Goudsche Courant, zaterdag 6 augustus 1892

I mdabf uit tot openbare aanbatteding Tan het oph j len van de haard n kolenasoh 4 Tot het verstrekken aan bet Departement Qouda der Mutaohappq tot Nat van t AIg meeii ten behoeve van jjnen curaua voor TolwaMênsn van een lokaal met vuur ea liofat det nood lalfa meer dan één lokaal eu eag subsidie van 100 Alvorens dit besluit genomen werd waÜ da h ver eens korte diseunie toèrd De heer Ja betdogdo de wenschelqkhoid de gevraagde subsidie van ƒ 200 geheel toe ta staan terwql de Vooraitter en de heer Noothoven van Goor hel voorstel van B en W verdedigden Een voorstel van den heer Jager om ƒ 200 toe te staan werd alechts door één lid den heer Hoefhamer ondersteund toodat het niet kon behandeld worden Het voorstel van B en W werd daarop met algemeene stemmen aangenomen Daarop werd het bovenataande voorstel van B en W tot demping van een drietal alooten in de Korte Akkeren behandeld en na een korte diioatsie aangenomen Het werk ui publiek worden aanbesteed Gisterenmiddag te 1 ara had van wege de Qoad ohe Harddraverij VereeniginK Eendracht maakt macht eene harddravery plaat van paarden die nimmer een prys gewonnen hebbin De prfls was ƒ 76 de Ie j remie ƒ 40 en de fe premie ƒ 25 Aan dezen strijd namen 12 paari den deel De prys werd behaald door de bruin i ruia Frim beryder T Kleiigan eigenaar i d Hollander te Bhoon De Ie premie door de bruine ruin Tripple Jack bergdar J G Matte eigenaar B W Schippen ta Chuioia en de 2e premie door de stelelharige bles merria Fiteue berijder B W Schippers eigenaar J 6 Btatie te Mqdreoht Gisterenavond ten mgevaer kwart voor twaalf nurJ geraakte op de Haven een alhier in garnizoen lig gend militair te wattr Dank tq de spoedige toegeschoten hulp was hij weldra weder op het drooge C op den Bronw Gemeente Veldwachter te Zevephaisen ia benoemd tot Bqksveldwachtar JachtopzienCT ter standplaats Hoercapelle Dwaze weddfnaebsppen Te Boeaalare België il iemand onder sehrikkelqka pqnen geatorren die gewed had twte kUo nrui ketsen met da pitten te zullen eten 90 dit dan ook had volbracht Te Dinairt verdronk denzelfden dag een man die om een borrel gewed had de Maas been en weer te lallen ovenwemmen Gisteren had de opening van het Uerwede Kanaal plaats in tegenwoordigheid der beide Koninginnen Te 11 uren reed de koninklijke trein du HH MM met groot gevolg overbracht het OantraalSlation te Amsterdam binnen HH MM werden daar ontvangen door de spoorwegdireotie de heeran m F Th Westarwondt A K P F R Van Hasselt en J Boissevain Op het perron was de eerewacht met de muziek en het regimentavaaodel opgesteld De vloot die den tocht van Amsterdam naar Vrees Sylvia I riep Li iane Zeg dat niet dan zou ik geloovrn dat de kleine wond nog niet geheel is genezen Denk eens aan men zou zeggen dat gij bang waart voor dien hoer Miar als uw man u hoorde zou hü jaloersch worden en als mijnheer De Solia er bg was zou het hem verwaand maken I Gelukkig ia mijnheer De Solia ver weg I Zoo In Sylvia s uitroep klonk iets als spqt Zeer var weg Leest gij dan geen couranten vro g Liliane Weinig Ik als alle goede Yankees krqg ze met pakken en ik verslind ze Ten eerste omdat zij over mq preken Dat is aardig De mooie mevrouw Mont gomory Het laatste toilet van mevrovw Mont gomery Keizen en verblqf buiten van mevrouw Montgomery Er ijn er zelts die wagen te schrijven de Montgomery Dan zucht ik O ja ik zucht en ik glimlach En dan houden zij mij op de hoogte van mijn vrienden in Amerika O er wordt geen souper gegeven bij Delmonioo ons caféAnglais of ik ken het menu Dat is aardig heel aardig Nu dan mijnheer Ue Solis waar ik het gelezen heb weet ik niet mijnheer De Soli reist Hij waagt zijn leven ik weet niet waar voor ik weet niet wat Maar hij is bijna vermoord en onthoofd geworden door de Zwarte Vlaggen of de Gelo ik weet niet recht welke kleur het was Zoo had Sylvia weet gezegd op een toon die wijk maakte toestond uit i itoombooten waarvan 1 6 met genoodigden De vyf aaloobooteu waren met vlaggen getooid ei de Cera waarop HH MM lich bevonden wa natuurlp het kwistigst versie De stuurstoel wai achter groen vdrhorgen en op de voorplecht stonden voor HH mm een twretal fauteuils ta mtd lou va4 een versiering paet planten Over den steiger toU da brug der ên waren loop galegd Bü i komst der VotiUnuen speelde de rautiek het ir ilf helmus naar Me oude tooucetting ek werd de Vtii ninklijke staAonard op da Ctra Mhesohen Aalu het rq tuig warden de Voratiunewlintvangen door d n burgemeealer en dei heer Gordel voorzitter der Kamer van KcSphaodel welka d hopge gasten naar haar wiels ciieiddan Twee doéhtarfiea van den heer v d Wa Bake bodfin llH MM Iiloemen aan I Behalve de Kaninginnen levopden zickl op dajpffi behalve de giwerep ganoeUde hooga autoriteiten o dé leden deel Kémer vai Koophaude de Tweede l amerleden oor Amsterdam eti eenigc leden van dni Genkeenln aa Ue sohout b j naoht die zich bij de wtva st mede ffta boord bevond maakte qbt lijn adjuqiot dan 1 tocht in eeif stoomsloe j med I De vloot m lüh weldra in beweging Vooroi h t vlugge lljwtjb der havenpotilia onmidd llij E Ldijaraehtiir da Konlugionenboot déérna eepboatm t kd muziek van he 7 regiment en de overige vaal njHet weder blee gun lfiger dan a n iTegens h tlollige van den ochtend d mogen hopen i Omstreeks S g Was het eindpunt van den looU Vreeswqk bereidt Het Dagelijksch Bestuur did gemeente begroette hier io ambtsgewaad HH MM ep dankte voor het VereerUid bezoek Daarna hield te heer Cordcs pi eidati van de Amslerdamsche Kamer vso Koophandel i e volgende toespraak Het zij mij vergund Uwe Maj eerbiedig dank te I zeggen dat het U behaigd heeft dezen toclit doo het voltooide gedaalta v het Merwade Kauaal ta ondernemen ea dat het aan de Kamor van Koop handel ta Amsterdam vergund werd dian tocht op faastalijke wijze ta daan geschieden Het ia bekend dut door Uwe Maj da KoninginBegentes steeds levendig bolang wordt gesteld in allaa wat bevorderlijk kan zijn aan den bloei van den Nederhindschen handel maar ik mag ar bij deze gelegenheid wet op wijzen hoezeer er tavens door Uwe Maj naar gestreefd wordt die belangstalling ook bij onze galiefde Koningin ta wakken en ta bevorderen Door het bezoek Mf H kanaal gabruht zal naar ik mij vlai bq Uwe Miij de overtuiging verlevendigd worden dat ooza Hollandaohe waterbouwkundigen maonea agn dia mat aere mogen ge oemd worden maar ik lou het op hoogen prga itellen indien aan dit betoak tevens wijding kon worden gegeven dooreen daad van H M de Koningin Indien daartegen dos bij Uwe Maj geen bezwaar bestaat zou ik eerbiedig willen verzoeken erin toe ta stemmen dat aan deze sluis ta Vreeawyk de naam gegeven worde van Koninginnen Sluis Kn wanneer die naam door Uwe Maj wordt goedgekeurd dan zij de e doop een bigvende berinnering aan de zeer gewaardeerde tegenwoordigheid van Uwe Maj ta dezer plaalM Het behage nu Uwe Maj de Koningin dian doop te doen plaats hebben Koningin Wilhelmina drukte alsnu op dan knop eener electrische gelaidiag en aan deu overkant viel onverschillig moest heaten Ja zeker Wia gaat er ook naar iU Zwarte Vlaggen Men gaat naar Parija als men ar niet geboren is en men blijtt er als men eeu Parijzenaar is Vindt ge ook niet Sylvia F Zeker maar Uut walP Mijnheer De Solis Aha Gij stelt nog belang in hem Nu hjj is er goed afgekomen I Hj heeft zqn revolver gebruikt Onzen dierbaren Amerikaanschen revolver waarvan zooveel kwaads gezegd wordt dien heeft de pionnier der beschaving gebruikt En da roovars Chineesche of andere stoven uiteen Wees maar niet ongerust over den markies Hij loopt geen gevaar maar Hoegenaamd niet Dat doet mij veel genoegen Zij glimlachte tegen mevrouw Montgomery die haar aanzag Maar mijn lieve Sylvia gij zijt geheel ontroerd I Toch niet door mijn verhaaltje Neen het komt van die ziekelijke zenuwachtigheid waarvan de dokter mij moeielijlc zal kunnen genezen Gedurig heb ik van die lichte lanvallen Ik ben waarlijk veel te vatbaar voor indrukken Kom I had mevrouw Montgomery lachend gezeitd om u to geuc en reken ik niet op doktor Pargene maar op dokter Parijs O lieve Parijs is zulk oen goed dokter hij heeft er al zooveel ge op die beweging het doak De gedenksteen wa onthuld en da aluis gedoopt De marmoreu steen vermeldt het feit der openstelling dooi da Koningin in gulden letteren Na een korten rit door Vreeswijk dat met vlaggen en eerepoorteniis versierd aanvaardden de Koninginntn in een rijtuig met vier paarden bespannen don verren tocht naar Sooatdijk terwijl haar gevolg tot Utrecht d koninklijke koeta in d nlat draperieeu en vlaggen getooide stoomtram volgd De genoodigden begaven cich in een 60tal rijtuigen langs denzelfden weg naar Utreoht waar eenextratrein wachtte om hen naar Amsterdam terugte brengen 1 In een der zalau van Artit had daarna een feestmaaltijd plaats B v Erfvan 8 sohrijl Dikf ülsiaebj ik ei sen iA Lai en Vasti yiah den Jata Boit l 4bik in zegt Oeertruida Carel ils een jong aitaur op het themk Ier oi als kldurtldank taal zjjn aardige levendige desnilpds een bec j grillige va riatiën maakt M schi en heeft fijulau ook schik inhet volgendet Ë verhaal va demand wien op een waWleling zijn scÜoeiiel vernutilijk b af tp Ile re8taja il t de Quit nieuwer dan de JVtnwi liej l4ker Ik was M groene lem ning MjetS gf el fWhoof j k in m warU Jymbalsdan D blauw iekladdeHe nJ buiten en door mijn V e goudgele wa dellq w rd donkerder en dol keering en ging aind Mijlrilog lioiiaam opte van rln lager en voalda 1 eene malsoh weide ohl o niidtomerdag heldeMau In scjpoenen die mijn voeten jgroépo met geel rote ail ur bonsde het liohaant j nian eten voortgetrokken deed iU 1 Het blauw van mijn gevoeti jerder tot ds donkerste tcha4 o Jk over in iwart omdat mijn l schoeisel graawaehtig liij bagat lo een vietkleve rig zwarte stemming kaarde ik tang en werd 4 x r de deur vaL mijn woning schrokkend binnengf lokt Den schoenmaker ontboden smeeti ik hem oMelrooden tooa pikzwarte woorden nu en dan ala het donkere firmament bij onwaar door Mikaama le verlicht in het gezicht en galattta ham mij elk beeld wearkaattende verlakte schoenen wit ta m eD De stommeling de moderne taal niet kennende bracht mü in plaau van goede in orde gemaakte acboenen werkelijk witte Nu werd mijn gemoed karmozijnrood eohta Akkerman s verf verkrijgbaar bij Smits op Noordwük en botta uit Ik gaf hem een klap zwart als OottIndische inkt waardoor de natunr hem groen en neat werd en hij met nattig vaal grijs verdriet terugging Het karmozijnrood van tijn gemoed verbleekte en ik vlijde nij eindelijk nader in een stamming van licht rota pluche Onder den titel Feiten eo cijfers geeft het Leger des Heilt hier ta lande dezor dagen zijn vqfde jaarverslag in bet licht Het jaarvartlag bevat ditmaal aan overzicht van hetgeen in daa loop van het vorige jaar door bet Leger is varriobt lat nogmaals de orgaoiaatie van bal mtatachappelijk werk uiteen wijdt eenige woorden aan de nagedachteais van gestorven offioiaran brengt bet laatste bazofk van generaal Booth aan Anttardam en de Naordalïjke provinoiéa in herinnerinit gunt een blik in dag ataat der finanI oiën an is mat aaniga illuttratieo voorstellende da I En altijd vroolijk altqd galakkig en luchthartig voagda iq er bij Hat is waar dat ar ook menigeen bij verongelukt is Maar voor ons Amarikanan is bat altijd goed Het waa reeils twao maanden geleden dat de vriendinnen dit gesprek gevoerd hadden ta Parijs in de Bue Rembrandt en Sylvia had er steeds een verwarde herinnering vau behouden een soort van onrust die haar opnieuw deed danken aan dien George De Solis dien zij thuis bij haar vader bad lai ren kennen en dien zij beschouwd had als haar bruidegom haar man het wazen dat zij bad uitverkoren ea bemind I Hij was gekomen en weer heengegaan evenwel niet zander begrepen te hebben dat Sylvia zich tot hem aangetrokken gevoelde En had hq het jonge meisje ook niet iv zijn oinnenste laten lezen Hadden zü niet wederkeerig woorden tot elkander gesproken die men nooit nooit vergeet George de Solis Waarom was hq zoo opeens vertrokken Sylvia bedroefd achterlatend Sylvia die I besloten was aan baar vader te vragen haar met don Franschcn edelman te laten trouwen Toch had hij baar onwillekeurig de liefde doen blijken die plotseling als uit ewi cht en vervlogen was Waarom Later had zij het geraden Maar het eerste oogenblik nas Sylvia s smart groot geweest fFordt veroolt d do ontvangst van den generaal in hit Paleis voor Volksvlijt en verschillende tafereeUn uit do toevluohtsoordou en werkplaatsen versierd Van 1 Mei 1891 tot 1 Juni 1892 Werden blpecs de opsomming van cijfers en feiten ongeveer 22 000 bijeenkcnsten gehouden 906 soldaten ingezworen 972 rekruten gemaakt en 11 nieuwe korpsen gevormd 1 Aangaande het maatschappelijk w k leest men onder meer Sedert September 1891 hebben wq drie toev uohtsbuiten geopend cun daarvan uitaluileuq voor mannen de beide andere ook voor vrouwen en kiodereuibestemd Wij hebbfln nu viar werkplaatifn en opelwen een volkslogement In de toevlucht viot difkldozen te Arastordara kunnen dSO menechen gorden opgenomen eujvindeii thans dagelqks 96 pirsonen werk De tielter tji Rotterdam versohaft iederfen dagi eirt aan 28 nstinen en paohtverbiqf aan b j d 6 rT er O i Il Men citwaart verder lat het Leger plan i ft te Utreoht en Dordrecht toevluolitshuizen niet werk plaatsen eé te s Grftvonbage een toevlucht vooMak en werllloozen te openen Do inrichtingen te Ut recht en Dordrecht zullen eeu eerste uitgaven van y 8000 en ƒ IpOO vorderen terwijl de kosten voor Grav nhage ih f 6000 zijn begroot Uit d n Btaat er tinancien blijkt onder meer l et volgeftde Het onderhoud van het hoofdkwaVtier kostte 9988 49 j i oor gitten aan korpsen oadivisiëè werd meer da n 6000 besteed de bijzaqfere bijeenkomsten leverden na aftrek dor öolleotenleen tltohad past van 346 op en naar het inteenaticmale hootdkwariier werd + 200 gezonden Tuch Jveriitrof hit bedrag der inkomsten dat der uitgaveli met 4 2 2 77 Aan gifte en opllocten werd meer dan 6000 onvaiigen de korpsen stelden gazamt nlijk mear Uan 6000 t r beschikking de bijeenkotnBtaD met £ u generaal brachten 1828 40 op en het handelsdepartement liet 7076 17 overschrijven De rekening van het handelidepartepient ziet er bijzonder gnnstia ui De ezploitatle an Be Oorlogthreei kostte ƒ 11 688 66 en bracht op K9 479 68 op verschillende kleinere posten werd evenzeer overgehouden zoodat per saldo een brutowinst van ƒ 21 818 77 overbleef Daarvaii werd aan het hoofdkwartier ƒ 7076 17 zie boven en aan dekorp8en 2607 9 j geschonken zoodat de winst eo verliesrekening handelsdepartementen nog met een batig saldo ad ƒ 3809 36 aluit Verder bli kt no dat de verkoop der bosjes bout n andere voorwerpen door de verpleegden vervaardigd 7985 86 opbracht terwijl voor het maatschappelijk werk 10 798 68 aan giften werd ontvongau Naar uit Berlijn gemeld wordt bavat de Ueiicmuch KToeimeArtft een venlag van de proavan door professor Bringer afdeéliqgs chef in het laboratorium van Koch en zijn ntsistent dr Wassarmaun genomen betreffende kunstmatige bescherming van dieren tegen cholera asiatioa door middel van inenting Zij hebben daartoe cholera baoillen gekweekt in waterige aftreksels der sobildklieren vaa kalveren vervolgens de culturen verhit tot 66 C gedurende 16 minuten en tot 80 C gedurende 10 minuten en ze daarna 24 uren in eene ijskast geplaatst De aldus behandelde vloiatof werd bü de vour do proefneming genoman dieien uitsluitend zeozwijntjea in de buikholte ingespoten en wel één kubieke centimeter per dag vier dagen achter elkaar Na min of meer ernstige ziekteverschijnselen te hebben vertoond herstelden de dieren zeer spoedig en dadelijk na de vier inspuitiugeu bleken zq volkomen bastand te zijn tegen de oholera bacillen waarvan zij eene drie malen grootere dosis verdroegen tjrwijl niet vooraf ingeente exemplaren reeds na 12 tot 16 uren alle krachten verloren hadden eu herhaaldelijk krampbawegingan maakten terwijl hunne liahaamstemperatuur normaal 39 C tot 32 C daalde Deze dieren stierven zeer spoedig terwql de ingeente beesten den volgenden dag geheel genezen waren Te Nqmagen komen in de laatste dagen ongeregeldheden voor I bet daar ter stede verschijnend dagblail De QelderUmder schrijft daarover het vol gende Er schijnt een booze goost gevaren in oen gedeelte gelukkig slechts een klein gedeelte onzer bevolking Sinds een paar dagen houden sociaüeteii en eenige manschappen der koloniale reserve huis als bezetenen sinds Zaterdag is er avond op avoud gevochten als onder wilden De politie treedt flnk op maar is niet altijd in staat de kwaadwilligeu in bedwaiig te houden Gisteravond o a zijn we lcr hevige toonoelöii voorgevallen Do belhamels schijnen te zitten onder de reservisten De commandant van dat korps speelt eciitfr niet met de tucht en moet naar men ons verzekerde een dertigtal manschappen in hochtonis hebben gestold Wy hebben om giede redenen tot heden het voorgevallene verzwegen Nu echt r de burgerij ongerust begint te worden meenen wij ons tot haar tolk te moeten maken an de autoriteiten besrheiilen in overweging te geven met den krachtigen arm tooneelen te beslechten zooals men die in het land der kannibalen zou verwachten Aan een artikel over den iuvlocil van Sport in het A g HandelsUad ontleeneo wij het volgende De vraag of sport de gezondhnid bevordert dan wel ha u benadeelt is niet met etne algemeene formule beantwoorden Voor een normaal ontwikkeld mensch die met verstand en overleg te werk gaat en niet in overdrijvingen valt kan sport niet anders dan heilzaam zijn voor hen die veel van de hersens vergen is zq vaak een levensbehoefte Voor zwakke personen kan sport gunstig zljjo doch dit moet de geneosheer uitmaken In t algemeen kan men echter wel zeggen dat sport bijna altijd oadeelig is voot personen met zwakke of zieke a k mhaliogswerktuigen want op de longeq komt hét bq de meeste lichaamsbewegingen nog meer aan dan op de spieren Een groot voordeel van sport is dat zq ons behendig maakt ons tegenwoordigheid van geest geeft dat wil zeggen ons dwingt in een minimum van tijd een besluit te nemen on uit te voeren Neem bijv een tennis speler DaW vliegt de bal over het net Wat moet hq nij in korten men kan hier terecht van een ommezientje spreken al niet berekenen Eerst waar de bal zoo ongeveer zal neervallen dan waar liq zich zal moeton plaatsen om den bal eiug te slaan Al die overwegingen al die besluiten moeten in eeu deeltje van een seconde worden genomen Men kan dan ook wel begrijpen dat eeu nieuweling altqd te laat komt eo de bal reeds lang voorbij is voor hij zqn arm opgelicht om te slaan ia zenuwachtig en besluiteloos is delft in de spoit het onderspit ook al munt hij uit door sterken bouw van spieren Bovendien is sport de grootste vqand van deu angst die oorzaak is van onze loolijke linkache bewegingen en dikwijls nog leelijker orgelukken De goede hoedanigheden die men op het sportterrein verwerft komen in het dageiykaoh leven elk oogenblik te pas Daarom is het ook zoo gewenscht dat ouderen en ook meisjes en vrouwen aen tak van sport beoefenen Wat deze laittstan betreft ziju reeds vele vooroordeelen gevallen Men erkent uu dat ze evengoed als hun broers en mannen behoefte kunnen lebbeu aan frissche laoht art doorstraling Van t qi zijn ze niet meur af te bonden de tennisraokot ia reeds door hen veroverd roei en zoilbootcn ontleenen nieuwe luister aan haar tegenwoordigheid de stouimoedigslen hebben thans plaats genomen op den iweewieler en wia bet goed doen bewijzen dat het goed staat ook Zoo vervormt de sport onze zeden en gebruiken en brengt het onzo vrouwen van het spin op het iSelfa in Frankrijk begint men den invloed dar sport te ondervinden Wie in deze evolutie belangstelt lezu het artikel in do Revve des deux Monde over La réforme de l édueation physique OvsrMing der hersenen is ook daar de groote grief legen de opvoeding onzer dagen In een in 1890 bekroonde prqsvraag over dit onderwerp schroef generaal Lowah Men overlaadt de kinderen met kennis naar men doemt hun spieren tot werkeloosheid Men verffijnt hen maar doet hen verkwijnen tevens Het gevoir is lichoilBelqke eu zedelqke achteruitgang Do soldaten worden hoe langer hoe kleiner het raarcheeren vermoeit hen hoe langer hoe meer en het ransel schijnt telkens zwaarder te drukken Obk de geostkracht an d avontuurlijke geest verminderen Onze jongelieden zijn te gelqk ingewijden en macbteloozen on velen vloeken het bestaan weetuit zü geen part $ weteh te trekken Men moet weder den lust tot liohaamibeweging opwekken en daartoe bij de kinderen een beroep doen op hun eigenliefde en hun lust om eikaars krachten te meten Beide eigenschappen kunnen vruchtbaar zijn Om ze op te wekken moet met de hulp inroepen van de pers wedstrijden ran allerlei soort uitschrijven en de overwinners huldigen I De zaak zat in de lucht Vlugschriften dagbladartikelen werden er aan gcwqd en vereanigingen gevormd mot hel doel de lichaniolqko ontwikkeling te bevorderen Een dor groote kostscholen l Eoole Mcnge gaf het voorbeeld door de Engelsche spelen in te voeren De groote raoeielqkheid was oohter waar de noodigo ruimte te vinden want de ïransche kostscholen zijn kazernes in het midden der stad zonder tuinen Where there is a will thero is a way dat bleek ook hier De directeur Godart huurde omnibussen en bracht de jongelui driemaal per week een middag in het Bois ue Boulogne waar zij football en tennis konden spelen of flinke wandelingen konden ranken Dit vond navolging Het eene kostschool voor het andere na voerde da £ bgelsche spelen in en met de spelen de vrijheid Men liet de jongelni clubs vormen vergaderingen houden om hun sportbelangen te bespreken en schreef wedstrijden uit waarin de vorschilleode scholen met elkaar in het strqdperk tradon Het gevolg overtrof de verwachting ten volle Overal zag men de lust tot lichaamsbeweging die men verdwenen wa nde weder opleven en volgens den schrqver in de Btxme werden allen deze zaak volgden getroffen door een aantal uitkomsten van zedelqken aard die aan de spelen te danken waren l e geest van initiatief die ononibeerlijk is voor de organisatie van groote spelen werd opgewekt te gelijk met het gevoel van verantwoordelijkheid dor jonge lieden wien oen vrij groote vrijheid werd gelaten Het solidariteitsgevoel kwam te voorschijn in de wedstrijden van de eene school tegen de andere en een geest van tucht die zoo moeilijk bij de jeugd er in is te krqgen werd eensklaps vaardig over hen door die cpelen waarbq de gehoorzaamheid aan een leider de eerste voorwaarde is voor eene overwinning De tchampionuats hadden don ook uit een zedelijk oogpunt in t geheel niet de slechte gevolgen die angstvalligun er van vreesden en wat den invloed op de geestelijke ontwikkeling betreft bleek dat de meerdere tijd aan de spelen besteed niet ten nadeele van het onderwijs is gekomen Uit scholen brachten de jongelui het spel in da wereld en deze propaganda werjcie zoo snel dat da Parqsche dames tennis en schaatsenrijden en de heeren bovendien het wielrijden thans onder de vermaken a la mode hebben opgenomen De gemeenteraad van Haelva heeft op den dag waarop voor 400 jaren Columbus zqn ontdekkingsreis ondernam telegrammen van gelukwensching gezonden aan leu paus de regentes van Spanje den koning ven Italië koningin Victoria als souverein van Canada de presidenten van alle Amerikaansche republieken en den generaal der Franciscaner orde welke orde Columbus met toewijdinz steunde in zijne pogingen Ongeveer 12 Amerikaansche Staten hebben zich op het Golumbus feest te Huelva doen vertegenwoordigen De karveel Sania Maria vertrok Dinsdag naar Palos en liet het anker vallen voor het kloos ter van Babida De minister van marine de verschillende hoogwaatdigbeidsbekleeders de officieren der Engelsche Oosteorijksche en Nederlandscha vaartuigen begaven zich vervolgens ook naar Paloa om een plechtigen kerkdienst aldaar bij te wonen Doch wie er kwam de pastoor uiel en na anderhalf uur wachten ging men heen zonder een geestelijke gezien te hebben Hot schijnt dat de uitnoodigiog door den burgemeester van Palos tot de geestelijkheid gericht om het Oolumbus feest met een kerkelijke plechtigheid te vieren zoek is geraakt BattenlaDdscb Overzicht Te midden van de parlementaire werkzaambeden welke de aandacht der politieke partqen volop in beslag nemen schenkt men dit jaar in Engeland niet zooveel belangstelling aan bet bezoek van den Duitscben keizer als vorige jaren Voor een groot deel is dit echter ook een gevolg van het strict private karakter dat s Keizers bezoek aan zijn bloedverwanten draagt Terwijl zijn aanwezigheid in 1891 met een reeks officieele bals opera s concerten ofiBcieele ontvangsten een review te Wimbledon ontvangsten van deputaties en dorgelqke drukten gepaard ging is hij thans alleen gekomen om zich te amuaeeren Duitsohe en Engelsche ooriogasohepen te bezichtigen ziju jacht te zien wedijveren en zqn grootmoeder ooms tantes en neven en nichten te begroeten Van oen programma i ézên keer bij zijn bezoek geen sprake want zooals keizer Wilhelm zelve moet gezegd hebben hij wil geheel vrij zijn De geruchten over aanstaande onderhandelingen tussobeu Rusland on Duitschland over een wijziging van de handelspolitiek worden bevestigd Rusland beeft aan Dnitschland in dat opzicht opening gedaan en schoon men nog volstrekt niet weet of de onderhandelingen tot eenig resultaat zullen leiden zijn do Russische waarden bij voorbaat op de Beurs gorezon Het is Rusland voornamelijk er om te doen verlaging te brijgen van de hoogo Duiteche graanrecbteu Men is to Berlqn wel geneigd Busland in dat opzicht ter wille te zqn maar in ruil tegen concessies van Rusland met ander 1 artikelen waarbq Duitschland meer bolanif hoeft Sommige Duitsche blaien vreezen dat tengevolge van de onderhandelingen met Rusland over de handelspolitiek de beleenicg op Russische waardon door de Ryksbank weder zal worden toegelaten en de Duttsche geldmarkt weder voor Russische leeningen zou kunnen geopend worden Du Kreuzzuitnng weet precies te zoggen wat de w