i ƒ 5 75 Haver per heet ƒ 3 75 k f 4 25 por 100 kilo 7 76 i 8 25 Hennepzaad Inlaudsch 10 ïi ƒ 10 50 Buitenlaiidsch f 7 25 ii ƒ 7 50 Kanariezaad 7 50 ii ƒ 8 50 Erwten Bnitonlandscho voererwten por 80 K G 6 30 i ƒ 6 50 Koolzaad I J