Goudsche Courant, vrijdag 5 augustus 1892

Zaterdag O Aiif ustus NO 4904 1893 GOUDSCHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe InEending van advertentlên kan geiobleden tot ftdn nar des namiddags van den dag der uitgave ƒ 8 20 a ƒ 3 60 Mais per 100 kilo Bonte A morikaansohe f 6 60 a 6 75 Ginquantiae ƒ 6 60 a ƒ 6 80 Veemarkt Melkvee zonder aanvoer Vette varkens red aanvoer handel vTu t 22 a 25 et per half KG Biggen voor Engeland red aanvoer handel vlug 21 a 22 et per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel vlug ƒ 0 90 ü ƒ 1 40 per week Vette schapen weiniif aanvoer handel gewoon ƒ 16 a ƒ 22 Lamineren geen aanvoer Nuchtere kalveren reil aanvoer handel vlug ƒ 5 a ƒ 9 Aangevoerd 86 partijen kaas Handel vry vlug Isio Qual ƒ 28 a ƒ 30 2de Qual ƒ 24 a ƒ 27 Zwaardure n 24 a ƒ 32 Boter goede aanvoer handel vlug Goeboter ƒ 1 35 a ƒ 1 50 per kilo Weibotor ƒ 1 15 a 1 25 per kilo Burgerlijke Stand OVERLEDEN 2 Aug A Wakkier 65 j 3 T P de Koning 37 j GEHUWD 3 Aug J Wiezer on C C de Knegi P M Happel en M van len Berg G Erwich en J M Bosman W W de Jong en A M Vetter W H Posthumus en M J Gestel Reeuwijk GEBOREN Cornelis ouders C Schouten en S Slappendel OVERLEDEN W A Vorkleij 4 j G Stouthart 1 j M Krberveld 10 j A Kivite 5 m Stolwük GEBOREN Willem cuder K de Vrij en W de Hedelijkheiil OVERLEDKN H W Znidbrock 5 w ONDERTROUWD Adr Lomraerde en G Hol J van Vlijmen en P van der Vlist VJBRTENTIÊN Kermis Ie Gouda Ë r Standplaat Groote Markt Buitengewone VOORSTELLINGEN JywOR HET UoUaliiieeb TooneelgezeUchap Directie A VAN LIER van Amslerdam GSOOI SUCCES Vrijdag 5 Augustus DE JONQSTE LUITENANT Sensatieblijspel met zang coupletten qodlibets evolatiën enz door C P T BIGOT Zaterdag 6 Ausustus W Inkwartiering Beroemd Militair Blgspel in 5 Bedrgven naar het Hoogduitsch Aancany 8 uur Pbuzkn ƒ 1 25 1 ƒ 0 75 ƒ 0 40 10 Abonnementskaarten 10 Ook per stnk verkrijgbaar bg 1 S KEISER Korte Tiendeweg van welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkelgk en voortdurend genezen door het gebruik van het beroemde Extract van Prof LEFRTES Prfl8 per flacon 35 Cents Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing bij het gebruik van Prof LBFRIES tinctnur Attesten aanwezig Prijs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdaffent H 8ELLE Auegang 42 aar em Depöthoader L A de V L B T T E K Markt 97 naast het Hotel dk ZALM Openbare Verkoopingf te GOUDA ten overataan van den Notaris G C FORÏUIJN DRÜOGLEEVER op DONDERDAG 11 AUGUSTUS 1892 bij opbod en op DONDERDAG 18 AUGUSTUS 1892 by afslag telkens des morgens te Elf uren in het Koffiehuis cHabmonih aan de Markt van Eene in volle werking zynde SCHEEFSTIMMERWEEF met 14 dwars en langsj SLEEPHELLINGEN GEBOUWEN SCHUREN SMEDERIJ 2 WOONHUIZEN en ERVEN aan den Gouderakschen dyk te GOVDERAK in de onraiddellgke nabgheid der Gemeente Gouda ea liggende aan en langs de rivier de l lssel te zamen groot 51 aren 15 centiaren en geschikt tot het repareeren en boawen van de grootste Rgnscbepen Terstond te aanvaarden en Dagelgks te bezichtigen Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda alsmede ten kantore van den Notaris A SPRUUT te Rotterdam Houttuin 15 HAVEEVEIUNG OPEIBARIVMOOPHG te REEUWIJK ten overstaan van den Notaris G U FOftTüpN DROOGLEEVER op VRIJDAG 12 AUGUSTUS 1892 des morgens te elf uren in de Herberg van K RADEMAEER aan de Reenwyksche brug van Omstreeké 30 Hektaren beste te veld staande in perceelen van 1 tpt 4 hektaren gewassen in den polder Broekveld onder de gemeente Zioammerdatn Betaling 19 Augustus 1892 Ontruiming der perceelen 15 September 1892 Aanwgzing der perceelen Woensdag 10 AuyuHtuH 1892 des morgens te 10 uren te beginnen bg F van WENSVEKN in den Oudenweg te Reeuwijk Nadere inlichtingen worden gegeven door voornoemden Notaris FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda en door WILLEM RIP te Reeuwijk welke tevens de aanwgzing zal doen DE NIEUWE LONDON de beste van alle bestaande HAARKLEURMIDDELEN is zeer gemakkelgk in t gebruik wordt verkocht in flacons van 85 en 150 eentg en is te Gouda verkrijgbaar alleen bg I A CATS ADVEETENTIEJV in alle Binnen ou Bititenlandtiche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda mm TE mu Wassenbeelden Standplaats GROOTE MAKKT over den Heer OVERBÜSCH Gedurende de Kertntn alle dagen te Bemtrhtlgen ENTREE Ie Rang 25 et 2e Rang 15 et € SPOBK Zeer ïïette GfestBendrukte NAAUEAARTJES worden üELEVEltD door A BBIi KMA en Zn 340 StaatsloteriJ Trekking van Woenaiiiig S Augustus 1892 No 17122 ƒ 20 000 No 3526 ƒ 2000 No 1698 ƒ 200 No 6K70 18687 17846 en 19969 100 Prijzen van ƒ 30 58 3136 6277 8314 10497 12866 15348 18019 91 31S6 6824 8316 10604 12922 16351 18046 118 3243 5429 8449 10616 12979 15476 180S2 164 3244 5436 8488 10580 13016 164 6 18098 266 3264 6665 8627 10599 13049 15678 18217 306 3267 6687 8636 10688 18088 15617 18220 333 3306 6698 8577 10693 18108 13624 18221 374 3310 5602 8697 10729 13126 15827 18249 393 3408 6624 8612 10843 13291 15672 18404 448 344 5661 8643 10862 13359 15681 18447 491 3456 6710 8662 10886 13366 16B92 18466 559 3477 6718 8667 10948 13428 13 37 18530 592 349Cr 6866 Ü679 10974 3676 16776 18653 609 3530 5965 8689 11060 13688 15786 18664 617 3576 5976 8690 11058 13591 15816 18601 680 37 4984 8714 1 1237 13614 16827 18666 696 3722 6993 8768 11244 13665 16866 18669 720 3785 5994 8760 11312 13665 16886 18886 727 8868 6002 8769 11317 13677 16S99 18780 838 4016 6003 8809 11348 13680 15937 18805 864 4094 007 8848 11380 13699 15987 18819 866 4102 6062 8861 114U 13706 16037 18929 960 4142 6074 8903 I14l2 18728 16049 19054 968 4231 6076 8938 11479 13739 16081 19068 974 4236 8098 8984 11494 13766 1609 19116 977 4269 6172 9067 11514 13784 16150 19138 1022 4317 62b8 9067 11652 13803 18161 19216 1185 4323 6333 9070 11661 13818 16231 19276 1276 4335 6456 9091 11738 13896 16263 19370 1300 4340 6526 9141 11746 13954 16391 19468 1305 4366 6633 9909 11756 14013 16396 19314 1336 4404 6676 9236 11760 140 6 16661 19621 1388 4410 6760 928tt 11767 14021 16576 19376 1409 4436 6792 9293 11825 14029 16688 196S6 1460 4499 6883 9437 11828 14036 16607 19692 1541 4358 6977 9445 11831 14125 r 843 1970S 1686 4560 7013 9469 11898 14261 16680 19835 1603 4366 7023 9488 119i2 14296 18728 19841 1707 4588 7076 9490 11931 14336 16751 1984 1845 4644 7077 9511 11988 14356 16810 19988 1862 4666 7087 9621 11938 14378 16909 20010 1916 4697 7il5 96 1982 14416 16931 20068 1944 4701 7141 9803 12009 14448 16966 20114 1992 4702 7178 98lS3 12047 14516 16992 20133 20IS 47 4 7198 9921 12093 14 tl4 16996 20168 2082 4739 7474 10018 12214 14636 17015 20169 2108 4791 7618 10031 12252 148114 17160 20193 2182 4 92 762110039 12262 14669 17204 20220 2253 4818 7690 10054 12325 14796 17250 20268 2312 4850 7697 10063 12411 14800 17381 20423 2342 4894 7708 10141 12343 14817 17387 20491 2391 4907 7786 10197 12567 14991 17485 20579 2411 4926 7607 10198 12585 15040 17676 20636 2734 4942 7826 10229 12639 15053 17t35 20682 2757 4980 7944 10322 12655 15142 17867 20720 2763 3027 7965 10328 12668 15143 17900 20755 2855 5040 8023 10424 12681 15163 17901 20769 2858 5126 8045 10440 12728 16238 17938 20810 2932 515B 8048 1044J 12744 15282 17939 20 56 3012 5179 8077 10462 12751 16309 17971 20825 3087 6236 8119 10467 12856 16316 18000 20957 3106 5238 830810496 12859 Gouda Snelpersdruk van A Bbinkman Zoon De uitgave dezer Oonrant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs pet drie maanden is I 1 25 franco per post y 1 70 Afzoaderlgke Nommeri VIJF CENTEN BINNENLAND In GOL DA 5 Augustus 1892 du liedcnmuldag üehouden vrrgHdermz van den ïumoenteraad word het vooriittorschap waarXenomon door den Wethouder H W Gr Koning bij afwezigheid vnn den Burgemeester die Tegenwoordig waren 11 raadsleden Afwezig waren le hh l riiico Oudijk van der Garden TJssel de Schepper en van Bergen IJzendoorn terwijl er ééne VRcature is Door den Voorzi ter werd medegedeeld dat Gedeputeerde Staten hadden berioht doontvangst vnn de hun in afschrift medegedeelde Instructie voor den gemeente ontvanger dat bij Kon heslnit tot l September 1898 a n de gemeente onthefllag was verleend vnn devrrplohting tot oprichting van een burgerdagschool 3 ilat wa in gukomeii eeno minivs van Gedeputeerde Staten waarhg werd bericht dat de beslissing in zake het raadsbesluit tot reorganisatie van de Tweede Burgerschool voor meisjes was verdaagd daar ook volgens het gevoelen v n den Inspecteur van het Lager Onderwgs in dat besluit een bepaling ontbrak betreffende net in werking treden daarvan en oeno overgan s bepaling Gedeputeerde Staten noodigden B en W uit den ïemeentxraad ia overwiging te geven d e leemte in het besluit alsnog aan te vullen Nanr aanleiding van deze missive van Gedeputeerde Sltfn stellen B en W den Raad voor den heer IJssel de Schepper uit te noodigeu daartoe de noodige voorstellen bij den Baad in Ie dienen met welk voorstel de vergadering zich zonder discussie en nnder hoofdelijke stemming vereenigt Do Voorzitter deelt daarop mede dat is overleden FEUILLETOIM Uil het Framch III 18 En alles uit mevrouw Harrison van het tooneel verdwenen om tenia ke keerc n als mevrouw Montgomf ry Mevr Montifomery van aar ginds I voedde Liliane er bij met efu zucbt die raevr Verton leed g imiflchpn p iSM tij lï bt seon reden tot klaRon sprnk Sylvia vmynheer Montaomery is heel hef voor u wGcen trouwer vriend j een eerlgkcr hart herhaalde mevrouw Montgomery den toon vim me vrouw Norton nabootsend En dfinr Sylvia opeens bedroefd scheen sprak Lilians Vv rtreef mij wat ik daar zes ia hee leelijk van mij vooral daar mijn nn i iitrenanmheden niets beduiden Gij weet dat uwe vriendin Liliane een beetje dwaas is Terwyl het bij u vao erniiigen aard i als ij droefgeestig zyt Neen Vergis ik mij Laat ons eens zien zeido zij haar vriendin met oprechte teederheid bij de handen vattend H C Edauw gemeente bode en concierge van het Raadhuis Spr zegt dat de veritadering zeker met leedwezen van zijn overlijden zal kennis nemen daar hij zoovele jareu de gemeente heeft gediend De volgende stukken kw imon bij dun Raad in 1 Het rapport der Raai scommissio heiast methot nazien der gemeente rekpiüig dienst 1891 advisoerende tot goedkeuring Ter visie 2 1 0 begrootingon der gesubsidieerde Instellingen van Weldadigheid voor 1893 Worden in banden ge teld eener Oommissie tot leden waarvan worden benoemd de hh Hoogenboom Van Veen on Van der Garden 3 De begrooting der dd Sohutierij voor 1893 Wordt in handen ges eld eener Commissie tot leden waarvan worden benoemd d hh Straver Prince en IJssel de Sokepper 4 De begrootingeu vah de volkszanrkeiiken enhet Hoffowiisgestieht voaiJ89S Wordt in handen gesteld cimer öomraissie tot leden worden benoemd 1 de hii Prince van der Gnrden en van der Post 5 Kon voorstel van curntoron van het Gymnaiumom don heer A Ketellapper wederom voor den tgdvan éia jaar aan te stollen als Leeraar in het Hebreeuwsoh Ter visie en benoen ing in eene volgende vergadering 0 Een voorstel van p en W tot het derapen van een drietal slooten in de Korte Akkeren voor rekening der gemeente en daarmede het werk vroeger aangevangen voort te zetten De lengte dier slooten is 85 M 113 M en 134 M waarvan respectievelijk de kosten zijn geraamd op ƒ 1500 ƒ 2150 en ƒ 3300 te zamen nlzoo op ƒ 6930 wat bij de vrouwen een volkomen vertrouwen aanduidt Een weinig veel hartstochtelyk Volstrekt niet Mevrouw Moiitsfomery schudde het hoofd Gij ziet Sylvia hoe weinig ik van gelnalkunde versta Weet gij nog wel dat er voor vijf jnar bij uw vader to New York Ik was toen mevrouw Harrison dikwijls heel dikwijls een jongmensch kwam Een Franschmnn dit n wij zei r hoe zal ik het nooraei zeer beminnelijk vonden Mijnheer de Solis Juist de markies De Solis O gij hebt evenmin zijn naam vergeten als ik Mwrkieziii Markiezin te zijn lachte mij wel toe Mevrouw de markiezin de Montgomery Een mooie noam om in een salon aangediend tu worden Nu die markies De S lis George de Solis kijk zelfs zijn voornaam sfhiet raij weer te binnen ik had gedacht Wat httdt gij gedacht Niets Een mijner dwaze invallen Gij weet die heb ik er zooveel 1 Mevrouw Montgomery glimlHchte steeds terwijl Sylvia trachtte onverschillij ie schijnen bij dit gebabbel dat met zijn schfUe gnkÜngel de doodsklok luidde van geliefkoosde vervlogen drürmon Doch Liliane kwam op dat vroeger terug met de koortsachtige nieuvvsgierigheid eener rouw wKij was rg verliefd op u die mijnheer De Solis O verliefd Een Pari ienne zmi zeffzen dut hij ek was ADVERTENTIEN worden geplaatet van 1 5 regels a 50 Centen iedere regd meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adverlëntign gratit opgenomen in het ADVjpRTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De Voorzitter stelt voor dit voorstel ter visie te leggen waarop de heer van Iterson de wnnschelijkheid betoogt deze zaak spoedig in behandeling te nemen met het oog op den treurigen gezondheidstoestand in het buitenland Spr meent dat hij da zaak niet te donker in iet els hij de mogelijkheid constateert dat ir het laaist van het jaar ook hier diezelfde toestand zal kunnen bost tan en dringt er daarom op aan Oedoelde domping spoedig te doen plaats hebben Heerscht die ongelukkige gezomlbeidstoestand eenmaal hier dan is het wenschelgk dat in 1 den grond niet geroerd wordt De Voorzitter vraagt den heer Van Iterson of i het zijne bedoeling is het voorstel tot demping reed I heden te behandelen De hoer vao Iterson beantI woordtdie vraag bevestigend indien het qietstrgdig is met de wet Daar dit niet het geval is wordt besloten het voorstel nog in deze vergadering in be handeling te nemen 7 Sollicitatien van B W van de Velde N K Bett N Blum n M van der Bn g naar de bej trekking van gemaentebode èn concierge van het raadhuis van f Weil Jr naar die van gemeentebode van i lyanOwehr en T van Eijk naar die van oonoierïe van het raadhuis Ter visie 8 Sollicitatie van E Heij naar de betrekkingvaa sluisknecht I De raad vereenigt zich vervolgens met de voorstellen van B en W 1 Tot goedkeuring der Rekening en Vefantwoor ding van den kassier der Bank van Leenin over het boekjaar l 91 92 2 Tot het vorleonen van een subsidie van hooirstens ƒ 300 voor de in deze gemeente te houde Tentoonstelling van Gastoestellen De eommissie koestert de hoop alle kosten te kunnen dekken met de opbrengst van het verhuren der plaatsruimte en betfden der entrée s 3 Tot het terugkomen op een vroeger genomen Liliane En de zachte stem van mevrouw Norton werd streng p Hindert dat ivoord u Gek Nu op len boulevard zult gij wol wnt an Iers hooren Heusch ik had wel durven wpdden dat mijnbeer De Solis vMij ten hnweink ou vraireu niet waar Nu dan zoudt gq het ver oren hebbon Üeve Liliane sprak Sylvia kortnf bijna geraakt En iaa mijn vader fjlJw vader zou zijn toestemmius niet gegeven hebben Maar bij ons m Amerika hebben wij gelukkig zelf d aro er te beslissen en beschikken wy vry o er onze hand En zou uw vader die ïet n parvenu was nis zooveel anderen of een wereldverachtend wijsgeer als de mijne maar een volbloed Amerikaan niet vorhengd geweest ijn als gij een markiezin waart ce orden In weerwil van den schertsenden toon ran mevrouw Montgomery scheen het gesprek ann Sylvia te mishaffen die hoewel zij deed alsof zij aan al die praatjes geen waarde hechtle toch op vasten toon 7eide Laat dat ailes nu rusten bui ik Het verledene is voorbij In onze raeisjesgt sprokken heb ik u misschien wel eens iets van mijn dronmeii laten raden manr die zijn nu lani vervloiren Fh maar als oüels mak genoeg zijn komen zij altijd teruï Hebt gij nooit weer iets van mijnhei r De Solis irehoord Nooit En gij zult my ffenoc en doen met niet meer ov r hem to spreken